Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 INKURU Y’UBUZIMA

Aho umurimo w’igihe cose wanshikanye

Aho umurimo w’igihe cose wanshikanye

Nzirikanye ku myaka 65 maze mu murimo w’igihe cose, noshobora kuvuga ntabeshe ko ubuzima bwanje bwaranzwe n’agahimbare. Ivyo ntibisobanura ko ntigeze nshikirwa n’ingorane be n’ugucika intege. (Zab. 34:12; 94:19) Ariko muri rusangi, nagize ubuzima bumara akanyota kandi bufise intumbero koko!

ITARIKI 7 Nyakanga 1950, narabaye umwe mu bagize umuryango wa Beteli w’i Brooklyn. Ico gihe umuryango wa Beteli wari ugizwe n’abavukanyi na bashiki bacu 355 bava mu bihugu bitandukanye bafise imyaka iri hagati ya 19 na 80. Benshi muri bo bari abakirisu barobanuwe.

INGENE NATANGUYE GUKORERA YEHOVA

Igihe nabatizwa mfise imyaka 10

Mawe ni we yanyigishije gukorera ya “Mana ihimbawe.” (1 Tim. 1:11) Yatanguye gukorera Yehova nkiri agahungu gatoyi. Nabatijwe ku wa 1 Mukakaro 1939, mfise imyaka cumi, kw’iteraniro ry’umucungezi wa zone (ubu ryitwa iteraniro ry’umuzunguruko) ryabereye i Columbus muri Nebraska, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bababa ijana twari dukoraniye mu nyubakwa ipanzwe kugira twumvirize insiguro yafashwe amajwi yavuga ngo “Fascisme ou Liberté” yashikirijwe na Joseph Rutherford. Iyo nsiguro igeze hagati, hari abantu bari biremye umugwi hanze y’iyo nyubakwa twari dukoraniyemwo. Baciye binjira ku nguvu, barahagarika ikoraniro twarimwo, maze baratwirukana mu gisagara. Twaciye dukoranira mu murima w’umuvukanyi utari kure y’ico gisagara maze turumviriza igice cari gisigaye c’iyo porogarama. Uca wumva ko ntigeze nibagira umusi nabatirijweko!

Mawe nta ko atagize ngo anyigishe ukuri. Naho dawe yari umuntu yimereye neza akaba na serugo mwiza, ntiyitaho ivy’ugusenga canke ivyo kunkurikirana mu vy’impwemu. Mawe afadikanije n’ibindi Vyabona bo mw’ishengero rya Omaha ni bo bampaye indemesho nari nkeneye.

MFATA INGINGO Y’INGENE NZOKORESHA UBUZIMA

Ndi mu kurangiza amashure yisumbuye, nabwirijwe gufata ingingo y’ingene nokoresheje ubuzima bwanje. Mu buruhuko bwo mu ci, nama nkora ubutsimvyi bwo mu buruhuko (ubu bwitwa ubutsimvyi bwo gufasha) ndi kumwe n’abandi bo mu runganwe rwanje.

Abasore babiri batubatse bari baherutse gusohoka Ishure rya Gileyadi mu mugwi ugira indwi, ari bo John Chimiklis na Ted Jaracz, bari barungitswe mu gikorwa co kugendera amashengero mu karere iwacu. Naratangaye numvise ko bari bafise imyaka 20 irenga gatoyi. Ico gihe nari mfise imyaka 18 kandi nari nimirije kurangiza amashure yisumbuye. Ndibuka igihe umuvukanyi Chimiklis yambaza ingene nokoresheje ubuzima bwanje. Ndamubwiye umugambi mfise, yaciye  andemesha ati: “Neza cane, uraca utangura umurimo w’igihe cose. Nta womenya aho uzogushikana.” Iyo mpanuro hamwe n’akarorero k’abo bavukanyi vyarankoze ku mutima cane. Maze kurangiza amashure, naciye ntangura ubutsimvyi mu 1948.

NINJIRA MURI BETELI

Muri Mukakaro 1950, jewe n’abavyeyi banje twaritavye ihwaniro mpuzamakungu ryabereye ku kibuga c’inkino c’i New York citwa Yankee Stadium. Kuri iryo hwaniro, naritavye inama y’abipfuza gukorera kuri Beteli. Naranditse ikete mvuga yuko vyompimbara gukorera kuri Beteli.

