Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Bavyeyi, nimuragire abana banyu

Bavyeyi, nimuragire abana banyu

“Ubwirizwa kumenya ingene umukuku wawe umeze.”IMIG. 27:23.

1, 2. (a) Amwamwe mu mabanga umwungere wo muri Isirayeli yari ajejwe ni ayahe? (b) Ni gute abavyeyi bameze nk’abungere?

ABUNGERE bo muri Isirayeli ya kera bari bafise ubuzima butoroshe. Uretse ko babwirizwa kwihanganira ubushuhe n’imbeho, babwirizwa no gukingira imikuku yabo ngo ibikoko n’abantu ntibiyigeramire. Abungere bama basuzuma intama zabo maze bakitwararika izaba zirwaye canke zakomeretse. Baritwararika mu buryo budasanzwe imyagazi kubera ko ata nguvu yaba ifise nk’intama zikuze.Ita. 33:13.

Abavyeyi bakirisu bategerezwa kugaragaza kamere z’agaciro nk’iz’abungere. Bajejwe ibanga ryo kurera abana babo “mu kubatoza indero no mu kuyobora ivyiyumviro vyabo nk’uko Yehova yashinze.” (Ef. 6:4) Ico none coba ari igikorwa coroshe? Eka data! Abana barageramirwa n’ivyiyumviro indiri biva kuri Shetani hamwe n’ivyipfuzo vyabo biranga agasembwa. (2 Tim. 2:22; 1 Yoh. 2:16) Nimba ufise abana, woshobora gute kubafasha? Nimuze turimbure ibintu bitatu wokora kugira uragire abana bawe, na vyo bikaba ari ukubamenya, ukubagaburira n’ukubayobora.

NUMENYE ABANA BAWE

3. Abavyeyi bashobora gute ‘kumenya ingene abana babo bameze’?

3 Umwungere mwiza arasuzuma yitonze intama imwimwe kugira  yiyemeze ko ifise amagara meza. Mu buryo bw’ikigereranyo, urashobora kubigenza gutyo ku bana bawe. Bibiliya ivuga ko ubwirizwa “kumenya ingene umukuku wawe umeze.” (Imig. 27:23) Kugira ubimenye, urakeneye kwihweza ivyo abana bawe bakora, ivyo biyumvira be n’ukuntu biyumva. None ivyo wobishikako gute? Bumwe mu buryo bwiza kuruta ubundi ni ukwama uyaga n’abana bawe.

4, 5. (a) Ni ivyiyumviro ngirakamaro ibihe vyotuma abana baserurira abavyeyi babo iryo bagona? (Raba ishusho itangura.) (b) Ni igiki wakoze kugira abana bawe barushirize kworoherwa no kukuyagira?

4 Abavyeyi bamwebamwe basanze bibagora cane kuyaga n’abana babo igihe bageze mu buyabaga kuko boshobora gutangura kwigunga no kwumva isoni zo guserura ivyo biyumvira be n’ukuntu biyumva. Nimba abana bawe ari ukwo bameze, wokora iki? Aho guhata umwana wawe ngo mumare umwanya muremure muyaga ata gufyina, nugerageze gukoresha uturyo twizanye. (Gus. 6:6, 7) Hari aho wosanga ukeneye kugira utwigoro twiyongereye kugira muze murakorera ibintu hamwe. Mwoshobora kujana na bo gutembera n’amaguru canke n’umuduga, mugakina agakino kanaka canke mugafatanya gusukura iruhande y’inzu. Ibiringo nk’ivyo vyoshobora gutuma abana b’imiyabaga bisanzura, bakarushiriza guserura akari ku mutima.

