Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

“Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda”

“Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda”

“[Ibwirizwa] rigira kabiri rimeze nka ryo, ni iri: ‘Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda.’ ”MAT. 22:39.

1, 2. (a) Yezu yavuze ko ibwirizwa rigira kabiri ryo mw’Itegeko ari irihe? (b) Ni ibibazo ibihe tuza kwihweza?

IGIHE kimwe, hari Umufarizayo yabajije Yezu amugeza ati: “Mwigisha, ibwirizwa risumba ayandi mw’Itegeko ni irihe?” Nk’uko twabibonye mu kiganiro c’imbere y’iki, Yezu yishuye yuko “ibwirizwa risumba ayandi rikaba na ryo rya mbere” ari iri: “Utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’umuzirikanyi wawe wose.” Yongeyeko ati: “Irigira kabiri rimeze nka ryo, ni iri: ‘Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda.’ ”Mat. 22:34-39.

2 Yezu yavuze ko dutegerezwa gukunda mugenzi wacu nk’uko twikunda. Vyoba vyiza rero twibajije duti: Mugenzi wacu ni nde vy’ukuri? Twomukunda gute?

MUGENZI WACU NI NDE?

3, 4. (a) Ni ikigereranyo ikihe Yezu yakoresheje mu kwishura ikibazo yabajijwe ngo: “Mugenzanje ni nde”? (b) Wa Musamariya yafashije gute umugabo yari yambuwe utwiwe akongera agakubitwa agasigwa ari intere? (Raba ishusho itangura.)

3 Twoshobora kwiyumvira ko mugenzi wacu ari umugenzi pfampfe canke umugenzi kirumara. (Imig. 27:10) Ariko raba ivyo  Yezu yavuze igihe umugabo umwe yibona ubugororotsi yamubaza ati: “Mugenzanje ni nde?” Mu kumwishura, Yezu yatanze ikigereranyo c’Umusamariya w’imbabazi. (Soma Luka 10:29-37.) Twokwitega ko umuherezi w’Umwisirayeli be n’Umulewi bari kubera umugenzi mwiza uwo yari yambuwe akongera agakubitwa agasigwa ari intere, mu kumufasha. Ariko baciye hirya barirenganira ntibagira ico bamufashije. Yagiye gufashwa n’Umusamariya, umuntu wo mu gisata cubaha rya Tegeko rya Musa mugabo casuzugurwa n’Abayuda.Yoh. 4:9.

4 Uwo Musamariya w’imbabazi yaragize ico akoze kugira afashe uwo mugabo gukira, amusuka ku bikomere amavuta n’umuvinyu. Idenariyo zibiri yasigiye uwujejwe indaro y’abahita zo kwitwararika uwo yari yakomeretse zangana n’impembo y’imisi ibiri. (Mat. 20:2) Biroroshe rero kubona uwabaye umugenzi nyakuri w’uwo mugabo yari yakomeretse. Vy’ukuri, ico kigereranyo ca Yezu kiratwigisha ko dukwiye kugaragariza impuhwe mugenzi wacu no kumukunda.

Abasavyi ba Yehova barihutira kugaragaza ko bakunda mugenzi wabo(Raba ingingo ya 5)

5. Abasavyi ba Yehova berekanye gute ko bakunda mugenzi wabo muri ca cago c’icaduka giheruka kuba?

5 Kenshi ntivyoroshe kuronka abantu b’impuhwe bameze nk’uwo Musamariya w’imbabazi. Canecane ivyo ni ko biri muri iyi “misi ya nyuma” itoroshe aho usanga abantu benshi batiyumvamwo ababo, ari inkazi, kandi badakunda iciza. (2 Tim. 3:1-3) Nk’akarorero, hoshobora gushika ibintu bitoroshe igihe hateye icago c’icaduka. Zirikana ivyashitse igihe ca gihuhusi Sandy catera mu gisagara ca New York mu mpera zo muri Gitugutu 2012. Mu gace kamwe k’ico gisagara kari kasinzikaye, abambuzi barikitse mu kiza baratera abantu baho bari basanzwe bigorewe kubera ata muyagankuba, ubushuhe, canke ibindi bintu vya nkenerwa vyaboneka. Muri ako karere nyene, Ivyabona vya Yehova baratunganije ivyo gufashanya no gufasha abandi bantu. Ivyo abakirisu babikora kubera bakunda mugenzi wabo, ni ukuvuga abandi bantu. Ni mu bundi buryo ubuhe twokunda mugenzi wacu?

