Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nusenge Yehova wa Mwami w’ibihe bidahera

Nusenge Yehova wa Mwami w’ibihe bidahera

“Wa Mwami w’ibihe bidahera . . . iteka n’ubuninahazwa bibe ivyiwe ibihe bitazoshira.”1 TIM. 1:17.

1, 2. (a) “Wa Mwami w’ibihe bidahera” ni nde, kandi ni kubera iki iryo zina ry’icubahiro ribereye? (Raba ishusho itangura.) (b) Ni ikintu ikihe kijanye n’ingoma ya Yehova gituma tumwiyegereza?

UMWAMI SOBHUZA wa kabiri wa Swazilande yamaze imyaka yababa 61 ku ngoma. Nta wundi mwami wo muri iki gihe aramara ku ngoma ikiringo kingana gutyo. Naho ingoma y’Umwami Sobhuza yoba yaramaze igihe kirekire gute, hariho uwundi mwami, uno ingoma yiwe ikaba idahagarara kubera ko atari umuntu amara igihe gito. Nk’ako, Bibiliya ivuga yuko ari “Umwami w’ibihe bidahera.” (1 Tim. 1:17) Umwanditsi w’amazaburi yaravuze uwo Segaba mw’izina mu gutangaza ati: “Yehova ni Umwami gushika igihe kitagira urugero, mbere ibihe bidahera.”Zab. 10:16.

2 Ikiringo ingoma y’Imana imara gituma ubutegetsi bwayo butandukana n’ubw’abantu. Ariko rero, uburyo Yehova ategeka ni bwo butuma tumwiyegereza. Umwami yamaze imyaka 40 aganza Isirayeli ya kera yashemeje Imana ati: “Yehova ni umunyembabazi n’umunyempuhwe, ateba gushavura, kandi agwije ubuntu bwuzuye urukundo. Yehova ubwiwe yashimangiye intebe yiwe y’ubwami mu majuru; kandi ingoma yiwe yaganje vyose.” (Zab. 103:8, 19) Yehova si Umwami wacu gusa, ariko kandi ni Dawe wa twese munyarukundo wo mw’ijuru. Ivyo bica bivyura ibibazo bibiri: Ni mu buryo ki Yehova yakoze nk’Umuvyeyi? Yehova yerekanye gute ko akiri Umwami kuva kuri bwa bugarariji bwaba muri Edeni? Inyishu z’ivyo bibazo ziraza gutuma turushiriza  kwiyegereza Yehova twongere tumusenge n’umutima wacu wose.

UMWAMI W’IBIHE BIDAHERA ASHIRAHO UMURYANGO WO KW’ISI NO MW’IJURU

3. Ni nde yabaye uwa mbere mu muryango wa Yehova wo kw’isi no mw’ijuru, kandi ni bande bandi baremwe ari “abana” b’Imana?

3 Ese ukuntu Yehova ategerezwa kuba yarahimbawe igihe yarema Umwana wiwe w’ikinege! Imana ntiyafata iyo mfura yayo nk’umutwarwa nciyaho. Ahubwo nyabuna, yaramukunze nk’Umwana wayo maze imwemerera gusangira na yo umunezero wo kurema abandi batwarwa batagira agasembwa. (Kol. 1:15-17) Bano bahavuye baba abamarayika badaharurika. Abo bamarayika, abadondorwa ko ari ‘abasuku b’Imana bakora ukugomba kwayo,’ barayikorera banezerewe kandi irabatera iteka mu kubita “abana” bayo. Bari mu bagize umuryango wa Yehova wo kw’isi no mw’ijuru.Zab. 103:20-22; Yobu 38:7.

4. Vyagenze gute ngo umuryango w’Imana wo kw’isi no mw’ijuru ubemwo n’abantu?

4 Yehova amaze kurema ijuru n’isi tubona, yaraguye umuryango wiwe wo kw’isi no mw’ijuru. Amaze gutegura isi ikaba ahantu ho kuba habereye ijisho kandi hashobora kwibungabunga, yarasozereye ibikorwa vyiwe vyo kw’isi mu kurema umugabo wa mbere Adamu mw’ishusho yiwe. (Ita. 1:26-28) Kubera ko Yehova ari Umuremyi, yari afise imvo yumvikana yo kwitega ko Adamu amugamburukira. Kubera ko ari Dawe, yaratanze ubuyobozi bwiwe bwose abigiranye urukundo n’umutima mwiza. Ubwo buyobozi ntibwazitira umuntu na gato.Soma Itanguriro 2:15-17.

