Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Rusama 2015

‘Barabonye’ mu bwenge ivyasezeranywe

‘Barabonye’ mu bwenge ivyasezeranywe

“[Ntiba]ronse iranguka rya nya mihango, mugabo bayiboneye kure.”HEB. 11:13.

1. Dushobora gute kwungukira ku bushobozi bwo kubona mu bwenge ibintu bitaraba? (Raba ishusho itangura.)

UBUSHOBOZI dufise bwo kwiha ishusho y’ibintu tutarabona ni ingabirano Imana yaduhaye. Buradufasha kwishingira imigambi iranga ubukerebutsi no kurindirana umushasharo ibintu vyiza. Yehova arashobora kubona imbere y’igihe ibizoba, kandi akenshi arabitubwira mu Vyanditswe. Turashobora kwiha ishusho y’ibintu bizoba. Nkako, ubushobozi dufise bwo kubona mu bwenge ibintu bitaraba buradufasha kugira ukwizera.2 Kor. 4:18.

2, 3. (a) Kubera iki bihambaye ko ivyo twiha ishusho biba bifise ishingiro? (b) Ni ibibazo ibihe turimbura muri iki kiganiro?

2 Kwiha ishusho y’ikintu tutarigera tubona vyoshobora kutama bishingiye ku bintu bishoboka. Nk’akarorero, igihe agakobwa kihaye ishusho kariko kagendera ku kinyugunyugu, ziba ari indoto nsa. Ariko rero igihe Hana yamara umwanya ariko ariyumvira ingene ibintu vyobaye bimeze ajanye agahungu kiwe Samweli gukorera kw’itaberenakulo, ivyiyumviro vyiwe vyari bifise ishingiro. Vyari bishingiye ku kintu yari yiyemeje gukora, kandi vyaramufashije gushira umutima ku mugambi yari afise. (1 Sam. 1:22) Igihe twihaye ishusho y’ivyo Imana yasezeranye gukora, tuba turiko turiyumvira ikintu kizoranguka ata kabuza.2 Pet. 1:19-21.

 3 Nta gukeka ko abantu benshi b’abizigirwa bo mu bihe vya kera babona mu bwenge ibintu Imana yari yarasezeranye. None abo bantu bungukiye gute ku kwiha ishusho y’ibintu vyiza vyobaye muri kazoza? Vyongeye, twokwungukira gute ku kuzirikana ibintu vyiza igitangaza Imana yasezeraniye abantu bagamburuka?

BARAKOMEJWE NO ‘KUBONA’ MU BWENGE IVYO BARI BIZIGIYE

4. Ivyo Abeli yabona mu bwenge ku bijanye na kazoza vyari bishingiye ku ki?

4 Wa muntu wa mbere w’umwizigirwa Abeli yoba ‘yarabona’ mu bwenge ibintu vyose Yehova yari yarasezeranye? Yari azi ko Imana yabwiye ya nzoka iti: “Nzoshira inyankane hagati yawe na wa mugore no hagati y’uruvyaro rwawe n’uruvyaro rwiwe. Uyo azogukomeretsa mu mutwe, nawe uzomukomeretsa ku gitsintsiri.” (Ita. 3:14, 15) Mugabo ntitwoshobora kuvuga yuko Abeli yari azi imbere y’igihe ukuntu uwo muhango worangutse. Ariko rero, birashoboka ko Abeli yazirikana cane kuri uwo muhango, agatahura yuko hari ‘uwokomerekejwe ku gitsintsiri’ kugira ngo abantu babe abatunganye nk’uko Adamu na Eva bari bameze imbere y’uko bacumura. Ivyo Abeli yoba yarabona mu bwenge ku bijanye na kazoza vyaba ibihe, yari afise ukwizera gushingiye kuri uwo muhango Imana yari yaratanze, akaba ari co gituma Yehova yemeye ikimazi ciwe.Soma Itanguriro 4:3-5; Abaheburayo 11:4.

