Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Nzero 2015

Igituma duhimbaza Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba

Igituma duhimbaza Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba

“Muragume mugira ibi mu kunyibuka.”1 KOR. 11:24.

1, 2. Ni ibiki Yezu yakoze ku mugoroba wo ku wa 14 Nisani mu 33 Inyuma ya Kristu? (Raba ishusho itangura.)

NI MW’IJORO, mugabo ukwezi kw’igisyo kuriko kuramurikira Yeruzalemu. Ni ku mugoroba wo ku wa 14 Nisani mu 33 Inyuma ya Kristu. Yezu n’intumwa ziwe bahejeje guhimbaza Pasika ibibutsa igihe Isirayeli yarokorwa igakurwa mu buja mu Misiri, hakaba haciye imyaka 1500. Yezu ari kumwe n’intumwa ziwe 11 z’intahemuka, aratanguza imfungurwa zidasanzwe zizobibutsa urupfu ruza kumushikira imbere y’uko umusi urangira. *Mat. 26:1, 2.

2 Yezu arasenga agaca ahereza intumwa ziwe umukate utambiye, akavuga ati: “Akire, murye.” Arakira igikombe c’umuvinyu, agasubira agasenga maze akavuga ati: “Nimukinyweko mwese.” (Mat. 26:26, 27) Nta zindi mfungurwa aza guha abo bayoboke biwe b’abizigirwa, mugabo arafise ibindi bintu vyinshi vyo kubabwira muri iryo joro ry’intibagirwa.

3. Ni ibibazo ibihe twihweza muri iki kiganiro?

3 Ukwo ni ko Yezu yatanguje Icibutso c’urupfu rwiwe, icitwa kandi “imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba.” (1 Kor. 11:20)  Ku bijanye na co, hari abobaza bati: Kubera iki twokwibuka urupfu rwa Yezu? Uwo mukate n’uwo muvinyu bisobanura iki? Twokwitegurira gute Icibutso? Ni bande bakwiye gufata ku bimenyetso? Abakirisu babona gute ico Ivyanditswe bivuga ku bijanye n’icizigiro bafise?

IGITUMA TWIBUKA URUPFU RWA YEZU

4. Urupfu rwa Yezu rwatumye hashoboka iki?

4 Kubera ko dukomoka kuri Adamu, twararazwe igicumuro n’urupfu. (Rom. 5:12) Nta muntu n’umwe adatunganye yoshobora guha Imana ubuzima bwiwe ngo bumucungure canke ngo bucungure abandi. (Zab. 49:6-9) Ariko rero biciye ku rupfu rwiwe, Yezu yaratanze igiciro c’incungu imwe rudende yemewe, ni ukuvuga umubiri wiwe utunganye be n’amaraso yiwe yasheshwe. Igihe Yezu yashikanira Imana agaciro k’incungu, yaratumye bishoboka ko dukurwako igicumuro n’urupfu tukaronka n’ingabirano y’ubuzima budahera.Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Ni igiki kitwereka ko Imana na Kristu bakunda abantu? (b) Kubera iki dukwiye kwitaba Icibutso c’urupfu rwa Yezu?

5 Iyo ncungu yerekana ko Imana ikunda abantu. (Yoh. 3:16) Inkuka Yezu yatanze irerekana ko na we nyene adukunda. Nkako, igihe Yezu atari bwaze kw’isi ari “umukozi w’umuhanga” w’Imana, ivyo “[ya]kunda cane vyari ivyerekeye abana b’abantu.” (Imig. 8:30, 31) Turakenguruka cane ivyo Yehova na Yezu badukoreye. Ni co gituma twitaba Icibutso c’urupfu rwa Yezu, tukaba twerekanye ko tugamburuka itegeko rigira riti: “Muragume mugira ibi mu kunyibuka.”1 Kor. 11:23-25.

ICO IBIMENYETSO BISOBANURA

6. Dukwiye kubona gute umukate n’umuvinyu bikoreshwa ku Cibutso?

6 Igihe Yezu yatanguza Icibutso, ntiyahinduye ku gitangaro umukate n’umuvinyu ngo bicike umubiri nya mubiri n’amaraso nya maraso vyiwe. Ahubwo yavuze ku bijanye n’umukate ati: “Iki gisobanura umubiri wanje.” Ku bijanye n’umuvinyu na ho, yavuze ati: “Iki gisobanura ‘amaraso yanje y’isezerano’ agiye guseswa ku bwa benshi.” (Mrk. 14:22-24) Biragaragara rero ko uwo mukate n’uwo muvinyu vyabonwa nk’ibigereranyo canke ibimenyetso.