INGENE TWOKWEREKANA KO DUKUNDA MUGENZI WACU

6. Igikorwa cacu co kwamamaza kijanye gute no kugira imbabazi?

6 Dufashe abantu mu vy’impwemu. Ivyo tubigira mu kugerageza kubereka “uruhoza ruva mu Vyanditswe” ruremesha. (Rom. 15:4) Iyo tubwiye abandi ukuri kwo muri Bibiliya mu gikorwa cacu co kwamamaza, tuba tubaye vy’ukuri abanyembabazi. (Mat. 24:14) Twaratewe koko agateka ko kwamamaza ubutumwa bw’Ubwami buva kuri “ya Mana itanga icizigiro”!—Rom. 15:13.

7. Rya Tegeko ry’agakura ni irihe, kandi ni igiki twironkera igihe turikurikije?

7 Dukurikize rya Tegeko ry’Agakura. Iryo tegeko riri muri aya majambo Yezu yavuze muri ya Nsiguro yiwe yo ku Musozi ati: “Ibintu vyose . . . mushaka ko abantu babagirira, namwe nyene mutegerezwa kubibagirira; nkako, ico ni co Itegeko n’Abahanuzi bisobanura.” (Mat. 7:12) Igihe dufata abandi nk’uko Yezu yaduhanuye, tuba dushize mu ngiro iciyumviro nyamukuru co muri rya “Tegeko” (kuva kw’Itanguriro gushika mu Gusubira mu vyagezwe) be n’ “Abahanuzi” (ibitabu vy’ubuhanuzi vyo mu Vyanditswe vy’igiheburayo). Ivyo vyanditswe birerekana neza ko Imana ihezagira abakunda abandi. Nk’akarorero, Yehova abicishije ku muhanuzi Yesaya yavuze ati: “Nimugumye ubutungane, kandi mukore ibigororotse . . . Hahiriwe umuntu akora ivyo.” (Yes. 56:1, 2) Igihe tugaragarije urukundo mugenzi wacu kandi tukamukorera ibigororotse, turahezagirwa koko.

8. Kubera iki dukwiye gukunda abansi bacu, kandi tubakunze vyoshobora kuvamwo iki?

8 Dukunde abansi bacu. Yezu yavuze ati: “Mwarumvise ko vyavuzwe ngo: ‘Utegerezwa gukunda mugenzawe ukanka umwansi  wawe.’ Ariko jewe ndababwiye nti: Mubandanye gukunda abansi banyu no gusabira ababahama; kugira mwerekane ko muri abana ba So ari mw’ijuru.” (Mat. 5:43-45) Intumwa Paulo yaravuze iciyumviro nk’ico igihe yandika ati: “Nimba umwansi wawe ashonje, mugaburire; nimba anyotewe, muhe ico anywa.” (Rom. 12:20; Imig. 25:21) Rya Tegeko rya Musa ryavuga ko umuntu yategerezwa gufasha umwansi gukura igitungwa ciwe munsi y’umutwaro igihe caba caguye munsi yawo. (Kuv. 23:5) Gukorana muri ubwo buryo vyarashobora gutuma abahora ari abansi baba abagenzi. Urukundo twebwe abakirisu tugaragaza rwaratumye benshi mu bansi bacu bahindura ukuntu bahora batubona. Dukunze abansi bacu, eka mbere n’abaduhama bikabije, tuzohimbarwa bamwe muri bo nibaba abakirisu b’ukuri.

