Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Twigane umwe adusezeranira ubuzima budahera

Twigane umwe adusezeranira ubuzima budahera

“Nimwigane Imana . . . nk’abana ikunda.”EF. 5:1.

1. Ni ubushobozi ubuhe budufasha kwigana kamere za Yehova?

YEHOVA yaraduhaye ubushobozi bwo kwishira mu kibanza c’abandi. Turashobora gutahura ku rugero runaka ikintu kitarigera kidushikira. (Soma Abanyefeso 5:1, 2.) None dushobora gute gukoresha neza iyo ngabirano Imana yaduhaye? Kubera iki dukwiye kuba maso ku bijanye n’ukuntu tuyikoresha?

2. Yehova yiyumva gute aravye amarushwa turimwo?

2 Nta gukeka ko duhimbarwa no kuba Yehova yarasezeraniye abarobanuwe b’abizigirwa ubuzima budapfa mw’ijuru, abagize “izindi ntama” za Yezu b’intahemuka na bo akabasezeranira ubuzima budahera kw’isi. (Yoh. 10:16; 17:3; 1 Kor. 15:53) Mu bisanzwe, baba abazoronka ubuzima budapfa mw’ijuru canke abazoronka ubuzima budahera kw’isi, nta na bamwe bazoshikirwa n’imibabaro tubona muri iki gihe. Yehova arazi imibabaro tugira nk’uko nyene yari azi imibabaro Abisirayeli barimwo igihe bari abashumba mu Misiri. Nkako, “mu marushwa yabo yose, vyaramuteye amarushwa.” (Yes. 63:9) Haciye ibinjana n’ibindi, Abayuda baragize ubwoba kubera abansi bariko barabarwanya ngo ntibasubire kwubaka urusengero. Ariko rero, Imana yavuze iti: “Uwubakozeko aba akoze ku mbone y’ijisho ryanje.”  (Zek. 2:8) Nka kurya nyene inabibondo agirira uruyoya rwiwe ikibabarwe, Yehova arafasha abasavyi biwe abitumwe n’urukundo. (Yes. 49:15) Ni nk’aho Yehova yishira mu kibanza c’abandi, kandi yaraduhaye ubushobozi bwo kubigira.Zab. 103:13, 14.

INGENE YEZU YAGARAGAJE URUKUNDO RW’IMANA

3. Ni igiki cerekana ko Yezu yari afise impuhwe?

3 Yezu yaratahura umubabaro abandi barimwo, mbere n’ababa bashikiwe n’ibintu bitari bwigere bimushikira. Nk’akarorero ba nyarucari baratinya indongozi z’idini, izabahenda zikongera zikabaremereza amategeko menshi yashizweho n’abantu. (Mat. 23:4; Mrk. 7:1-5; Yoh. 7:13) Yezu ntawari bwigere amutera ubwoba canke ngo amuhende, mugabo yaratahura ingorane atari bwacemwo. Ku bw’ivyo “abonye amasinzi, ba[ra]mutera ikigongwe, kuko bari baratabaguwe, basabagiye nk’intama zitagira umwungere.” (Mat. 9:36) Cokimwe na Se, Yezu yari afise urukundo n’impuhwe.Zab. 103:8.

4. Kubona mu bwenge imibabaro abandi barimwo vyatumye Yezu akora iki?

4 Igihe Yezu yaba abonye abari mu mibabaro, yaca abagaragariza urukundo. Ku bw’ivyo, yaragaragaje ata gahaze urukundo rwa Se. Igihe kimwe Yezu n’intumwa ziwe bari bagize urugendo rurerure bamamaza, bakaba rero bagira baje ahantu hiherereye kugira baruhuke. Ariko, Yezu yarumviye ikigongwe amasinzi yari amurindiriye, aca arafata umwanya wo “kubigisha ibintu vyinshi.”Mrk. 6:30, 31, 34.

INGENE TWOKWIGANA URUKUNDO RWA YEHOVA

5, 6. Kugira twigane urukundo rw’Imana, dutegerezwa gufata gute mugenzi wacu? Tanga akarorero. (Raba ishusho itangura.)

5 Turashobora kwigana urukundo rw’Imana mu kuntu dufata bagenzi bacu. Tubitangire akarorero. Umukirisu umwe twise Alan ariko ariyumvira umuvukanyi umwe w’umutama bigora gusoma kubera atabona neza, bikaba kandi bimugora kuja mu busuku bw’inzu ku nzu. Alan aributse amajambo ya Yezu agira ati: “Nk’uko mushaka ko abantu babagirira, abe ari ko nyene mubagirira.” (Luka 6:31) Aciye yibaza ati: ‘Ni igiki nshaka ko abantu bangirira?’ Ariyishura ati: ‘Nshaka ko bakina nanje agapira!’ Mugabo none uwo muvukanyi w’umutama yoba ashobora gukina umupira? Ayo majambo ya Yezu yerekana ko dutegerezwa kwibaza duti: ‘Ni igiki noshima ko mugenzanje angirira iyaba ivyanje vyifashe nk’ivyiwe?’