5. Ni intunganyo iyihe Imana yashizeho kugira ngo yuzuze isi abana bayo b’abantu?

5 Mu buryo butandukanye n’abami benshi b’abantu, Yehova arahimbarwa no gushinga abatwarwa biwe amabanga, akabafata ko ari abagize umuryango wiwe yizigira. Nk’akarorero, yarahaye Adamu ububasha bwo kuganza ibindi binyabuzima vyose, aramushinga mbere igikorwa giteye umunezero kandi kitoroshe co kwita amazina ibikoko. (Ita. 1:26; 2:19, 20) Imana ntiyaremye abantu amamiliyoni batagira agasembwa ngo babe kw’isi. Ahubwo, yahisemwo kuremera Adamu umufasha bikwiranye atagira agasembwa, wa mugore Eva. (Ita. 2:21, 22) Mu nyuma, yarahaye uwo mugabo n’umugore akaryo ko kwuzuza isi abana babo. Kubera ko ibintu vyari bitunganye, abantu bari gushobora kugenda baragura imbibe z’Iparadizo gushika ukwiye isi yose. Bifatanije n’abamarayika, bari gushobora gusenga Yehova ibihe bidahera bari mu muryango wiwe wo kw’isi no mw’ijuru. Mbega ikintu ciza igitangaza bari biteze! Vyongeye, ese ukuntu ivyo vyagaragaza urukundo rwa kivyeyi rwa Yehova!

ABANA B’ABAGARARIJI BIYAMIRIZA UBUTEGETSI BW’IMANA

6. (a) Ubugarariji bwatanguye gute mu muryango w’Imana? (b) Ni kubera iki ubugarariji butasobanura ko Yehova atari acifatiye ibintu mu minwe?

6 Ikibabaje ni uko Adamu na Eva batahimbawe n’uko Yehova ababera Segaba. Ahubwo, bahisemwo gukurikira umwana w’Imana w’umugarariji, uwari ikiremwa c’impwemu, ari we Shetani. (Ita. 3:1-6) Kubaho badategekwa n’Imana vyatumye bo hamwe n’uruvyaro rwabo bashikirwa n’imibabaro be n’urupfu. (Ita. 3:16-19; Rom. 5:12) Imana ntiyari igifise kw’isi abatwarwa bagamburuka. Ivyo vyoba vyasobanura ko itari ishoboye kwifatira ibintu mu minwe, ko yari yahevye kugaba isi n’abayibamwo? Habe namba! Yarakoresheje ubukuru bwayo mu kwirukana uwo mugabo n’umugore mu murima wa Edeni, kandi kugira ngo ibabuze kuhagaruka, yashinze abakerubi igikorwa co kurinda urwinjiriro rwaho. (Ita. 3:23, 24) Muri ico gihe nyene, Imana yarerekanye urukundo rwayo rwa kivyeyi mu kwemeza ko umugambi wayo wo kugira umuryango wo kw’isi no mw’ijuru ugizwe n’abana b’impwemu be n’abana b’abantu bamwihebeye uranguka. Yarasezeranye “uruvyaro” rwokuyeho Shetani be  n’ingaruka z’igicumuro ca Adamu.Soma Itanguriro 3:15.

7, 8. (a) Ibintu vyari vyifashe nabi ku rugero rungana gute mu gihe ca Nowa? (b) Ni intunganyo izihe Yehova yashizeho kugira ngo ahumanure isi yongere azigame umuryango w’abantu?

7 Mu binjana vyakurikiye, abantu bamwebamwe barahisemwo kuba intahemuka kuri Yehova. Muri bo harimwo Abeli na Henoki. Ariko rero, abantu benshi baranse ko Yehova ababera Se n’Umwami. Mu gihe ca Nowa, isi yari “yuzu[ye] ubukazi.” (Ita. 6:11) Ivyo vyoba vyasobanura ko Yehova atari acifatiye mu minwe ibibera kw’isi? Inkuru ya kahise ihishura iki?

