Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 INKURU Y’UBUZIMA

Kwibuka urukundo nari mfise ubwa mbere vyaramfashije kwihangana

Kwibuka urukundo nari mfise ubwa mbere vyaramfashije kwihangana

HARI mu ntango z’ici ryo mu 1970. Nari ndyamye mu bitaro vya Valley Forge General Hospital i Phoenixville muri Pensilivaniya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari umuforoma yaza arapima ukuntu umutima wanje utera uko haciye iminuta 30. Nari umusoda w’imyaka 20, nkaba nari ndwaye indwara ikomeye iterwa n’imigera. Uwo muforoma yansumvya imyaka mikeyi gusa, yari yataye umutwe. Kubera ko umutima wanje warushiriza gutera buhorobuhoro, naramubajije nti: “Wewe ntiwari bwabone umuntu agira apfe?” Yaciye yiraburanirwa mu maso maze anyishura ati: “Sha, nta we nari bwabone.”

Ico gihe, ivyanje vyasa n’ibigira birangire. None vyagenze gute ngo nshike muri ivyo bitaro? Reka ndabacire ku mayange ivyerekeye ubuzima bwanje.

INGENE NATANGUYE KUBONA AMABI Y’INTAMBARA

Iyo ndwara yamfashe igihe nakorera mu cumba babagiramwo abantu mu gihe ca ya ntambara yo muri Vietnam. Narahimbarwa no gufasha abarwaye be n’abakomeretse kandi nipfuza kuzoba umuganga abaga. Nashitse muri Vietnam muri Mukakaro 1969. Cokimwe n’abandi bose baba bagishikayo, narahawe ikonji ry’indwi yose kugira mbanze menyere amasaha yaho be n’ubushuhe bwaho bukaze.

Haciye igihe gitoyi ntonze ku kazi ku bitaro bibaga vyari mu karere k’ishamikiro ry’Uruzi Mekong i Dong Tam, harashitse kajugujugu nyinshi zuzuye abasoda bapfuye n’abakomerekeye ku rugamba. Narakunda cane igihugu canje c’amavukiro be n’akazi, nkaba rero nashaka guca ubwo nyene ngira ico mfashije. Twarateguye abakomeretse duca tubanyarukana mu vyumba babagirwamwo, bino bikaba vyari udukonteneri turimwo ivyuma bikanyisha. Mu gakonteneri kamwe wasanga hapoperaniye umuganga abaga, uwusinziriza be n’abaforoma babiri, bariko barakora uko bashoboye kwose kugira barokore abantu. Narabonye ko hari imizigo minini yari mu bisashe vyirabura batari bapakuruye muri za kajugujugu. Bambwiye ko yarimwo ibihimba vy’abasoda vyacikiye ku rugamba. Ukwo ni ko natanguye kubona amabi y’intambara.

INGENE NARONDEYE IMANA

Nkiri muto, narahonjeje ku kuri

Nkiri muto, narahonjeje ku kuri Ivyabona vya Yehova bigisha. Barigishije mawe Bibiliya, mugabo  ntiyateye imbere ngo abatizwe. Nararyoherwa cane no kwicara iruhande ya mawe igihe yaba ariko ariga. Muri ico kiringo, naraciye hafi y’Ingoro y’Ubwami ndi kumwe n’umugabo wa mawe. Naramubajije nti: “Iki ni igiki?” Na we ati: “Ntuze uhirahire ngo wifatanye n’abo bantu!” Kubera ko namukunda kandi nkamwizigira, narafashe nka nkama iyo mpanuro ampaye. Sinasubiye rero kubonana n’Ivyabona vya Yehova.

Maze kuva muri Vietnam, nariyumvisemwo ko nkeneye Imana mu buzima bwanje. Ibintu bibabaje nari narabonye vyari vyaratumye ntakaza igishika. Wamenga nta n’umwe atahura vy’ukuri ivyariko biraba muri Vietnam. Ndibuka imyiyerekano abantu bagize biyamiriza abasoda b’Abanyamerika, bakabita ibinywamaraso y’inzoya kubera vyavugwa ko abana ata co bazira bariko baricwa bunyamaswa muri iyo ntambara.

