Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Ndamukiza 2014

Woba ukenguruka ukuntu Yehova akugumizako ijisho?

Woba ukenguruka ukuntu Yehova akugumizako ijisho?

“Amaso ya Yehova ari ahantu hose, akaguma areretse ababi n’abeza.”IMIG. 15:3.

1, 2. Yehova atandukaniye hehe na vya vyuma bifata amasanamu?

IBIHUGU vyinshi bisigaye bikoresha cane vya vyuma bifata amasanamu kugira bikurikirane uruja n’uruza vyongere bifate amasanamu igihe habaye amasanganya. Igihe umushoferi agonze agaca ahunga, ayo masanamu arashobora gufasha ababijejwe kumenya uwo mushoferi maze agafatwa. Kubera yuko ivyo vyuma bikwiragiye hose, abakora amakosa ntibabura kumenyekana ngo babazwe ivyo bakoze.

2 None ivyo vyumva bikwiye hose hari ico vyoba bitwibutsa ku bijanye na Yehova Umuvyeyi wacu yuzuye urukundo? Bibiliya ivuga ko amaso yiwe “ari ahantu hose.” (Imig. 15:3) Ivyo vyoba bisobanura ko aguma asuzuma akantu kose dukora? Imana yoba iguma idushinze ijisho kugira irabe ko turenga amategeko yayo ngo ice iduhana? (Yer. 16:17; Heb. 4:13) Habe namba! Imvo nyamukuru ituma Yehova aguma adushinze ijisho ni kubera adukunda kandi yipfuza ko tumererwa neza.1 Pet. 3:12.

3. Ni uburyo butanu ubuhe Yehova atugumizako ijisho?

3 Ni igiki kizodufasha gutahura ko Yehova atugumizako ijisho kubera adukunda? Reka turimbure ukuntu atugumizako ijisho. Abigira (1) mu kutuburira igihe abonye ko dufise  impengamiro mbi, (2) mu kudukosora igihe duteye intambwe zitabereye, (3) mu kutuyobora biciye ku ngingo ngenderwako zo mw’Ijambo ryiwe, (4) mu kudufasha igihe duhanganye n’ibigeragezo bitandukanye, (5) mu kuduhezagira igihe atubonyemwo iciza.

IMANA IRATUBURIRA

4. Yehova yashaka iki mu kuburira Kayini ko igicumuro cari “kibunze ku bwinjiriro”?

4 Ubwa mbere, reka turimbure ingene Imana ituburira igihe dutanguye gutsimbataza impengamiro mbi. (1 Ngo. 28:9) Kugira dutahure ico kintu, reka turabe ukuntu yafashe Kayini, ‘uwarunguye n’ishavu’ igihe Imana itamushima. (Soma Itanguriro 4:3-7.) Yehova yasavye Kayini ‘guhindukira agakora ivyiza.’ Yaramuburiye ko aramutse atabigize, igicumuro cari “kibunze ku bwinjiriro.” Imana yamubajije iti: “Mbega wewe uzokirusha inguvu?” Yashaka ko Kayini yumvira iyo mburi maze ‘agashirwa hejuru.’ Iyo Kayini yumvira iyo mburi, yari kuguma afitaniye ubucuti bwiza n’Imana.

5. Yehova atuburira gute ku bijanye n’impengamiro mbi twoba dufise?

5 Tweho bite muri iki gihe? Amaso ya Yehova arabona ibiri mu mutima wacu; arabona impengamiro zacu n’imvo dukorana ibintu. Umuvyeyi wacu yuzuye urukundo ashaka ko tugendera mu nzira y’ubugororotsi, ariko ntaduhata ngo duhindure ingendo. Biciye kw’Ijambo ryiwe Bibiliya, aratuburira igihe abonye ko turi mu nzira itari yo. Abigira gute? Igihe dusoma Bibiliya ku musi ku musi, akenshi turabona umurongo udufasha gutsinda impengamiro mbi twoba dufise. Vyongeye, ibisohokayandikiro vyacu vyoshobora kuduha umuco ku bijanye n’ingorane twoba turiko turanyinyana maze bikatwereka ukuntu twoyitorera umuti. N’ikindi kandi, ku makoraniro yacu y’ishengero twese turaharonkera impanuro zije hageze!

6, 7. (a) Ni kubera iki twovuga ko amayagwa ategurirwa abantu amamiliyoni ari ikimenyamenya c’uko Imana ikwitwararika? (b) Wokwungukira gute ku kuntu Yehova akwitwararika?