5 Bite ho mu gihe umwana wawe yoguma asa n’uwugonanwa guserura iryo agona? Woshobora guca ukoresha ubundi buryo. Nk’akarorero, aho kubaza umukobwa wawe ukuntu yiriwe, womubwira ukuntu wewe wiriwe. Na we yoshobora guca akubwira ukuntu yiriwe. Canke na ho kugira umenye ico uwo mwana wawe yiyumvira ku kintu kanaka, nko gukundana n’abahungu, numubaze ibibazo biterekeza kuri we. Woshobora kumubaza ukuntu umwe mu bagenzi biwe abona ico kintu. Woshobora rero guca umubaza impanuro yoha uwo mugenzi wiwe.

6. Kuba umuntu aronkeka kandi yegereka bisobanura iki?

6 Ariko ntiwumve, kugira abana bawe baguserurire akari ku mutima, barakeneye kubona ko uri umuntu aronkeka kandi yegereka. Igihe abavyeyi bama basa n’abafatiriwe cane ku buryo bataronka akanya ko kuyaga, abakiri bato mu muryango boshobora kwigumizamwo ingorane zabo. Tuvuge iki ho ku bijanye no kuba uwegereka? Birimwo n’ibindi uretse kuvuga gusa ngo “urashobora kunyitura umwanya uwo ari wo wose.” Abana b’imiyabaga barakeneye kwiyumvamwo ko utazokengera ingorane zabo canke ngo uce utwarwa n’agashavu bazikubwiye. Abavyeyi benshi baratanga akarorero keza muri ivyo. Uwitwa Kayla w’imyaka cumi n’icenda, avuga ati: “Ndashobora kubwira dawe ikintu cose. Ntanciramwo, kandi ntantora amahinyu; ico akora arantega yompi. Yama rero ampa impanuro nziza kuruta izindi zose.”

7. (a) Ni uburimbane ubuhe abavyeyi bokoresha igihe bayaga n’abana babo ibijanye n’ukureshanya? (b) Abavyeyi boshobora gute kuratsa batabiciye n’ikanda abana babo?

7 Mbere n’igihe uyaga n’abana bawe ku bintu vy’inkoramutima, nk’akarorero kureshanya, uraba maso ntuhave ushimika cane ku vyo kubagabisha ku buryo wibagira kubigisha uburyo bwiza bwo kuvyifatamwo neza. Tubitangire akarorero: Dufate ko ugiye mw’iresitora ugasanga ku bifungurwa vyose bafise bakugabisha gusa ku bijanye n’ubumara. Birashoboka ko woca uva muri iyo resitora ukaja kurondera iyindi. Abana bawe boshobora kubigenza gutyo nyene igihe baje kugusaba impanuro mugabo ivyo ubabwira vyose bikaba birimwo ingabisho zikabije. (Soma Abakolosayi 3:21.) Aho kubigenza gutyo, nukoreshe uburimbane. Mushiki wacu akiri muto yitwa Emily avuga ati: “Igihe abavyeyi banje bambwira ibijanye n’ukureshanya, ntibatuma biboneka ko ari bibi. Barashimika ku munezero ugira igihe umenye umuntu n’igihe uronse uwo mwubakana. Ivyo vyatumye ntitinya kubayagira ku bijanye n’ico kibazo. Nkako, nipfuza kubabwira ibijanye n’umuhungu wese ashaka ko dukundana aho kubibahisha.”

8, 9. (a) Ni ivyiza ibihe biva ku gutega yompi abana utabaciramwo? (b) Gutega yompi abana bawe vyavuyemwo ivyiza ibihe?

 8 Nk’uko nyene Kayla yabivuze, urashobora kwerekana ko wegereka mu kwumviriza abana bawe wihanganye. (Soma Yakobo 1:19.) Inabibondo umwe yireranye abana yitwa Katia, avuga ati: “Kera sinihanganira na gato umukobwa wanje. Naca ndamuciramwo ariko aravuga. Naba ndushe cane ku buryo ntashobora kumwumviriza canke nkaba gusa ntashaka uwungora. Kubera ko ubu nahinduye inyifato, umukobwa wanje na we nyene yarahinduye. Asigaye anserurira akari ku mutima atitinya.”