6 Alan si umutama, mugabo arafise ubushobozi bwo gutahura ibintu bitaramushikira. Aritegereza wa muvukanyi w’umutama, akamutega yompi amwitwararitse. Buhorobuhoro, Alan aratahura ico ari co kuba umutama bigora gusoma Bibiliya canke bigora kuja mu busuku bw’inzu ku nzu. Alan amaze gutahura umubabaro uwo muvukanyi w’umutama arimwo, aciye abona imfashanyo akeneye, kandi yipfuza kumufasha. Turashobora kubigenza gutyo nyene. Kugira twigane urukundo rw’Imana, dutegerezwa kwishira mu kibanza c’abavukanyi bacu.1 Kor. 12:26.

Niwigane Yehova mu kugaragaza urukundo (Raba ingingo ya 7)

7. Dushobora gute kumenya abandi bihagije ku buryo dutahura umubabaro barimwo?

7 Ntivyama vyoroshe gutahura umubabaro abandi barimwo. Abantu benshi barashikirwa n’ingorane tutarigera ducamwo. Hari abo usanga bababaye ku mubiri kubera impanuka, indwara canke ubusaza. Abandi usanga bafise intuntu kubera akabonge, uguhagarika umutima canke ingaruka z’ibintu bibi bakorewe. Hari n’abandi usanga bari mu muryango ugizwe n’abantu badasangiye idini canke ufise umuvyeyi umwe. Umwe wese arafise ingorane, kandi akenshi usanga ari  ingorane iba itaradushikira. Dushobora gute none kwigana urukundo rw’Imana muri ico gihe? Twobigira mu gutega yompi uwo muntu gushika dutahuye n’imiburiburi ku rugero runaka ukuntu yiyumva. Ivyo bizotuma twigana urukundo rwa Yehova mu kugira ico dukoze twisunze ivyo uwo muntu akeneye. Ivyo umwe akeneye usanga bitandukanye n’ivy’uwundi, mugabo twoshobora kubaremesha mu vy’impwemu tukabafasha no mu bundi buryo buboneka.Soma Abaroma 12:15; 1 Petero 3:8.

TWIGANE UBUNTU BWA YEHOVA

8. Ni igiki catuma Yezu agaragaza ubuntu?

8 Umwana w’Imana yavuze ati: “Musumbavyose . . . agirira ubuntu intashima n’ababisha.” (Luka 6:35) Nkako, Yezu yariganye ubuntu bw’Imana. Ni igiki camufashije kubigira? Yaragaragariza abantu ubuntu mu kwiyumvira imbere y’igihe ingene ivyo avuga n’ivyo akora vyoshobora kugira ico bikoze ku kuntu biyumva. Nk’akarorero, umugore yari azwi ko ari umucumuzi yaramwegereye, ararira yongera ahanaguza amosozi yiwe ibirenge vya Yezu. Yarabonye ko uwo mugore yari yigaye, kandi yaratahuye ukuntu yari kuvunika umutima iyo amwirukana mu buryo butaranga ubuntu. Aho kumwirukana, yaramukeje yongera aramubabarira. Igihe Umufarizayo umwe yashavuzwa n’ivyari bibaye, na we nyene Yezu yamwishuranye ubuntu.Luka 7:36-48.

9. Ni igiki codufasha kwigana ubuntu bwa Yehova? Tanga akarorero.

9 Dushobora gute kwigana ubuntu bw’Imana? Intumwa Paulo yanditse ati: “Umushumba w’Umukama ntabwirizwa kurwana, ahubwo abwirizwa kuba umuntu yengenga kuri bose.” (2 Tim. 2:24) Abantu bengenga canke bakoresha ubugenge usanga bazi ukuntu bavyifatamwo mu bihe bitoroshe kugira birinde kubabaza abandi. Rimbura ukuntu twogaragaza ubuntu mu bihe nk’ibi: Turi ku kazi, umukoresha wacu akaba atariko ararangura neza igikorwa ciwe. Twovyifatamwo gute? Umuvukanyi umwe aje ku makoraniro haciye amezi n’ayandi ataza. Tuza kumubwira iki? Turi mu busuku maze uwo dusanze ku muhana atubwiye ati: “Ubu mfise akazi kenshi, nta mwanya mfise wo kuganira namwe.” Twoba tuza kumutahura? Turi i muhira hanyuma uwo twubakanye atubajije ati: “Kubera iki ata na kimwe wambwiye ku bijanye n’ivyo utegekanya gukora?” Twoba tuza kumwishurana ubuntu? Twishize mu kibanza c’abandi maze tukagerageza kwiyumvira imbere y’igihe ingene baza kwakira ivyo tubabwira, turashobora kumenya ukuntu twigana ubuntu bwa Yehova mu vyo tuvuga no mu vyo dukora.Soma Imigani 15:28.