Naho dawe atambuza gukora ubutsimvyi no kuba i muhira, yabona ko nkwiye guterera amahera abayabaye ku bijanye n’uburaro be n’ibifungurwa. Umusi umwe mu ntango z’ukwezi kwa Myandagaro igihe nari ngiye kurondera akazi, naraciye kuraba mu gasandugu kacu ko ata kete boba batwandikiye. Naciye ndahasanga ikete ryanje rivuye i Brooklyn. Ryari ryateweko umukono na Nathan H. Knorr, rikaba ryagira riti: “Ikete wanditse usaba gukorera kuri Beteli ryaradushikiriye. Ndizigiye ko wemera kuzoguma kuri Beteli ubuzima bwawe bwose. Nashaka rero kugusaba ko woza kuri Beteli iri ku nomero 124 Columbia Heights, i Brooklyn, i New York, itariki 7 Nyakanga 1950.”

Dawe atashe avuye ku kazi kuri uwo musi, naramubwiye ko naronse akazi. Yaciye avuga ati: “Ni vyiza cane, none uzokora he?” Nishuye nti: “Kuri Beteli y’i Brooklyn kandi nzohembwa amadolari 10 ku kwezi.” Vyaramuvunye umutima mugabo anyipfuriza kuroranirwa nimba ari vyo nari nahisemwo gukora. Hadaciye na kabiri, yarabatijwe kw’ihwaniro ryabereye ku kibuga c’inkino citwa Yankee Stadium mu 1953!

Ndi kumwe n’uwo twakorana ubutsimvyi Alfred Nussrallah

Igishimishije, umutsimvyi twakorana yitwa Alfred Nussrallah na we nyene yarahamagawe gukorera kuri Beteli ico gihe, maze turajana. Yahavuye yubaka urwiwe maze we hamwe n’umukenyezi wiwe Joan baritaba ishure rya Gileyadi, baca baja kuba abamisiyonari muri Libani, hanyuma bagaruka mu gikorwa co kugendera amashengero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

IBIKORWA NAKORA KURI BETELI

Muri Beteli nashitse nkorera aho bateraniriza ibitabu. Igitabu ca mbere natanguriyeko cari ikivuga ngo La religion a-t-elle servi l’humanité ? Maze nk’amezi umunani nkorera aho, naciye mpindurirwa igikorwa nja gukorera mu Rwego rujejwe umurimo, umuhagarikizi wanje akaba yari umuvukanyi Thomas J. Sullivan. Vyari biteye umunezero gukorana na we no kwungukira ku bukerebutsi n’ugutahura kwo mu buryo bw’impwemu yari yararonse mu myaka myinshi yari amaze mw’ishirahamwe.

Maze nk’imyaka itatu mu Rwego rujejwe umurimo, umuvukanyi Max Larson, akaba yari umuhagarikizi w’icapuriro, yarambwiye ko umuvukanyi Knorr ankeneye. Naribajije ikosa noba nakoze. Nariruhukije igihe umuvukanyi Knorr yambwira ko yashaka kumenya nimba noba ntegekanya kuva muri Beteli muri kazoza ka hafi. Yari akeneye umuntu boba barakorana mu biro vyiwe, akaba yashaka kumenya nimba nokwemera ico gikorwa. Namubwiye ko ata mugambi mfise wo kuva muri Beteli. Nahavuye nterwa agateka ko kumara imyaka 20 nkorera mu biro vyiwe.

Ndakunda kwivugira ko ntari kwigera ndonka amahera yo kuriha inyigisho naronse biciye ku gukorana n’umuvukanyi Sullivan be na Knorr, hamwe n’abandi bavukanyi bo kuri Beteli nka Milton Henschel, Klaus Jensen, Max Larson, Hugo Riemer na Grant Suiter. *

 Abavukanyi twakoranye bari bazi gutunganya neza igikorwa barangurira ishirahamwe. Umuvukanyi Knorr yari umukozi ataruha yashaka ko igikorwa c’Ubwami gitera imbere ku rugero runini rushoboka. Abo bakorana mu biro barabona ko vyoroshe kumuyagisha. Naho twaba tutabona ibintu kumwe, ntitwatinya guserura ivyiyumviro vyacu kandi nticabuza ko aguma atwizigira.

