Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Urukundo rudahera rwoba rushoboka?

Urukundo rudahera rwoba rushoboka?

“Imirurumbo [y’urukundo] ni imirurumbo y’umuriro, urubeya rwa Ya.”IND. 8:6.

1, 2. Ni bande bashobora kwungukira ku kwihweza bitonze igitabu c’Indirimbo ya Salomo, kandi kubera iki? (Raba ishusho itangura.)

‘EHE ntuze ukuntu barabana bateretse amaso, bamwenyura kandi bafatanye! Ni nde ga yemwe yovuga ko badakundana cane!’ Ivyo ni vyo umukurambere umwe ahejeje kuraganisha abo bageni ariko ariyumvira. Uko abo bahejeje kurushinga bashonyanga baca aho batambira mu kibanza c’agatutu, aguma yibaza ati: ‘Umubano wabo woba uzonanira ibigeragezo vyo muri iki gihe? Urukundo bafitaniye rwoba ruzorushiriza gukomera uko imyaka izohaca canke ruzogenda rurayama?’ Igihe urukundo ruri hagati y’abubakanye rugumye rukomeye kandi rukaramba, rurashobora vy’ukuri kuba ikintu c’akaroruhore. Ariko rero umuntu aravye ukuntu ingo nyinshi cane zisambuka, ntikwoba ari ugushikuza yibajije nimba urukundo ruramba rushoboka vy’ukuri.

2 Urukundo nyakuri rwari imbonekarimwe no mu gihe c’Umwami Salomo wa Isirayeli ya kera. Mu kugira ico avuze ku bijanye n’inyifato runtu yo mu gihe ciwe, Salomo yanditse ati: “Narabonye umugabo umwe mu gihumbi, ariko nta mugore nabonye muri abo bose. Raba! Ibi vyonyene ni vyo nabonye, yuko Imana y’ukuri abantu yabakoze bagororotse, mugabo bo birondereye imigambi myinshi.” (Umus. 7:26-29.) Kubera ko abantu benshi cane bari barohejwe n’abagore b’abanyamahangakazi basenga Bayali, ingingo ngenderwako zigenga inyifato  runtu zari zaratitutse cane mu gihe ca Salomo ku buryo vyari bigoye kuronka umugabo canke umugore w’ingeso nziza. * Yamara rero, icese hari haheze imyaka nka 20 yanditse, ni ukuvuga igitabu c’Indirimbo ya Salomo, kirerekana ko umugabo n’umugore bashobora kuguma bakundana. Kirerekana kandi mu buryo butomoye ukuntu urwo rukundo rumeze be n’ingene rugaragazwa. Abasavyi ba Yehova bamaze kurushinga n’abatararushinga, bose barashobora kwiga vyinshi ku bijanye n’urwo rukundo mu kwihweza bitonze ico gitabu co muri Bibiliya.

URUKUNDO NYAKURI RURASHOBOKA!

3. Kubera iki bishoboka ko umugabo n’umugore bagiriranira urukundo nyakuri?

3 Soma Indirimbo ya Salomo 8:6. Imvugo ngo “urubeya rwa Ya” ikoreshwa mu kudondora urukundo, irahishura vyinshi. Urukundo nyakuri ni “urubeya rwa Ya” kubera ko Yehova ari we rukomokako. Yaremye umuntu mw’ishusho yiwe, amuremana ubushobozi bwo gukunda. (Ita. 1:26, 27) Igihe Imana yafata umugore wa mbere Eva ikamushikiriza umugabo wa mbere Adamu, amajambo Adamu yaciye avuga cari icese koko. Nta gukeka ko Eva yumvise akunze cane Adamu, uwo yari ‘yakuwemwo.’ (Ita. 2:21-23) Kubera ko Yehova yahaye abantu ubushobozi bwo kugaragaza urukundo, birashoboka ko umugabo n’umugore bagiriranira urukundo rukomeye kandi rutananirwa.

4, 5. Igana muri make inkuru iri mu gitabu c’Indirimbo ya Salomo.

4 Urukundo ruri hagati y’abantu badasangiye igitsina rurafise ibindi biruranga uretse kuba rushobora gukomera no kuramba. Bimwebimwe muri ivyo biravugwa mu buryo bwiza igitangaza mu gitabu c’Indirimbo ya Salomo. Ico gitabu kiravuga ibijanye n’urukundo rwari hagati y’umwigeme umwe wo mu kigwati ca Shunemu n’umwungere yikundira. Uwo mwigeme arajanwa mw’ikambi ya Salomo kubera ko ubwiza bwiwe bwakwegereye Salomo, uwari akambitse hafi y’umurima w’imizabibu uwo mwigeme yari arinze. Ariko rero kuva mu ntango y’iyo nkuru, biragaragara ko uwo mwigeme akundana n’uwo mwungere. Igihe Salomo agerageza kuryosharyosha uwo mwigeme, uno aramubwira atarya umunwa ko yipfuza cane kuba kumwe n’uwo yikundira. (Ind. 1:4-14) Nya mwungere arinjira muri nya kambi, bagaca babwirana amajambo y’urukundo meza cane.Ind. 1:15–17.

