Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Ntwarante 2015

“Washimye kubigenza gutyo”

“Washimye kubigenza gutyo”

“Ivyo bintu wabihishije inkerebutsi n’incabwenge uvyitondeye, [ubihishurira] inzoya.”LUKA 10:21.

1. Ni igiki catumye Yezu “abogaboga akanyamuneza mu mpwemu nyeranda”? (Raba ishusho itangura.)

WOBA ushobora kwiyumvira ukuntu vyari bimeze kubona Yezu Kristu “abogaboga akanyamuneza mu mpwemu nyeranda”? Kumbure uca umubona mu bwenge ariko aramwenyura cane, amaso yiwe na yo arabagirana umunezero. None ni igiki cari catumye aryoherwa gutyo? Yari aherutse kurungika 70 mu bigishwa biwe ngo baje kwamamaza inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana. Yari ashashaye cane kumenya ukuntu boranguye igikorwa yabashinze. Abansi b’inkuru nziza bakomeye bari benshi, nk’akarorero ba banditsi na ba Bafarizayo b’incabwenge bari baraminuje. Bari baratumye abantu benshi bakengera Yezu bakamubona nk’umubaji asanzwe, abigishwa biwe na bo bakabona ko ari “abantu batize kandi basanzwe.” (Ivyak. 4:13; Mrk. 6:3) Naho vyari ukwo, abo bigishwa bagarutse akamwemwe kabasya. Bari bamamaje naho abantu babarwanya, harimwo n’amadayimoni! None ni igiki catumye bagira umunezero be n’umutima rugabo?—Soma Luka 10:1, 17-21.

2. (a) Ni gute abigishwa ba Yezu bari bameze nk’abana? (b) Ni igiki cafashije abayoboke ba Kristu gutahura ukuri guhambaye cane kwo mu vy’impwemu?

2 Yezu yabwiye Yehova ati: “Ndagushemeza icese, Data, Mukama w’ijuru n’isi, kuko ivyo wabihishije inkerebutsi n’incabwenge, ukabihishurira inzoya. Egome, Data, kubera ko washimye  kubigenza gutyo.” (Mat. 11:25, 26) Mu bisanzwe Yezu ntiyashaka kuvuga ko abigishwa biwe bari abana nya bana. Ahubwo nyabuna, yari azi ko bameze nk’abana ubagereranije n’incabwenge zari zaraminuje zo muri ico gihugu, zino zikaba zabona ko ari zo nkerebutsi. N’igihambaye kuruta, Yezu yigishije abayoboke biwe kuba nk’abana, bakaguma bicishije bugufi kandi bemera kwigishwa. (Mat. 18:1-4) None bungukiye gute kuri ukwo kwicisha bugufi? Yehova akoresheje impwemu nyeranda, yarabafashije gutahura ukuri guhambaye cane kwo mu vy’impwemu, za nkerebutsi z’incabwenge zabakengera na zo ziguma zihumwe amaso na Shetani be n’ubwibone bwazo.

3. Ni ibiki turimbura muri iki kiganiro?

3 Ntibitangaje kubona Yezu yaranezerewe cane! Yarahimbawe no kubona ukuntu Yehova ahishurira ukuri gukomeye kwo mu vy’impwemu abantu baciye bugufi b’uburyo bwose, ataravye amashure bize. Yaranezerejwe n’uko Se yashimye gukoresha ubwo buryo bwo kwigisha. None Yehova yoba yarahindutse? Mbega hoho agaragaza gute ko agishima gukoresha ubwo buryo bwo kwigisha? Uko turimbura inyishu z’ivyo bibazo, vyoshobora gutuma tugira akamwemwe kenshi nka kumwe kwa Yezu.

