Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 INKURU Y’UBUZIMA

Twarironkeye imihezagiro ‘mu gihe ciza no mu gihe kigoye’

Twarironkeye imihezagiro ‘mu gihe ciza no mu gihe kigoye’

IGIHE navuka muri Ntwarante 1930, nari nkikujwe n’incuti n’abagenzi basukurira Yehova badahemuka. Hari mu kigwati ca Namkumba, hafi y’igisagara ca Lilongwe mu gihugu ubu citwa Malawi. Mu 1942, nareguriye Imana ubuzima bwanje ndabatizwa muri rumwe mu nzuzi zacu zibereye ijisho. Mu myaka irenga 70 yakurikiye, narihatiye gukora nk’uko intumwa Paulo yabwiye Timoteyo iti: “Wamamaze rya jambo, uvyihatire mu gihe ciza [no] mu gihe kigoye.”2 Tim. 4:2.

Urugendo rwa mbere Nathan H. Knorr na Milton G. Henschel bagize muri Malawi mu ntango z’umwaka wa 1948 rwaratumye ngira icipfuzo co gukorera Yehova ndi mu murimo w’igihe cose. Sinzokwibagira amajambo y’indemesho yavuzwe n’abo bantu bari baje baserukiye icicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova kiri i Brooklyn muri New York. Uko twari nk’abantu 6.000 duhagaze mu kibuga c’ivyondo, twarateze yompi igihe umuvukanyi Knorr yariko arashikiriza insiguro iremesha yagira iti: “Umutegetsi yamaho w’amahanga yose.”

Igihe namenyana na mushiki wacu w’igikundiro yitwa Lidasi, akaba yari yarerewe mu muryango w’Ivyabona vya Yehova nkanje, naramenye ko na we nyene yari afise umugambi wo gukora umurimo w’igihe cose. Mu 1950, twarubakanye. Mu 1953 twari tumaze kuronka abana babiri. Naho nyene twari dufise ibanga ryo kurera abana, twaravyihweje tubona ko nshobora gutangura ubutsimvyi busanzwe. Haciye imyaka ibiri, naratewe agateka ko gukora ubutsimvyi budasanzwe.

Bidatevye, naratewe agateka ko kugendera amashengero ndi umucungezi w’umuzunguruko. Kubera ko Lidasi yamfata mu mugongo, narashoboye gutunga umuryango mu vy’umubiri no mu vy’impwemu igihe nari muri ico gikorwa. * Ariko rero twaripfuza ko twempi twokora umurimo w’igihe cose. Twarategekanije neza ibintu kandi turasenyera ku mugozi umwe n’abana bacu batanu, maze mu 1960 Lidasi arashobora gutangura umurimo w’igihe cose.

Amahwaniro yaradufashije kwitegurira uruhamo rwari rwimirije

Twarahimbawe n’ivyo bihe vyiza, turasukurira abavukanyi na bashiki bacu bo mu mashengero atandukanye. Ibikorwa twashinzwe twarabiranguye kuva mu dutumba tubereye ijisho tw’Umusozi Mulanje mu bumanuko gushika ku nkengera zitekanye z’Ikiyaga Malawi, kikaba kiri ku ruhande nka rwose rwo mu buseruko bw’ico gihugu. Twariboneye ingene ibitigiri vy’abamamaji n’amashengero vyaguma vyongerekana mu mizunguruko twakoreyemwo.

 Mu 1962, twarahimbawe n’ihwaniro ry’akarere ryataziriwe ngo “Abasuku b’umutima rugabo.” Dusubije amaso inyuma, turabona ko ibiringo vy’impwemu nk’ivyo ari vyo nyene twese muri Malawi twari dukeneye kugira twitegurire ibihe bitoroshe vyari biturindiriye. Mu mwaka ukurikira, umuvukanyi Henschel yarasubiye kugendera Malawi. Twaciye tugira ihwaniro ridasanzwe inyuma y’igisagara ca Blantyre ryitabwe n’abantu nka 10.000. Iryo hwaniro riremesha ryaradufashije kwitegurira ibigeragezo vyari vyimirije.

IBIHE BIGOYE BISHIKA

Igikorwa cacu carabujijwe, leta irigarurira inyubakwa y’ishami

Mu 1964, Ivyabona barashikiwe n’ibigeragezo bikomeye bahorwa ko banka kugira uruhara mu vya politike. Ingoro z’Ubwami zirenga 100 n’amazu y’Ivyabona arenga 1.000 vyaraturiwe mu gihe c’uruhamo rukomeye. Yamara rero, twarashoboye kubandanya tugendera amashengero gushika leta ya Malawi ibujije igikorwa c’Ivyabona mu 1967. Leta yarigaruriye inyubakwa y’ishami yari i Blantyre, abamisiyonari barirukanwa mu gihugu, Ivyabona benshi b’imvukira na bo barapfungwa, twe na Lidasi tudasigaye inyuma. Tumaze kurekurwa, twarabandanije kugendera amashengero mu mpisho.

