Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nuhitemwo neza mu buto bwawe

Nuhitemwo neza mu buto bwawe

‘Yemwe misore namwe bigeme, nimushemeze izina rya Yehova.’ZAB. 148:12, 13.

1. Ni uturyo twiza igitangaza utuhe abakirisu bakiri bato benshi bariko barinovora?

TUBAYEHO mu bihe bihambaye cane. Ubu kuruta ikindi gihe cose, abantu amamiliyoni bo mu mahanga yose bariko baraza mu gusenga kw’ukuri. (Ivyah. 7:9, 10) Abakiri bato benshi bariko baribonera ibintu biteye akamwemwe uko bafasha abandi gutahura ukuri kurokora ubuzima kwo muri Bibiliya. (Ivyah. 22:17) Abakiri bato bamwebamwe bariko barayobora inyigisho za Bibiliya, bagafasha abantu kugira ubuzima bwiza kuruta. Abandi bariko baramamaza inkuru nziza n’umwete mu vyibare bikoresha indimi z’inyamahanga. (Zab. 110:3; Yes. 52:7) Ushobora gute kugira uruhara mu buryo bumara akanyota kuruta mu vyo abasavyi ba Yehova bariko barakora?

2. Akarorero ka Timoteyo kerekana gute ko Yehova afise umutima ukunze wo gushinga amabanga abakiri bato? (Raba ishusho itangura.)

2 Wewe ukiri muto, urashobora guhitamwo mu buryo buzotuma uronka uturyo two gukora ibikorwa biteye umunezero mu murimo w’Imana. Nk’akarorero, biboneka ko Timoteyo w’i Lusitira yahisemwo mu buryo buranga ubukerebutsi bwatumye ashingwa igikorwa c’ubumisiyonari igihe kumbure yari mu gushikana imyaka 20 canke ayirengeje gatoyi. (Ivyak. 16:1-3) Biboneka ko haciye amezi makeyi gusa, inyuma y’ukurwanywa gukaze kwatumye intumwa Paulo abwirizwa kuva mw’ishengero ryari riherutse gushingwa  i Tesalonika, Paulo yashinze uwo musore Timoteyo igikorwa co gusubira i Tesalonika kugira akomeze abavukanyi. (Ivyak. 17:5-15; 1 Tes. 3:1, 2, 6) Woba ushobora kwiha ishusho y’ukuntu Timoteyo ategerezwa kuba yarumvise amerewe igihe yashingwa ico gikorwa?

IHITAMWO RIHAMBAYE KURUTA AYANDI YOSE WOGIRA

3. Ihitamwo rihambaye kuruta ayandi yose wogira mu buzima bwawe ni irihe, kandi worigira ryari?

3 Ubuto ni igihe co kugira amahitamwo ahambaye. Mugabo hariho ihitamwo rihambaye kuruta ayandi yose, iryo na ryo rikaba ari ingingo ufata yo gukorera Yehova. Igihe ciza kuruta ibindi co kugira iryo hitamwo ni ikihe? Yehova avuga ati: “Niwibuke . . . Umuremyi wawe Ahambaye mu misi y’ubusore bwawe.” (Umus. 12:1) Uburyo bumwe rudende bwemewe bwo ‘kwibuka’ Yehova ni ukumukorera mu buryo bushitse. (Gus. 10:12) Ingingo ufata yo gukorera Imana n’umutima wawe wose ni ryo hitamwo rihambaye kuruta ayandi yose uzogira. Izogira ico ikoze kuri kazoza kawe kose.Zab. 71:5.

4. Uretse uguhitamwo gukorera Yehova, ni ayandi mahitamwo ahambaye mu buzima ayahe azogira ico akoze ku kuntu ukorera Imana?

