Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nuhimbarwe n’agateka ufise ko gukorana na Yehova

Nuhimbarwe n’agateka ufise ko gukorana na Yehova

“Turi abakozi bakorana n’Imana.”1 KOR. 3:9.

1. Yehova abona gute igikorwa, kandi ivyo bituma akora iki?

YEHOVA ni umukozi ahimbarwa n’ivyo akora. (Zab. 135:6; Yoh. 5:17) Kugira atume abamarayika n’abantu bagira agahimbare nk’ako, yarabashinze igikorwa gihimbaye. Nk’akarorero, Yehova yararetse Umwana wiwe w’imfura aragira uruhara mu gikorwa ciwe c’irema. (Soma Abakolosayi 1:15, 16.) Bibiliya itubwira ko imbere y’uko Yezu aza kw’isi, yari iruhande y’Imana mw’ijuru ari “umukozi w’umuhanga.”Imig. 8:30.

2. Ni igiki cerekana ko abamarayika bamye bafise igikorwa gihambaye kandi giteye umunezero?

2 Kuva mw’Itanguriro gushika mu Vyahishuwe, Bibiliya irimwo uburorero bwerekana ko Yehova yamye ashinga ibikorwa abamarayika biwe. Igihe Adamu na Eva bacumura maze bakirukanwa mw’Iparadizo babamwo, yaciye “ashira mu buseruko bw’uwo murima wa Edeni abakerubi be n’icuma c’inkota caka urubeya caguma cizunguriza, ku bwo kurinda inzira ija kuri ca giti c’ubuzima.” (Ita. 3:24) Mu Vyahishuwe 22:6 na ho herekana ko Yehova “yatumye umumarayika wiwe ngo yereke abashumba biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba.”

ABANTU BO BITE?

3. Igihe Yezu yari kw’isi, yiganye gute Se wiwe?

3 Igihe Yezu yari kw’isi ari umuntu atagira agasembwa,  yarakoranye umunezero igikorwa Yehova yari yaramushinze. Yezu kandi yariganye Se mu gushinga abigishwa biwe igikorwa gihambaye. Kugira atume bitegana umushasharo ivyo boranguye, yavuze ati: “Ni ukuri kwose ndabibabwiye: Uwunyizera, uyo na we azokora ibikorwa nkora; kandi azokora ibikorwa biruta ibi, kubera yuko ndiko nja kwa Data.” (Yoh. 14:12) Mu kwerekana ukuntu ivyo bikorwa vyihutirwa, Yezu yavuze ati: “Dutegerezwa gukora ibikorwa vy’uwandungitse hakiri ku murango; ijoro ririko riraza aho ata muntu n’umwe ashobora gukora.”Yoh. 9:4.

4-6. (a) Kubera iki twokenguruka kuba Nowa na Musa bararanguye ibikorwa Yehova yabashinze? (b) Ibikorwa vyose Imana ishinga abantu bihuriye ku ki?

4 Imbere y’uko Yezu aza kw’isi, na ho nyene abantu barashingwa ibikorwa biteye umunezero. Naho Adamu na Eva bataranguye igikorwa bari bashinzwe, hari abandi bakoze nk’uko Imana yari yabategetse. (Ita. 1:28) Nowa yarahawe ubuyobozi butomoye bujanye n’ukuntu yokwubatse ubwato kugira abantu bashobore kurokoka wa Mwuzure ukomeye. Yarakoze neza na neza ivyo Yehova yari yamusavye. Emwe, kuba turiho uyu musi tubikesha ukugamburuka kwiwe!—Ita. 6:14-16, 22; 2 Pet. 2:5.

5 Musa yarahawe ubuyobozi butomoye bujanye no kwubaka ihema be no gutunganya ubuherezi, kandi yarabukurikije ata guca ku ruhande. (Kuv. 39:32; 40:12-16) N’ubu, turungukira ku kuba yararanguye neza ico gikorwa. Uti gute? Intumwa Paulo yasiguye yuko iryo hema n’ubwo buherezi vyagereranya “ibintu vyiza bizoza.”Heb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Ibikorwa Imana ishinga abasavyi bayo usanga bitandukanye, bivanye n’ukuntu umugambi wayo ugenda uraranguka. Ariko rero, vyama bininahaza Imana kandi bikagirira akamaro abantu bayemera. Ukwo nyene ni ko biri ku vyo Yezu yaranguye igihe atari bwabe umuntu nkatwe be n’igihe yari ng’aha kw’isi. (Yoh. 4:34; 17:4) Igikorwa dushingwa muri iki gihe na co nyene kiraninahaza Yehova. (Mat. 5:16; soma 1 Abakorinto 15:58.) Uti kubera iki?