TWIGANE UBUKEREBUTSI BWA YEHOVA

10, 11. Ni igiki codufasha kwigana ubukerebutsi bw’Imana? Tanga akarorero.

10 Kuba dushobora gutahura ibintu tutaracamwo birashobora kandi kudufasha kwigana ubukerebutsi bwa Yehova no kubona imbere y’igihe ingaruka zoshobora kuva mu vyo dukora. Ubukerebutsi ni imwe muri kamere nyamukuru za Yehova, kandi abishatse arashobora kumenya imbere y’igihe ingaruka zose z’igikorwa kanaka. Nta bushobozi dufise bwo kubona ibintu imbere y’igihe muri ubwo buryo, mugabo biraba vyiza tuzirikanye ku ngaruka zishobora kuva mu vyo tuba tugira dukore. Abisirayeli ntibarimbuye ingaruka zari gushobora kubashikira baramutse bagambarariye Imana. Naho Imana yari yarabakoreye ibintu vyinshi, Musa yarabona yuko bokoze ivyari bibi imbere ya Yehova. Ishengero rya Isirayeli ryose ryariko rirumviriza igihe Musa yasubiramwo ururirimbo rwarimwo amajambo agira ati:  “Kuko ari ihanga impanuro ipfana, akaba ata gutegera kuri muri bo. Ese iyo baba inkerebutsi! Bari kubizirikana. Bari kurimbura iherezo ryabo ryo hanyuma.”Gus. 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Kugira twigane ubukerebutsi bw’Imana, vyoba vyiza tuzirikanye ku ngaruka zoshobora kuva ku vyo dukora. Nk’akarorero nimba turiko turareshanya, turakwiye gutahura ko bishobora gushika bikatugora gucungera inambu y’umubiri. Ese tutokwigera dutegekanya canke ngo dukore ikintu na kimwe coshira mu kaga ubucuti bw’agaciro dufitaniye na Yehova! Nimuze nyabuna dukore duhuza n’amajambo yahumetswe agira ati: “Umunyabwenge ni uwubonye ivyago akihisha, mugabo abantu batazi utuntu n’utundi bararengana bakabwirizwa kwibonerako.”Imig. 22:3.

TWIRINDE IVYIYUMVIRO VYONONA

12. Kwiyumvira bishobora gute kutugirira nabi?

12 Umunyabwenge aratahura ko kwiyumvira bimeze nk’umuriro. Igihe umuriro ukoreshejwe neza, urashobora kuba ngirakamaro, nk’akarorero igihe ukoreshejwe mu guteka. Ariko rero umuriro uriha inkumbi igihe udacungerewe neza maze ugatongora inzu n’abayirimwo. Muri ubwo buryo nyene, kwiyumvira ni ngirakamaro igihe bidufashije kwigana Yehova. Mugabo rero, birashobora kuba bibi igihe bitumye dutsimbataza ivyipfuzo vy’ubuhumbu. Nk’akarorero, igihe tugize akamenyero ko kwiyumvira ibijanye n’igicumuro, turashobora gusanga dusigaye dukora ibihuye n’ivyo vyiyumviro nyene. Emwe, kwangaza ubwenge mu bintu vy’ubuhumbu, birashobora kudukwegera akarambaraye mu vy’impwemu!—Soma Yakobo 1:14, 15.

13. Ni ubuzima nyabaki Eva yabona mu bwenge bwiwe?

13 Rimbura ukuntu wa mugore wa mbere Eva yatsimbataje icipfuzo co kurya icamwa kibujijwe co kuri ca “giti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi.” (Ita. 2:16, 17) Inzoka yamubwiye iti: “Haba namba ntimuzopfa. Kuko Imana izi yuko umusi nyene mwakiriyeko amaso yanyu azoca yuguruka mugaca mumera nk’Imana, mukamenya iciza n’ikibi.” Eva yaciye “abona ko ico giti cari kibereye kuribwa be n’uko cari ikintu co kwipfuzwa n’amaso.” None vyaciye bigenda gute? Bibiliya ivuga iti: “Yakira ku vyamwa vyaco ararya. Inyuma y’aho, ahako n’umugabo wiwe igihe bari kumwe, na we ararya.” (Ita. 3:1-6) Eva yabona ko iciyumviro Shetani amubwiye kirimwo iki kintu gisa n’igishimishije: Aho kuza arabwirwa iciza n’ikibi, yogiye aravyimenyera. Ese ukuntu ico kintu yiyumviriye cakweze akarambaraye! Biciye ku mugabo wiwe w’umucumuzi Adamu, ‘igicumuro  carinjiye mw’isi, urupfu na rwo ruzanwa n’igicumuro.’Rom. 5:12.