Igihe kimwe, umuvukanyi Knorr yarambwiye ibijanye no kwitwararika utuntu twovuga ko ari dutoduto. Yampaye akarorero k’igihe yari umuhagarikizi w’icapuriro. Umuvukanyi Rutherford yarashobora kumuterefona akamubwira ati: “Muvukanyi Knorr, niwaza gufungura uvuye mw’icapuriro, uranzanira igome nka zingahe. Ndazikeneye mu biro.” Umuvukanyi Knorr yavuze ko ubwo nyene yaca aja gutora izo gome aho zibikwa, akazishira mu mupfuko. Sasita igeze yaca azijana mu biro vya Rutherford. Kari akantu gatoyi, ariko vyarafasha cane umuvukanyi Rutherford. Umuvukanyi Knorr yaciye ambwira ati: “Ndakunda kuba mfise ikaramu z’igiti zisongoye mu biro iwanje. Ndakwinginze rero uzoze urazinshirirayo imisi yose mu gitondo.” Naramaze imyaka myinshi nitwararika ko izo karamu ziba zisongoye.

Umuvukanyi Knorr yarakunda kuvuga ibijanye no kwumviriza twitonze igihe badusavye gukora igikorwa kanaka. Yarigeze kumpa ubuyobozi butomoye bw’ukuntu nokora ikintu kimwe, ariko sinumvirije nitonze. Ivyo vyaramubabaje cane. Narumvise niyanse, nca nandika agakete kagufi ndamubwira ko mbabajwe n’ivyo nakoze be n’uko numva vyoba vyiza nimuwe ngakurwa mu biro vyiwe. Mu nyuma muri ico gitondo nyene, umuvukanyi Knorr yaraje aho nkorera. Yambwiye ati: “Robe, nabonye agakete kawe. Ego ni vyo warakoze ikosa. Twarabiganiriye, kandi ndizigiye ntakeka ko muri kazoza uzovyitwararika kuruta. Reka rero dusubire ku gikorwa.” Narakengurutse cane ubwo buntu yangaragarije.

NIPFUZA KWUBAKA URWANJE

Maze imyaka umunani nkorera kuri Beteli, nta wundi mugambi nari mfise atari ukubandanya umurimo wo kuri Beteli. Ariko ivyo vyarahindutse. Imbere gatoyi y’uko ihwaniro mpuzamakungu ryabereye ku kibuga c’inkino citwa Yankee Stadium n’ahitwa Polo Grounds mu 1958 riba, narabonye Lorraine Brookes, uwo twari twarabonanye mu 1955 igihe yakorera ubutsimvyi i Montreal muri Kanada. Narakozwe ku mutima n’ukuntu yabona umurimo w’igihe cose be n’ingene yari yiteguriye kuja aho ari ho hose ishirahamwe rya Yehova ryomurungika. Lorraine yari afise umugambi wo kwitaba Ishure rya Gileyadi. Igihe yari afise imyaka 22, yaremerewe kwitaba iryo shure mu mugwi ugira 27 mu 1956. Arangije iryo shure yarungitswe gukorera ubumisiyonari muri Brezile. Jewe na Lorraine twarasubiye kuba abagenzi mu 1958, kandi yaremeye ko twobana. Twategekanya ko tuzogira ubugeni mu mwaka ukurikira, kandi twari twizigiye ko tuzoca dukorera hamwe ubumisiyonari.

Igihe nabwira umuvukanyi Knorr imigambi yanje, yansavye ko tworindira imyaka itatu, maze tukubakana hanyuma tugasukurira kuri Beteli y’i Brooklyn.  Ico gihe, kugira ngo abubakanye bashobore kuguma muri Beteli inyuma y’ubugeni bwabo, umwe yabwirizwa kuba amaze imyaka cumi canke irenga akorera kuri Beteli, uwundi na we amaze n’imiburiburi imyaka itatu. Lorraine rero yaremeye kumara imyaka ibiri akorera kuri Beteli yo muri Brezile be n’umwaka umwe kuri Beteli y’i Brooklyn imbere y’uko twubakana.