NUGUME UBONA NEZA IBIKORWA USHINGWA

7, 8. (a) Abakirisu bafise agateka ko kurangura igikorwa ikihe muri iki gihe? (b) Dukwiye kwakira gute ubuyobozi buva kuri Yehova?

7 Biratangaje kubona Yehova yaremeye yuko abantu b’abanyagasembwa baterwa agateka ko kuba abakozi bakorana na we. (1 Kor. 3:9) Abagira uruhara mu bikorwa vyo kwubaka Ingoro z’amateraniro, Ingoro z’Ubwami be n’inyubakwa z’amashami, bararangura igikorwa c’amaboko nk’ico Nowa na Musa bakoze. Waba uriko urafasha mu gusanura Ingoro y’Ubwami yo mu karere iwanyu canke mu kwubaka icicaro gikuru cacu i Warwick muri New York, nuhimbarwe n’ako gateka ufise. Uriko ukora umurimo mweranda. (Raba ishusho itangura yashushanijwe n’umuhinga.) Ariko rero, abakirisu muri rusangi basabwa kugira uruhara mu bwubatsi bwo mu buryo bw’impwemu. Na bwo nyene bugenewe kuninahaza Yehova no gufasha abantu bagamburuka. (Ivyak. 13:47-49) Ubuyobozi bubereye bw’ukuntu tworangura neza ico gikorwa buratangwa biciye kw’ishirahamwe ry’Imana. Rimwe na rimwe, vyoshobora gusaba ko duhabwa ibikorwa bishasha.

8 Abasavyi ba Yehova b’abizigirwa bamye bashashaye kugamburuka ubuyobozi bwa gitewokarasi. (Soma Abaheburayo 13:7, 17.) Mu ntango, twoshobora kuba tudatahura neza igituma tubwirizwa kurangura mu buryo kanaka igikorwa twashinzwe. Ariko rero, turazi neza ko havamwo ivyiza igihe dusenyeye ku mugozi umwe na Yehova mu mahinduka ayo ari yo yose abona ko abereye kugirwa.

9. Ni gute abakurambere baha ishengero akarorero keza?

9 Icipfuzo gikomeye abakurambere bafise  co gukora ivyo Yehova agomba kiragaragarira mu kuntu bahagarikira ishengero. (2 Kor. 1:24; 1 Tes. 5:12, 13) Barerekana ko bafise umutima ukunze wo gukora cane no kuguma bahuza n’amahinduka aba. Babigiranye ishaka, barahuza n’uburyo bushasha bwo kwamamaza Ubwami bw’Imana bwashinzwe. Naho bamwebamwe boshobora kuba barabanje kugonanwa gutunganya ivyo kwamamaza bakoresheje telefone, kwamamaza ku bivuko canke ku mugaragaro, ntibatevye kwibonera ivyiza bivamwo. Nk’akarorero igihe kimwe, abatsimvyi bane bo mu Budagi barafashe ingingo yo kwamamaza mu cibare gikorerwamwo ivy’ubudandaji cari carirengagijwe. Uwitwa Michael avuga ati: “Twaramaze imyaka myinshi tutagira uruhara muri uwo muce w’umurimo, tukaba rero twarahagaritse umutima cane. Yehova ategerezwa kuba yarabibonye, kuko yaciye atuma turangura umurimo w’intibagirwa muri ico gitondo. Ese ukuntu twahimbawe kubona twarakurikije ubuyobozi bwatanzwe mu Gikorwa dukorera Ubwami, tukiheka no kuri Yehova kugira adufashe!” Woba ushashaye gukoresha uburyo bushasha bwo kwamamaza mu karere iwanyu?