5. Ibintu Enoki yabona mu bwenge ku bijanye na kazoza vyamufashije gute?

5 Wa mwizigirwa Enoki yari afise ukwizera naho nyene yaba mu bantu batibanga Imana bayivugako ibintu vy’akamaramaza. Enoki yarahumekewe na Yehova kugira amenyeshe ko yoje azananye “n’aberanda biwe ibihumbi mirongo, gushitsa urubanza kuri bose, no gukubita intahe mu gahanga abatibanga Imana bose ku bikorwa vyabo vyose vy’ukutibanga Imana bakoze mu kutibanga Imana, no ku bintu vyose vy’akamaramaza abacumuzi batibanga Imana bayivuzeko.” (Yuda 14, 15) Kubera ko Enoki yari afise ukwizera, ashobora kuba yarabona mu bwenge ukuntu isi yakuwemwo abantu batibanga Imana yobaye imeze.Soma Abaheburayo 11:5, 6.

6. Ni igiki Nowa yagumye abona mu bwenge inyuma ya wa Mwuzure?

6 Nowa yararokotse wa Mwuzure kubera ukwizera kwiwe. (Heb. 11:7) Inyuma y’uwo Mwuzure, ukwizera kwaratumye ashikanira Yehova ibimazi vy’ibitungwa. (Ita. 8:20) Cokimwe na Abeli, nta gukeka ko yizera yuko amaherezo abantu bokuwe mu buja bw’igicumuro n’urupfu. Igihe Nowa yinjira mu kiringo kitoroshe na gato inyuma ya wa Mwuzure aho Nimurodi yarwanya Yehova, yagumye afise ukwizera n’icizigiro. (Ita. 10:8-12) Birashoboka cane ko yaremeshwa no kubona mu bwenge igihe abantu bobaye bakuweko intwaro y’umukazo hamwe n’ igicumuro n’urupfu barazwe. Na twebwe turashobora ‘kubona’ mu bwenge igihe ciza nk’ico, kandi kiri hafi koko!Rom. 6:23.

‘BARABONYE’ MU BWENGE IGIHE IMIHANGO IZOBA YARANGUTSE

7. Ni kazoza kameze gute Aburahamu, Izahaki na Yakobo bashoboye ‘kubona’ mu bwenge?

7 Aburahamu, Izahaki na Yakobo barashoboye kwiha ishusho ya kazoza kaninahaye kubera ko Imana yari yarasezeranye yuko amahanga yose yoronse umugisha biciye ku ruvyaro rwabo. (Ita. 22:18; 26:4; 28:14) Abokomotse kuri abo ba sekuruza b’imiryango bogwiriye maze bakaba mu Gihugu c’isezerano Imana yobahaye. (Ita. 15:5-7) Biciye ku kwizera, abo bagabo batinya Imana barashoboye ‘kubona’ mu bwenge uruvyaro rwabo rwigaruriye ico gihugu. Ku bw’ivyo kuva abantu batakaje ugutungana,  Yehova yarasubirije umutima mu nda abasavyi biwe b’intahemuka yuko ibintu vyiza Adamu yari yaratakaje bitari vyaragiye akagirire.

8. Ni igiki cafashije Aburahamu kugaragaza ukwizera gukomeye?

8 Birashoboka ko ubushobozi Aburahamu yari afise bwo kubona mu bwenge ivyo Imana yari yarasezeranye bwamufashije kurangura ibikorwa bikomeye biranga ukwizera. Ivyanditswe birerekana yuko naho Aburahamu be n’abandi basavyi b’Imana b’intahemuka “bataronse iranguka rya nya mihango” bakiriho, “bayiboneye kure barayiha ikaze.” (Soma Abaheburayo 11:8-13.) Aburahamu yari afise ibimenyamenya vyinshi bimwereka ko ivyo yari yizigiye vyari ibintu bibaho koko, kuko ari nk’aho yashobora kubona ibintu atari bwabone vy’ukuri!