8 Rimbura ya nkuru yerekeye Nowa. Yehova yaramuhaye imigero yerekana ibintu vy’ido n’ido be n’ubuyobozi kugira ngo yubake ubwato amahero bworokoye Nowa n’umuryango wiwe ushika. Imana yarerekanye kandi urukundo rukomeye ifitiye umuryango wose w’abantu igihe yashinga Nowa igikorwa co kuba “umwamamaji w’ubugororotsi.” (2 Pet. 2:5) Nta gukeka ko ubutumwa Nowa yashikiriza bwarimwo gusaba abantu kwigaya no kubaburira ku bijanye n’agatikizo kari kimirije, mugabo bwaciye inyuma y’amatwi. Nowa n’umuryango wiwe bamaze imyaka mirongo baba mw’isi irangwamwo ubukazi n’ubuhumbu bw’agahomerabunwa. Yehova, we Muvyeyi yitwararikana, yarakingiye yongera arahezagira abo bantu umunani b’intahemuka. Mu guteza Isegenya kw’isi yose, Yehova yarerekanye ko afise ububasha kuri abo bantu b’abagarariji be n’abo bamarayika b’ababisha. Egome, Yehova yari yifatiye ibintu mu minwe koko.Ita. 7:17-24.

Yehova yamye aganza (Raba ingingo ya 6, 8, 10, 12, 17)

UBUTEGETSI BWA YEHOVA INYUMA YA RYA SEGENYA

9. Ni akaryo akahe Yehova yahaye abantu inyuma ya rya Segenya?

9 Igihe Nowa n’umuryango wiwe bashika kw’isi yahumanuwe maze bagahema akayaga keza, nta gukeka ko imitima yabo yuzuye ugukengurukira Yehova kubera ko yari yabitwararitse akongera akabakingira. Nowa yaciye yubaka igicaniro maze arashikana ibimazi kugira asenge Yehova. Imana yarahezagiye Nowa n’umuryango wiwe yongera ibategeka ‘kurondoka, bakagwira, bakuzura isi.’ (Ita. 8:20–9:1) N’ico gihe nyene, abantu bararonse akaryo ko kwunga ubumwe mu gusenga no kwuzura isi.

10. (a) Abantu bagararije Yehova hehe kandi gute inyuma ya rya Segenya? (b) Ni igiki Yehova yakoze kugira ngo yiyemeze neza ko ivyo agomba bikorwa?

10 Ariko rero, iryo Segenya ntiryakuyeho agasembwa, kandi abantu bari bakibwirizwa kunyinyana n’akosho kataboneka ka Shetani n’abamarayika b’abagarariji. Budakeye na kabiri, abantu barasubiye kugarariza ubutegetsi bwiza bwa Yehova. Nk’akarorero, Nimurodi umwuzukuruza wa Nowa yararwanije ubutegetsi bwa Yehova ku rugero runini kuruta. Nimurodi avugwa ko yari “umuhigi w’umunyenkomezi [y]arwanya Yehova.” Yarubatse ibisagara bihambaye, nk’akarorero igisagara ca Babeli, maze yigira umwami “mu gihugu ca Shinari.” (Ita. 10:8-12) None ni igiki Umwami w’ibihe bidahera yakoze ku bijanye n’uwo mwami w’umugarariji be n’utwigoro yagira two guhagarika umugambi w’Imana wo ‘kwuzura isi’? Imana yaravurunganije ururimi rw’abo bantu, ituma abo batwarwa ba Nimurodi bari bataye umutwe basanzara “ku buringanire bwose bw’isi.” Bajanye ugusenga kwabo kw’ikinyoma be n’uburyo bwabo bwo gutegeka.Ita. 11:1-9.

11. Yehova yabaye intahemuka gute ku mugenzi wiwe Aburahamu?

11 Naho nyene inyuma ya rya Segenya abantu benshi basenga imana z’ikinyoma, hari abantu b’abizigirwa babandanije gutera iteka Yehova. Umwe muri bo yari Aburahamu, uwahevye abigiranye ukugamburuka ubuzima bwiza mu gisagara yabamwo ca Uri, akamara imyaka n’iyindi aba mu mahema. (Ita. 11:31; Heb. 11:8, 9) Mu gihe c’ubuzima bwa Aburahamu bwo kwimukanga, akenshi yaba akikujwe n’abami b’abantu, benshi muri bo bakaba baba mu bisagara bizitijwe impome. Mugabo Yehova yarazigamye Aburahamu n’umuryango wiwe.  Umwanditsi w’amazaburi yavuze ku bijanye n’ukuntu Yehova akingira abantu nka sebibondo, ati: “[Imana] ntiyemeye ko hagira umuntu n’umwe abagunga, mugabo kubera bo, yarakangiriye abami.” (Zab. 105:13, 14) Yehova abitumwe n’uko yari intahemuka kuri uwo mugenzi wiwe Aburahamu, yamusezeraniye ati: “Abami bazokwamuka kuri wewe.”Ita. 17:6; Yak. 2:23.