5 Salomo arasubira i Yeruzalemu atwaye uwo mwigeme, wa mwungere agaca amukurikira. (Ind. 4:1-5, 8, 9) Utwigoro twose Salomo agira kugira uwo mwigeme amukunde tuba impfagusa. (Ind. 6:4-7; 7:1-10) Amaherezo, umwami arareka uwo mwigeme agasubira i muhira. Iyo ndirimbo irangira uwo mwigeme yipfuza cane ko uwo yikundira yonyaruka “nk’ingeregere” akaza yiruka amugana.Ind. 8:14.

6. Ni kubera iki bigoye kumenya abavugwa mu gitabu c’Indirimbo ya Salomo?

6 Naho urwo “ruririmbo rw’agaheta” rwa Salomo rwatunganijwe mu buryo bukomeye kandi bwiza cane, ntivyoroshe kumenya abavugwamwo. (Ind. 1:1) Twisunze kazinduzi imwe y’ivya Bibiliya (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible), “ukuntu ibivugwa mu nkuru bigenda birakurikirana, ukuntu yiganwa be n’ukuntu imeze si vyo mu vy’ukuri bihambaye cane.” Kugira rero iyo nkuru igume itunganijwe mu buryo bukora ku mutima kandi buryoheye ugutwi, amazina y’abavugwamwo yoshobora kuba yarihojejwe. Yamara rero, uwuvuga ibintu binaka turashobora kumumenya turavye ivyo ariko aravuga canke ivyo ariko arabwirwa.

 “IBIMENYETSO VYAWE VY’URUKUNDO BIRUTA UMUVINYU”

7, 8. Twovuga iki ku bijanye n’‘ibimenyetso vy’urukundo’ dusanga mu Ndirimbo ya Salomo? Tanga uturorero.

7 Indirimbo ya Salomo yuzuyemwo ‘ibimenyetso vy’urukundo,’ canke amajambo y’urukundo uwo mwigeme n’uwo mwungere babwirana. Ego ni ko ayo majambo yerekeza ku bintu vyari mu bihugu vya Aziya hakaba haciye imyaka nka 3.000, kandi abasomyi bo mu gihe ca none boshobora kuba batabimenyereye. Ariko rero, arahambaye cane kandi inyiyumvo aserura si nshasha kuri twebwe. Nk’akarorero, uwo mwungere arahayagiza amaso meza y’uwo Mushulamukazi mu kuyagereranya n’“ay’inuma.” (Ind. 1:15) Uwo mwigeme na we ntagereranya amaso y’uwo mwungere n’ay’inuma, ahubwo ayagereranya n’inuma ubwazo. (Soma Indirimbo ya Salomo 5:12.) Uwo mwigeme abona ko imbone yirabura ikikujwe n’igihimba cera c’ijisho ry’uwo mwungere ari nziza cane nk’inuma iriko iriyuhagira mu mata.

8 Amajambo y’urukundo avugwa muri iyo ndirimbo si yose yerekeza ku bwiza bwo ku mubiri. Raba ivyo uwo mwungere avuga ku bijanye n’imvugo y’uwo mwigeme. (Soma Indirimbo ya Salomo 4:7, 11.) Avuga ko iminwa yiwe “itonyanga ubuki bw’ikimamara.” Kubera iki? Kubera ko ubuki bw’ikimamara busosa kandi bufise akanovera kuruta ubuki bwaciweko n’umuyaga. “Ubuki n’amata biri munsi y’ururimi rw[i]we,” bikaba bisobanura ko imvugo yiwe ari nziza kandi iryoshe nka kurya kw’ubuki n’amata. Igihe uwo mwungere abwira uwo mwigeme ngo “uri mwiza wese, . . . nta gahonzi ugira,” biragaragara ko yiyumvira n’ibindi uretse gusa ubwiza bwiwe bwo ku mubiri.

9. (a) Urukundo rurangwa hagati y’abubakanye rurimwo ibiki? (b) Kubera iki bihambaye ko abubakanye babwirana amajambo y’urukundo?