Mu myaka ibiri ya mbere y’ukureshanya kwacu, twavugana biciye gusa ku makete. Telefone yari izimvye cane, kandi ico gihe nta buhinga bwa Internet bwariho! Igihe twubaka urwacu ku wa 16 Nyakanga 1961, umuvukanyi Knorr yaraduteye agateka ko kudushikiriza insiguro y’ubugeni. Ni ivy’ukuri ko iyo myaka mikeya twamaze turindiriye wamengo ntihera. Ariko ubu, dusubije amaso inyuma tukibonera agahimbare n’umunezero mwinshi twaronse mu myaka irenga 50 tumaze twubakanye, turemera ko vyari bibereye ko turindira!

Umusi w’ubugeni bwacu. Uhereye ibubamfu: Nathan H. Knorr, Patricia Brookes (mutoyi wa Lorraine), Lorraine na jewe, Curtis Johnson, Faye Wallen na Roy (abavyeyi banje)

UDUTEKA TW’UMURIMO

Mu 1964, naratewe agateka ko kugendera ibindi bihugu ndi umucungezi wa zone. Ico gihe, abagore ntibajana n’abagabo babo muri izo ngendo. Mu 1977 ico kintu carahindutse, abagore baca batangura kuza barajana n’abagabo babo. Muri uwo mwaka, jewe na Lorraine twarajanye na Grant Suiter be n’umukenyezi wiwe Edith kugendera ibiro vy’amashami yo mu Budagi, Otrishe, Ubugiriki, Shipre, Tirkiya na Israyeli. Ibihugu vyose hamwe maze kugendera hirya no hino kw’isi ni 70.

Igihe kimwe mu rugendo nk’urwo twagize muri Brezile mu 1980, twaraciye i Belém, igisagara kiri kuri wa mukanda w’isi (équateur) aho Lorraine yari yarakoreye ubumisiyonari. Twaranahagaze kugira turamutse abavukanyi b’i Manaus. Ku nsiguro imwe yashikirijwe ku kibuga c’inkino, twarabonye umugwi w’abantu bari bicaye hamwe batakurikiza umugenzo umenyerewe muri Brezile aho abagore baramukanya mu gusomana, abagabo na bo bagakorana mu minwe. Uti kubera iki?

Bari Ivyabona bagenzi bacu twikundira bo mu mugwi w’abantu barwaye imibembe baba mw’ishamba rya manyenye rya Amazone. Kugira ntibandukize abandi, baririnda kubegera cane. Ariko rero, baradukoze ku mutima vy’ukuri, kandi ntizokwigera twibagira umunezero wagaragara mu maso yabo! Ese ukuntu amajambo Yesaya yavuze ari ay’ukuri, ati: “Abasavyi banje bazokwiha akamo k’umunezero kubera bamerewe neza ku mutima.”Yes. 65:14.

UBUZIMA BUHIMBAYE KANDI BUFISE INTUMBERO

Jewe na Lorraine turakunda kuzirikana ku myaka irenga 60 tumaze mu murimo wa Yehova. Turahimbarwa cane n’ukuntu twahezagiwe mu kureka Yehova akatuyobora biciye kw’ishirahamwe ryiwe. Naho ntagishobora kugira ingendo hirya no hino kw’isi nka kera, ndacashoboye kurangura igikorwa nkora buri musi ndi umufasha w’Inama Nyobozi, ngakorana na Komite y’abahagarikizi be na Komite y’umurimo. Ndakenguruka cane agateka ko kugira uruhara rutoya mu gushigikira muri ubwo buryo umuryango w’abavukanyi ukwiye kw’isi yose. Biracadukora ku mutima kubona igitigiri kinini c’imisore n’inkumi yahisemwo umurimo w’igihe cose ibigiranye agatima nk’aka Yesaya, uwavuze ati: “Ndi hano! Ntuma!” (Yes. 6:8) Abo bantu indiri barerekana ko ya majambo umucungezi w’umuzunguruko yambwira kera ari ay’ukuri, ati: “Uraca utangura umurimo w’igihe cose. Nta womenya aho uzogushikana.”

^ par. 20 Ushaka inkuru z’ubuzima za bamwebamwe muri abo bavukanyi, raba inomero zikurikira z’Umunara w’Inderetsi (mu gifaransa): Thomas J. Sullivan (1 Gitugutu 1966); Klaus Jensen (1 Nyakanga 1971); Max Larson (1 Nyakanga 1989); Hugo Riemer (15 Ruheshi 1965); na Grant Suiter (1 Kigarama 1983).