GUFASHA ABANTU BOSE GUTAHURA UKURI GUHAMBAYE

4. Ni mu buryo butandukanye ubuhe integuro yoroheje y’Umunara w’Inderetsi yabaye ingabirano iranga urukundo?

4 Muri iyi myaka, ishirahamwe rya Yehova rirarushiriza gutanga inyigisho zo mu vy’impwemu mu buryo bworoshe kandi butomoye kuruta. Rimbura uburorero butatu. Ubwa mbere, harabonetse integuro yoroheje y’Umunara w’Inderetsi. * Nkako, vyaragaragaye ko iyo nteguro ari ingabirano iranga urukundo yahawe abantu batoroherwa n’ururimi canke bigora gusoma. Ba serugo baribonera ko abana babo basigaye bagira uruhara cane mu gihe co kwiga ico kinyamakuru, ari na co muhora nyamukuru ibifungurwa vyo mu buryo bw’impwemu vyacu bicako. Benshi barandikiye Inama Nyobozi amajambo yo gukenguruka akora ku mutima. Mushiki wacu umwe yanditse ko yari yarahevye gutanga insasanuro ku nyigisho y’Umunara w’Inderetsi. Yavuze ati: “Nari umunyamasoni.” Mugabo ubu si ko biri! Aho amariye gukoresha integuro yoroheje, yanditse ati: “Ubu ndatanga insasanuro incuro irenga imwe, kandi ubwoba ndabaza! Ndashimira Yehova, kandi na mwebwe ndabashimira.”

5. Ni ivyiza bimwebimwe ibihe dusanga mu nteguro ya Bibiliya y’isi nshasha yasubiwemwo?

5 Ubwa kabiri, harabonetse integuro ya Bibiliya y’isi nshasha yasubiwemwo, ikaba yasohowe mu congereza ku wa 5 Gitugutu 2013 kuri rya teraniro rigirwa buri mwaka. * Ivyanditswe vyinshi ubu usanga bigizwe n’amajambo makeyi, ariko insobanuro yavyo ikaguma ari ya yindi canke mbere itomoye kuruta. Nk’akarorero muri iyo Bibiliya, icanditswe co muri Yobu 10:1 cavuye ku majambo 27 kija ku majambo 19. Ico mu Migani 8:6 cavuye ku majambo 20 kija ku majambo 13. Muri iyo nteguro nshasha, iyo mirongo yompi isigaye itomoye kuruta. Nkako umuvukanyi umwe yarobanuwe w’umwizigirwa, akaba amaze imyaka mirongo asukurira Yehova adahemuka, yavuze ati: “Narasomye igitabu ca Yobu muri iyo nteguro nshasha, nca numva umengo ni ho nkigitahura!” Abantu benshi baravuze amajambo nk’ayo.

6. Wiyumva gute ku bijanye n’ivyaryohowe ku kuntu twahora dutahura ibivugwa muri Matayo 24:45-47?

6 Ubwa gatatu, rimbura bimwebimwe mu  biheruka kuryohorwa mu kuntu twahora dutahura ibintu. Nk’akarorero, twarahimbawe cane n’ivyasohowe mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 15 Mukakaro 2013 bitomora ukuntu dukwiye gutahura wa “mushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge.” (Mat. 24:45-47) Harasiguwe ko wa mushumba w’umwizigirwa ari Inama Nyobozi, mu gihe “abakozi bo mu nzu” ari abo bose bagaburirwa mu buryo bw’impwemu, baba abarobanuwe canke abo mu “zindi ntama.” (Yoh. 10:16) Ese ukuntu bihimbaye kumenya ukwo kuri no kukwigisha abashasha! None ni mu bundi buryo ubuhe Yehova yagaragaje ko ashima inyigisho yoroheje kandi itomoye?

GUSIGURA INKURU ZO MURI BIBILIYA MU BURYO BWOROSHE KANDI BUTOMOYE KURUTA

7, 8. Tanga uburorero bumwebumwe bw’inkuru zo muri Bibiliya zigereranya ibintu bihambaye kuruta vyobaye muri kazoza.

