Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Nyakanga 2014

Umwansi wa nyuma ari we rupfu azokurwaho

Umwansi wa nyuma ari we rupfu azokurwaho

“Urupfu ni we mwansi wa nyuma azokurwaho.”1 KOR. 15:26.

1, 2. Mu ntango, Adamu na Eva bari bamerewe gute, kandi ni ibibazo ibihe bivyuka?

IGIHE Adamu na Eva baremwa, nta mwansi n’umwe bari bafise. Bari abantu batunganye bibera mw’Iparadizo. Bari bafitaniye ubucuti somambike n’Umuremyi wabo, bakaba bari nk’abana biwe. (Ita. 2:7-9; Luka 3:38) Ikiringo bobayeho carabonekera mu gikorwa Imana yari yarabashinze. (Soma Itanguriro 1:28.) Bari gushobora ‘kwuzura isi no kuyigaba’ mu kiringo kanaka. Ariko rero kugira babandanye ‘kuganza ikinyabuzima cose kigendagenda kw’isi,’ vyosavye ko babaho ibihe bidahera, urupfu rukaba rutokwigeze rubuza Adamu kurangura iryo banga.

2 Kubera iki none ibintu atari ko vyifashe muri iki gihe? Vyagenze gute ngo habe abansi benshi babuza abantu kugira agahimbare, umwansi nyamukuru akaba ari urupfu? Imana yari gukora iki ngo ikureho abo bansi? Inyishu z’ivyo bibazo be n’ibindi nk’ivyo tuzisanga muri Bibiliya. Reka twihweze zimwe muri zo.

 INGABISHO IRANGA URUKUNDO

3, 4. (a) Ni itegeko irihe Imana yahaye Adamu na Eva? (b) Kubera iki vyari bihambaye ko bagamburuka iryo tegeko?

3 Naho Adamu na Eva bari baremwe ngo babeho ibihe bidahera, ntivyasobanura ko badashobora gupfa. Kugira bagume ari bazima, babwirizwa guhema, kunywa, kuryama no gufungura. N’igihambaye kuruta, babwirizwa kuba bafitaniye ubucuti n’Umuremyi wabo. (Gus. 8:3) Kugira babandanye kubaho kandi banezerewe, babwirizwa kwemera ubuyobozi buva ku Mana. Ivyo Yehova yarabitomoreye Adamu n’imbere y’uko Eva aremwa. Uti gute? Bibiliya ivuga iti:“Yehova Imana aha kandi iri tegeko nya muntu ati: ‘Igiti cose co muri uwo murima urashobora kukiryako ugashira ipfa. Mugabo ku vyerekeye igiti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi, ntuze ukiryeko, kuko umusi wakiriyeko uzopfa ata kabuza.’”Ita. 2:16, 17.

4 Ico “giti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi” cagereranya uburenganzira ruheta Imana ifise bwo gushinga iciza n’ikibi. Ariko ntiwumve, Adamu yari asanzwe ashobora kumenya iciza n’ikibi. Yari yaremwe mw’ishusho y’Imana kandi yari afise ijwi ryo mu mutima. Ico giti cereka Adamu na Eva yuko bokwamye bakeneye ubuyobozi buva kuri Yehova. Baramutse bakiriyeko, vyobaye ari nk’aho bavuze yuko ari bo bakwiye kwishingira ikibereye n’ikitabereye, bikaba vyari kubakwegera akarambaraye bikagakwegera n’uruvyaro rwobakomotseko. Itegeko ry’Imana be n’igihano bijanye vyarerekana ukuntu iryo kosa ryari rikomeye.

INGENE URUPFU RWINJIYE MU BANTU

5. Vyagenze gute ngo Adamu na Eva bagambarare?

5 Eva amaze kuremwa, Adamu yaramumenyesheje itegeko ry’Imana. Eva yari arizi neza kandi yarashoboye kurisubiramwo hafi ijambo ku rindi. (Ita. 3:1-3) Yararisubiriyemwo Shetani, uwamuvugishije biciye ku nzoka, ino ikaba yari ikiremwa ciyubara. Uwariko arakoresha iyo nzoka yari Shetani wa Mubesheranyi, akaba yahoze ari umumarayika w’Imana yaretse icipfuzo co kwigenga no kuba uwuhambaye kiramutsimbataramwo. (Gereranya na Yakobo 1:14, 15.) Kugira ashike ku vyipfuzo vyiwe bibi, yagirije Imana ko ibesha. Yakuye amazinda Eva yuko kuba uwigenga bitotumye apfa, ahubwo ko vyotumye aba nk’Imana. (Ita. 3:4, 5) Eva yaremeye ivyo Shetani amubwiye, arerekana ko yigenga mu kurya kuri ico camwa yongera ajijura Adamu ngo yifatanye na we. (Ita. 3:6, 17) Uwo Mubesheranyi yari yabeshe. (Soma 1 Timoteyo 2:14.) Yamara, Adamu ‘yarumvirije ijwi ry’umugore wiwe.’ Naho wamenga iyo nzoka ni umugenzi, Shetani wa Mubesheranyi mu vy’ukuri yari umwansi ruburakigongwe yari azi ko ivyo yabwiye Eva vyokweze akarambaraye.