Umusi umwe muri Gitugutu 1972, abanywanyi bashika ijana b’Umuhari w’urwaruka rwo muri Malawi baraje bagana inzu yacu. Mugabo umwe muri bo yarirutse abitangira imbere, maze ambwira ngo ninyegeze kuko bari bafise umugambi wo kunyica. Naciye mbwira umugore n’abana ngo binyegeze mu bitoke vyari hafi y’inzu, nanje ndiruka nurira igiti kinini c’umwembe. Ndi kuri ico giti, naritegereje ukuntu inzu yacu n’ivyo twari dutunze vyose biturirwa.

Kubera ko abavukanyi bacu batagira uruhara mu vya politike, amazu yabo yaraturiwe

Kubera ko uruhamo rwarushiriza gukomera muri Malawi, abashika ibihumbi muri twebwe barahunze ico gihugu. Umuryango wacu wagumye mw’ikambi y’impunzi yari mu burengero bwa Mozambike gushika muri Ruheshi 1974. Ico gihe, twe na Lidasi twaciye dusabwa kuba abatsimvyi badasanzwe i Dómue muri Mozambike, hafi y’urubibe ico gihugu gihana na Malawi. Twarabandanije ico gikorwa gushika mu 1975, igihe Mozambike yikukira ikiganzura Portigale. Ico gihe, twe n’ibindi Vyabona twaciye dusubizwa ku nguvu muri Malawi, dusubizwa muri bamwe nyene twari twarahunze baduhama.

Tumaze gusubira muri Malawi, twarashinzwe kugendera amashengero yo ku mugwa mukuru Lilongwe. Naho twari muri urwo ruhamo no muri izo ngorane zose, amashengero yariyongera mu mizunguruko twatewe agateka ko gusukurira.

YEHOVA YARADUFASHIJE

Igihe kimwe twarashitse mu kagwati kariko kaberamwo inama y’umugambwe. Bamwe mu banywanyi b’uwo mugambwe baramenye ko turi Ivyabona vya Yehova baca batwicarika mu rwaruka rwari mu Muhari w’abadiridiri bo muri Malawi.  Twaratakambiye Yehova ngo adufashe yongere atuyobore muri ico gihe kitoroshe. Iyo nama irangiye, baciye batangura kudukubita. Hari umutamakazi yaje yiruka asemerera ati: “Nimubareke yemwe! Uwu mugabo ni umusengezana wanje. Nimumureke yibandanirize urugendo!” Uwari ahagarikiye iyo nama yaciye avuga ati: “Bareke bagende!” Ntituzi ico uwo mutamakazi yiyumvira kuko ata na kimwe twapfana. Twibaza ko Yehova yari yumvise isengesho twamutuye.

Ikarata y’umugambwe

Mu 1981, twarasubiye guhura na bamwe muri rwa rwaruka rw’abadiridiri bo muri Malawi. Baradutwaye amakinga, imizigo, amakarato y’ibitabu be n’amadosiye y’umuzunguruko. Twarabaciye mu myanya y’intoke duca twirukira mu rugo rw’umukurambere umwe. Twarongeye gusenga Yehova tumutura iyo ngorane. Twari duhagaritswe umutima n’ivyari mu madosiye bari badutwaye. Igihe abo badiridiri baraba muri nya madosiye, basanzemwo amakete nari nararungikiwe avuye hirya no hino muri Malawi. Vyarabateye ubwoba kuko biyumviriye ko ndi umutegetsi. Ubwo nyene baciye basubiza ivyo bintu abakurambere bo ng’aho ata kivuyemwo.

Ikindi gihe, twariko turajabuka uruzi turi mu bwato. Nyene bwo yari umunyapolitike akomeye wo muri ako karere. Yarafashe rero ingingo yo gusaka abari muri ubwo bwato bose kugira arabe ko bafise amakarata y’umugambwe. Agire adushikire, yaciye abona igisuma abategetsi bariko bararondera. Ivyo vyatumye haba intureka, aca arareka kudusaka. N’ico gihe nyene, twabonye ko Yehova ari we adufashije.