12. Yehova yerekanye gute ko ari we yagaba Misiri, kandi ivyo vyagize ico bikoze gute ku basavyi biwe yatoye?

12 Imana yarasubiriyemwo umuhungu wa Aburahamu Izahaki n’umwuzukuru wiwe Yakobo isezerano yatanze ryo kubahezagira, rino rikaba ryarimwo ivy’uko ababakomokako bovuyemwo abami. (Ita. 26:3-5; 35:11) Ariko rero, imbere y’uko abakomoka kuri Yakobo bavamwo abami, babanje kuba abashumba mu Misiri. Ivyo vyoba vyasobanura ko Yehova atoshikije ivyo yari yarasezeranye canke ko yari yahevye kugaba isi? Ihibambewe! Igihe yashinze kigeze, Yehova yarerekanye ububasha afise maze arerekana ko ari we agaba ya ntagondwa Farawo. Abo Bisirayeli b’abashumba barizeye Yehova, uwabarokoye mu buryo bukomeye abacishije mu Kiyaga Gitukura. Biragaragara ko Yehova yari akiri Segaba w’ibiriho vyose, kandi bwa Muvyeyi yitwararikana, yarakoresheje ububasha bwiwe bukomeye mu gukingira abasavyi biwe.Soma Kuvayo 14:13, 14.

YEHOVA ACIKA UMWAMI WA ISIRAYELI

13, 14. (a) Mu ruririmbo Abisirayeli baririmvye, bavuze iki ku bijanye n’ubutegetsi bwa Yehova? (b) Ni umuhango uwuhe ujanye n’ubwami Imana yahaye Dawidi?

13 Abisirayeli bakimara kurokorwa mu buryo bw’igitangaro bakava mu Misiri, bararirimvye ururirimbo rw’intsinzi rwo gushemeza Yehova. Urwo ruririmbo, urwanditswe muri Kuvayo ikigabane ca 15, rurimwo aya majambo ku murongo wa 18 agira ati: “Yehova azoganza igihe kitagira urugero, mbere ibihe bidahera.” Mu vy’ukuri, Yehova yarabaye Umwami w’iryo hanga rishasha. (Gus. 33:5) Ariko rero, abantu ntibahimbawe n’uko Yehova ababera Umutegetsi ataboneka. Haciye imyaka nka 400 bavuye mu Misiri, barasavye Imana ngo ibashirireho umwami w’umuntu, nk’uko ababanyi babo b’abapagani bari bamufise. (1 Sam. 8:5) Naho vyari ukwo, Yehova yari akiri Umwami, ivyo bikaba vyagaragaye mu gihe c’ingoma ya Dawidi, umwami w’umuntu agira kabiri wa Isirayeli.

14 Dawidi yarazanye isandugu nyeranda y’isezerano i Yeruzalemu. Muri ico gihe cari giteye umunezero, Abalewi bararirimvye ururirimbo rwo gushemeza Yehova rwarimwo  amajambo ahambaye yanditse mu 1 Ngoma 16:31, agira ati: “Nibivuge mu mahanga biti: ‘Yehova ubwiwe acitse umwami!’” Hari uwokwibaza ati: ‘None ko Yehova ari Umwami w’ibihe bidahera, vyagenze gute ngo acike Umwami muri ico gihe?’ Yehova acika Umwami igihe agaragaje ubutegetsi bwiwe canke ashizeho urwego kugira rumuserukire mu gihe kinaka kibure kugira rutunganye ibintu kanaka. Gutahura ukuntu Yehova acika Umwami birahambaye cane. Imbere y’uko Dawidi apfa, Yehova yamusezeraniye ko ingoma yiwe yokwamyeho igihe kitagira urugero, ati: “Nzohagurutsa . . . uruvyaro rwawe mu nyuma zawe, uruzova imbere muri wewe; kandi nzoshimangira koko ubwami bwiwe.” (2 Sam. 7:12, 13) Mw’iranguka rya nyuma ry’ivyo bintu, urwo “ruvyaro” rwa Dawidi rwabonetse haciye imyaka irenga 1.000. None ni nde yabaye urwo ruvyaro, kandi yocitse Umwami ryari?