Kugira ngo nironse ivyo nari nkeneye mu vy’impwemu, naratanguye kuja gusenga mu madini atandukanye. Namye nkunda Imana mugabo sinashimishwa n’ivyo nabona mu madini. Amaherezo naragiye ku Ngoro y’Ubwami y’Ivyabona vya Yehova i Delray Beach muri Florida. Hari ku wa mungu muri Ruhuhuma 1971.

Nasanze insiguro y’icese igira ihere, nca ndarindira inyigisho y’Umunara w’Inderetsi yakurikira. Sinibuka ikiganiro cariko kirarimburwa, ariko ndacibuka ukuntu utwana twazingurura Bibiliya zatwo turondera ivyanditswe. Vyarankoze ku mutima pe! Narateze yompi nongera nditegereza najorewe. Igihe nariko ndasohoka mva mu Ngoro y’Ubwami, hari umuvukanyi yimereye neza w’imyaka nka 80 yaje aho ndi. Yitwa Jim Gardner. Yari afise mu minwe igitabu Ukuri kujana mu buzima budahera (mu congereza), aca ambaza ati: “Woshima ko ndaguha iki gitabu?” Twaciye duhana isango ryo ku wa kane mu gitondo kugira dutangure kwiga Bibiliya.

Kuri uwo wa mungu mw’ijoro, nabwirizwa kuja ku kazi. Nakora ku bitaro bimwe vy’abigenga vyari i Boca Raton muri Florida, nkaba nakorera aho bavurira indembe. Izamu ryanje ryari gutangura isaha cumi n’imwe zo ku mugoroba gushika isaha imwe zo mu gitondo. Kubera ko muri iryo joro hari hatekanye, narashoboye gusoma ca gitabu. Umuforomakazi ankurira yaraje aho ndi arakinshikura, araba ku gipfukisho aca avuga akankama ati: “Aho wewe ntugomba kuba umwe muri bo?” Naciye ndamushikura igitabu canje ndamubwira nti: “Ndakigejeje hagati gusa, mugabo bisa n’ivyo!” Yaciye ampa amahoro, kandi muri iryo joro nyene narahejeje gusoma ico gitabu.

Jim Gardner ni we yanyigishije Bibiliya, akaba yari umuvukanyi yarobanuwe, yibonaniye amaso mu yandi na Charles T. Russell

Igihe umuvukanyi Gardner yagira atangure kunyigisha Bibiliya, namubajije nti: “None tuza kwiga iki?” Na we ati: “Ca gitabu naguha.” Nanje nti: “Kirya narahejeje kugisoma.” Umuvukanyi Gardner yaranyishuranye umutima mwiza ati: “Sawa, reka twige ikigabane ca mbere gusa.” Naratangajwe n’ukuntu hari vyinshi ntari natahuye. Yaransaba kuraba ivyanditswe vyinshi muri Bibiliya yanje bwite. Nari ngiye namenya ivyerekeye Imana y’ukuri Yehova. Muri ico gitondo, uwo muvukanyi  Gardner nakunda kwita Jim, yanyigishije ibigabane bitatu vya ca gitabu Ukuri. Kuva ico gihe, twiga ibigabane bitatubitatu imisi yose ku wa kane mu gitondo. Nararyoherwa cane n’ivyo nariko ndiga. Ese ukuntu kari agateka kwigishwa n’uwo muvukanyi yarobanuwe, yari yaribonaniye amaso mu yandi na Charles T. Russell!

Haciye amayinga makeyi, naremerewe kuba umwamamaji w’inkuru nziza. Jim yaramfashije gutsinda ingorane nyinshi, harimwo n’iyijanye no gukora ubusuku bw’inzu ku nzu. (Ivyak. 20:20) Kubera ko nakorana na we, nahavuye nkunda igikorwa co kwamamaza. N’ubu ndabona ko ubusuku ari agateka kadasanzwe natewe. Ese ukuntu bihimbaye kuba umukozi akorana n’Imana!1 Kor. 3:9.