7. Umukate ukoreshwa ku Cibutso ugereranya iki?

7 Kuri urwo rubanza ruhambaye cane rwabaye mu 33 Inyuma ya Kristu, Yezu yakoresheje umukate utambiye wari wasigaye ku wo bakoresheje ku mfungurwa za Pasika. (Kuv. 12:8) Mu Vyanditswe, rimwe na rimwe umwambiro ugereranya ukwononekara canke igicumuro. (Mat. 16:6, 11, 12; Luka 12:1) Kuba rero Yezu yakoresheje umukate utambiye vyari bihambaye cane kuko wagereranya mu buryo bubereye umubiri wiwe utagira igicumuro. (Heb. 7:26) Ni co gituma umukate nk’uwo ari wo ukoreshwa ku Cibutso.

8. Umuvinyu ukoreshwa ku Cibutso ugereranya iki?

8 Umuvinyu Yezu yakoresheje ku wa 14 Nisani mu 33 Inyuma ya Kristu, wagereranya amaraso yiwe, nk’uko biri no ku muvinyu ukoreshwa muri iki gihe. I Gologota, kikaba cari ikibanza kiri inyuma ya Yeruzalemu, amaraso yiwe yarasheshwe “ku bwo kubabarirwa ibicumuro.” (Mat. 26:28; 27:33) Umukate n’umuvinyu bikoreshwa ku Cibutso bigereranya inkuka y’agaciro Yezu yatangiye abantu bagamburuka kandi turakenguruka iyo ntunganyo iranga urukundo. Birabereye rero ko umwe wese muri twebwe yitegurira urwo rubanza ruba buri mwaka rwo guhimbaza Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba.

UBURYO BUMWEBUMWE BWO KWITEGURA

9. (a) Kubera iki bihambaye ko dukurikiza urutonde rw’ugusoma Bibiliya ku bw’Icibutso? (b) Ubona gute incungu?

9 Dukurikije urutonde rw’ugusoma Bibiliya  ku bw’Icibutso ruri ku kirangamisi cacu no mu dutabu Twihweze Ivyanditswe ku musi ku musi, turashobora kuzirikana ku vyo Yezu yakoze gatoyi imbere y’uko apfa. Ivyo birashobora kudufasha gutegura umutima wacu ku bw’Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba. * Mushiki wacu umwe yanditse ati: “Si twe tubona Icibutso kirageze. Buri mwaka kirushiriza kuba ikidasanzwe. Ndibuka igihe nari mpagaze mu buruhukiro . . . ndiko nditegereza ikiziga ca dawe nikundira, ngaca ndushiriza gutahura incungu ico ari co vy’ukuri. . . . Emwe, nari nzi ivyanditswe vyose bijanye n’incungu, nkamenya no kubisigura! Mugabo igihe natahura intuntu umuntu agira iyo abuze uwiwe, ni ho nagize umunezero mwinshi nibutse ivyo Yehova azodukorera biciye kuri iyo ncungu y’agaciro.” Mu vy’ukuri, igihe turiko twitegurira Icibutso, biraba vyiza tuzirikanye ku kuntu inkuka ya Yezu idukiza igicumuro n’urupfu.

Nukoreshe ibikoresho vyatanzwe kugira witegurire Icibutso (Raba ingingo ya 9)

10. Ni gute kwitegurira Icibutso vyodufasha mu busuku turangura?

10 Kwitegurira Icibutso vyoshobora kubamwo gutegekanya kwagura ubusuku mu buryo kanaka, kumbure tugakora ubutsimvyi bwo gufasha muri ico kiringo c’Icibutso. Igihe dutumira abo twigisha Bibiliya be n’abandi ku Mfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba, turahimbarwa no kuvuga ivyerekeye Imana, Umwana wayo be n’ivyiza bibikiwe abahimbara Yehova bakongera bakamushemeza.Zab. 148:12, 13.

11. Abanyakorinto bamwebamwe bihereje gute ku bimenyetso vy’Icibutso mu buryo butabereye?

11 Igihe witegurira Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba, nurimbure ivyo intumwa Paulo yandikiye ishengero ry’i Korinto. (Soma 1 Abakorinto 11:27-34.) Paulo yavuze ko uwo wese arya umukate akanywa no ku gikombe mu buryo butabereye “azogira ikimwagira ku bijanye n’umubiri be n’amaraso vy’Umukama” Yezu Kristu. Uwarobanuwe rero akwiye ‘kubanza kuraba ko abereye amaze kwisuzuma neza’ akabona kwihereza ku bimenyetso. Ahandi ho, “aba ariye kandi anyoye urubanza kuri we ubwiwe.” Kubera inyifato mbi, benshi mu Banyakorinto ‘baragoyagoya bakanarwaragurika, abatari bake bakaba bari basinziriye mu rupfu’ rwo mu buryo bw’impwemu. Birashoboka ko hari abarenza urugero mu gufungura no mu kunywa imbere y’Icibutso  canke mu kiringo c’Icibutso ku buryo wasanga batari maso haba mu bwenge canke mu buryo bw’impwemu. Kwihereza ibimenyetso muri ubwo buryo butabereye vyatumye Imana itabashima.