YEHOVA AGENA UMWAMI MUSHASHA

15, 16. Yezu yarobanuwe ryari ngo azobe Umwami, kandi igihe yari kw’isi, ni intunganyo izihe yashizeho ku bw’ubutegetsi bwiwe?

15 Mu mwaka wa 29 G.C., Yohani Umubatizi yaratanguye kwamamaza ko “ubwami bwo mw’ijuru [bwari] bwegereje.” (Mat. 3:2) Igihe Yezu yabatizwa na Yohani, Yehova yararobanuye Yezu aba Mesiya yasezeranywe n’Umwami wo muri kazoza w’Ubwami bw’Imana. Yehova yarerekanye ko yiyumvamwo Yezu nka kurya kw’umuvyeyi, mu kuvuga ati: “Uyu ni Umwana wanje, umukundwa, uwo nashimye.”Mat. 3:17.

16 Mu gihe c’ubusuku bwiwe, Yezu yaraninahaje Se wiwe. (Yoh. 17:4) Ivyo yabigize mu kwamamaza ivyerekeye Ubwami bw’Imana. (Luka 4:43) Yaranigishije abayoboke biwe gusenga basaba ko ubwo Bwami buza. (Mat. 6:10) Bwa Mwami yagenywe, Yezu yarashoboye kubwira abamurwanya ati: “Ubwami bw’Imana buri hagati yanyu.” (Luka 17:21) Mu nyuma, ku mugoroba w’imbere y’uko apfa, yaragiraniye n’abayoboke biwe ‘isezerano ku bw’ubwami.’ Gutyo yaratumye bamwebamwe mu bigishwa biwe b’abizigirwa bagira icizigiro co kuzofadikanya na we kuganza mu Bwami bw’Imana.Soma Luka 22:28-30.

17. Yezu yatanguye kuganza gute mu buryo buri n’aho bugarukira mu kinjana ca mbere, mugabo yobwirijwe kurindira iki?

17 Yezu yotanguye kuganza ari Umwami w’Ubwami bw’Imana ryari? Ntiyociye aganza. Ku musi wakurikiye ku muhingamo, Yezu yarishwe abayoboke biwe na bo barasanzara. (Yoh. 16:32) Ariko rero, nk’uko Yehova yari yarabigize mu bihe vya kera, yagumye yifatiye ibintu mu minwe. Ku musi ugira gatatu, yarazuye Umwana wiwe, kandi ku musi wa Pentekoti yo 33 G.C., Yezu yarashinze ubwami bwo mu buryo bw’impwemu buganza ishengero rya gikirisu ry’abavukanyi biwe barobanuwe. (Kol. 1:13) Naho vyari ukwo, Yezu yobwirijwe kurindira kugira aganze isi mu buryo bushitse ari rwa “ruvyaro” rwasezeranywe. Yehova yabwiye Umwana wiwe ati: “Icara iburyo bwanje, gushika ngize abansi bawe nk’intebe y’ibirenge vyawe.”Zab. 110:1.

NUSENGE WA MWAMI W’IBIHE BIDAHERA

18, 19. Tuvyurirwa umutima wo gukora iki, kandi tuzokwiga iki mu kiganiro gikurikira?

18 Ubutegetsi bwa Yehova bwamaze imyaka ibihumbi burwanywa mw’ijuru no kw’isi. Yehova ntiyigeze aheba ubusegaba bwiwe; yagumye yifatiye ibintu mu minwe. Kubera ko ari Umuvyeyi munyarukundo, yarakingiye yongera aritwararika abatwarwa b’intahemuka nka Nowa, Aburahamu na Dawidi. Ivyo none ntibituvyurira umutima wo kuyobokera uwo Mwami wacu no kurushiriza kumwiyegereza?

19 Mugabo ubu twoshobora kwibaza duti: Yehova yacitse gute Umwami muri iki gihe cacu? Twokwerekana gute ko turi abatwarwa b’Ubwami bwa Yehova b’intahemuka maze tukaba abana batagira agasembwa bo mu muryango wiwe wo kw’isi no mw’ijuru? Bisobanura iki igihe dusenze dusaba ko Ubwami bw’Imana buza? Ivyo bibazo bizokwishurwa mu kiganiro gikurikira.