9. Kuba Aburahamu yarizera imihango y’Imana vyamufashije gute?

9 Kuba Aburahamu yarizera imihango y’Imana vyarakomeje umwiyemezo yari afise wo gukora ivyo igomba. Kubera ukwizera, yaravuye mu gisagara ca Uri kandi nta gisagara na kimwe c’i Kanani yashimye kuguma yiberamwo. Cokimwe na Uri, ivyo bisagara nta kazoza vyari bifise kubera ko vyatwarwa n’abantu batibanga Imana. (Yos. 24:2) Ikiringo cose Aburahamu yamaze, “yari arorereye ca gisagara gifise imishinge nyayo, umwubatsi n’umuhinguzi w’ico gisagara akaba ari Imana.” (Heb. 11:10) Aburahamu ‘yarabona’ mu bwenge ari ahantu yokwibereye igihe cose atwarwa na Yehova. Abeli, Enoki, Nowa, Aburahamu be n’abandi bameze nka bo, baremera izuka kandi bari bashashaye kwibera mw’isi itwarwa n’Ubwami bw’Imana, ni ukuvuga “ca gisagara gifise imishinge nyayo.” Kuzirikana kuri iyo mihezagiro vyaratumye barushiriza kwizera Yehova.Soma Abaheburayo 11:15, 16.

10. Ukuntu Sara yabona ibijanye na kazoza bishobora kuba vyamufashije gute?

10 Rimbura ivyerekeye Sara umukenyezi wa Aburahamu. Igihe yari afise imyaka 90 ata kana araronka, kubona mu buryo bwiza ibijanye na kazoza vyaramufashije kugaragaza ukwizera. Ni nk’aho yabona uruvyaro rwiwe ruriko rurironkera imihezagiro Yehova yari yarasezeranye. (Heb. 11:11, 12) Ni igiki catuma yitega ikintu nk’ico? Yehova yari yarabwiye umugabo wiwe ati: “Nzomuhezagira, kandi nzoguha umuhungu kuri we; egome, nzohezagira Sara, na we azokomokako amahanga; abami b’ibisata vy’abantu bazokwamuka kuri we.” (Ita. 17:16) Sara amaze kwibaruka Izahaki, yari afise imvo yumvikana yo kwizigira ko ibindi bintu vyose Imana yasezeraniye Aburahamu vyorangutse. Ese ukuntu na twebwe twifitiye ingabirano yo gushobora kubona mu bwenge ibintu vyiza Imana isezerana kandi bizoranguka ata kabuza!

YASHINZE IJISHO IMPEMBO

11, 12. Musa yatsimbataje gute urwo akunda Yehova?

11 Musa ni uwundi muntu yizeye Yehova, akamukunda cane. Igihe Musa yari akiri umusore, akaba yaba ku kirimba mu Misiri, vyari vyoroshe ko ahahamira ubukuru n’ubutunzi. Ariko rero, biboneka ko abavyeyi biwe bari baramwigishije ivyerekeye Yehova be n’umugambi wiwe wo gukura Abaheburayo mu buja akabaha ca Gihugu c’isezerano. (Ita. 13:14, 15; Kuv. 2:5-10) Nimba Musa yaguma azirikana ku mihezagiro yari irindiriye abasavyi b’Imana, wibaza none ko ari igiki yabona mu bwenge? Kuba uwuhambaye canke Yehova?

12 Ivyanditswe bitubwira biti: “Kubera ukwizera, Musa amaze gukura, yaranse kwitwa umuhungu w’umukobwa wa Farawo, ahitamwo gufatanwa nabi n’abantu b’Imana aho kunezererwa igicumuro  akanya gato, kuko yabonye ko iceyi ca Kristu ari ubutunzi buruta amatunga yo mu Misiri; kuko yashinze ijisho itangwa ry’impembo.”Heb. 11:24-26.