Nubatege yompi kugira ubamenye (Raba ingingo ya 3-9)

9 Sebibondo umwe yitwa Ronald ni ko yabigenjeje ku bijanye n’umukobwa wiwe w’umuyabaga. Avuga ati: “Igihe yambarira ko afise umuhungu bakundana kw’ishure, mu ntango vyarambabaje cane. Mugabo igihe nazirikana ukuntu Yehova yihanganira abasavyi biwe kandi agira ibitegereka, narabonye ko vyorushiriza kuba vyiza mpaye umukobwa wanje akaryo ko guserura ukuntu yiyumva imbere yo kugerageza kumukosora. Ndahimbawe kubona narabigize! Ryari ryo rya mbere ntahura inyiyumvo z’umukobwa wanje. Ahejeje kunyagira, vyararushirije kunyorohera kumuvugisha mu buryo buranga urukundo. Naratangajwe n’ukuntu yakiriye neza cane impanuro namuhaye. Yarerekanye ko yipfuza vy’ukuri guhindura inyifato.” Kwama uyaga n’abana bawe biragufasha kurushiriza kumenya ivyo biyumvira be n’ukuntu biyumva. Ivyo biraheza bikagufasha kugira ikintu kinini uterereye ku ngingo bafata mu buzima. *

NUGABURIRE ABANA BAWE

10, 11. Ushobora gute gufasha abana bawe kutagenda akayombekere?

10 Umwungere mwiza arazi yuko iyo ari yo yose mu ntama ziwe ishobora kuja kure y’umukuku. Hari aho ikurikira ubwatsi buri hirya gato mu nyuma na ho ikaja kure kandi gato, gutyo ikitandukanya n’umukuku. Muri ubwo buryo nyene, umwana yoshobora kugenda buhorobuhoro agana mu nzira iteye akaga mu vy’impwemu, yohejwe n’abagenzi babi canke uburyo bwo kwisamaza bwononekaye. (Imig. 13:20) Ushobora gute none kubuza ico kintu ngo ntikibe?

11 Igihe uriko urigisha abana bawe, nugire ico ukoze udatebaganye ubonye ibintu bishobora gutuma bagoyagoya. Niwihatire gukomeza kamere za gikirisu bafise ariko zikaba zikeneye kuryohorwa. (2 Pet. 1:5-8) Ikiringo c’ugusenga kwo mu muryango ni  co gihe ciza cane co kubigira. Mu gushimika kuri iyo ntunganyo, Igikorwa dukorera Ubwami co muri Gitugutu 2008 cavuze giti: “Abahagarariye imiryango baremeshwa kurangura ibanga Yehova yabajeje rijanye no kwiyemeza neza yuko umuryango wabo ugira inyigisho ya Bibiliya y’umuryango idahorereza kandi ko uyigira mu buryo ngirakamaro.” Woba uriko urakoresha bimwe bishitse iyo ntunganyo iranga urukundo yo kuragira abana bawe? Niwizigire yuko abana bawe bazoshima cane ukuntu witwararika kubaronsa ivyo bakeneye mu vy’impwemu.Mat. 5:3; Flp. 1:10.

Nubagaburire neza (Raba ingingo ya 10-12)

12. (a) Abakiri bato bungukiye gute ku gusenga kwo mu muryango kudahorereza? (Nushiremwo ibiri mu ruzitiro ruvuga ngo “ Barakenguruka.”) (b) Wewe ubwawe wungukiye gute ku gusenga kwo mu muryango?