6, 7. Yehova yaciriye gute urubanza abari bacumuye?

6 Adamu na Eva babitumwe n’ubwikunzi, bompi baragararije uwari yarabahaye ubuzima be n’ibindi bintu vyose bari bafise. Ariko ntiwumve, Yehova yari azi ivyari vyabaye vyose. (1 Ngo. 28:9; soma Imigani 15:3.) Yararetse Adamu, Eva na Shetani, barerekana vy’ukuri ukuntu bamubona. Kubera ko Yehova ari Umuvyeyi, nta gukeka ko ivyo bakoze vyamubabaje cane. (Gereranya n’ Itanguriro 6:6.) Yabwirijwe rero gukora nk’Umucamanza, arashigikira yongera arashitsa ivyo yari yaravuze ko vyobashikiye.

7 Imana yari yabwiye Adamu iti: “Umusi wakiriyeko [ni ukuvuga igiti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi] uzopfa ata kabuza.” Birashoboka ko Adamu yatahuye yuko uwo “musi” wari umusi w’amasaha 24. Aho amariye kurenga kw’itegeko ry’Imana, ashobora kuba yariteze ko Yehova agira ico akoze izuba ritararenga. “Nko mu  gice c’umusi aho akayaga gahuhera,” Yehova yaraje aho uwo mugabo n’umugore bari. (Ita. 3:8) Ni nk’aho yabarengukije imbere y’intahe, maze abacira urubanza afatiye ku vyo bivugiye. (Ita. 3:9-13) Yaciye rero akubita intahe mu gahanga abo bacumuzi. (Ita. 3:14-19) Iyo aca abica ubwo nyene, umugambi yari afise ku bijanye na Adamu na Eva be n’uruvyaro rwabo ntiworangutse. (Yes. 55:11) Naho yemeje ko ingaruka z’igicumuro zica zitangura gushikira Adamu na Eva, yarabaretse baravyara abana bokwungukiye ku zindi ntunganyo yoshizeho. Twisunze rero ukuntu Imana ibona ibintu, Adamu na Eva bapfuye ku musi nyene bacumura, kandi mu vy’ukuri bapfuye “umusi” umwe ungana n’imyaka 1.000 utararangira.2 Pet. 3:8.

8, 9. Uruvyaro rwa Adamu rwashikiwe gute n’ingaruka z’igicumuro yakoze? (Raba ishusho itangura.)

8 Abana ba Adamu na Eva boba bari gushikirwa n’ingaruka z’ivyo abavyeyi babo bari bakoze? Cane nyene. Mu Baroma 5:12 hagira hati: “Igicumuro cinjiye mw’isi biciye ku muntu umwe urupfu na rwo [ruzanwa] n’igicumuro, gutyo urupfu [rukwira] ku bantu bose kuko bose bari baracumuye.” Uwa mbere yapfuye ni wa mwizigirwa Abeli. (Ita. 4:8) Mu nyuma abandi bantu bakomoka kuri Adamu barashaje hanyuma barapfa. Boba none bararazwe igicumuro n’urupfu? Intumwa Paulo yishura ati: “Benshi bagizwe abacumuzi bivuye ku bugambarazi bw’umuntu umwe.” (Rom. 5:19) Igicumuro n’urupfu abantu barazwe na Adamu vyacitse rero abansi katwa abantu b’abanyagasembwa badashobora guhunga. Ntidushobora kudondora neza na neza ukuntu Adamu yaraze abamukomokako bose iyo ntoranwa ibabaje, ariko ari ukugakora yaragakoze.

9 Birabereye kuba Bibiliya ivuga yuko igicumuro n’urupfu twarazwe ari “igitwikiro gitwikiriye ibisata vyose vy’abantu, n’ikijishano kijishiwe ku mahanga yose.” (Yes. 25:7) Ico gitwikiro kibuza abantu ihemero, ari rwo rubanza rumeze nk’umutego ubizingazingirako, kirageramiye abantu bose. Ni co gituma Bibiliya ivuga yuko “muri Adamu bose bapfa.” (1 Kor. 15:22) Ikibazo gica kivyuka ni iki Paulo yabajije, ati: “Ni nde azonkiza umubiri ushikirwa n’urwo rupfu?” Hoba none hari uwari gushobora kumukiza? *Rom. 7:24.