6 Mu vy’ukuri, izo mburi zose ni ikimenyamenya c’uko Yehova agumiza ijisho kuri umwe wese muri twebwe abigiranye urukundo. Ni ivy’ukuri ko amajambo yo muri Bibiliya amaze ibijana n’ibindi yanditswe, ibisohokayandikiro vy’ishirahamwe bikaba vyandikirwa abantu amamiliyoni, impanuro zitangwa ku makoraniro na zo zikaba zigenewe ishengero ryose. Naho ari ukwo, aho hose Yehova aba ashaka ko wewe ubwawe ushira umutima kw’Ijambo ryiwe kugira ngo uhindure impengamiro zawe. Ku bw’ivyo, twoshobora kuvuga ko ico ari ikimenyamenya c’uko Yehova akwitwararikana urukundo.

Ijwi ryacu ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya riradufasha kwirinda ingeramizi zidukikuje (Raba ingingo ya 6, 7)

7 Kugira dushobore kwungukira ku mburi Imana itanga, dutegerezwa kubanza gutahura ko itwitwararika vy’ukuri. Dukwiye rero guca twakira neza ivyo Ijambo ryayo ritubwira, tukihatira kwikuramwo ivyiyumviro vyose bidahimbara Imana. (Soma Yesaya 55:6, 7.) Nitwumvira imburi duhabwa, tuzokwirinda intuntu nyinshi. Ariko rero, dufate ko dutwawe n’impengamiro zacu mbi. Umuvyeyi wacu yuzuye urukundo araheza akadufasha gute?

UMUVYEYI WACU ADUKUNDA ARADUKOSORA

8, 9. Impanuro Yehova aduha biciye ku basavyi biwe zerekana gute ko atwitwararika cane? Tanga akarorero.

8 Twoshobora kubona ko Yehova atwitwararika canecane igihe adukosoye. (Soma Abaheburayo 12:5, 6.) Ego ni ko, ntituryoherwa igihe duhanuwe canke dutojwe indero. (Heb. 12:11) Yamara, zirikana utwigoro nyene kuduhanura aba yagize. Ategerezwa kuba azi ivyo turiko turakora vyoshobora kwonona ubucuti dufitaniye na Yehova Imana, ategerezwa kwitwararika  inyiyumvo zacu, kandi akemera gufata umwanya no kugira utwigoro dukenewe kugira atwereke muri Bibiliya ukuntu twohindura ingendo kugira duhimbare Imana. Iyumvire rero ukuntu Yehova we Sôko ry’iyo mpanuro aba atubabaye!

9 Reka turabe ingene impanuro itanzwe n’umuntu ishobora kwerekana ko Imana itwitwararika. Umuvukanyi umwe yari afise akamenyero ko kuraba amasanamu y’ibiterasoni imbere y’uko amenya ukuri mugabo arahava aratsinda iyo ngeso. Ariko rero, icipfuzo co kuyaraba cari kigifumba muri we nka kurya kw’ikara ritarazima. Igihe yagura telefone ngendanwa nshasha, ivyipfuzo vyiwe vyaciye bisubira kururumba. (Yak. 1:14, 15) Yaciye akoresha iyo telefone mu kuraba amasanamu y’ibiterasoni kuri Internet. Umusi umwe bariko baramamaza bakoresheje telefone, yaratije telefone umukurambere umwe kugira arabe inomero zimwezimwe. Igihe nya mukurambere yatangura gukoresha iyo telefone, yaciye abona imihora iteye amakenga. Wabaye umuhezagiro kuri uwo muvukanyi yari ageramiwe mu vy’impwemu. Yarahawe impanuro zibereye, aremera gutozwa indero, maze arateba aravavanura n’iyo ngeso mbi. Ese ukuntu dukengurukira Umuvyeyi wacu wo mw’ijuru atwitwararika, we abona ibicumuro vyacu vyo mu kinyegero maze akadukosora amazi atarenga inkombe!

TURUNGUKIRA KU NGINGO NGENDERWAKO ZO MURI BIBILIYA

10, 11. (a) Wokwerekana gute ko uhanga amaso Imana ngo ikuyobore? (b) Umuryango umwe wiboneye gute ko biranga ubukerebutsi gukurikiza ubuyobozi bwa Yehova?

10 Umwanditsi w’amazaburi yaririmbiye Yehova ati: “Uzonyobora ukoresheje impanuro yawe.” (Zab. 73:24) Igihe cose dukeneye ubuyobozi, turashobora ‘kwibuka’ Yehova mu gusuzuma Ijambo ryiwe kugira tumenya uko abona ibintu. Gushira mu ngiro ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya ntibidufasha gusa mu vy’impwemu, ariko kandi rimwe na rimwe biradufasha kuronka ivyo dukeneye ku mubiri.Imig. 3:6.

