“Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza.”ZAB. 106:1.

1. Kubera iki Yehova abereye ko tumukengurukira?

YEHOVA, we Mutanzi w’ “ingabirano nziza yose be n’impano yose itagira akanenge,” arabereye vy’ukuri ko tumukengurukira. (Yak. 1:17) Kubera ko uwo Mwungere wacu akundana, araturonsa ivyo dukeneye vyose mu vy’umubiri no mu vy’impwemu abigiranye ikibabarwe. (Zab. 23:1-3) Ni we “buhungiro n’inkomezi vyacu,” na canecane mu bihe vy’amagorwa! (Zab. 46:1) Mu vy’ukuri, turi n’imvo nyinshi zo kwiyumva nk’umwanditsi w’amazaburi yaririmvye ati: “Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza; kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero.”Zab. 106:1.

Icanditswe cacu c’umwaka wa 2015: “Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza.”Zaburi 106:1

2, 3. (a) Ni ingeramizi izihe ziri mu kubona ko ivyiza dufise ari ibisanzwe? (b) Ni ibibazo ibihe twihweza muri iki kiganiro?

2 Kubera iki bihambaye ko turimbura ico kibazo cerekeye ugukenguruka? Nk’uko vyari vyaravuzwe, abantu bo muri iyi misi ya nyuma barushiriza kuba intashima. (2 Tim. 3:2) Benshi babona ko ivyiza bafise ari ibisanzwe. Kubera ko abantu amamiliyoni boshwa n’abadandaza bo mw’isi be n’ivyo bahayanisha, usanga bihatira kuronka ibintu vyinshi aho kubumbwa n’ivyo  bafise. Na twebwe turashobora kwandukirwa n’ako gatima ko kudashima. Cokimwe n’Abisirayeli ba kera, twoshobora kuba intashima maze ntitube tugikenguruka ubucuti bw’agaciro dufitaniye na Yehova be n’ivyiza yaduhaye.Zab. 106:7, 11-13.

3 Rimbura kandi ivyoshobora gushika igihe turi mu bigeragezo bikomeye. Mu bihe nk’ivyo, twoshobora kurengerwa bitagoranye maze tukibagira ivyiza dufise. (Zab. 116:3) Twoshobora gute none kugira umutima ukenguruka kandi tukawuzigama? Ni igiki kizodufasha kuguma tubona ibintu mu buryo bwiza n’igihe nyene turi mu bigeragezo bikomeye? Reka tubirabe.

“WEWE UBWAWE WAKOZE IBINTU VYINSHI, EWE YEHOVA”

4. Twoshobora gute kuzigama umutima ukenguruka?

4 Nimba twipfuza kugira umutima ukenguruka no kuwuzigama, dutegerezwa kumenya ivyiza Yehova yaduhaye no kubizirikanako tubigiranye ugukenguruka kandi tukarimbura twitonze ibikorwa vyiwe biranga urukundo rudahemuka. Igihe umwanditsi w’amazaburi yabigira, yarajorejwe n’ibintu vyinshi bitangaje Yehova yakoze.Soma Zaburi 40:5; 107:43.

5. Ni ibiki twigira ku ntumwa Paulo ku bijanye no kugira umutima ukenguruka?

5 Turashobora kwigira vyinshi ku ntumwa Paulo ku bijanye no kugira umutima ukenguruka. Biboneka ko yazirikana ku vyiza yari afise, kuko kenshi yavuga amajambo yo gukenguruka avuye ku mutima. Paulo yari azi neza ko yahoze ari “umurogosi, uwuhamana, [a]kaba n’umuntu atisonera.” Ku bw’ivyo, yarakenguruka kubona Imana na Kristu bari baramugiriye imbabazi bongera baramushinga ubusuku, naho kahise kiwe katari keza. (Soma 1 Timoteyo 1:12-14.) Vyongeye, Paulo yarakengurukira cane abakirisu bagenziwe kandi kenshi yarashimira Yehova kubera kamere zabo nziza be n’umurimo barangura badahemuka. (Flp. 1:3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3) Igihe na ho Paulo yaba ari mu bihe bitoroshe, yarihutira gushimira Yehova kubera imfashanyo abavukanyi biwe bamuronsa ku gihe kibereye. (Ivyak. 28:15; 2 Kor. 7:5-7) Ntibitangaje rero kubona Paulo yaremesheje abakirisu ati: “Mwerekane ko mushima . . . , mukeburana mukoresheje amazaburi, amashemezo aturwa Imana, indirimbo z’ivy’impwemu zijana n’igikundiro.”Kol. 3:15-17.