NARAFASHWE NONGERA NDAPFUNGWA

Muri Ruhuhuma 1984, nari ngiye i Lilongwe kurungika amaraporo ku biro vy’ishami vyo muri Zambiya. Hari umupolisi yampagaritse maze arasaka isakoshi yanje. Yayisanzemwo ibisohokayandikiro bishingiye kuri Bibiliya, aca anjana ku gituro c’abapolisi atangura kunkubita. Mu nyuma yarambohesheje ibiziriko, anshira mu cumba carimwo imbohe zari zafatanywe ivyo zivye.

Bukeye, umukuru w’abapolisi yaranjanye mu kindi cumba, aca ansaba gusinya ku rwandiko rugira ruti: “Jewe Trophim R. Nsomba, ndahevye kuba Icabona ca Yehova kugira ndekurwe.” Naranse kurusinya, ndamubwira nti: “Siniteguriye kubohwa gusa, ahubwo nditeguriye no kwicwa. Nguma ndi Icabona ca Yehova.” Ivyo vyatumye uwo mukuru w’abapolisi ashangashirwa, aca akubita ingumu ku meza n’inguvu nyinshi ku buryo umupolisi yari mu kindi cumba aza yiruka kuraba ibibaye. Yaciye amubwira ati: “Uwu mugabo aranse gusinya ko aretse kuba Icabona. Reka rero asinye ko ari Icabona ca Yehova, duce tumurungika i Lilongwe kuboherwayo.” Ico gihe cose, umukenyezi wanje ntiyari azi ivyariko biranshikira. Haciye imisi ine, hari abavukanyi bamubwiye iyo nari ndi.

Igihe nari ku gituro c’abapolisi i Lilongwe, barangaragarije ubuntu. Umukuru w’abapolisi yavuze ati: “Akira isahani y’umuceri kubera ko waboshwe  uhorwa Ijambo ry’Imana. Abandi bari ng’aha bobo ni ibisuma.” Yaciye andungika mw’ibohero rya Kachere, aho namaze amezi atanu.

Umukuru w’iryo bohero yarahimbawe no kubona nje kuko yashaka ko mba uwo yita ngo pasitori w’ibohero. Yaciye akura umupasitori yahahora, amubwira ati: “Sinshaka ko usubira kwigisha Ijambo ry’Imana ng’aha kuko wapfunzwe uhorwa ko wivye urusengero rwanyu!” Naciye rero nshingwa ibanga ryo kwigisha Bibiliya buri ndwi ku makoraniro yari ateguriwe abanyororo.

Mu nyuma ibintu vyarunyutse. Abakuru b’iryo bohero baransambishije barondera kumenya igitigiri c’Ivyabona bari muri Malawi. Kubera ko ntabishuye ngo banyurwe, barankubise gushika aho nta ubwenge. Ikindi gihe, bashaka kumenya aho icicaro gikuru cacu kiri. Nababwiye nti: “Mumbajije ikintu coroshe. Reka ndahababwire.” Nya bapolisi bararyohewe baca barugurura iradiyo yabo yo gufata amajwi. Nabasiguriye ko icicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova kivugwa muri Bibiliya. Baratangaye baca bambaza bati: “Muri Bibiliya, hehe?”

Nabishuye nti: “Muri Yesaya 43:12.” Baraharondeye maze barahasoma bitonze. Hagira hati: “‘Muri rero ivyabona vyanje,’ ni ko Yehova avuze, ‘kandi ni jewe Mana.’” Barasomye uwo murongo incuro zitatu, baca bambaza bati: “Bishoboka gute ngo icicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova kibe muri Bibiliya aho kuba muri Amerika?” Nabishuye nti: “Ivyabona vya Yehova bo muri Amerika na bo nyene babona ko ico canditswe kivuga ibijanye n’icicaro gikuru cabo.” Kubera ko ntariko ndababwira ivyo bashaka kwumva, baciye bandungika mw’ibohero rya Dzaleka, mu buraruko bw’igisagara ca Lilongwe.

TWIRONKERA IMIHEZAGIRO NO MU BIHE BIGOYE

Igihe nashika mw’ibohero rya Dzaleka muri Mukakaro 1984, nahasanze Ivyabona 81. Iryo bohero ryari ryuzuye abanyororo ku buryo abashika 300 bashirwa hamwe, bakaryama hasi bagerekeranye. Bukebuke, twebwe Ivyabona twarashoboye kwigabura mu mirwi mitomito kugira tuze turarimbura icanditswe buri musi, kandi vyaraturemesha cane.