13. Kuzirikana cane ku vyo Imana yari yarasezeranye vyafashije gute Musa?

13 Uko Musa yarushiriza kuzirikana ku vyo Yehova yari yarasezeraniye Abisirayeli, ni ko yarushiriza kwizera Imana no kuyikunda. Cokimwe n’abandi bantu batinya Imana, ashobora kuba yarabona mu bwenge igihe Yehova azozura abapfuye. (Yobu 14:14, 15; Heb. 11:17-19) Ntibitangaje kuba Musa yarakunze ya Mana yumviye impuhwe Abaheburayo be n’abantu bose. Ukwizera n’urukundo ni vyo vyatumye akorera Imana ubuzima bwiwe bwose. (Gus. 6:4, 5) Mbere igihe kimwe, Farawo yaramuteye ubwoba ko azomwica. Kuba yarizera Imana kandi akayikunda no kuba kumbure yariha ishusho ya kazoza keza, vyaratumye yihanganira iryo terabwoba abigiranye umutima rugabo.Kuv. 10:28, 29.

NUBONE MU BWENGE IVYIZA UBWAMI BUZOZANA

14. Ni ibiki abantu bamwebamwe biyumvira ku bijanye na kazoza?

14 Abantu benshi usanga biyumvira ibintu bidashoboka ku bijanye na kazoza. Nk’akarorero naho baba ari abakene, usanga barota kuba abatunzi bakomeye no kwiberaho ata nkomanzi, uzi n’ingene ubuzima bw’abantu muri iki gihe bwuzuyemwo “ivyago n’ibibi.” (Zab. 90:10) Bariha ishusho biberaho ata maganya, batwarwa n’ubutegetsi bw’umuntu. Bibiliya yoyo ivuga ko Ubwami bw’Imana ari bwo bwonyene abantu bakwiye kwizigira. (Dan. 2:44) Abantu benshi biyumvira yuko Imana itazotikiza iyi si mbi, mugabo Bibiliya ivuga ibihushanye rwose n’ivyo. (Zef. 1:18; 1 Yoh. 2:15-17) Abo bantu birengagiza umugambi wa Yehova, ivyo bizigiye ku bijanye na kazoza ni indoto nsa.

Woba ushobora kwiha ishusho uri mw’isi nshasha? (Raba ingingo ya 15)

15. (a) Abakirisu bungukira gute ku kwiha ishusho y’ivyo bizigiye? (b) Nuvuge ikintu ushashaye kubona carangutse Imana niyashitsa imihango yatanze.

15 Yamara twebwe abakirisu turaremeshwa kubona mu bwenge ivyo twizigiye, kwaba ari ukuba mw’ijuru canke kw’isi. Woba ushobora kwiha ishusho uriko urungukira ku vyo Imana isezerana? Nta gukeka ko ugira umunezero igihe uzirikanye ku vyo ushobora kuzokora Imana niyashitsa ivyo yasezeranye. Kumbure ‘urabona’ mu bwenge wibera kw’isi ibihe bidahera. Iyumvire uriko urafashanya n’abandi mu gutuma iyi si yose ihinduka iparadizo. Ababanyi bawe barakunda Yehova cokimwe nawe. Urafise amagara meza, inguvu n’icizigiro. Abahagarikiye ico gikorwa co gusubiza ibintu mu buryo baratuma ugira ubuzima buryoshe kubera ko bakubabaye vy’ukuri. Vyongeye, urahimbawe no gukoresha ububangukirwe n’ubuhanga ufise kubera ko ico ukora cose kigirira akamaro abandi kikongera kigatera iteka Imana. Nk’akarorero, uriko urafasha abazutse kumenya Yehova. (Yoh. 17:3; Ivyak. 24:15) Emwe, ivyo si indoto namba! Ivyo bintu ubona mu bwenge bihimbaye, bishingiye ku kuri Ivyanditswe vyigisha ku bijanye na kazoza.Yes. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

IGITUMA TWOBWIRA ABANDI IVYO TWITEZE

16, 17. Kuyaga ibijanye n’ivyo twizigiye bidufasha gute?