4 Ariko ntiwumve, guhitamwo gukorera Yehova si vyo vyonyene bigira ico bikoze kuri kazoza kawe. Nk’akarorero, woshobora kandi kwibaza nimba uzokwubaka urwawe, uwo mwokwubakana be n’ukuntu uzoronka ibikubeshaho. Izo ni ingingo zihambaye cane, mugabo woba ubaye inkerebutsi ubanje guhitamwo nimba wipfuza gukorera Yehova mu buryo bushitse uko bishoboka kwose. (Gus. 30:19, 20) Kubera iki? Kubera ko ayo mahitamwo usanga afitaniye isano. Ingingo ufata ku bijanye n’umubano w’ababiranye be n’akazi zizogira ico zikoze ku kuntu ukorera Imana. (Gereranya na Luka 14:16-20) Ku rundi ruhande, icipfuzo ufise co gukorera Imana kizogira ico gikoze ku mahitamwo ugira ku bijanye n’umubano w’ababiranye be n’akazi. Nubanze rero ufate ingingo ku bijanye n’ibintu bihambaye kuruta ibindi.Flp. 1:10.

UZOKORA IKI MU BUTO BWAWE?

5, 6. Tanga akarorero kerekana ukuntu guhitamwo neza bishobora kuvamwo ivyiza mu nyuma. (Raba kandi ikiganiro kivuga ngo “Ico nahisemwo nkiri umwana” kiri muri iyi nomero.)

5 Umaze guhitamwo gukorera Imana, urashobora kurimbura witonze ivyo igomba ko ukora, ugashobora kandi guhitamwo ukuntu uzoyikorera. Umuvukanyi umwe w’Umuyapani yandika ati: “Igihe nari mfise imyaka 14, narajanye kwamamaza n’umukurambere w’ishengero, uno akaba yarabonye ko ubusuku butampimbara. Yambwiye n’umutima mwiza ati: ‘Yuichiro, taha. Wicare imbere y’imeza yawe maze wiyumvire witonze ivyo Yehova yagukoreye.’ Narabigize. Nkako, naramaze imisi nk’ingahe niyumvira nongera nsenga. Buhorobuhoro, narahinduye ukuntu nabona ibintu. Bidatevye, nari nsigaye mpimbarwa no gukorera Yehova. Nararyoherwa no gusoma ivyerekeye abamisiyonari, kandi naratanguye kwiyumvira ibijanye no gukorera Imana mu buryo bushitse.”

6 Yuichiro abandanya ati: “Narafashe ingingo yo kuza ndahitamwo mu buryo bwotumye umusi uri izina nshobora gukorera Yehova mu mahanga. Nk’akarorero, narahisemwo kwiga ivyigwa vy’icongereza. Igihe narangiza amashure, nahisemwo gukora akazi k’igihe gitogito ko kwigisha icongereza kugira ngo nshobore gukora ubutsimvyi. Igihe nari mfise imyaka 20 naratanguye kwiga ururimi rw’ikimongoliya kandi nararonse akaryo ku kugendera umugwi w’abamamaji wakoresha urwo rurimi. Haciye imyaka ibiri, ni ukuvuga mu 2007, naragiye muri Mongoliya. Igihe naja kwamamaza ndi kumwe n’abatsimvyi bamwebamwe maze nkabona ko abantu benshi bariko bararondera ukuri, naciye nipfuza kwimukirayo kugira ngo mfashe. Narasubiye mu Buyapani kugira ngo nitegure. Nakoreye ubutsimvyi muri Mongoliya kuva muri Ndamukiza 2008. Ubuzima ntibworoshe ng’aha. Mugabo abantu barakira neza inkuru nziza, kandi ndashobora kubafasha kwiyegereza Yehova. Mbona ko nahisemwo uburyo bwo kubaho bwiza kuruta ubundi bwose.”

