Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Abungere indwi, abatware umunani: Ico basobanura kuri twebwe

Abungere indwi, abatware umunani: Ico basobanura kuri twebwe

“Tuzomuhagurukiriza rero abungere indwi, egome, abatware umunani bo mu bantu.”—MIKA 5:5.

1. Ni kubera iki umugambi mubi w’urunani rw’Abasiriya n’Abisirayeli ata co wari gushikako?

MU GIHE kinaka co hagati ya 762 B.G.C. na 759 B.G.C., umwami wa Isirayeli be n’umwami wa Siriya baratangaje ko bagiye gutera ubwami bwa Yuda. Intumbero yabo yari iyihe? Yari iyo kwinjira i Yeruzalemu, bagakura ku ngoma Umwami Ahazi maze bakamusubiriza uwundi muntu, bikaba bishoboka rwose ko uno atari uwo mu muryango w’Umwami Dawidi. (Yes. 7:5, 6) Umwami wa Isirayeli yari akwiye kuba azi ko ivyo bidashoboka. Yehova yari yaravumereye yuko umwe mu bakomoka kuri Dawidi yokwamye yicaye ku ntebe y’ubwami yiwe, kandi iryo Imana ivuze ntiryigera rireka kuranguka.—Yos. 23:14; 2 Sam. 7:16.

2-4. Sigura ukuntu ibivugwa muri Yesaya 7:14, 16 vyarangutse (a) mu kinjana c’umunani B.G.C. (b) mu kinjana ca mbere G.C.

2 Mu ntango, urwo runani rw’Abasiriya n’Abisirayeli rwasa n’urwotahukanye intsinzi. Mu ntambara imwe gusa, Ahazi yabuze abarwanyi b’intwari 120.000! Mayaseya, “umuhungu w’umwami,” yarishwe. (2 Ngo. 28:6, 7) Mugabo Yehova yariko aravyitegereza. Yaributse ivyo yari yarasezeraniye Dawidi, ivyo bikaba vyatumye arungikana umuhanuzi Yesaya ubutumwa bwaremesha cane.

3 Yesaya yavuze ati: “Raba! Umwigeme azokwibungenga koko, avyare umuhungu, kandi azomwita Emanweli. . . . Imbere y’uko uwo muhungu amenya kwanka ikibi no guhitamwo iciza, ubutaka bw’abo bami babiri, abo wumvira ubwoba bushegesha [Siriya na Isirayeli], buzohebwa rwose.” (Yes. 7:14, 16) Igice ca mbere c’ubwo buhanuzi akenshi cerekezwa kw’ivuka rya Mesiya, kandi ivyo birabereye. (Mat. 1:23) Ariko rero, kubera ko abo “bami babiri,” ni ukuvuga umwami wa Siriya n’umwami wa Isirayeli, batari bakigeramiye Yuda mu kinjana ca mbere G.C., ubwo buhanuzi bwerekeye Emanweli butegerezwa kuba bwatanguye kuranguka mu gihe ca Yesaya.

 4 Haciye igihe gito Yesaya ashikirije iryo tangazo ridasanzwe, umugore wiwe yaribungenze maze amuvyarira umwana w’umuhungu yitwa Maheri-shalali-hashi-bazi. Ikintu kimwe gishoboka ni uko uwo mwana yari umwe “Emanweli” yari yaravuzwe na Yesaya. * Mu bihe vya Bibiliya, umwana yarashobora guhabwa izina rimwe akivuka, kumbure kugira bibuke ikintu kinaka kidasanzwe, mugabo abavyeyi biwe n’incuti ziwe bakaba bamuzi ku rindi zina. (2 Sam. 12:24, 25) Nta kintu na kimwe cerekana ko Yezu yigeze kwitwa Emanweli.—Soma Yesaya 7:14; 8:3, 4.

5. Ni ingingo y’ubupfu iyihe Umwami Ahazi yafashe?

5 Magingo Isirayeli na Siriya vyariko birarwanya Yuda, irindi hanga, rikaba ryari ihanga rya gisirikare, ryaripfuza cane ako karere. Yari inganji nganzasi ya Ashuri yariko irarushiriza gukomera. Nk’uko muri Yesaya 8:3, 4 havyerekana, Ashuri yotwaye “itunga rya Damasiko” n’ “isahu rya Samariya” imbere y’uko igaba igitero kuri bwa bwami bwa Yuda bwo mu bumanuko. Wa mwami atagira ukwizera Ahazi, aho kwizigira ijambo Imana yavuze biciye kuri Yesaya, yaragiraniye n’Abashuri amasezerano ata co yavuyemwo, ayahavuye atuma Yuda ihahazwa na bo. (2 Abm. 16:7-10) Ese ukuntu Ahazi uwari umwungere wa Yuda yavunitse umutima! Umwe wese muri twebwe yoshobora kwibaza ati: ‘Igihe hari ingingo zihambaye mbwirizwa gufata, noba nizigira Imana canke nizigira abantu?’—Imig. 3:5, 6.