7 Nimba umaze imyaka nka mirongo ukorera Yehova, ushobora kuba warabonye ko hagiye haraba amahinduka mu bijanye n’ukuntu ibisohokayandikiro vyacu bisigura inkuru nyinshi zo muri Bibiliya. Uti gute? Kera ibisohokayandikiro vyacu vyarakunda gufata inkuru zo mu Vyanditswe bikazigereranya n’ibintu bihambaye kuruta vyobaye muri kazoza. Inkuru kanaka yo muri Bibiliya yafatwa ko ari ishusho y’ikintu, iranguka ryayo na ryo rigafatwa ko ari nya kintu ubwaco. Hoba none hari imvo zo mu Vyanditswe zatuma dusigura inkuru zo muri Bibiliya muri ubwo buryo? Cane nyene. Nk’akarorero, Yezu yaravuze ibijanye n’“ikimenyetso ca Yona umuhanuzi.” (Soma Matayo 12:39, 40.) Yezu yasiguye ko ukuba Yona yamaze igihe kanaka mu nda y’urufi, ari na ho hari kumubera imva iyo Yehova atamuzigamira ubuzima, vyagereranya mu buryo bw’ubuhanuzi igihe Yezu ubwiwe yomaze mu mva.

8 Bibiliya irimwo ubundi buhanuzi bwahumetswe. Intumwa Paulo yaraciye irya n’ino ubutari buke muri bwo. Nk’akarorero, ubucuti bwari hagati ya Aburahamu na Hagari bwagereranya ubucuti Yehova yogiraniye n’ihanga rya Isirayeli. Ubwari hagati ya Aburahamu na Sara na bwo bwagereranya ubwo Yehova yogiraniye n’igice co mw’ijuru c’ishirahamwe ryiwe. (Gal. 4:22-26) Muri ubwo buryo nyene, itaberenakulo be n’urusengero, Umusi w’impongano, umuherezi mukuru be n’ibindi bintu bivugwa muri rya Tegeko Imana yatanga biciye kuri Musa, vyari “igitutu c’ibintu vyiza bizoza.” (Heb. 9:23-25; 10:1) Kwiga izo nkuru zo muri Bibiliya be n’vyo zigereranya biradukora ku mutima kandi bigakomeza ukwizera kwacu. Ariko none, twoba twoshika ku ciyumviro c’uko umuntu wese be n’ikintu cose kivugwa muri Bibiliya biba bigereranya umuntu kanaka canke ikintu kanaka?

9. Inkuru yo muri Bibiliya yerekeye Naboti yasigurwa gute kera?

9 Kera ubwo buryo bwarakoreshwa kenshi. Nk’akarorero, rimbura inkuru ya Naboti, uwarenganijwe akongera akicwa biciye ku Mwamikazi Yezebeli kugira ngo umugabo wiwe Ahabu ashobore kwigarurira umurima w’imizabibu wa Naboti. (1 Abm. 21:1-16) Mu 1932, iyo nkuru yasiguwe ko ari inkuru ifise ico igereranya. Vyavuzwe ko Ahabu na Yezebeli bagereranya Shetani n’ishirahamwe ryiwe, Naboti akagereranya Yezu, urupfu rwa Naboti na rwo rukagereranya urupfu rwa Yezu. Ariko rero haciye imyaka, igitabu “Izina ryawe niryezwe” casohowe mu 1961 mu congereza, cavuze yuko Naboti yagereranya abarobanuwe, Yezebeli na we akagereranya amadini y’abiyita abakirisu. Ku bw’ivyo, uruhamo Naboti yagiriwe na Yezebeli rwagereranya uruhamo abarobanuwe bogiriwe mu misi ya nyuma. Abasavyi b’Imana baramaze imyaka myinshi babona ko ubwo buryo bwo gusigura inkuru zo muri Bibiliya bwakomeza ukwizera. None ni kubera iki ibintu vyahindutse?

10. (a) Ni gute ubwenge bwatumye umushumba arushiriza kwiyubara igihe asigura inkuru zimwezimwe zo muri Bibiliya? (b) Ubu ibisohokayandikiro vyacu bishimika ku biki?