URWO NAKUNZE YEHOVA UBWA MBERE

Reka ubu na ho ndabiganire ivyerekeye ikintu kindaba, ni ukuvuga urukundo nari mfitiye Yehova ubwa mbere. (Ivyah. 2:4) Urwo rukundo rwaramfashije kwihanganira ibintu bibabaje vyo mu gihe ca ya ntambara vyaguma bingaruka mu bwenge hamwe rero n’ibindi bigeragezo.Yes. 65:17.

Urwo nakunze Yehova rwaramfashije kwihanganira ibintu bibabaje vyo mu gihe c’intambara vyaguma bingaruka mu bwenge be n’ibindi bigeragezo

Nabatijwe muri Mukakaro 1971 kw’ihwaniro ry’intara ryataziriwe ngo “Izina ry’Imana” (mu congereza) ryabereye ku kibuga c’inkino citwa Yankee Stadium

Hari umusi ntazokwibagira wo mu mpeshi yo mu 1971. Naheruka kwomorwa mu cumba abavyeyi banje bari barampaye ngo mbemwo. Umugabo wa mawe ntiyari kwihanganira ko Icabona ca Yehova aba mu rugo rwiwe. Ico gihe nta mahera nari mfise. Vya bitaro nakoramwo vyampemba uko haciye indwi zibiri, kandi amahera nka yose nari nayaguze impuzu kugira ngo nze ndaja mu busuku nserukira neza Yehova. Nari naraziganije uduhera dukeyi mugabo twari muri banki yari muri leta ya Michigan aho nari narakuriye, hakaba hari kure cane mu buraruko. Vyabaye ngombwa rero ko mara imisi mba mu muduga wanje. Mu tuzu twa surwumwe tw’aho imiduga yanywera igitoro ni ho nimwera ubwanwa nkongera nkogera.

 Umusi umwe muri ico gihe nyene naba mu muduga wanje, narashitse ku Ngoro y’Ubwami hagisigaye amasaha nk’angahe ngo umugwi wacu utangure ikoraniro ryo kuja mu ndimiro. Ni ho nari nkiva kw’izamu kuri vya bitaro. Igihe nari nicaye inyuma y’Ingoro y’Ubwami ata n’umwe ashobora kumbona, naributse ivyo muri Vietnam, nca ntangura kurengerwa n’umunuko w’abantu bahiye no kubona abariko baravirirana be n’abo amaraso yumiyeko. Narashobora kwumva no kubona mu bwenge imisore iriko irantakambira ngo: “Ndapfuye! Ndapfuye!” Naba mbona ko babwirizwa gupfa, mugabo nkagerageza kubahumuriza uko nshoboye kwose, nkirinda kubereka ko nihebuye. Igihe nari nicaye aho hantu, intuntu yarahatswe kunyica.

Ndihata kugira sinigere ndeka urukundo nakunze Yehova ubwa mbere, na canecane igihe mba ndi mu bigeragezo no mu ngorane

Narasenze amarira ariko aracuncubuka ku matama. (Zab. 56:8) Naciye ntangura kuzirikana cane ku cizigiro c’izuka. Emwe, ya ntuntu yose sinamenye iyo iciye! Biciye kw’izuka, Yehova Imana azokuraho amabi yose nabonye be n’umubabaro jewe n’abandi twagize. Imana izozura abo basore maze baronke akaryo ko kwiga ukuri kuyerekeye. (Ivyak. 24:15) Emwe, numvise nkuze Yehova bimwe bigera kure! Uwo musi, sinzopfa ndawibagiye. Kuva ico gihe, ndihata kugira sinigere ndeka urwo nakunze Yehova ubwa mbere, na canecane igihe mba ndi mu bigeragezo no mu ngorane.