14. Bibiliya idufasha gute kwirinda ingeso mbi?

14 Ego ni ko, igicumuro Eva yakoze mu murima wa Edeni ntibwari ubusambanyi. Ariko rero, Yezu yaratweretse akaga kari mu kwiha ishusho turiko turakora ubusambanyi. Yavuze ati: “Umuntu wese aguma araba umugore bigatuma amugirira inambu, aba amaze kurenga ibigo kuri we mu mutima wiwe.” (Mat. 5:28) Vyongeye, Paulo yavuze ati: “Ntimutegekanye guhaza ivyipfuzo vy’umubiri.”Rom. 13:14.

15. Ni ubutunzi bwoko ki dukwiye kwirundaniriza, kandi kubera iki?

15 Ibindi vyiyumviro birimwo akaga ni ukwiha ishusho twabaye abatunzi, muri ico gihe nyene tugafata minenerwe ivyerekeye Imana. Mu bisanzwe, itunga ry’umuntu yifise, “mu vyiyumviro vyiwe, [r]imeze nk’uruhome rukingira.” (Imig. 18:11) Hari inkuru Yezu yiganye kugira ngo yerekane ibintu bibabaje bishikira umuntu “yirundaniriza ubutunzi, mugabo atari umutunzi ku Mana.” (Luka 12:16-21) Yehova aranezerwa igihe dukora ibintu bimuhimbara. (Imig. 27:11) Ese ukuntu duhimbarwa igihe adushimye kubera ko twirundaniriza “amatunga mw’ijuru”! (Mat. 6:20) Nta woharira ko kugiranira ubucuti bwiza na Yehova ari bwo butunzi bw’agaciro kuruta ubundi bwose dushobora kuronka.

TWIRINDE KUGUMA TWIGANYIRA

16. Uburyo bumwe bwo kugabanya amaganya ni ubuhe?

16 Iyumvire ukuntu twogira amaganya menshi mu gihe utuguvu twacu twoduhereza mu vyo kwirundaniriza “amatunga kw’isi.” (Mat. 6:19) Yezu yarakoresheje ikigereranyo kugira atwereke ko “amaganya y’ivy’iki gihe be n’ububasha buhendana bw’ubutunzi” bishobora kunyoha ijambo ry’Ubwami. (Mat. 13:18, 19, 22) Abantu bamwebamwe usanga baguma biganyira ku bijanye n’ibintu bibi vyoshobora gushika. Ariko rero igihe tugumye twiganyira, turashobora kumererwa nabi ku mubiri no mu vy’impwemu. Nimuze twizigire Yehova kandi twibuke ko “amaganya mu mutima w’umuntu awutera kwicurikira, mugabo ijambo ryiza rirawunezereza.” (Imig. 12:25) Amajambo aremesha tubwiwe n’umuntu adutahura arashobora gutuma tunezerwa. Kwitura abantu babona ibintu nk’uko Imana ibibona, nk’abavyeyi bacu, uwo twubakanye canke umugenzi twizigiye, birashobora kudufasha kugabanya amaganya.

17. Yehova adufasha gute igihe dufise amaganya?

17 Yehova ni we atahura amaganya yacu kuruta uwundi muntu wese. Paulo yanditse ati: “Ntimwiganyire ku kintu na kimwe, ahubwo muri vyose, mu gusenga no mu gutakamba hariko n’ugukenguruka, ivyo musaba bimenyeshwe Imana; maze amahoro y’Imana arengeye ukwiyumvira kwose azorinda imitima yanyu n’ububasha bwanyu bwo kwiyumvira biciye kuri Kristu Yezu.” (Flp. 4:6, 7) Niwibuke abadufasha kwikingira ivyotugirira nabi mu vy’impwemu, na bo bakaba ari abo dusangiye ukwemera, abakurambere, wa mushumba w’umwizigirwa, abamarayika, Yezu na Yehova ubwiwe.

18. Kwiyumvira bishobora gute kudufasha?

18 Nk’uko twabibonye, kwiyumvira birashobora kudufasha kwigana kamere z’Imana nk’urukundo. (1 Tim. 1:11; 1 Yoh. 4:8) Tuzohimbarwa nitwagaragaza urukundo nyakuri, tukarimbura ingaruka z’ivyo dukora kandi tukirinda amaganya yoshobora kudutwara umunezero. Nimuze rero dukoreshe neza ubushobozi Imana yaduhaye bwo kubona mu bwenge icizigiro twashizwe imbere maze twigane urukundo rwa Yehova, ubuntu bwiwe, ubukerebutsi bwiwe be n’umunezero wiwe.Rom. 12:12.