11 Ivyashikiye umurimyi umwe yari akose ubwatsi wo mu karere ko mu misozi kitwa Masbate muri Filipine birerekana ico kintu. We hamwe n’umukenyezi wiwe bari abatsimvyi basanzwe kandi bakaba bari bafise umuryango munini. Umusi umwe, barakubiswe n’inkuba babonye ikete ryabasaba kuva muri iryo tongo. None hari  habaye iki? Bari bababesheye babagiriza ubugunge. Naho uwo muvukanyi atabona neza aho umuryango wiwe wari kwimukira, yavuze ati: “Yehova aratubona. Yama nantaryo aturonsa ivyo dukeneye, naho hoshika iki.” Uwo muvukanyi ntiyari yihenze. Haciye imisi mikeyi, abagize uwo muryango bariruhukije bumvise ko batovuye muri iryo tongo. None vyari vyagenze gute? Nyene iryo tongo yari yabonye ko naho babagirije ivyo birego, uwo muryango w’Ivyabona wayoborwa n’ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya, wagumye ugaragaza icubahiro kandi uguma utekanye. Ico kintu caramutangaje cane ku buryo atabaretse gusa ngo bagume muri iryo tongo, ahubwo yaciye abongera n’ubundi bwatsi bwo kurima. (Soma 1 Petero 2:12.) Ego cane, Yehova aratuyobora biciye kw’Ijambo ryiwe kugira adufashe kwihanganira ingorane zo mu buzima.

UMUGENZI ADUFASHA KWIHANGANIRA IBIGERAGEZO

12, 13. Ni ibiki vyoshobora gutuma bamwebamwe bibaza nimba Imana ibona vy’ukuri umubabaro barimwo?

12 Ariko rero, hari igihe ibigeragezo bimara igihe kirekire. Dushobora kuba turiko turanyinyana n’indwara idakira, ukurwanywa n’abo mu muryango kudahera canke uruhamo rudacureha. Aho rero ntituvuze ingorane zikomeye dushobora rimwe na rimwe kugirana n’umuntu mw’ishengero kubera ukudahuza kamere.

13 Nk’akarorero, woshobora kubabazwa n’amajambo ubona ko ataranga ubuntu yavuzwe n’umuvukanyi. Woshobora kuvuga uti: ‘Ivyo ntibikwiye kubaho mw’ishirahamwe ry’Imana!’ Ariko ugasanga nya muvukanyi yakubabaje aratewe uduteka mw’ishengero, mbere bigasa n’uko abandi bamubona neza. Woshobora kwibaza uti: ‘Ivyo bishoboka gute? Yehova ntabibona? Aho ntiyogira ico akoze!’Zab. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.

14. Ni imvo imwe iyihe yoshobora gutuma Imana idatorera umuti ingorane kanaka dufise?

14 Yehova yoshobora kuba afise imvo zumvikana zo kubireka bikaba. Nk’akarorero, woshobora kuba wiyumvira ko uwo wundi muntu ari we afise ikosa, ariko Imana ikaba itabibona gutyo. Ishobora kuba ibona ko ari wewe ufise ikosa rinini. Ya majambo wabona ko ababaza cane, yoshobora kuba ari impanuro ikenewe wari ukwiye kuzirikanako. Mu nkuru y’ubuzima y’umuvukanyi Karl Klein, uwari mu bagize Inama Nyobozi, yaravuze ibijanye n’igihe umuvukanyi J. F. Rutherford yamuhanuye atarya umunwa. Mu nyuma, umuvukanyi Rutherford yararamukije umuvukanyi Klein n’akamwemwe ati: “Bite, Karl?” Ariko kubera ko umuvukanyi Klein yari akibabajwe na ya mpanuro yahabwa, yamuramukije yikurayo. Rutherford amaze kubona ko Klein yariko aratwarwa n’agashavu, yaramugabishije ngo ntagwe mu mutego wa Shetani. Mu nyuma Klein yanditse ati: “Igihe dushavuriye umuvukanyi na canecane kubera yavuze ikintu afitiye uburenganzira bivanye n’amabanga afise, tuba duhaye akaryo imitego ya Shetani.” *

15. Ni akarorero akahe kogufasha kutarambirwa igihe urindiriye ko Yehova agufasha gutsinda ikigeragezo urimwo?

15 Naho ari ukwo, twoshobora kurambirwa igihe ikigeragezo turimwo gisa n’ikidahera. None twovyifatamwo gute? Dufate ko uriko uratwara umuduga maze ukabura aho uca kubera imiduga myinshi iri mw’ibarabara. Ntuzi umwanya biza kumara. Hamwe woca ushavura ukarondera iyindi nzira, woshobora kuzimira kandi ugasanga gushika iyo uriko uraja bigutwaye umwanya munini kuruta iyo wihangana ukaguma uca muri rya barabara. Muri ubwo buryo nyene, niwaguma mu  nzira Ijambo ry’Imana ryerekana, uzoteba ushike iyo uriko uraja.