UMWUNGERE MUSHASHA AVYIFATAMWO MU BUNDI BURYO

6. Gereranya ingoma ya Ahazi n’iya Hezekiya.

6 Ahazi yapfuye mu 746 B.G.C., maze umuhungu wiwe Hezekiya atorana ubwami bwa Yuda, ubwari bugeze habi mu vy’ubutunzi no mu vy’impwemu. Ni ibiki uwo mwami akiri muto yari agiye ku ngoma yari gushira mu kibanza ca mbere? Kwoba kwari ukunagura ubutunzi bwa Yuda bwari bugeze ahatemba? Oya. Hezekiya yari umuntu akunda ivy’impwemu, umwungere abereye w’igihugu ciwe. Ikintu ca mbere yakoze kwari ugusubizaho ugusenga gutyoroye no gukomeza ubucuti bwari bwarononekaye iryo hanga ryigira ibiro biteze ryari rifitaniye na Yehova. Igihe Hezekiya yatahura ico Imana imugombako, yaciye agira ico akoze adatebaganye. Ese ukuntu ari akarorero keza kuri twebwe!—2 Ngo. 29:1-19.

7. Ni kubera iki vyari bihambaye ko Abalewi bakurwa amazinda yuko uwo mwami mushasha yobashigikiye?

7 Abalewi boranguye uruhara rukomeye muri ico gikorwa gihambaye co gusubizaho ugusenga gutyoroye. Ku bw’ivyo, Hezekiya yarabonanye na bo kugira ngo abakure amazinda yuko yobashigikiye. Niwihe ishusho abo Balewi b’abizigirwa bari muri uwo mubonano, amosozi y’umunezero ariko aracuncubuka igihe bumva umwami wabo avuga ati: “[Ni] mwebwe Yehova yatoye ngo muhagarare imbere yiwe kugira ngo mumukorere.” (2 Ngo. 29:11) Egome, Abalewi bari barashinzwe ibanga ritomoye ryo guteza imbere ugusenga gutyoroye!

8. Ni izindi ntambwe izihe Hezekiya yateye kugira ngo atume iryo hanga risubira gukomera mu vy’impwemu, kandi vyavuyemwo iki?

8 Hezekiya yaratumiye Abayuda n’Abisirayeli bose ngo baze guhimbaza Pasika ihambaye, iyakurikiwe n’Umusi mukuru w’udutsima tutarimwo umwambiro wamaze imisi indwi. Abantu barahimbawe cane n’uwo musi mukuru ku buryo hongerwako iyindi misi indwi. Bibiliya yigana iti: “Haba umunezero mwinshi i Yeruzalemu, kuko kuva mu misi ya Salomo mwene Dawidi umwami wa Isirayeli hatari harigeze kuba ibimeze nk’ivyo i Yeruzalemu.” (2 Ngo. 30:25, 26) Ese ukuntu iyo nzimano yo mu  vy’impwemu yatumye abantu bose bavyurirwa umutima wo kugira ico bakoze! Mu 2 Ngoma 31:1, dusoma duti: “Bakirangiza ivyo vyose, . . . batangura kumenagura inkingi nyeranda no kwicira ibikingi vyeranda no gusiturira hasi ibibanza bikirurutse n’ibicaniro.” Yuda yaratanguye rero kugaruka kuri Yehova mu buryo bukomeye. Ukwo guhumanurwa mu vy’impwemu kwogize akamaro gahambaye cane turavye ivyari biraririye gushika.

UMWAMI YITEGURIRA AMAKUBA

9. (a) Umugambi wa Isirayeli wahagaze gute? (b) Senakeribu yaroraniwe gute mu ntango muri Yuda?