YEHOVA YARANGIRIYE UBUNTU

Mu ntambara, abantu bakora amabi menshi, kandi na jewe nari muri abo. Mugabo narafashijwe no kuzirikana ku vyanditswe bibiri nkunda cane. Ica mbere ni Ivyahishuwe 12:10, 11, ikivuga ko Shetani adatsindwa gusa n’ijambo tuvuga ry’ugushinga intahe ariko kandi ko atsindwa n’amaraso ya wa Mwagazi w’intama. Ica kabiri ni Abagalatiya 2:20, ikimfasha kumenya ko Kristu Yezu ‘yanyiguze.’ Biciye ku maraso ya Yezu, Yehova arandaba maze akamparira ivyo nakoze vyose. Kumenya ivyo biramfasha kugira ijwi ryo mu mutima ridahumanye, bigatuma nkora ivyo nshoboye vyose kugira mfashe abandi kumenya ukuri kwerekeye Imana yacu y’imbabazi Yehova.Heb. 9:14.

Ntereje amaso inyuma, ndakengurukira cane Yehova ku kuntu yamye anyitwararika. Nk’akarorero, umusi nyene Jim yamenya ko mba mu muduga wanje, yaciye ampuza na mushiki wacu umwe yari afise inzu yarimwo ivyumba apangisha. Ndemera vy’ukuri ko Yehova yakoresheje Jim n’uwo mushiki wacu kugira andonse ahantu heza ho kuba. Emwe, Yehova yimereye neza cane! Aritwararika abasavyi biwe b’abizigirwa.

NARIZE KUGIRA UBURIMBANE HAGATI Y’ISHAKA N’UBUGENGE

Muri Rusama 1971, vyarabaye ngombwa ko nja i Michigan kwitwararika ibintu kanaka. Imbere y’uko mva mw’ishengero rya Delray Beach muri Florida, narujuje umuduga wanje ibisohokayandikiro, nca nerekeza mu buraruko nciye mw’ibarabara rikuru. Ivyo bisohokayandikiro vyaheze maze kugenda ibilometero 400 gusa ku bilometero 1500 nabwirizwa kugenda kugira nshike. Naramamaje n’umwete inkuru nziza y’Ubwami ahantu hose. Narahagarara ku mabohero, ngaha mbere udupapuro tw’inkuru nziza abantu bari mu tuzu twa surwumwe. Ubu ndibaza nimba hari na zimwe muri izo mbuto nabivye zoba zaranaze.1 Kor. 3:6, 7.

Ariko rero mvugishije ukuri, igihe natangura kumenya ukuri sinakoresha ubugenge, canecane igihe naba ndiko ndayaga n’incuti za hafi. Kubera ko urukundo nakunze Yehova ubwa mbere rwarurumba muri jewe, narababwira inkuru nziza ndabigiranye ubutinyutsi ariko ntigengesera na gato. Narakunda cane bakurwanje John na Ron, nkaba nabigisha ukuri ku nguvu. Mu nyuma nabwirijwe gusaba imbabazi kubona naravuze ata kwiyubara. Ariko rero, sinigeze ndeka gusenga nsaba ko bokwemera ukuri. Kuva ico gihe, Yehova yaranyigishije kandi nararushirije kwigengesera igihe namamaza be n’igihe nigisha.Kol. 4:6.

 ABANDI BANTU NAKUNZE MU BUZIMA BWANJE

Ni ivy’ukuri ko nibuka urukundo nakunze Yehova, ariko kandi sinibagira abandi bantu nakunze mu buzima bwanje. Uwugira kabiri nakunze ni umukenyezi wanje w’agaciro Susan. Nari nzi ko nkeneye umugenzi amfasha kurangura igikorwa c’Ubwami. Susan ni umukenyezi akomeye mu vy’impwemu. Ndibuka umusi umwe ngiye kumutemberera tukireshanya. Yari yicaye mw’ibaraza ry’inzu y’abavyeyi biwe. Yariko arasoma Umunara w’Inderetsi afise na Bibiliya. Icankoze ku mutima ni uko yariko asoma kimwe mu biganiro bitari ivyo kwiga yongera arondera ivyanditswe. Nibwiye nti: ‘Uwu mwigeme arakunda Yehova pe!’ Twubakanye muri Kigarama 1971, kandi ndakenguruka kubona kuva ico gihe yarambaye hafi yongera aranshigikira. Ico nshima cane kuri we, ni uko akunda Yehova kuruta uko ankunda.