7. Ni ibiki dutegerezwa kwihitiramwo, kandi ni akarorero akahe Musa yadusigiye?

 7 Umuntu wese ategerezwa kwihitiramwo ukuntu azokoresha ubuzima bwiwe ari Icabona ca Yehova. (Yos. 24:15) Ntidushobora kukubwira nimba wokwubaka urwawe, uwo mwokubakana canke akazi wokora. Woba uzohitamwo akazi gasaba ko uba waramenyerejwe ku rugero rutoyi? Bamwebamwe muri mwebwe bakirisu mukiri bato usanga muba mu bigwati bikenye, abandi ugasanga muba mu bisagara bitunze. Kw’isi yose, muratandukanye cane muri kamere, mu bubangukirwe, mu vyo mwaciyemwo, mu bibashimisha no mu kwizera. Mushobora kuba mutandukanye nk’uko abakiri bato b’Abaheburayo bo mu Misiri ha kera bari batandukanye na wa musore Musa. Yari afise uturyo twinshi ku kirimba, mu gihe abandi Baheburayo bari abashumba. (Kuv. 1:13, 14; Ivyak. 7:21, 22) Cokimwe namwe, baba mu bihe bihambaye cane. (Kuv. 19:4-6) Umwe wese yategerezwa guhitamwo ukuntu yokoresheje ubuzima bwiwe. Musa yahisemwo neza.Soma Abaheburayo 11:24-27.

8. Ni igiki cofasha abakiri bato biyumvira kugira amahitamwo mu buzima?

8 Yehova aragufasha guhitamwo mu buryo buranga ubukerebutsi mu buto bwawe. Aratanga impanuro biciye ku ngingo ngenderwako ushobora gushira mu ngiro uko ivyawe vyoba vyifashe kwose. (Zab. 32:8) Vyongeye, abavyeyi bawe bemera be n’abakurambere b’ishengero barashobora kugufasha kuzirikana ku kuntu woshira mu ngiro izo ngingo ngenderwako. (Imig. 1:8, 9) Nimuze turimbure ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya z’ishimikiro zitatu zogufasha guhitamwo mu buryo buranga ubukerebutsi buzogufasha muri kazoza.

INGINGO NGENDERWAKO ZO MURI BIBILIYA ZITATU ZOKUYOBORA

9. (a) Ni mu buryo ubuhe Yehova adutera iteka mu kuduha umwidegemvyo wo kwihitiramwo? (b) ‘Kubanza kurondera Ubwami’ bituma uronka uturyo utuhe?

9 Nubanze urondere Ubwami bw’Imana n’ubugororotsi bwayo. (Soma Matayo 6:19-21, 24-26, 31-34.) Yehova aradutera iteka mu kuduha umwidegemvyo wo kwihitiramwo. Ntavuga umwanya ukwiye kumara wamamaza ivyerekeye Ubwami. Mugabo Yezu yaraduhaye ingingo ngenderwako ngirakamaro yo kubanza kurondera Ubwami. Ukuntu ushira mu ngiro ivyo yavuze kuzotuma uronka uturyo two kugaragaza ko ukunda Imana, ko witwararika abantu nkawe be n’uko uha agaciro icizigiro co kubaho ibihe bidahera. Igihe wiyumvira ivyo kwubaka urwawe be n’akazi, nurabe nimba ivyo uhitamwo bizotuma wiganyira ku bijanye n’ivyo ukenera mu vy’umubiri canke bizokwerekana ko ufitiye umwete Ubwami bw’Imana n’ukugororoka kwayo.

10. Ni igiki catuma Yezu ahimbarwa, kandi ni amahitamwo ayahe azotuma uhimbarwa?

10 Niwironkere agahimbare mu gukorera abandi. (Soma Ivyakozwe 20:20, 21, 24, 35.) Yezu abigiranye ubuntu yaratwigishije iyo ngingo ngenderwako y’ishimikiro mu buzima. Yari umuntu ahimbawe cane kubera ko yakora ivyo Se agomba aho gukora ivyo we ubwiwe agomba. Yezu yarahimbarwa no kubona abantu batekereza bakira inkuru nziza. (Luka 10:21; Yoh. 4:34) Ushobora kuba umaze kwironkera agahimbare kava ku gufasha abandi. Amahitamwo ahambaye ugira mu buzima niwayashingira ku ngingo ngenderwako Yezu yigishije, nta gukeka ko uzogira agahimbare wongere utume Yehova ahimbarwa.Imig. 27:11.