9 Kwubaka urwawe si indagano isanzwe canke isezerano upfa kugira ata rukundo ubigiranye. Nkako, urukundo ni co kintu nyamukuru kiranga urugo rw’abakirisu. Mugabo none ni urukundo bwoko ki? Rwoba ari urukundo rushingiye ku ngingo ngenderwako zo muri Bibiliya? (1 Yoh. 4:8) Rwoba ari nka rumwe ruri hagati y’abagize umuryango? Rwoba rurimwo igishika n’ikibabarwe nka birya abagenzi nyakuri bagaragarizanya? (Yoh. 11:3) Rwoba ari rumwe ruba hagati y’abadasangiye igitsina? (Imig. 5:15-20) Mu bisanzwe, urukundo nyakuri ruri hagati y’abubakanye rurimwo ivyo vyose. Umuntu ariyumvamwo neza ko uwo bubakanye amukunda igihe abimugaragariza. Ese ukuntu bihambaye cane ko abubakanye batareka ngo ibikorwa vya buri musi bibabuze kubwirana amajambo y’urukundo! Ayo majambo arashobora gutuma umubano urushiriza gutekana no kurangwa agahimbare. Mu mico kama aho usanga incuti ari zo zihitiramwo umuntu uwo bazokwubakana, umusore n’inkumi boshobora kutamenyana imbere y’umusi w’ubugeni. Kuba bazi ko bakeneye kubwirana amajambo y’urukundo biratuma rurushiriza kwongerekana, umubano wabo na wo ukaroranirwa.

10. Igihe abubakanye bibuka amajambo y’urukundo babwiranye bishobora gute kubafasha?

10 Amajambo y’urukundo abubakanye babwirana aravamwo ibindi vyiza. Umwami Salomo yarasezeranye ko yokoreye wa mwigeme w’Umushulamukazi “utuzingi tw’inzahabu, hamwe n’udupfundo tw’ifeza.” Yaramushimagije cane, avuga ko yari ‘mwiza nk’ukwezi kw’igisyo, be n’uko yari atyoroye nk’izuba rirurumba.’ (Ind. 1:9-11; 6:10) Mugabo uwo mwigeme yagumye ari intahemuka ku mwungere yikundira. Ni igiki camukomeje congera kiramuhumuriza igihe batari kumwe? Arakitubwira. (Soma Indirimbo ya Salomo 1:2, 3.) Yaribuka ‘ibimenyetso vy’urukundo’ uwo mwungere yari yaramugaragarije. Uwo mwigeme  yabona ko “biruta umuvinyu” unezereza umutima, izina ryiwe na ryo rikaruhura nk’“amavuta asutswe” ku mutwe. (Zab. 23:5; 104:15) Egome, igihe abubakanye bibuka amajambo y’urukundo bahora babwirana, birashobora gutuma urukundo bafitaniye rurushiriza gukomera. Emwe, birahambaye ko abubakanye babwirana kenshi amajambo y’urukundo!

NTIMUVYURE URUKUNDO “RUTARABISHAKA”

11. Kuba wa mwigeme w’Umushulamukazi yarihanije abandi bakobwa ngo ntibagerageze kuvyura urukundo muri we, vyigisha iki abakirisu batarubaka izabo?

11 Indirimbo ya Salomo irigisha n’abakirisu batarubaka izabo, na canecane abariko barondera abo bazokwubakana. Uwo mwigeme ntiyakunda Salomo. Yihanije abakobwa b’i Yeruzalemu ati: “Ntimugeze gukangura canke kuvyura urukundo muri jewe rutarabishaka.” (Ind. 2:7; 3:5) Uti kubera iki? Kubera gusa atari vyiza gukundana n’uwuhita wese. Vyoba vyiza rero umukirisu yipfuza kwubaka urwiwe arindiriye yihanganye gushika aronse uwo ashobora gukunda vy’ukuri.

12. Kubera iki wa mwigeme w’Umushulamukazi yakunda wa mwungere?

12 Kubera iki none uwo mwigeme w’Umushulamukazi yakunda wa mwungere? Ego ni ko uwo mwungere yari mwiza, agasa “n’ingeregere”; amaboko yiwe agakomera nk’“utugunguru tw’inzahabu”; amaguru yiwe na yo akaba meza kandi agakomera nk’“inkingi z’amabuye ya marimari.” Ariko ntiyari afise ubwiza n’ubukomezi gusa. Uwo mwigeme avuga ati: “Kurya kw’igiti c’ipome mu biti vy’ikibira,” ni ko umukunzi wanje ameze mu bahungu. Kugira ngo uwo mwigeme w’umwizigirwa kuri Yehova yiyumvemwo gutyo uwo musore, uno ategerezwa kuba yarakunda cane Yehova.Ind. 2:3, 9; 5:14, 15.