12. (a) Paulo yagereranije Icibutso n’iki, kandi yagabishije gute abihereza ku bimenyetso? (b) Igihe uwihereza ku bimenyetso akoze igicumuro gikomeye, ategerezwa gukora iki?

12 Paulo yagereranije Icibutso n’ibifungurwa umuntu asangira n’abandi, maze agabisha abihereza ku bimenyetso ati: “Ntimushobora kunywa igikombe ca Yehova n’igikombe c’amadayimoni; ntimushobora gufungura ku ‘meza ya Yehova’ no ku meza y’amadayimoni.” (1 Kor. 10:16-21) Bishitse umuntu yihereza ku bimenyetso agakora igicumuro gikomeye, ategerezwa kurondera gufashwa mu vy’impwemu. (Soma Yakobo 5:14-16.) Uwo muntu yarobanuwe nimba yama “ivyamwa bikwiranye n’ukwigaya,” ntaba rero ariko arasuzugura inkuka ya Yezu mu kwihereza ku bimenyetso vy’Icibutso.Luka 3:8.

13. Kubera iki vyoba ngirakamaro umuntu asenze ku bijanye n’icizigiro Imana yamuhaye?

13 Igihe umwe wese muri twebwe yitegurira Icibutso, biraba ngirakamaro azirikanye abijanisha n’isengesho ku cizigiro Imana yamuhaye. Nta musavyi wa Yehova yamwiyeguriye akaba n’umuyoboke wa Yezu w’umwizigirwa yoshima gukengera inkuka ya Yezu mu kwihereza ku bimenyetso vy’Icibutso, nimba vy’ukuri ata kimenyamenya gitomoye afise c’uko ari umukirisu yarobanuwe. None umuntu amenya gute ko yokwihereza canke atokwihereza ku bimenyetso?

NI BANDE BAKWIYE KWIHEREZA KU BIMENYETSO?

14. Isezerano rishasha rifitaniye isano gute no kwihereza ku bimenyetso vy’Icibutso?

14 Abihereza ku bimenyetso vy’Icibutso babikwiriye barazi neza yuko bari mw’isezerano rishasha. Yezu yavuze ku vyerekeye umuvinyu ati: “Iki gikombe gisobanura isezerano rishasha hishimikijwe amaraso yanje.” (1 Kor. 11:25) Imana yaravuze ibicishije ku muhanuzi Yeremiya ko yogize isezerano rishasha ritandukanye na rya sezerano rishingiye kw’Itegeko yagiraniye n’Abisirayeli. (Soma Yeremiya 31:31-34.) Imana yagiraniye iryo sezerano rishasha na Isirayeli yo mu buryo bw’impwemu. (Gal. 6:15, 16) Iryo sezerano ryemejwe n’inkuka ya Kristu biciye ku maraso yiwe yasheshwe. (Luka 22:20) Yezu ni we Muhuza w’iryo sezerano rishasha, abarobanuwe b’intahemuka bari muri ryo bakaba baronka intoranwa yo mw’ijuru.Heb. 8:6; 9:15.

15. Ni bande bashizwe mw’isezerano ry’Ubwami kandi ni agateka akahe bazokwironkera bagumye ari abizigirwa?

15 Abafise uburenganzira bwo kwihereza ku bimenyetso vy’Icibutso barazi yuko bashizwe mw’isezerano ry’Ubwami. (Soma Luka 12:32.) Abacitse abayoboke ba Yezu barobanuwe kandi bamwumiyeko badahemuka mu gufatanya na we mu mibabaro yiwe, bobwirijwe kuganzanya na we mw’ijuru. (Flp. 3:10) Kubera ko bari mw’isezerano ry’Ubwami, bazofatanya na Kristu kuganza ari abami mw’ijuru ibihe bidahera. (Ivyah. 22:5) Abo bantu barihereza mu buryo bubereye ku bimenyetso mu gihe c’Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba.

16. Nusigure muri make ibivugwa mu Baroma 8:15-17.

16 Abo impwemu ishingira intahe yuko ari abana b’Imana ni bo gusa bakwiye gufata ku bimenyetso vy’Icibutso. (Soma Abaroma 8:15-17.) Paulo yakoresheje ijambo ry’igiharameya “Abba” risobanura ngo “Ewe Data!” Umwana yarashobora gukoresha iryo jambo igihe ahamagara se wiwe, kuko ari akajambo k’urukundo karimwo ijambo “papa” riserura ubucuti somambike hamwe n’ijambo “data” riserura  icubahiro. Abaronse “impwemu y’ukugirwa abana” ni abana b’Imana bavyawe n’impwemu. Impwemu y’Imana irashinga intahe hamwe n’impwemu yabo, ikabemeza ko ari abana ba Yehova barobanuwe. Ivyo ntibisobanura ko badashaka kuba kw’isi. Barazi neza ko bazoba abaraganwa na Kristu mu Bwami bwo mw’ijuru nimba babaye abizigirwa gushika ku rupfu. Muri iki gihe, hasigaye bakeyi gusa muri abo 144.000 bakurikira intambuko za Kristu, “[b]afise irobanurwa riva kuri wa mweranda” Yehova. (1 Yoh. 2:20; Ivyah. 14:1) Biciye ku mpwemu yiwe, barasemerera bati: “Abba, Data!” Mbega ubucuti budasanzwe bafitaniye n’Imana!