10. Ni amahinduka ayahe aheruka kugirwa mw’ishirahamwe?

10 Rimwe na rimwe, birakenerwa ko haba amahinduka mw’ishirahamwe. Muri iyi myaka, ibiro vy’amashami bitari bike vyarashizwe hamwe. Naho ayo mahinduka asaba ko bene wacu na bashiki bacu bakorera kuri ayo mashami bagira ivyo bahinduye, ntibatevye kwibonera ivyiza bivamwo. (Umus. 7:8) Ese ukuntu abo bakozi bitanga babikunze bahimbarwa no kugira uruhara mu vyo abasavyi ba Yehova babandanya kurangura!

11-13. Ni ingorane izihe bamwebamwe bihanganiye kubera amahinduka yabaye mw’ishirahamwe?

11 Hari ivyigwa bihambaye twokwigira ku bahora bakorera muri ayo mashami yashizwe hamwe. Bamwebamwe bari bamaze imyaka mirongo bakorera umurimo w’igihe cose mu mabeteli barimwo. Umugabo umwe n’umugore wiwe bahoze mu muryango mutoyi wa Beteli muri Amerika yo Hagati, basabwe kwimukira mu muryango wa Beteli wo muri Megizike uruta incuro nka 30 uwo bahozemwo. Rogelio avuga ati: “Ntivyatworoheye na gato gusiga umuryango n’abagenzi.” Uwundi muvukanyi yitwa Juan yasabwe kwimukira muri Megizike, avuga ati: “Umenga ni ukuvuka ubwa kabiri kuko utegerezwa kurondera abandi bagenzi. Bisaba kwisunga imico mishasha be n’uburyo bwo kwiyumvira bushasha.”

12 Abanyabeteli basabwe kwimukira kw’ishami ryo mu Budagi bavuye mu bindi bihugu vy’i Buraya na bo nyene ntivyaboroheye. Umuntu wese akunda uturere tw’imisozi, arashobora kwemera ko bitoroshe kuva mu Buswise ukaja kuba kure ya rwa runani rw’imisozi ibereye ijisho yitwa Alpes. Abava muri Otrishe na bo babanje kuza barakumbura kwibera mu muryango wa Beteli mutoyi bahoramwo.

13 Abimukiye mu kindi gihugu babwirijwe kumenyera uburaro bushasha, gukorana na bene wacu na bashiki bacu batari bazi, kumbure no kwiga gukora ikindi gikorwa. Babwirijwe kandi kuja mw’ishengero rishasha, kwamamaza mu cibare gishasha canke mbere mu rundi rurimi. Kugira amahinduka nk’ayo birashobora kuba urugamba. Yamara, Abanyabeteli benshi baravyemeye. Uti kubera iki?

14, 15. (a) Benshi berekanye gute ko bahimbarwa n’agateka bafise ko gukorana na Yehova mu gikorwa ico ari co cose? (b) Batubera gute akarorero keza twese?

14 Uwitwa Grethel avuga ati: “Naremeye ico nasabwe kuko bwari bwo buryo bwo kwereka Yehova ko ndamukunda kuruta uko nkunda igihugu, inyubakwa canke agateka kanaka.” Uwitwa Dayska na we avuga ati: “Nibutse ko Yehova ari we yari ansavye ico kintu, naciye  ndavyemera mpimbawe.” André na Gabriela barashigikira ico ciyumviro mu kuvuga bati: “Twabonye ko ari akandi karyo ko gusukurira Yehova mu gushira inyuma ivyipfuzo vyacu. Twibwiye duti: ‘Igihe ishirahamwe rya Yehova rigize amahinduka, biraba vyiza umuntu ayemeye n’umutima mwiza aho kurondera kuyarwanya.’”