IGICUMURO N’URUPFU BIZOKURWAHO

10. (a) Ni imirongo imwimwe iyihe yo muri Bibiliya yerekana ko Yehova azokuraho urupfu rwazanywe na Adamu? (b) Iyo mirongo ihishura iki ku vyerekeye Yehova n’Umwana wiwe?

10 Mu vy’ukuri, Yehova yari gushobora gukiza Paulo. Yesaya ahejeje kuvuga ibijanye n’ “igitwikiro,” yaciye yandika ati: “Urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe bidahera, kandi Umukama Segaba Yehova azohanagura koko amosozi mu maso ha bose.” (Yes. 25:8) Cokimwe n’umuvyeyi akuraho ibintu bituma abana biwe bashikirwa n’imibabaro agaca abahanagura amosozi, Yehova arashashaye cane gukuraho urupfu rwazanywe na Adamu! Arafise uwuzomufasha kubigira. Mu 1 Bakorinto 15:22 hagira hati: “Nk’uko muri Adamu bose bapfa, ni ko no muri Kristu bose bazogirwa bazima.” Muri ubwo buryo nyene, Paulo amaze kubaza ngo “Ni nde azonkiza?” yaciye abandanya ati: “Hashimirwe Imana biciye kuri Yezu Kristu Umukama wacu!” (Rom. 7:25) Biragaragara ko urukundo rwatumye Yehova arema abantu rutatimvye ngo n’uko Adamu na Eva bagararije. Vyongeye, uwafadikanije na Yehova  mu kurema umugabo n’umugore ba mbere ntiyaretse gukunda bimwe bidasanzwe uruvyaro rwabo. (Imig. 8:30, 31) Mugabo none rwokize gute igicumuro n’urupfu?

11. Ni intunganyo iyihe Yehova yashizeho kugira afashe abantu?

11 Igicumuro Adamu yakoze be n’urubanza rugororotse Yehova yaciye biratuma abantu baba abadatunganye kandi bagapfa. (Rom. 5:12, 16) Bibiliya igira iti: “Abantu b’uburyo bwose batsinzwe n’urubanza bivuye kw’ikosa rimwe.” (Rom. 5:18) None Yehova yari gukora iki kugira urwo rubanza yari yaciye arukureho atiriwe arahonyanga ingingo mfatirwako ziwe? Inyishu tuyisanga mu majambo ya Yezu agira ati: “Umwana w’umuntu yaje . . . kugira atange ubuzima bwiwe bwa ncungu ya benshi.” (Mat. 20:28) Kubera ko uwo mumarayika Yehova yaremye ubwa mbere yari yavukiye kw’isi ari umuntu atunganye, ni we yari gushobora gutanga “incungu.” None iyo ncungu yobaye ihuje gute n’ubutungane?1 Tim. 2:5, 6.

12. Ni incungu y’indinganire iyihe yahuje n’ubutungane?

12 Kubera ko Yezu yari umuntu atunganye, yari ashoboye kubaho ibihe bidahera nk’uko vyari biri kuri Adamu ataracumura. Yehova yari afise umugambi w’uko isi yuzura uruvyaro rwa Adamu rutunganye. Ku bw’ivyo, Yezu abitumwe n’urukundo rugera kure akunda Se be n’urwo akunda uruvyaro rwa Adamu, yaratanze ubuzima bwiwe ngo bube inkuka. Yezu yahevye ubuzima butunganye bwari buringaniye n’ubwo Adamu yari yaratakaje. Mu nyuma, Yehova yarazuye uwo Mwana wiwe ari impwemu. (1 Pet. 3:18) Yehova yarahuje n’ubutungane bwiwe mu kwemera inkuka y’uwo muntu umwe atunganye ari we Yezu ngo ibe incungu canke igiciro c’ubuguzi. Ivyo yabigize kugira agarure umuryango wa Adamu maze awuronse ivyizigiro Adamu yari yaratakaje vyo kubaho ibihe bidahera. Ni nk’aho Yezu yagiye mu kibanza ca Adamu. Paulo asigura ati: “Mbere ni ko vyanditswe ngo: ‘Umuntu wa mbere Adamu yacitse umuntu muzima.’ Adamu wa nyuma yacitse impwemu itanga ubuzima.”1 Kor. 15:45.

Uwatanguye gupfa ari we Abeli, azokwungukira ku ncungu ya Yezu (Raba ingingo ya 13)

13. “Adamu wa nyuma” azofasha gute abapfuye?

13 Hazoteba hagere ko “Adamu wa nyuma” akora nk’“impwemu itanga ubuzima” ku bantu muri rusangi. Benshi mu bakomoka kuri Adamu bazozurwa. Kubera iki? Kubera ko babayeho hanyuma bagapfa. Bazozurwa, ni ukuvuga ko bazosubira kuba kw’isi.Yoh. 5:28, 29.