UKUZIRIKANA BE N’ISENGESHO BIRADUFASHA KUGUMA DUKENGURUKA

6. Ni ibiki canecane ushimira Yehova?

6 Twokwigana gute akarorero keza ka Paulo? Cokimwe na Paulo, umwe wese ku giti ciwe arakwiye kuzirikana ku vyo Yehova yamukoreye. (Zab. 116:12) Uwokubaza ati: ‘Ni ivyiza ibihe Yehova yagukoreye ukenguruka,’ wokwishura gute? Woba woshiramwo ubucuti bw’agaciro ufitaniye na Yehova canke imbabazi ugirirwa kubera wizera inkuka y’incungu ya Kristu? Woba wodondagura amazina y’abavukanyi na bashiki bacu bakubaye hafi mu bihe vy’ingorane zitandukanye? Iyo wumva ntiwokwibagira gushiramwo uwo mwubakanye wikundira canke abana bawe b’agaciro. Gufata umwanya ukazirikana ku vyiza Umuvyeyi wawe Yehova yaguhaye, bizotuma umutima wawe ubogaboga ugukenguruka vyongere bitume umushimira buri musi.Soma Zaburi 92:1, 2.

7. (a) Kubera iki dukwiye gutura amasengesho yo gukenguruka? (b) Uzohungukira gute niwatura amasengesho yo gukenguruka?

7 Igihe tuzirikanye ku vyiza vyose dufise, turumva twipfuje gusenga Yehova no kumukengurukira. (Zab. 95:2; 100:4, 5) Abantu benshi babona ko isengesho  ari uburyo gusa bwo gusaba Imana ibintu. Ariko twebwe turazi yuko Yehova ahimbarwa igihe dukenguruka ivyo dufise. Bibiliya irimwo amasengesho menshi y’ugukenguruka akora ku mutima, ushizemwo irya Hana n’irya Hezekiya. (1 Sam. 2:1-10; Yes. 38:9-20) Niwigane rero abo basavyi b’Imana b’abizigirwa bagaragaje agatima ko gukenguruka. Nushimire Yehova mw’isengesho kubera ivyiza ufise. (1 Tes. 5:17, 18) Niwabigenza gutyo uzohungukira cane. Uzokwumva uruhuriwe mu mutima, urushirize gukunda Yehova wongere urushirize kumwiyegereza.Yak. 4:8.

Ni ivyiza ibihe Yehova yaguhaye ukenguruka? (Raba ingingo ya 6, 7)

8. Ni ibiki vyoshobora gutuma tutaba tugikenguruka ivyo Yehova yadukoreye vyose?

8 Tutabaye maso, twoshobora kutaba tugikenguruka ukumera neza kwa Yehova. Uti kubera iki? Kubera ko twarazwe agatima ko kudashima. Rimbura iki kintu: Abavyeyi bacu ba mbere ari bo Adamu na Eva bari bashizwe mu murima w’iparadizo. Bararonka ivyo bakeneye vyose, kandi bari bafise icizigiro co kwiberaho mu mahoro ibihe bidahera. (Ita. 1:28) Mugabo ntibakengurutse ivyo bari bafise. N’umwina n’akantu, baripfuje ibiruta ivyo, mu nyuma. Bahavuye babura imbwa n’imbwebwe. (Ita. 3:6, 7, 17-19) Kubera ko dukikujwe n’isi y’intashima, na twebwe twoshobora kwibagira ivyo Yehova yadukoreye vyose. Twoshobora gutangura gufatira mu rwara ubucuti dufitaniye na we. Twoshobora kutaba tugikenguruka agateka dufise ko kuba turi mu muryango w’abavukanyi ukwiye kw’isi yose. Twoshobora gutwarwa n’ivy’iyi si igiye kuvaho. (1 Yoh. 2:15-17) Kugira ngo twirinde kugwa muri uwo mutego ugoye kwigobotoramwo, turakeneye kuzirikana ku vyiza dufise no kwama dukengurukira Yehova ku gateka twifitiye ko kuba abasavyi biwe.Soma Zaburi 27:4.