16 Igihe tuyaga n’abandi bakirisu ivyo twoshima gukora igihe Yehova azoba ariko arashitsa ivyo yasezeranye, ivyo tubona mu bwenge ku bijanye na kazoza bica birushiriza gutomoka. Naho nyene ata n’umwe muri twebwe azi neza na neza ukuntu ivyiwe bizoba vyifashe mw’isi nshasha, igihe turiko turavuga ivyo dushobora kuzokora, turaremeshanya kandi tugaserura ko twizeye yuko ivyo Imana isezerana bizoranguka  koko. Igihe intumwa Paulo yagendera abavukanyi biwe i Roma, nta gukeka ko bahimbawe no “guhanahana indemesho,” kandi na twebwe ni ko tubigenza muri ibi bihe bidurumbanye.Rom. 1:11, 12.

17 Kwiha ishusho y’ibintu vyiza bizoba muri kazoza birashobora kandi kudufasha kutitwararika cane ibijanye n’ingorane zo muri iki gihe. Intumwa Petero ashobora kuba yari afise uwo mwitwarariko nyene igihe yabwira Yezu ati: “Ehe twebwe twarasize vyose turagukurikira; none vy’ukuri tuzohakura iki?” Kugira Yezu afashe Petero be n’abandi bari ng’aho kubona mu bwenge ivyerekeye kazoza, yishuye ati: “Ni ukuri ndabibabwiye: Muri kwa kurema busha, Umwana w’umuntu niyicara ku ntebe y’ubwami yiwe y’ubuninahazwa, mwebwe mwankurikiye namwe ubwanyu muzokwicara ku ntebe z’ubwami cumi na zibiri, mucire imanza imiryango cumi n’ibiri ya Isirayeli. Kandi umuntu wese yasize amazu, canke bene wabo canke bashikiwe, canke se canke nyina, canke abana, canke amatongo ku bw’izina ryanje, azobironka incuro nyinshi yongere atorane ubuzima budahera.” (Mat. 19:27-29) Petero be n’abandi bigishwa barashoboye rero kuzirikana ku ruhara boranguye muri iyo ntwaro yoganje isi maze ikazanira ivyiza vyinshi abantu bagamburuka.

18. Muri iki gihe twungukira gute ku kuzirikana ingene ibintu bizoba bimeze Imana niyarangura ivyo yasezeranye?

18 Abasavyi ba Yehova bo kw’isi bamye bungukira ku kuzirikana ingene ibintu bizoba bimeze ivyo Imana yasezeranye nivyaranguka. Abeli yarazirikanye cane ku bijanye n’umugambi Imana ifise wo kuduha kazoza keza, arizera yongera aragira icizigiro nyakuri. Aburahamu yarashoboye kurangura ibikorwa bikomeye biranga ukwizera kubera ‘yabona’ mu bwenge ingene ibintu bizoba bimeze ubuhanuzi Imana yatanze bwerekeye rwa “ruvyaro” rwasezeranywe bumaze kuranguka. (Ita. 3:15) Musa “yashinze ijisho itangwa ry’impembo,” arakorana ukwizera yongera ararushiriza gukunda Yehova. (Heb. 11:26) Na twebwe nyene twoshobora kurushiriza kwizera Imana no kuyikunda dukoresheje ubushobozi bwacu bwo kubona mu bwenge ingene ibintu bizoba bimeze Yehova niyarangura ivyo yasezeranye. Mu kiganiro gikurikira tuzokwihweza ukuntu dushobora gukoresha neza iyo ngabirano Imana yaduhaye.