9. Yezu yavuze iki ku bijanye no kugiranira amahoro n’umuvukanyi wacu?

9 ‘Dukurikirane ukugiranira amahoro n’abantu bose.’ (Heb. 12:14) Birumvikana ko aho harimwo n’abavukanyi bacu, kuko Yezu yavuze ati: “Nimba . . . uzanye ishikanwa ryawe ku gicaniro hanyuma ukahibukira ko mwene wanyu hari ico apfa nawe, nuce usiga ishikanwa ryawe ng’aho imbere ya nya gicaniro, hanyuma ugende; nubanze wikiranure na mwene wanyu, maze niwagaruka, ubone gushikana ishikanwa ryawe.” (Mat. 5:23, 24) Imana izoduhezagira nitwagaragariza urukundo umuvukanyi wacu tukihutira kugira ico dukoze kugira ngo tugiranire amahoro na we.

10. Kubera iki dukwiye kwirinda kuba abatorana amahinyu?

10 Twirinde kuba abatorana amahinyu. Yezu yavuze ati: “Nimureke guca urubanza kugira ntimuzocirwe urubanza; kuko urubanza muca ari rwo namwe muzocirwa; kandi ingero mugeresha ni yo namwe bazobagererako. Kubera iki none uraba igikumbi kiri mu jisho rya mwene wanyu, mugabo nturimbūre ikigiga kiri mu jisho ryawe bwite? Canke ushobora gute kubwira mwene wanyu ngo: ‘Tega ngukure igikumbi mu jisho ryawe’, kandi mu jisho ryawe bwite hariyo ikigiga? Wa mwiyorobetsi we! Banza ukure nya kigiga mu jisho ryawe, maze uzoheza ubone neza ingene ukura igikumbi mu jisho rya mwene wanyu.” (Mat. 7:1-5) Emwe, ubwo ni uburyo bukomeye bwo kutubwira ngo twirinde kunegura udukosa dutoduto tw’abandi kandi twebwe ubwacu dushobora kuba dufise ibikosa binganangana amahanga yose!

 UBURYO BUDASANZWE BWO GUKUNDA MUGENZI WACU

11, 12. Ni mu buryo budasanzwe ubuhe dukunda mugenzi wacu?

11 Twipfuza gukunda mugenzi wacu mu buryo budasanzwe. Nka kumwe kwa Yezu, turamamaza inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana. (Luka 8:1) Yezu yashinze abayoboke biwe igikorwa co “[guhindura] abantu bo mu mahanga yose abigishwa.” (Mat. 28:19, 20) Igihe turangura uruhara rutwega mu gukora ico gikorwa, turagerageza gufasha mugenzi wacu kuva mu nzira nini kandi yagutse ijana mu mahonero agaca mw’irembo ryaga no mu nzira ipfunganye bijana mu buzima. (Mat. 7:13, 14) Nta nkeka ko Yehova ahezagira utwo twigoro.

12 Nka kumwe kwa Yezu, turafasha abantu kumenya ko bakeneye ivy’impwemu. (Mat. 5:3) Abavyakira neza turabafasha kuronka ivy’impwemu bakeneye mu kubabwira “inkuru nziza y’Imana.” (Rom. 1:1) Abakira ubutumwa bw’Ubwami barasubiza hamwe n’Imana biciye kuri Yezu Kristu. (2 Kor. 5:18, 19) Twamamaje inkuru nziza, tuba dukunze koko mugenzi wacu mu buryo buhambaye cane.