 10 Nk’uko twovyitega, Yehova yarafashije wa “mushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge” kurushiriza kugira ubwenge uko haca imyaka. Ubwenge bwaratumye uwo mushumba akoresha ukwiyubara kudasanzwe mu bijanye no kuvuga ko inkuru kanaka yo muri Bibiliya ifise ico igereranya, kiretse gusa hari imvo itomoye yo mu Vyanditswe ituma abigira. Vyongeye, vyaragaragaye ko abantu benshi batoroherwa no gutahura ukuntu yahora asigura inkuru zo muri Bibiliya mu kuzihuza n’ibintu vyobaye, bikaba rero vyarabagora kwibuka no kubishira mu ngiro. Ariko rero icavyunyura ni uko umuntu yashobora kutabona ivyigwa ngirakamaro biri muri izo nkuru igihe yaba ariko yita ku rutare arondera kumenya ivyo zishobora kuba zigereranya. Ku bw’ivyo, ubu turabona yuko ibisohokayandikiro vyacu bishimika cane ku vyigwa ngirakamaro vyoroshe gutahura bijanye n’ukwizera, ukwihangana, ukwihebera Imana be n’izindi kamere zihambaye twigira ku nkuru zo muri Bibiliya. *

Akarorero ka Naboti karatwigisha icigwa gikomeye (Raba ingingo ya 11)

11. (a) Ubu dutahura gute inkuru ya Naboti, kandi ni kubera iki akarorero k’uwo mugabo kari n’ico katwigisha twese? (b) Ni kubera iki muri iyi myaka ibisohokayandikiro vyacu bitakigereranya cane inkuru zo muri Bibiliya be n’ibintu vyo muri kazoza? (Raba ikiganiro “Ibibazo vy’abasomyi” kiri muri iki kinyamakuru.)

11 None ubu dutahura gute inkuru ya Naboti? Tuyitahura mu buryo butomoye kandi bworoshe kuruta. Uwo mugabo w’umugororotsi ntiyapfuye azira ko agereranya Yezu canke abarobanuwe, ahubwo yazize ko yumiye ku gutungana. Yarashigikiye Itegeko rya Yehova naho yariko aracinyizwa n’abafise ubukuru. (Guh. 36:7; 1 Abm. 21:3) Akarorero kiwe rero kari n’ico katwigisha kubera ko umwe wese muri twebwe yoshobora guhamwa azira ikintu nk’ico. (Soma 2 Timoteyo 3:12.) Abakirisu bose barashobora guca batahura ico cigwa gikomeza ukwizera, bakacibuka kandi bakagishira mu ngiro.

12. (a) Ni igiki tudakwiye kwiyumvira ku bijanye n’inkuru zo muri Bibiliya? (b) Kubera iki dushobora gutahura neza mbere n’ibintu vyimbitse? (Raba akajambo k’epfo.)

12 Twoba none dukwiye kwiyumvira yuko inkuru zo muri Bibiliya ata yindi nsobanuro  zifise uretse ivyigwa ngirakamaro tuzikuramwo? Habe namba. Muri iki gihe, ibisohokayandikiro vyacu ntivyibanda ku guhuza vyanka vyakunda inkuru zo muri Bibiliya n’ibintu kanaka vyo muri kazoza, ahubwo vyerekana ukuntu inkuru kanaka yo muri Bibiliya ifitaniye isano n’iyindi. Nk’akarorero, turashobora kuvuga tutihenda ko ugutungana kwa Naboti igihe yari mu ruhamo be n’urupfu rwiwe bitwibutsa ugutungana kwa Kristu n’abayoboke biwe barobanuwe. Ariko kandi birashobora kutwibutsa ukuntu abantu benshi bo mu “zindi ntama” z’Umukama wacu baguma ari abizigirwa. Ukwo kugereranya ibintu mu buryo bworoshe kandi butomoye ni co ahanini kiranga inyigisho iva ku Mana. *

GUSIGURA IBIGERERANYO VYA YEZU MU BURYO BWOROSHE KURUTA

13. Ni uburorero ubuhe bwerekana ko ubu dusigura ibigereranyo bimwebimwe vya Yezu mu buryo bworoshe kandi butomoye kuruta?

13 Yezu Kristu ni we Mwigisha ahambaye kuruta ababaye kw’isi bose. Bumwe mu buryo bwo kwigisha yakunda kwari ugukoresha ibigereranyo. (Mat. 13:34) Ibigereranyo usanga birimwo imvugo ngereranyo zikabura ubwenge kandi zishikira umutima. Ibisohokayandikiro vyacu vyoba na vyo nyene bisigura ibigereranyo vya Yezu mu buryo bworoshe kandi butomoye uko imyaka irengana? Cane rwose! None ntitwahimbawe n’ukuntu Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Mukakaro 2008 wadufashije kurushiriza gutahura ibigereranyo vya Yezu vyerekeye umwambiro, akabuto ka sinapi n’urusenga rw’umukwabu? Ubu turatahura neza ko ivyo bigereranyo vyerekeza ku Bwami bw’Imana be n’ukuntu buroranirwa bimwe bitangaje mu kwegeranya abayoboke ba Kristu b’ukuri bubakuye muri iyi si mbi.