16. Ni iyindi mvo iyihe yoshobora gutuma Yehova areka kugira ico akoze igihe turi mu bigeragezo?

16 Yehova yoshobora kureka kugira ico akoze igihe turi mu bigeragezo kubera yipfuza ko tuhigira icigwa gihambaye. (Soma 1 Petero 5:6-10.) Imana si yo iduteza ibigeragezo. (Yak. 1:13) “Umwansi wa[cu] Shetani” ni we aduteza ingorane nyinshi zidushikira. Ariko Imana yoshobora gufatira ku ngorane turimwo kugira idufashe gukura mu vy’impwemu. Irabona umubabaro turimwo, kandi ‘kubera ko itubabaye,’ izokwitwararika ko uwo mubabaro umara “akanya gatoya.” Igihe uri mu bigeragezo, woba ukenguruka ukuntu Yehova akugumizako ijisho, ukemera udakeka ko azogucira icanzo?2 Kor. 4:7-9.

IMANA IRADUHEZAGIRA

17. Yehova arondera abantu bameze gute, kandi kubera iki?

17 Ubwa nyuma, Imana irasuzuma ubuzima bwacu ibitumwe n’imvo ihumuriza kuruta izindi zose. Biciye ku muhanuzi Hanani, yabwiye Umwami Asa iti: “Amaso [ya Yehova] anyuragira mw’isi yose kugira ngo yerekane inkomezi ziwe ku bw’abafise umutima ukwiye kuri we.” (2 Ngo. 16:9) Naho Imana itabonye ko Asa yari afise umutima ukwiye, ‘izokwerekana inkomezi zayo’ ku bwawe niwabandanya gukora ibigororotse.

18. Igihe wumva umengo nta wubona ivyiza ukora, ni igiki ukwiye kwibuka ku bijanye na Yehova? (Raba ishusho itangura.)

18 Imana ishaka ko ‘turondera iciza,’ ‘tugakunda iciza,’ kandi ‘tugakora iciza’ kugira ngo ishobore ‘kutugirira ubutoni.’ (Am. 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) Yehova arabona abagororotsi kandi akabahezagira. (Zab. 34:15) Fata akarorero ka ba bakirizi b’Abaheburayokazi Shifura na Puwa. Igihe Abisirayeli bari abaja mu Misiri, abo bagore babiri baratinye Imana kuruta uko batinya Farawo, uwari yabategetse kwica abahungu bose b’Abaheburayo bakivuka. Biboneka ko ugutinya Imana ari kwo kwatumye batica abo bana. Shifura na Puwa mu nyuma bararonse imiryango yabo bwite. (Kuv. 1:15-17, 20, 21) Amaso ya Yehova ntiyabuze kubona ibikorwa vyiza bakoze. Rimwe na rimwe, twoshobora kwiyumvira yuko ata n’umwe abona ivyiza dukora. Ariko Yehova arabibona. Arabona ikintu cose ciza dukora, kandi azoduha impera.Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10.

19. Mushiki wacu umwe yatahuye gute ko Yehova abona ibikorwa vyiza dukora?

19 Mushiki wacu umwe wo muri Otrishe yaratahuye ko Imana yabona utwigoro yagira. Kubera ko yavuka ku bavyeyi b’Abanyahongiriya, yararonse aderese y’umuntu avuga igihongiriya kugira amugendere mu busuku. Ubwo nyene yaciye aja kuri uwo muhana ariko nta n’umwe yahasanze. Yarasubiyeyo incuro n’izindi. Rimwe na rimwe yarumva ko hari umuntu ari ng’aho, mugabo nta wamwitaba. Yarasize ng’aho ibisohokayandikiro, amakete yanditse, aderese yiwe n’ibindi. Haciye umwaka n’igice agendera uwo muhana, yagiye abona bamwugururira! Yakiriwe n’umugore umwe w’umutima mwiza yamubwiye ati: “Nimwinjire. Narasomye ibintu vyose mwazanye kandi nari ndabarindiriye.” Uwo mugore yari amaze igihe ariko aravurwa mu buryo bukomeye akaba atashobora kuvugana n’abantu. Yaratanguye kwiga Bibiliya. Ego cane, Imana yarahezagiye utwigoro uwo mushiki wacu yagize!

20. Wiyumva gute kuba Yehova akugumizako ijisho?

20 Yehova arabona ivyo ukora vyose kandi azoguha impembo. Igihe ubonye ko amaso ya Yehova ari kuri wiwe, ntiwiyumvire ko ari nk’aho coba ari icuma kiriko kiragufata amasanamu. Ahubwo, ese wokwumva wiyegereje cane ya Mana ikwitwararika vy’ukuri!

^ par. 14 Inkuru y’ubuzima y’umuvukanyi Klein yasohowe mu Munara w’Inderetsi (mu gifaransa) wo ku wa 1 Rusama 1985.