11. Ni igiki catumye Baruki atakaza umunezero, kandi ni impanuro iyihe Yehova yamuhaye?

11 Agahimbare kacu ntangere kava ku gukorera Yehova. (Imig. 16:20) Umunyamabanga wa Yeremiya ari we Baruki biboneka ko yibagiye ico kintu. Vyarigeze gushika aho ataba akinezerererwa umurimo wa Yehova. Yehova yamubwiye ati: “Uguma wironderera ibintu bihambaye. Ntugume ubirondera. Kuko ehe ngira nzane icago ku kiri n’umubiri cose, . . . kandi nzoguha kunyaga amagara yawe aho uzoja hose.” (Yer. 45:3, 5) Uvyibazako iki? Ni igiki cari gutuma Baruki ahimbarwa: kwoba kwari ukwironderera ibintu bihambaye canke ukurokoka ugutikizwa kwa  Yeruzalemu ari umusavyi w’Imana w’umwizigirwa?Yak. 1:12.

12. Ni ihitamwo irihe ryatumye Ramiro agira ubuzima burangwa agahimbare?

12 Ramiro ni umwe mu bavukanyi bironkeye agahimbare mu gukorera abandi. Avuga ati: “Nturuka mu muryango ukenye uba muri ya Misozi yitwa les Andes. Ni co gituma igihe mukurwanje yemera kundihira kaminuza, kari akaryo kadasanzwe. Mugabo nari mperutse kubatizwa mba Icabona ca Yehova, kandi nari naronse akandi karyo: hari umutsimvyi yari yansavye ko twojana kwamamaza mu gasagara gatoyi. Naragiyeyo, ndiga kumwa maze nduguruza inzu yo kumweramwo kugira ngo ndonke ikimbeshaho. Igihe twitanga kugira ngo twigishe abantu Ivyanditswe, benshi bavyakiriye neza. Mu nyuma, narifatanije n’ishengero ryakoresha ururimi kavukire ryari riherutse gushingwa. Ubu maze imyaka cumi ndi umusuku w’igihe cose. Nta kindi gikorwa condonsa umunezero nk’uwo nironkera igihe mfasha abantu kwiga inkuru nziza mu rurimi rwabo kavukire.”

Ramiro yaragize umunezero mu gukorera Yehova kuva mu buto bwiwe (Raba ingingo ya 12)

13. Ni kubera iki ubuto ari igihe ciza co gukorera Yehova mu buryo bushitse?

13 Nuhimbarwe no gukorera Yehova mu buto bwawe. (Soma Umusiguzi 12:1.) Ntiwiyumvire yuko utegerezwa kubanza kuronka akazi keza kugira ngo ushobore gukorera Yehova mu nyuma. Ubuto ni igihe ciza co gutangura gukorera Yehova mu buryo bushitse. Abakiri bato benshi usanga ata mabanga menshi bafise ajanye n’umuryango kandi baba bafise amagara n’inguvu bibafasha kurangura ibikorwa bigoye. Ni igiki woshima gukorera Yehova mu buto bwawe? Kumbure urafise umugambi wo kuba umutsimvyi. Ushobora kuba wipfuza gukorera mu cibare gikoresha ururimi runyamahanga. Canke kumbure urabona ukuntu worushiriza gukorera mw’ishengero urimwo. Umugambi uwo ari wo wose ufise mu murimo w’Imana, uzokenera uburyo bwo kwibeshaho. Uzokenera ukumenyerezwa kungana iki? Uzohitamwo akazi akahe?

 NUKORESHE INGINGO NGENDERWAKO ZO MURI BIBILIYA KUGIRA UHITEMWO NEZA

14. Ni ibiki umuntu ategerezwa kubako maso igihe ategekanya kazoza?

14 Izo ngingo ngenderwako zo muri Bibiliya zitatu duhejeje kurimbura zogufasha gusuzuma akazi wohitamwo gukora. Nta gukeka ko abigisha bawe hari ico bazi ku bijanye n’akazi ng’aho iwanyu. Canke hoshobora kuba hariho ishirahamwe rya Leta ryokubwira akazi kaboneka ng’aho iwanyu canke aho wipfuza gukorera. Amakuru uhawe n’abantu bo mw’isi yoshobora kuba ngirakamaro mugabo uraba maso. Abantu badakunda Yehova boshobora kugerageza gutuma ukunda isi. (1 Yoh. 2:15-17) Igihe uravye ivyo isi itanga, umutima wawe woshobora kuguhenda bitagoranye.Soma Imigani 14:15; Yer. 17:9.