Aha twari kumwe n’umukenyezi wanje Susan hamwe n’uduhungu twacu Paul na Jesse

Twe na Susan twaribarutse abahungu babiri, ari bo Jesse na Paul. Igihe bariko barakura, Yehova yabanye na bo. (1 Sam. 3:19) Kubera ko ukuri bakugize ukwabo, baraduteye iteka twe na Susan. Barabandanya gusukurira Yehova kubera bibuka urwo bamukunze ubwa mbere. Umwe wese muri bo aramaze imyaka irenga 20 mu murimo w’igihe cose. N’ikindi kandi, ndahimbarwa cane n’abakazana banje beza utoraba Stephanie na Racquel, abo mbona nk’abakobwa banje bwite. Abahungu banje bompi bubakanye n’abakenyezi bakunda Yehova  Imana n’umutima wabo wose n’ubuzima bwabo bwose.Ef. 6:6.

Twarahimbawe no kwamamaza mu cibare gikorerwamwo gake tugize umuryango

Maze kubatizwa, naramaze imyaka 16 nkorera muri leta ya Rhode Island, nkaba narironkeye abandi bagenzi b’agaciro. Hari ibintu vyinshi vyiza igitangaza nibukira ku bakurambere b’intangakarorero twakoranye. Vyongeye, ndakengurukira abacungezi b’ingenzi bangizeko akosho keza, nkaba ntashobora kubadondagura ngo ndabaheze. Ese ukuntu ari agateka kadasanzwe gukorana n’abagabo bazigamye urukundo bakunze Yehova ubwa mbere! Mu 1987, twarimukiye muri Carolina ya Ruguru tugiye gukorera ahari inkenero kuruta ahandi. No ng’aho twarironkeye abandi bagenzi twikundira cane. *

Aha nari mpagarikiye ikoraniro ryo gusohoka mu ndimiro igihe nari mu gikorwa co kugendera amashengero

Muri Myandagaro 2002, twe na Susan twaremeye ubutumire twahawe bwo kuba mu bagize umuryango wa Beteli y’i Patterson muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakorera mu Rwego rujejwe umurimo, Susan na we agakorera mw’imesuriro kandi yarabikunda cane! Mu nyuma, muri Myandagaro 2005, naratewe agateka ko kuba mu bagize Inama Nyobozi. Nabona ko ako gateka kandengeye. Umukenyezi wanje nikundira yararengewe yiyumviriye ivy’ico gikorwa be n’ingendo gisaba ko tugira. Susan ntiyigeze akunda kugendera mu ndege, mugabo turazigenderamwo kenshi! Avuga yuko indemesho abandi bakenyezi b’abavukanyi bari mu Nama Nyobozi bamuhaye babigiranye urukundo, zatumye yiyemeza kunshigikira uko bishoboka kwose. Emwe, ivyo yarabikoze kandi ndabimukundira.

Mu biro vyanje hari amafoto menshi anyibutsa vyinshi! Aranyibutsa ubuzima buhimbaye naciyemwo. Ndamaze kwironkera imihezagiro myinshi kubera ko nakoze uko nshoboye kwose kugira nibuke urukundo nakunze Yehova ubwa mbere!

Kumarana umwanya n’umuryango wanje biranezereza cane

^ par. 31 Ayandi makuru yerekeye umurimo w’igihe cose umuvukanyi Morris yaranguye urashobora kuyasanga mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 15 Ntwarante 2006, urupapuro rwa 26.