12 Rimbura ivyo umuyabaga umwe yitwa Carissa yavuze ku bijanye n’ukuntu Ugusenga kwo mu muryango kwafashije umuryango wabo. Yagize ati. “Ndahimbarwa n’uko twese dushobora kwicara hamwe tukayaga. Igihe ivyo tubigize, turarushiriza gukundana no gutuma haba ibintu vyiza tutazokwibagira. Dawe ntiyigera asivya Ugusenga kwo mu muryango. Biraremesha kubona ukuntu agufatana uburemere, bikaba bituma nanje nipfuza kugufatana uburemere. Biratuma kandi ndushiriza kugira imvo yo kumwubaha kuko ari dawe akaba n’uwutuyobora mu vy’impwemu.” Mushiki wacu umwe akiri muto yitwa Brittney yavuze ati: “Ugusenga kwo mu muryango kwaratumye ndushiriza kwiyegereza abavyeyi banje. Kuranyereka ko bipfuza kwumva ingorane zanje be n’uko banyitwararika vy’ukuri. Kuradufasha kuba umuryango ukomeye kandi wunze ubumwe.” Biragaragara ko kugaburira abana bawe mu vy’impwemu, na canecane biciye ku gusenga kwo mu muryango, ari bwo buryo nyamukuru bugufasha kuba umwungere mwiza. *

NUYOBORE ABANA BAWE

13. Umwana ashobora gute kuvyurirwa umutima wo gukorera Yehova?

13 Umwungere mwiza arakoresha inkoni mu kuyobora no mu gukingira umukuku wiwe. Imwe mu ntumbero ziwe nyamukuru ni ukuyobora intama ziwe azijana “mu buragiriro bwiza.” (Ezk. 34:13, 14) Kubera ko uri umuvyeyi, ufise intumbero nk’iyo nyene mu vy’impwemu. Wipfuza kuyobora abana bawe kugira bakorere Yehova. Wipfuza ko abana bawe biyumva nk’umwanditsi w’amazaburi, uwanditse ati: “Gukora ukugomba kwawe, ewe Mana yanje, ni vyo vyampimbaye, kandi itegeko ryawe riri imbere muri jewe.” (Zab. 40:8) Igihe abakiri bato biyumva gutyo, bariyegurira Yehova maze bakabatizwa. Birumvikana ko bakwiye gutera iyo ntambwe igihe baba bahumuye bihagije ku buryo bafata iyo ngingo kandi bakaba bipfuza vy’ukuri gukorera Yehova.

14, 15. (a) Abavyeyi bakirisu bakwiye kuba bafise intumbero iyihe? (b) Ni ibiki vyoshobora gutuma umwana w’umuyabaga akekeranya ku gusenga kw’ukuri?

14 Bite ho mu gihe abana bawe basa n’abatagomba gutera imbere mu vy’impwemu, kumbure mbere bakaba bafise amakenga ku vyo bizera? Niwihatire gushimangira mu bana bawe ugukunda Yehova Imana be n’ugukenguruka ivyo yakoze vyose. (Ivyah. 4:11) Igihe rero bazoba biteguye, bazoba bashobora kwifatira ingingo yo gusenga Imana.

15 Ariko none vyogenda gute mu gihe abana bawe batanguye gukekeranya batarafata iyo ngingo? Ushobora gute kubaragira no kabafasha kubona ko gukorera Yehova ari bwo buryo bwiza kuruta ubundi vy’ukuri bwo kubaho be n’uko bizotuma bagira agahimbare karamba? Nugerageze kumenya imvo nyamukuru ituma bakekeranya. Nk’akarorero, umuhungu wawe yoba vy’ukuri atemera inyigisho zo muri Bibiliya; canke yoba gusa atinya kuburanira izo nyigisho imbere y’urunganwe rwiwe?  Umukobwa wawe yoba vy’ukuri adatahura ubukerebutsi buri mu ngingo mfatirwako z’Imana, canke yoba gusa yumva irungu kibure akabona ko abandi bohava bamuharira ivomo?

Nubayobore mu nzira yabo (Raba ingingo ya 13-18)

16, 17. Abavyeyi bofasha abana babo kugira ukuri ukwabo mu buryo butandukanye ubuhe?