IGIHE TURI MU BIGERAGEZO

9. Igihe dushikiwe n’ibigeragezo bikomeye, ni kubera iki dukwiye kuzirikana ku vyiza dufise?

9 Kugira umutima ukenguruka biradufasha kwihanganira ibigeragezo bikomeye. Twoshobora kurengerwa igihe dushikiwe n’ibintu bituma ubuzima bwacu buhinduka giturumbuka, nko guhemukirwa n’uwo twubakanye, gufatwa n’indwara ishobora kuduhitana, kubura uwo twikundira canke gushikirwa n’ingaruka zibabaje zivuye ku cago c’icaduka. Mu bihe nk’ivyo, kuzirikana ku vyiza dufise birashobora kuduhoza no kudukomeza. Rimbura uburorero bw’ibi bintu vyabaye koko.

10. Irina yungukiye gute ku guharura ivyiza afise?

 10 Umutsimvyi asanzwe yitwa Irina * wo muri Amerika ya Ruguru, yari yubakanye n’umukurambere yahavuye amuhemukira yongera amutana abana. Ni igiki none cafashije Irina kubandanya asukurira Yehova adahemuka? Avuga ati: “Ndakenguruka kubona Yehova anyitwararika. Igihe mparuye ivyiza andonsa buri musi, ndibonera ukuntu ari agateka kadasanzwe kumenywa no gukundwa na Data wa twese wo mw’ijuru adukingira. Ndazi ko atazokwigera ampeba.” Naho Irina yashikiwe n’ibintu vyinshi bivuna umutima, kuba afise umunezero biramufasha kwihangana no kuremesha abandi.

11. Ni igiki cafashije Kyung-sook kwihanganira indwara ishobora kumuhitana?

11 Kyung-sook, akaba aba muri Aziya, yamaze imyaka irenga 20 akorana ubutsimvyi n’umunega wiwe. Yagiye abona bamutoye kanseri yo mu mahaha igeze kure, bamubwira ko asigaje amezi atatu gushika kuri atandatu ngo apfe. Naho we n’umugabo wiwe bari baciye mu bigeragezo vyinshi, ibikomeye n’ivyoroshe, bamye bafise amagara meza. Yavuze ati: “Iyo ngorane y’amagara yaransesereje cane. Yatumye numva umengo natakaje ibintu vyose, kandi yaransizemwo inkovu ikomeye.” None ni igiki gifasha Kyung-sook kwihangana? Avuga ati: “Imisi yose mw’ijoro imbere y’uko nja kuryama, ndaja kw’ibaraza y’inzu yacu, ngasenga n’ijwi ryumvikana ku bijanye n’ibintu bitanu nkenguruka ku bw’uwo musi. Nca rero numva umutima usubiye mu nda, bigatuma mbwira Yehova ko ndamukunda.” None Kyung-sook yungukira gute kuri ayo masengesho atura mw’ijoro? Avuga ati: “Naratahuye ko Yehova adushigikira mu bigeragezo be n’uko mu buzima ivyiza ari vyo vyinshi kuruta ibigeragezo.”

Ari kumwe na gasaza kiwe John karokotse (Raba ingingo ya 13)

12. Ni igiki caremesheje Jason amaze kubura umukenyezi wiwe?

12 Jason, akaba asukurira ku biro vy’ishami bimwe vyo muri Afrika, amaze imyaka irenga 30 ari mu murimo w’igihe cose. Yigana ati: “Haheze imyaka indwi mbuze umukenyezi wanje kandi birashika nkarengerwa n’umubabaro. Iyo ngumye niyumvira ivyamushikiye ariko aranyinyana na kanseri, ndavunika umutima cane.” Ni igiki cafashije Jason kwihangana? Avuga ati: “Igihe kimwe naributse ikiringo ciza twigeze kumarana n’umukenyezi wanje, nca ndakengurukira Yehova mw’isengesho ku bw’ico kintu. Narumvise nduhuriwe nca ntangura kuza ndakengurukira Yehova ku bintu bihimbaye nk’ivyo naba nibutse. Gukenguruka biratuma mpindura ingene mbona ibintu. Kuba narabuze biracambabaza, mugabo gukengurukira Yehova kubona nararoraniwe mu mubano no kuba yaranteye agateka ko kumusukurira ndi kumwe n’umuntu amukunda cane, biratuma ndushiriza kubona ibintu mu buryo bwiza.”