14. Ni intunganyo iyihe Yehova yashizeho izofasha gukuraho agasembwa Adamu yaraze uruvyaro rwiwe?

14 Abantu bazokurwako gute agasembwa barazwe? Yehova yarashizeho intwaro y’Ubwami igizwe na “Adamu wa nyuma” hamwe n’abo bazofadikanya bacaguwe mu bantu. (Soma Ivyahishuwe 5:9, 10.) Abo bazofadikanya na Yezu kuganza mw’ijuru bazoba batahura ico bisobanura kuba uwudatunganye. Mu myaka igihumbi bazomara bafadikanya na Yezu kuganza, bazofasha abazoba bari kw’isi gutsinda agasembwa batoshobora gutsinda bonyene.Ivyah. 20:6.

15, 16. (a) Bibiliya iba ishaka kuvuga iki igihe ivuga ngo “Urupfu ni we mwansi wa nyuma,” kandi ruzokurwaho ryari? (b) Nk’uko bivugwa mu 1 Abakorinto 15:28, Yezu azokora iki mu nyuma?

15 Iyo myaka igihumbi ubutegetsi bw’Ubwami buzomara buganza niyarangira, abantu bagamburuka bazoba bakuweko abansi babo bose bazanywe n’ukugambarara kwa Adamu. Bibiliya ivuga iti: “Nk’uko muri Adamu bose bapfa, ni ko no muri Kristu bose bazogirwa bazima. Mugabo umwe wese mu mwanya wiwe bwite: Kristu ni we mushuzo, hanyuma aba Kristu mu gihe c’ukuhaba kwiwe. Hanyuma hazoba iherezo, aho azoshikiriza ubwami  Imana yiwe ari yo Se, niyamara guhindura ubusa intwaro zose n’ububasha bwose n’ubushobozi bwose. Kuko ategerezwa kuganza gushika Imana ishize abansi bose munsi y’ibirenge vyiwe. Urupfu ni we mwansi wa nyuma azokurwaho.” (1 Kor. 15:22-26) Vy’ukuri, urupfu twarazwe na Adamu ruzoba rugiye rwakurwaho. Ca “gitwikiro” kigeramiye abantu bose kizoba cakuweho buhere.Yes. 25:7, 8.

16 Intumwa Paulo asozera amajambo yiwe yahumetswe mu kuvuga ati: “Igihe ibintu vyose azoba yabihawe ngo abiganze, ni ho Umwana ubwiwe na we azoyoboka akaganzwa n’Uwamuhaye kuganza ibintu vyose, ngo Imana ibe vyose ku muntu wese.” (1 Kor. 15:28) Intumbero y’ubutegetsi bw’Umwana izoba yarangutse. Abigiranye umunezero, azoca asubiza ubutegetsi Yehova yongere amushikirize umuryango w’abantu utunganye.

17. Amaherezo Shetani bizomugendera gute?

17 Tuvuge iki ku bijanye na Shetani, umwe yatanguza amabi yose ashikira abantu? Mu Vyahishuwe 20:7-15 haratanga inyishu. Mu kigeragezo ca nyuma, Shetani azokwemererwa kuzimiza abantu bose, bano bakazoba batunganye. Shetani n’abemera kwoshwa na we bazokurwaho buhere bahitanywe n’“urupfu rwa kabiri.” (Ivyah. 21:8) Urwo rupfu ntiruzokwigera rukurwaho kubera ko abo ruzohitana bazoca bagenda akagirire. Ariko rero, “urupfu rwa kabiri” si umwansi w’abantu bakunda Umuremyi wabo kandi bamukorera.

18. Igikorwa Imana yashinze Adamu kizoranguka gute?

18 Ico gihe Yehova azokwemera bimwe bishitse ko abantu batunganye babaho ibihe bidahera, ata mwansi akibabangamiye. Igikorwa Adamu yashinzwe kizoba carangutse atakigizemwo uruhara. Isi izokwuzura uruvyaro rwiwe, uruzohimbarwa no kuyiganza maze ruryohererwe ubwoko butandukanye bw’ibifise ubuzima bizoba biri kuri yo. Ese twokwama dukenguruka uburyo Yehova azokoresha abigiranye urukundo mu gukuraho umwansi wa nyuma ari we rupfu!

^ ing. 9 Mu kwerekana utwigoro abanyasiyansi bagize kugira basigure igituma abantu basaza bakongera bagapfa, igitabu Étude perspicace des Écritures kivuga giti: “Barirengagiza ko Umuremyi ubwiwe yaciriye urwo gupfa umugabo n’umugore ba mbere, bikaba vyashizwe mu ngiro mu buryo umuntu adashobora gutahura neza.”—Igitabu ca 2, rup. 1147.