Umukuru w’ibohero yahavuye adutandukanya n’izindi mbohe. Umurinzi umwe yaratubwiye mw’ibanga ati: “Burya leta ntibanka. Tubagumiza mw’ibohero kubera imvo zibiri: Leta iratinya yuko rwa rwaruka rw’abadiridiri rwohava rubica. Vyongeye, kubera ko mwamamaza ibijanye n’intambara yimirije, iratinya ko abasoda bayo bazohava bahunga kubera iyo ntambara.”

Abavukanyi bashorewe bahejeje gucirwa urubanza

Muri Gitugutu1984, twese twararengukijwe muri sentare. Umwe wese muri twebwe yaciriwe umunyororo w’imyaka ibiri. Twaciye dusubira gupfunganwa n’abatari Ivyabona. Ariko umukuru w’ibohero yamenyesheje bose ati: “Ivyabona vya Yehova ntibanywa itabi. Ku bw’ivyo rero mwa barinzi mwe, ntimubagore mubasaba itabi canke ngo mubatume umuriro wo kudomeka amatabi yanyu. Ni abantu b’Imana! Ivyabona vya Yehova bose  bakwiye guhabwa imfungurwa kabiri ku musi, kuko batari ng’aha bahorwa amakosa bakoze ariko bahorwa ivyo bemera bishingiye kuri Bibiliya.”

Kuba twari tuzwi neza twaravyungukiyeko mu bundi buryo. Mu mwiza canke mu mvura, abanyororo ntibari bemerewe kuva aho bari. Mugabo twebwe twari twemerewe gusohoka igihe cose dushaka. Bari bazi ko tudashobora gutoroka. Nkako, igihe kimwe umurinzi yari aducunze turiko turakora mu mirima yararwaye, duca turamutahana kw’ibohero kugira bamuvure. Abakuru b’ibohero bari bazi ko turi abizigirwa. Kubera rero twagumanye ingeso nziza, twarahimbawe no kwibonera izina rya Yehova rininahazwa biciye ku vyavugwa n’abari badupfunze.1 Pet. 2:12. *

HASUBIRA KUBONEKA IGIHE CIZA

Ku wa 11 Rusama 1985, nararekuwe ndava muri rya bohero rya Dzaleka. Ese ukuntu vyari biteye umunezero gusubira kubonana n’umuryango wanje! Turashimira Yehova kubona yaradufashije kugumana ugutungana kwacu muri ivyo bihe bitari vyoroshe namba. Ku bijanye n’ico kiringo, twiyumva kumwe kw’intumwa Paulo igihe yandika ati: “[Ntidu]shaka ko mutamenya, bene wacu, ivy’amakuba yadushikiye . . . Twa[ra]hagaritse umutima cane no ku vyerekeye ubuzima bwacu. Nkako, twiyumvisemwo ko twari twaciriwe urubanza rwo gupfa. Ivyo kwari ukugira ngo ntitwiyizigire ubwacu, ahubwo twizigire ya Mana izura abapfuye. Ico kintu gihambaye nk’urupfu ni co yadukijije kandi ni co izodukiza; kandi turizigiye ko izonabandanya kudukiza.”2 Kor. 1:8-10.

Umuvukanyi Nsomba n’umukenyezi wiwe Lidasi bari imbere y’Ingoro y’Ubwami mu 2004

Ego ni ko vyarashika tukabona umengo ntiturusimba. Mugabo twaguma dusaba Yehova ngo aduhe umutima rugabo n’ubukerebutsi bidufasha kuguma twicishije bugufi kugira tubandanye gutuma izina ryiwe rihambaye rininahazwa.

Yehova yaraduhezagiye mu murimo twamuranguriye mu bihe vyiza no mu bihe bigoye. Ese ukuntu ubu duhimbawe no kwibonera ibiro vy’ishami vyarangiye kwubakwa i Lilongwe mu 2000, tutibagiye Ingoro z’Ubwami nshasha zirenga 1.000 zubatswe hirya no hino muri Malawi! Iyo mihezagiro iva kuri Yehova iradutangaza cane twe na Lidasi ku buryo tubona umengo turiko turarota! *

^ par. 7 Abavukanyi bafise abana bakiri bato ntibagisabwa kuba abacungezi b’imizunguruko.

^ par. 30 Wipfuza amakuru y’ido n’ido ajanye n’ukuntu Ivyabona bahamwe muri Malawi, raba Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova co mu 1999 (mu gifaransa), urupapuro rwa 171-223.

^ par. 34 Igihe iki kiganiro cariko kirategurwa kugira gisohorwe, umuvukanyi Nsomba yarasinziriye mu rupfu afise imyaka 83.