14. (a) Kera twasigura gute umugani w’Umusamariya w’imbabazi? (b) Ubu dutahura gute uwo mugani wa Yezu?

14 Bite ho ku bijanye n’inkuru Yezu yakoresheje zivuga ibintu vy’ido n’ido ari yo migani? Ego ni ko, zimwe ni iz’ikigereranyo zikaba n’iz’ubuhanuzi. Izindi na zo zirimwo ivyigwa ngirakamaro. Ariko none twozitandukanya gute? Uko imyaka yagiye irahaca, zararushirije kworoha gutandukanya. Nk’akarorero, rimbura ukuntu twahora dusigura wa mugani wa Yezu werekeye Umusamariya w’imbabazi. (Luka 10:30-37) Mu 1924, Umunara w’Inderetsi wavuze ko uwo Musamariya yagereranya Yezu. Ibarabara riva i Yeruzalemu rija i Yeriko, rino rikaba ryarashunguruka, ryagereranya ingendo yononekaye abantu bahisemwo kuva igihe ca bwa bugarariji bwo muri Edeni. Ibisuma vyo muri iryo barabara vyagereranya amashirahamwe ya rutura be n’abadandaza b’umwina, umuherezi n’Umulewi na bo bakagereranya amadini y’abiyita abakirisu. Muri iki gihe, ibitabu vyacu bikoresha ico kigereranyo kugira vyibutse abakirisu twese ko dutegerezwa kutagira nkunzi igihe dufasha abari n’ivyo bakeneye, na canecane mu vy’impwemu. None ntibiduhimbara kubona Yehova atuma inyigisho ziwe zitworohera gutahura?

15. Ni ibiki tuzorimbura mu kiganiro gikurikira?

15 Mu kiganiro gikurikira, tuzokwihweza uwundi mugani wa Yezu werekeye abigeme cumi b’isugi. (Mat. 25:1-13) None Yezu yashaka ko abayoboke biwe bo mu misi ya nyuma batahura gute ico kigereranyo gikomeye? Yoba yashaka ko batahura yuko abavugwamwo bose n’ibivugwamwo vyose bifise ivyo bigereranya vyo muri kazoza? Ubwo ntiyashaka nyabuna ko abayoboke biwe bagikuramwo icigwa ngirakamaro cobafashije mu misi ya nyuma? Reka tuze tubirabe.

^ par. 4 Integuro yoroheje yatanguye kuboneka mu congereza muri Mukakaro 2011. Kuva ico gihe, iraboneka no mu zindi ndimi nkeyi.

^ par. 5 Hariko harategurwa ivy’uko integuro yasubiwemwo iboneka no mu zindi ndimi.

^ par. 10 Nk’akarorero, igitabu Niwigane ukwizera kwabo kirarimbura mu buryo bwagutse ibijanye n’ubuzima bw’abantu 14 bavugwa muri Bibiliya. Ibiri muri ico gitabu bishimika ku kuntu twobishira mu ngiro aho gushimika ku co bigereranya canke ku nsobanuro yavyo yo muri kazoza.

^ par. 12 Ego ni ko, Ijambo ry’Imana ririmwo kandi ibintu bishobora gusa n’“ibigoye gutegera,” harimwo bimwebimwe mu vyo Paulo yanditse. Ariko rero, abanditsi ba Bibiliya bose bahumekewe n’impwemu nyeranda. Iyo nguvu nyene irafasha abakirisu b’ukuri muri iki gihe gutahura ukuri kuva ku Mana, igatuma turushiriza gutahura “mbere n’ibintu vyimbitse vy’Imana” naho ubwenge bwacu buri n’aho bugarukira.2 Pet. 3:16, 17; 1 Kor. 2:10.