15, 16. Ni nde yokuyobora neza kuruta mu bijanye n’akazi?

15 Umaze kubona neza akazi wohitamwo gukora, uba ukeneye impanuro ngirakamaro. (Imig. 1:5) Ni nde yogufasha gusuzuma akazi wohitamwo gukora wisunze ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya? Niwumvirize abantu bakunda Yehova, bagukunda kandi bakuzi neza bakaba kandi bazi neza ukuntu ivyawe vyifashe. Bazogufasha gusuzuma ubushobozi bwawe be n’imvo zituma ukora ibintu. Kumbure ivyo bavuga bizogufasha gusubira kuzirikana ku migambi yawe. Nimba abavyeyi bawe bakunda Yehova, uwo ni umuhezagiro wifitiye. N’ikindi kandi, abakurambere bo mw’ishengero urimwo ni abagabo bakwije ibisabwa mu vy’impwemu bashobora kukuyobora. Vyongeye, nuyage n’abatsimvyi hamwe n’abacungezi b’ingenzi. Kubera iki bahisemwo umurimo w’igihe cose? Batanguye gute gukora ubutsimvyi, kandi baronka gute ibibabeshaho? Ni umunezero uwuhe bakura mu busuku barangura?Imig. 15:22.

16 Abakuzi neza vy’ukuri barashobora kuguha impanuro babigiranye ugutahura. Nk’akarorero, dufate yuko ugomba guheba amashure yisumbuye maze ugatangura gukora ubutsimvyi ubitumwe ahanini n’uko udakunda kugira utwigoro dukomeye ishure risaba. Umuntu agukunda yoshobora gutahura imvo zituma ugomba gukora ico kintu maze akagufasha kubona ko ishure ryogufasha kwiga kwumira kw’ibanga, iyo ikaba ari kamere ihambaye cane nimba wipfuza gukorera Yehova mu buryo bushitse.Zab. 141:5; Imig. 6:6-10.

17. Ni ingingo izihe dutegerezwa kwirinda gufata?

17 Umuntu wese akorera Yehova azohura n’ingeramizi mu vy’impwemu, ni ukuva utwosho twoshobora kumwegeza kure ya Yehova. (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8) Mugabo ubuzi bumwebumwe bwoshobora kuba burimwo ingeramizi mu vy’impwemu kuruta ubundi. Mu karere ubamwo, hoba hari abashikiwe n’ “ugusāba nk’imeri mu bijanye n’ukwizera kwabo” aho bamariye guhitamwo akazi kanaka? (1 Tim. 1:19) Woba vy’ukuri ubaye inkerebutsi wirinze gufata ingingo zishira mu kaga ubucuti ufitaniye n’Imana.Imig. 22:3.

NIWUNGUKIRE KU KUBA URI UMUKIRISU AKIRI MUTO

18, 19. Nimba hari uwutaragira icipfuzo co gukorera Yehova, akwiye gukora iki?

18 Nimba waratsimbataje mu mutima wawe icipfuzo co gukorera Yehova, niwungukire ku turyo tuva ku kuba uri umusavyi w’Imana akiri muto. Nuhitemwo mu buryo buzogufasha gukorera Yehova muri ibi bihe bihambaye cane.Zab. 148:12, 13.

19 Ariko none, ukwiye gukora iki nimba utaragira icipfuzo co gukorera Yehova? Ntureke kugerageza gukomeza ukwizera kwawe. Intumwa Paulo amaze kuvuga utwigoro yagize kugira ngo abeho mu buryo Imana ishobora guhezagira, yanditse ati: “Nimba mwiyumvira ukundi ku kintu kanaka, Imana izobahishurira uwo mutima uhejeje kuvugwa. Uko biri kwose, ku rugero tugezeko mu gutera imbere, tubandanye kugendera ku rutonde muri iyo nzira nyene.” (Flp. 3:15, 16) Nubandanye kuzirikana ku rukundo rw’Imana no ku mpanuro zayo ziranga ubukerebutsi. Yehova arashobora kugufasha kuruta uwundi wese guhitamwo mu buryo buranga ubukerebutsi mu buto bwawe.