Agateka gahambaye kuruta utundi twose dufise ni ugukorana na Yehova

15 Kubera ko amashami aba yashizwe hamwe, Abanyabeteli bamwebamwe baca barungikwa gukora ubutsimvyi. Ukwo ni ko vyagenze ku Banyabeteli batari bake igihe ishami ryo muri Danemarke, iryo muri Norveje n’iryo muri Suwede yashirwa hamwe akagira ibiro vy’ishami vyo muri Skandinaviya. Muri bo harimwo uwitwa Florian n’umugore wiwe Anja. Bavuze bati: “Igikorwa gishasha twashinzwe tukibona nk’urugamba ruteye umunezero. Aho twokorera haba hehe, tubona ko gukoreshwa na Yehova ari ikintu ciza igitangaza. Turashobora kuvuga tubikuye ku mutima ko twahezagiwe cane!” Naho bitokwigera biba ngomba ko benshi muri twebwe tugira amahinduka nk’ayo, turashobora kwigana umutima ukunze w’abo bene wacu na bashiki bacu wo gushira imbere ivyungura Ubwami. (Yes. 6:8) Yehova yama ahezagira abahimbarwa n’agateka bafise ko gukorana na we, naho boba bakorera hehe.

NUGUME UHIMBARWA N’AGATEKA UFISE KO GUKORANA NA YEHOVA

16. (a) Mu Bagalatiya 6:4 hadusaba iki? (b) Agateka gahambaye kuruta utundi twose umuntu yoterwa ni akahe?

16 Abantu b’abanyagasembwa barakunda kwigereranya n’abandi, ariko Ijambo ry’Imana ridusaba kwibanda ku vyo ubwacu dushoboye gukora. (Soma Abagalatiya 6:4.) Benshi muri twebwe usanga ata mabanga dufise mw’ishirahamwe. N’ikindi kandi, twese ntidushobora kuba abatsimvyi, abamisiyonari canke Abanyabeteli. Ego ni ko, utwo ni uduteka duhambaye. Ariko dutegerezwa kutigera twibagira ko agateka gahambaye kuruta utundi twose umuntu yoterwa ari kamwe twese twatewe, na ko kakaba ari ugukorana  na Yehova mu busuku bwa gikirisu. Emwe, ako ni agateka dukwiye guhimbarirwa!

17. Ni igiki coshobora gushika magingo iyi si ya Shetani ikiriho, mugabo ni kubera iki bidakwiye kuduca intege?

17 Magingo iyi si ya Shetani ikiriho, vyoshobora gushika ntidukore vyinshi mu murimo wa Yehova. Twoshobora kurengerwa n’amabanga yo mu muryango, ingorane z’amagara canke ibindi bintu. Mugabo ntidukwiye gucika intege. Ntitwigere dufatira mu rwara agateka dufise ko gukorana n’Imana mu gushingira intahe izina ryayo no mu kumenyekanisha Ubwami bwayo igihe cose akaryo kabonetse. Igihambaye kuruta vyose ni uko dukorana na yo uko dushoboye kwose kandi tugasaba ko ihezagira bene wacu na bashiki bacu bashoboye gukora vyinshi kuturusha. Twibuke yuko umuntu wese ashemeza izina rya Yehova ari uw’agaciro imbere yiwe!

18. Ni ibiki dukwiye kuba turaretse gukora, kandi kubera iki?

18 Naho dufise ubugoyagoye tukaba n’abanyagasembwa, Yehova arahimbarwa no kudukoresha turi abakozi bakorana na we. Ese ukuntu duhimbarwa n’agateka dufise ko gukorana n’Imana muri iyi misi ya nyuma! Dukwiye rero kugira umutima ukunze wo kuba turaretse vyinshi mu vyo twiruka inyuma turondera inyungu zacu, tuzi yuko mw’isi nshasha Yehova azoturonsa “ubuzima nyakuri,” ni ukuvuga ubuzima budahera duhimbawe kandi turi mu mahoro.1 Tim. 6:18, 19.

Woba uhimbarwa n’agateka ufise ko gusukura? (Raba ingingo ya 16-18)

19. Ni kazoza akahe Yehova atubikiye?

19 Kubera ko turi mu kwinjira mw’isi nshasha, turazirikana ivyo Musa yabwiye Abisirayeli gatoyi imbere y’uko binjira muri ca Gihugu c’isezerano. Yabwiye iryo hanga ati: “Yehova Imana yawe azotuma koko ugira umurengera mu gikorwa cose c’ukuboko kwawe.” (Gus. 30:9) Harumagedoni imaze kurangira, abazoba bagumye bakorana cane n’Imana bazokwigarurira igihugu yabasezeraniye. Tuzoca rero twitwararika ikindi gikorwa, na co kikaba ari uguhindura iyi si ikaba Iparadizo ibereye ijisho!