13. Kubera iki wa mwungere yakunda wa mwigeme?

13 Uwo mwigeme w’Umushulamukazi we bite? Naho yasa n’irirenga ku buryo akwegera umwami ico gihe yari afise “abamikazi mirongo itandatu n’incoreke mirongo umunani, n’abigeme batagira igitigiri,” we yabona ko ari “ishurwe ry’izafarani gusa ryo mu kiyaya co ku nkengera,” rikaba ari ishurwe risanzwe. Yarifata ruto kandi akicisha bugufi cane. Ntibitangaje kuba yigereranije n’“ilisi mu vyatsi vy’amahwa,” ni ukuvuga ikintu wa mwungere yabona ko kidasanzwe. Yari umwizigirwa kuri Yehova.Ind. 2:1, 2; 6:8.

14. Urukundo ruvugwa mu Ndirimbo ya Salomo rwigisha iki abakirisu bipfuza kwubaka izabo?

 14 Ivyanditswe birahimiriza rwose abakirisu kwubaka “mu Mukama gusa.” (1 Kor. 7:39) Umusore canke inkumi yipfuza kurushinga aririnda gukundana n’abatemera maze akarondera uwo bazokwubakana mu basavyi ba Yehova b’intahemuka gusa. N’ikindi kandi, kugira ngo umuntu yihanganire ibishika mu buzima mu gihe ariko arazigama amahoro mu rugo be n’ubucuti afitaniye na Yehova, bisaba ko yizera Imana akongera akayihebera, izo zikaba ari kamere nziza yorondera mu wo yipfuza ko bubakana. Izo kamere nyene ni zo wa mwungere yabonye muri wa mwigeme, uno na we arazimubonamwo.

Abakirisu baririnda gukundana n’abatemera (Raba ingingo ya 14)

UMUGENI WANJE “NI UMURIMA UDADIYE”

15. Wa mwigeme w’Umushulamukazi abera gute akarorero imisore n’inkumi bakunda Imana?

15 Soma Indirimbo ya Salomo 4:12. Kubera iki uwo mwungere avuga ko uwo yikundira ari “umurima udadiye”? Umurima ukikujwe uruhome canke uzitiye si ikirimbiro rya bose. Umuntu ashobora kuwinjiramwo aciye gusa mw’irembo ryugaye. Wa mwigeme w’Umushulamukazi yari ameze nk’uwo murima kubera ko yakunda gusa uwo mwungere yomubereye umugabo. Mu kutareka ngo aryosharyoshwe n’umwami, yarerekanye ko ameze nk’“uruhome” aho kuba nk’“umuryango” uca witaburura. (Ind. 8:8-10) Muri ubwo buryo nyene, imisore n’inkumi bakunda Imana, urukundo n’igishika vyabo babibikira abo bazokwubakana.

16. Indirimbo ya Salomo yigisha iki ku bijanye n’ukureshanya?

16 Igihe wa mwungere yasaba wa mwigeme w’Umushulamukazi ngo bajane gutembera mu gihe c’impeshi, basazawe baramwankiye. Ahubwo nyabuna bamushinze igikorwa co kurinda imirima y’imizabibu. Kubera iki? Boba batamwizigira? Boba kumbure biyumvira ko yashaka kuja mu buhumbu? Mu bisanzwe bashaka gukingira mushiki wabo kugira ngo ntahave agwa mu kigeragezo. (Ind. 1:6; 2:10-15) Ng’iki rero icigwa abakirisu batarubaka izabo bohakura: Mu gihe co kureshanya, nimufate ingingo zose zikenewe kugira ubucuti bwanyu bugume butanduye. Nimwirinde kuba muri ahantu atawushobora kubabona. Naho mwoshobora kubwirana amajambo y’urukundo adahumanye, nimwirinde ibintu vyoshobora gutuma mugwa mu kigeragezo.

17, 18. Wungukiye gute ku kwihweza Indirimbo ya Salomo?

17 Muri rusangi abakirisu bubatse batangura umubano wabo bakundana cane. Kubera ko umubano w’abubatse watangujwe na Yehova ari ikintu kiramba, birahambaye cane ko abubakanye bihatira gutuma urubeya rw’urukundo rwabo ruguma rururumba, kandi hagati yabo hakaguma hari akayaga keza gatuma urukundo rushobora kwongerekana.Mrk. 10:6-9.

18 Igihe urondera uwo muzokwubakana, urakwiye kuraba umuntu ushobora gukunda vy’ukuri, mugaca mwihatira gutuma urwo rukundo rukomera kandi ntiruzime, nk’uko vyerekanwa mu Ndirimbo ya Salomo. Waba uriko urondera uwo muzokwubakana canke waramaze kwubaka urwawe, ese urugo rwanyu rworangwa n’urukundo nyakuri, ni ukuvuga “urubeya rwa Ya”!—Ind. 8:6.

^ par. 2 Raba Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Nzero 2007, urupapuro rwa 31.