13. Wiyumva gute ku bijanye no kugira uruhara mu gikorwa twebwe abamamaji b’Ubwami turangura?

13 Igihe tugira amasubirayo kirumara kandi tukayobora inyigisho za Bibiliya zo ku muhana zitera imbere, turahimbarwa no gufasha abantu guhuza n’ingingo ngenderwako z’Imana zigororotse. Ivyo vyoshobora gutuma uwo twigana Bibiliya ahinduka rwose mu kuntu abayeho. (1 Kor. 6:9-11) Biraremesha koko kwibonera ukuntu Imana ifasha “abafise agatima kabereye kotuma baronka ubuzima” kugira amahinduka akenewe no kugiranira na yo ubucuti somambike. (Ivyak. 13:48) Kuri benshi, ivyo bituma intuntu isubirirwa n’umunezero, amaganya adakenewe na yo agasubirirwa n’ukwizigira Data wa twese wo mw’ijuru. Ese ukuntu ari vyiza kwibonera ingene abashasha batera imbere mu vy’impwemu! Ntiwemera none ko ari umuhezagiro kubona twebwe abamamaji b’Ubwami dukunda mugenzi wacu muri ubwo buryo budasanzwe?

INGENE IJAMBO RY’IMANA RIDONDORA URUKUNDO

14. Nuvuge mu majambo yawe bwite imice imwimwe y’urukundo ivugwa mu 1 Abakorinto 13:4-8.

14 Mu migenderanire tugirana na mugenzi wacu, gushira mu ngiro ivyo Paulo yanditse ku bijanye n’urukundo birashobora gukinga ingorane nyinshi, bikavamwo agahimbare, kandi bigatuma Imana iduhezagira. (Soma 1 Abakorinto 13:4-8.) Reka twihweze muri make ivyo Paulo yavuze ku bijanye n’urukundo, turabe n’ukuntu twobishira mu ngiro mu migenderanire dufitaniye na mugenzi wacu.

15. (a) Kubera iki dukwiye kwihangana no kugira ubuntu? (b) Kubera iki dukwiye kwirinda ishari n’ukwiyemera?

15 “Urukundo ruriyumanganya [canke “rurihangana”] kandi rugira ubuntu.” Nk’uko nyene Imana yihanganira abantu b’abanyagasembwa kandi ikabagaragariza ubuntu, ni ko natwe dukwiye kwihangana no kugira ubuntu igihe abandi bakosheje be n’igihe bakoze ikintu batabanje kwiyumvira, canke mbere bavuze ikintu kitaranga urupfasoni. “Urukundo ntirugira ishari,” rero urukundo nyakuri rutuma tutipfuza ivyo abandi batunze canke uduteka bafise mw’ishengero. N’ikindi kandi, igihe dufise urukundo, ntitwiyemera canke ngo twivyimvye. Nakare, “amaso yibona be n’umutima ugayana, itara ry’ababisha, ivyo ni igicumuro.”Imig. 21:4.

16, 17. Twoshira mu ngiro gute ibivugwa mu 1 Abakorinto 13:5, 6?

16 Urukundo rutuma twigenza mu buryo bubereye ku biraba mugenzi wacu. Ntitumubesha, ntitumwiba, canke ngo dukore ikindi kintu kirenga ku mategeko ya Yehova no ku ngingo ngenderwako ziwe. N’ikindi kandi, urukundo rutuma tutarondera  ivyacu bwite gusa ariko tukitwararika n’ivy’abandi.Flp. 2:4.

17 Urukundo nyakuri ntirukaza ishavu kandi “ntiruza ruraharura ikibi rukorewe,” nk’aho twoba dufise igitabu tuza turandikamwo akantu kose kataranga urukundo abandi badukoreye. (1 Tes. 5:15) Hamwe twobika inzika, ntitwoba turiko turahimbara Imana, kandi ni nk’aho twoba turiko turegenyeza umucanwa uriko urafumba ushobora kwaka ukatugirira nabi kandi ukagirira nabi n’abandi. (Lew. 19:18) Urukundo rutuma tunezeranwa n’ukuri, aho ‘kunezererwa ibitagororotse,’ n’igihe nyene uwutwanka afashwe nabi canke arenganijwe.Soma Imigani 24:17, 18.