“Ndakenguruka cane kuba Yehova ari Imana yanje.”—Sheryl

13. Ni ibiki vyafashije Sheryl kwihangana igihe yabura abo mu muryango wiwe nka bose?

13 Igihe igihuhusi gikomeye bise Haiyan catera hagati muri Filipine mu mpera y’umwaka wa 2013, Sheryl yarabuze ibintu nka vyose, ico gihe akaba yari afise imyaka 13 gusa. Yavuze ati: “Twarabuze inzu yacu n’abo mu muryango wacu nka bose.” Se na nyina hamwe n’abo bavukana batatu barahitanywe n’ico gihuhusi gikomeye. Ni igiki cafashije Sheryl kwihanganira ico cago atiriwe aragira umujinya? Ni uko afise umutima ukenguruka kandi akaba aguma yibuka ivyiza agifise. Yavuze ati: “Narabona ibintu vyose abo dusangiye ukwemera bakoze kugira bahumurize bongere baremeshe abari bakeneye gufashwa. Nari nzi ko abo  dusangiye ukwemera bo hirya no hino kw’isi bariko baransengera.” Yongeyeko ati: “Ndakenguruka cane kuba Yehova ari Imana yanje. Yama nantaryo aduha ivyo dukeneye.” Vy’ukuri, kwibuka ivyiza dufise biradufasha cane kutarengerwa n’umubabaro. Gukenguruka biradufasha gutera tuja imbere naho twoshikirwa n’ibintu bivuna umutima gute.Ef. 5:20; soma Abafilipi 4:6, 7.

“JEWE NZOKWIGINA YEHOVA”

14. Ni ibintu biteye umunezero ibihe biturindiriye? (Raba ishusho itangura.)

14 Kuva kera na rindi, abasavyi ba Yehova bamye bahimbarwa n’ivyiza bafise. Nk’akarorero, Abisirayeli bamaze gukurwa mu vyara vya Farawo n’ingabo ziwe ku Kiyaga Gitukura, baraseruye umunezero bafise mu kuririmba indirimbo zo gushemeza Imana no kuyikengurukira. (Kuv. 15:1-21) Muri iki gihe, kimwe mu bintu vy’agaciro kuruta ibindi vyose dufise ni icizigiro c’uko tuzokurwako ibintu vyose bidutera umubabaro n’amaganya. (Zab. 37:9-11; Yes. 25:8; 33:24) Ibaze nawe ukuntu tuzomererwa Yehova niyatikiza abansi biwe bose, akatwinjiza mw’isi nshasha y’amahoro n’ubugororotsi! Ese ukuntu kizoba ari igihe co gukenguruka!Ivyah. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Ni igiki wiyemeje gukora mu mwaka wa 2015?

15 Turarindiranye igishika kwironkera ivyiza injojo vyo mu buryo bw’impwemu Yehova azoduha mu 2015. Mu bisanzwe, twoshobora gushikirwa n’ibigeragezo. Naho twoshikirwa n’iki, turazi ko Yehova atazokwigera aduheba. (Gus. 31:8; Zab. 9:9, 10) Azobandanya kuturonsa ibintu vyose dukeneye kugira tumusukurire tudahemuka. Ese rero twokwiyemeza kugumana agatima nk’ak’umuhanuzi Habakuki, uwavuze ati: “Naho igiti c’umusukoni kitoshurika, n’umwimbu ntuboneke ku mizabibu; naho igikorwa c’igiti c’umwelayo coba koko impfagusa, n’imikobeko ntiyimbuke ibifungurwa; naho umukuku wohona koko mu ruhongore rw’ibitungwa, kandi mu ngo ntihabemwo ubusho; na ho nyene jewe nzokwigina Yehova; nzonezererwa Imana y’ubukiriro bwanje.” (Hab. 3:17, 18) Ego cane, nimuze muri uwu mwaka wose tuzirikane tunezerewe ku vyiza dufise, maze twisunge impanuro iri mu canditswe cacu c’umwaka wa 2015 kigira giti: “Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza.”Zab. 106:1.

^ par. 10 Muri iki kiganiro, bamwebamwe si ko basanzwe bitwa kubera ko bitashimwe ko bamenyekana.