16 Naho umwana wawe yoba abiterwa n’iki, urashobora kumufasha gutsinda ikintu ico ari co cose gituma akekeranya mu vy’impwemu. Uti gute? Iciyumviro kimwe abavyeyi benshi babonye ko ari ngirakamaro ni ugutuma umwana wabo aserura iryo agona mu kumubaza bati: “Kuba uri umukirisu ubibona gute? Wewe ubwawe ubona bikumariye iki? Ni ingorane izihe bisaba ko wihanganira? Woba ubona ko izo ngorane ataho zisa zisana n’ivyiza vyinshi twironkera ubu be n’ivyo dusezeranirwa kuzoronka muri kazoza? Mu buryo ubuhe?” Ariko ntiwumve, ukwiye kumubaza ivyo bibazo mu majambo yawe bwite kandi mu buryo buranga ubuntu kandi bushimishije, atari nk’aho woba uriko uramusambisha. Igihe muriko murayaga, mwoshobora kwihweza ibivugwa muri Mariko 10:29, 30. Hari abakiri bato bohitamwo kwandika ivyiyumviro vyabo bakoresheje igicapo c’inkingi zibiri, imwe bakayandikamwo ivyo babwirizwa kwihanganira, iyindi na yo bakayandikamwo ivyiza bironkera. Kwihweza ivyo bintu ku rupapuro vyoshobora gutuma babona ingorane bafise izo ari zo maze bikabafasha kuzitorera umuti. Nimba bikenewe ko twigisha abashimishijwe igitabu Ivyo Bibiliya yigisha be n’igitabu “Urukundo rw’Imana, ese ukuntu birushiriza gukenerwa ko tuvyigisha abana bacu! Woba uriko urabigira?

17 Impera n’imperuka, abana bawe bazobwirizwa kwihitiramwo uwo bazokorera. Ntiwiyumvire yuko bazopfa kwemera ukwizera kwawe nk’aho umengo birizana. Ukuri bategerezwa kukugira ukwabo. (Imig. 3:1, 2) Nimba umwana bisa n’ibimugora, ubona gute usubiye ku bintu vy’ishimikiro? Numufashe kuzirikana ku bibazo nk’ibi: “Ni igiki kinyemeza yuko Imana ibaho? Ni igiki kinjijura ko Yehova Imana ampa agaciro vy’ukuri? Kubera iki nemera ko ingingo mfatirwako za Yehova zihari ku bw’ineza yanje vy’ukuri?” Niwerekane ko uri umwungere mwiza mu kuyobora umwana wawe canke abana bawe wihanganye, ubereke ko gukorera Yehova ari bwo buryo bwiza kuruta ubundi bwose bwo kubaho. *Rom. 12:2.

18. Abavyeyi bokwigana gute Yehova we Mwungere Ruheta?

18 Abakirisu b’ukuri bose baripfuza kwigana wa Mwungere Ruheta. (Ef. 5:1; 1 Pet. 2:25) Abavyeyi ni bo canecane bategerezwa kumenya ingene umukuku wabo umeze, ni ukuvuga abana babo bikundira, no gukora ivyo bashoboye vyose kugira babayobore babashikane ku mihezagiro Yehova ababikiye. Uko bishoboka kwose rero, nuragire abana bawe mu kubandanya ubarera mu nzira y’ukuri!

^ ing. 9 Wipfuza ibindi vyiyumviro, raba Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Myandagaro 2008, urupapuro rwa 10-12.

^ ing. 12 Wipfuza kumenya n’ibindi, raba ikiganiro kivuga ngo “Ugusenga kwo mu muryango—Ni ntahara kugira ngo umuntu aze arokoke!” mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 15 Gitugutu 2009, urupapuro rwa 29-31.

^ ing. 17 Wipfuza kumenya n’ibindi, raba Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Ruhuhuma 2012, urupapuro rwa 18-21.