18. Ibivugwa mu 1 Abakorinto 13:7, 8 bitwigisha iki ku bijanye n’urukundo?

18 Raba ukuntu Paulo yabandanije asigura urukundo. Yavuze ko urukundo “rurenzako muri vyose.” Igihe umuntu atubabaje ariko akadusaba ikigongwe, urukundo rutuma tumubabarira. Urukundo ‘rwemera ibintu vyose’ biri mw’Ijambo ry’Imana kandi rutuma dukenguruka imfungurwa zo mu vy’impwemu turonka. Urukundo ‘rwizigira ibintu vyose’ vyanditswe muri Bibiliya kandi rutuma duha abandi impamvu z’icizigiro dufise. (1 Pet. 3:15) Vyongeye, igihe turi mu bintu bitoroshe, turasenga kandi tukizigira ko ibintu bizogenda neza. Urukundo “rwihanganira vyose,” vyaba ibicumuro twakorewe, uruhamo canke ibindi bigeragezo. N’ikindi kandi, “urukundo ntirwigera runanirwa [canke, “ntirwigera ruhera”].” Abantu bagamburuka bazokwama barugaragaza ibihe bidahera.

BANDANYA GUKUNDA MUGENZAWE NK’UKO WIKUNDA

19, 20. Ni impanuro iyihe yo mu Vyanditswe ikwiye gutuma tuguma dukunda mugenzi wacu?

19 Dushize mu ngiro impanuro Bibiliya itanga, turashobora kubandanya gukunda mugenzi wacu. Urwo rukundo turugaragariza abantu bose, ntiturugaragariza abo mu bwoko bwacu gusa. Turakwiye kandi kwibuka ko Yezu yavuze ati: “Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda.” (Mat. 22:39) Imana na Kristu biteze ko dukunda mugenzi wacu. Nimba tutabona neza ico twokora mu gihe kinaka ku bijanye na mugenzi wacu, nimuze dusenge Imana tuyisaba ngo ituyobore biciye ku mpwemu nyeranda yayo. Ivyo bizotuma Yehova aduhezagira vyongere bidufashe gukora mu buryo buranga urukundo.Rom. 8:26, 27.

20 Itegeko ryo gukunda mugenzi wacu nk’uko twikunda ryitwa “rya tegeko ry’i bwami.” (Yak. 2:8) Paulo amaze kuvuga amategeko amwamwe yo muri rya Tegeko rya Musa, yavuze ati: “Irindi bwirizwa iryo ari ryo ryose rihari, [ri]poperanirijwe muri iri jambo, ari ryo: ‘Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda.’ Urukundo ntirukorera ikibi umugenzi; urukundo rero ni ryo ranguka ry’itegeko.” (Rom. 13:8-10) Turakeneye rero kuguma dukunda mugenzi wacu.

21, 22. Kubera iki dukwiye gukunda Imana na mugenzi wacu?

21 Uko tuzirikana igituma dukwiye gukunda mugenzi wacu, ni vyiza ko tuzirikana ku vyo Yezu yavuze yuko Se wiwe “atuma izuba rirasira ababi n’abeza, agatuma n’imvura igwira abagororotsi n’abatari abagororotsi.” (Mat. 5:43-45) Turakwiye gukunda mugenzi wacu, yaba ari umugororotsi canke atari umugororotsi. Nk’uko twabibonye, uburyo buhambaye bwo kwerekana ko tumukunda ni ukumubwira ubutumwa bw’Ubwami. Yemeye inkuru nziza abigiranye ugukenguruka nyakuri, azokwironkera imihezagiro itagira uko ingana.

22 Turi n’imvo nyinshi zo gukunda Yehova tutiziganya. N’ikindi kandi, hariho uburyo bwinshi bwo kwerekana ko dukunda mugenzi wacu. Dukunze Imana na mugenzi wacu, tuba twerekanye ko twubaha ivyo Yezu yavuze kuri ivyo bintu bihambaye rwose. N’ikiruta vyose, tuba turiko turahimbara Dawe wa twese wo mw’ijuru yuzuye urukundo Yehova.