NUHE AGACIRO ICIZIGIRO UFISE GISHINGIYE KU VYANDITSWE

17. Abarobanuwe bafise icizigiro ikihe, kandi bakibona gute?

17 Nimba uri umukirisu yarobanuwe, birahambaye ko ushira mu masengesho yawe ibijanye n’icizigiro co kuba mw’ijuru. Igihe Bibiliya ivuga yuko ‘wasezeraniwe gushingirwa’ ku Mukwe wo mw’ijuru ari we Yezu Kristu, uca ubona ko ari wewe uriko uravugwa, ugaca wumva ushashaye kuba mu bagize “umugeni” wa Kristu. (2 Kor. 11:2; Yoh. 3:27-29; Ivyah. 21:2, 9-14) Igihe Imana iseruye mw’Ijambo ryayo urwo ikunda abana bayo bo mu buryo bw’impwemu, uca uvuga uti: “Uwo ni jewe.” Igihe na ho Ijambo rya Yehova rihaye ubuyobozi abana biwe barobanuwe, impwemu nyeranda ica ituma ugamburuka kandi ukavuga mu mutima wawe uti: “Ivyo ni jewe vyerekeye.” Impwemu y’Imana n’impwemu yawe rero birafadikanya mu gushinga intahe yuko ufise icizigiro co kuba mw’ijuru.

18. Abo mu “zindi ntama” bafise icizigiro ikihe, kandi wiyumva gute ku bijanye n’ico cizigiro?

18 Ariko rero nimba uri mu bagize “isinzi rinini” ry’“izindi ntama,” Imana yaguhaye icizigiro co kuba kw’isi. (Ivyah. 7:9; Yoh. 10:16) Uripfuza kuba mw’Iparadizo ibihe bidahera kandi urahimbarwa no kuzirikana ku vyo Bibiliya ivuga vyerekeye ubuzima bwo kw’isi muri kazoza. Urashashaye kwiberaho mu mahoro menshi, ukikujwe n’incuti zawe be n’abandi bagororotsi. Urarindiranye igishika igihe inzara, ubukene, imibabaro, indwara n’urupfu bitazoba bikigeramiye abantu. (Zab. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Yes. 33:24) Urashashaye kwakira abazozuka bafise icizigiro co kuba kw’isi ibihe bidahera. (Yoh. 5:28, 29) Emwe, utegerezwa kuba ukenguruka kubona Yehova yaraguhaye icizigiro co kuba kw’isi! Naho nyene utihereza ku bimenyetso, uritaba Icibutso kugira werekane ko ukenguruka inkuka y’incungu ya Yezu Kristu.

WOBA ARI HO UZOBA URI?

19, 20. (a) Woshobora gute kwungukira ku cizigiro Imana yaguhaye? (b) Kubera iki uzokwitaba Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba?

19 Waba ufise icizigiro co kuba kw’isi canke mw’ijuru, ushobora kucungukirako gusa igihe wizeye Yehova Imana, Yezu Kristu hamwe n’incungu. Niwitaba Icibutso, uzoronka akaryo ko kuzirikana ku cizigiro cawe no ku kuntu urupfu rwa Yezu ruhambaye cane. Niwiyemeze rero kuba umwe mu bantu amamiliyoni bazokwitaba Imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba izuba rirenze ku wa gatanu itariki 3 Ndamukiza 2015, ku Ngoro z’Ubwami no mu bindi bibanza hirya no hino kw’isi.

20 Kwitaba Icibutso vyoshobora gutuma urushiriza gukenguruka inkuka y’incungu ya Yezu. Gutega yompi insiguro vyoshobora gutuma ugaragariza urukundo abantu nkawe mu kubabwira ivyo wize ku vyerekeye urukundo rwa Yehova be n’umugambi uhambaye afitiye abantu. (Mat. 22:34-40) Nukore ibishoboka vyose kugira uzobe ari ho uri ku Mfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba.

^ par. 1 Mu Baheburayo, umusi watangura izuba rirenze ugahera izuba rirenze.

^ par. 9 Raba Agatabu gafasha kwiga Ijambo ry’Imana, igihimba ca 16.