9 Nk’uko Yesaya yari yarabivuze, Abashuri barigaruriye ubwami bwa Isirayeli bwo mu buraruko maze batwara abanyagihugu baho mu bunyagano, ivyo bica bihagarika umugambi Isirayeli yari ifise wo gushira ku ntebe y’ubwami ya Dawidi umuntu atabikwiriye. Ariko none tuvuge iki ku bijanye n’umugambi wa Ashuri? Abashuri baciye bahindukirira Yuda. “Mu mwaka ugira cumi na kane w’Umwami Hezekiya, Senakeribu umwami wa Ashuri [yaraduze] gutera ibisagara vyose vya Yuda bikingijwe ibihome, arabifata.” Bivugwa yuko Senakeribu yigaruriye ibisagara vya Yuda 46. Iyumvire ukuntu wari kwumva umerewe iyo uza kuba waba i Yeruzalemu ico gihe. Ingabo z’Abashuri zagenda zirigarurira ibisagara vya Yuda, kimwe ku kindi!—2 Abm. 18:13.

10. Ni kubera iki ibivugwa muri Mika 5:5, 6 bishobora kuba vyararemesheje Hezekiya?

10 Birumvikana ko Hezekiya yari azi ibijanye n’akaga kariko karegereza, mugabo aho kuronderera imfashanyo kw’ihanga ry’abapagani yihebuye, nk’uko se wiwe w’umuhuni Ahazi yari yarabigize, Hezekiya yizigiye Yehova. (2 Ngo. 28:20, 21) Ashobora kuba yari azi amajambo y’umuhanuzi Mika yari yarabayeho mu gihe ciwe, uwari yaravuze ku bijanye na Ashuri ati: “Nayo Umwashuri, . . . tuzomuhagurukiriza rero abungere indwi, egome, abatware umunani bo mu bantu. Bazoragiza inkota igihugu ca Ashuri.” (Mika 5:5, 6) Nta gukeka ko ayo majambo yahumetswe yari kuremesha Hezekiya, kuko yerekana yuko ingabo zidasanzwe zohagurukirijwe kurwanya Abashuri be n’uko bene gutera bohavuye baneshwa.

11. Ubuhanuzi bwerekeye abungere indwi n’abatware umunani bwogize iranguka nyamukuru ryari?

11 Ubwo buhanuzi bwerekeye abungere indwi n’abatware umunani (ari bo “baganwa,” Bibiliya Yera) bwogize iranguka nyamukuru, ni ukuvuga rihambaye kuruta, haciye igihe kirekire cane Yezu avutse, we  “mutware muri Isirayeli, amamo yiwe akaba ari ayo kuva mu bihe vya kera.” (Soma Mika 5:1, 2.) Ivyo vyobaye mu gihe abasavyi ba Yehova bobaye bageramiwe n’ “Umwashuri” wo muri iki gihe. Ni ingabo izihe Yehova, abicishije ku Mwana wiwe ubu aganza, azotororokanya kugira ngo arwanye uwo mwansi ateye ubwoba? Turaza kubibona. Mugabo nimuze tubanze twihweze ico twokwigira ku vyo Hezekiya yakoze igihe yaterwa n’Abashuri.

HEZEKIYA AKORA IBINTU VY’INGIRAKAMARO

12. Ni ibiki Hezekiya n’abari kumwe na we bakoze kugira ngo bakingire abasavyi b’Imana?

12 Yehova yama yiteguriye kudukorera ivyo tudashobora kwikorera, mugabo yiteze ko dukora ivyo dushoboye. Hezekiya yaragishije inama “abaganwa biwe n’abagabo b’abanyenkomezi biwe,” maze bafatira ingingo hamwe “yo kuzibira amazi y’imbizi yari hanze y’igisagara . . . Vyongeye, [Hezekiya yaragize] umutima rugabo, yubaka uruhome rwose rwari rwarasenyuwe yongera aduza iminara kuri rwo, yubaka n’urundi ruhome hanze; . . . akora n’ibirwanisho vyinshi batera, be n’inkinzo.” (2 Ngo. 32:3-5) Kugira ngo Yehova akingire yongere aragire abasavyi biwe muri ico gihe, yakoresheje abagabo b’intwari batari bake, ari bo Hezekiya, abaganwa biwe n’abahanuzi bakomeye mu vy’impwemu.

13. Ni ikintu gihambaye kuruta ibindi vyose ikihe Hezekiya yakoze kugira ngo afashe abantu kwitegurira igitero cari cimirije? Sigura.

13 Ivyo Hezekiya yakoze ubukurikira vyari bihambaye mbere kuruta kuzibira amazi canke gukomeza impome z’igisagara. Kubera ko Hezekiya yari umwungere yitwararika ibintu, yarakoranije abantu maze arabaremesha mu buryo bw’impwemu n’aya majambo agira ati: “Ntimutinye canke ngo mutekerwe n’ubwoba kubera umwami wa Ashuri . . . kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe na we. We ari kumwe n’ukuboko kw’abantu buntu, mugabo twebwe turi kumwe na Yehova Imana yacu kugira ngo adutabare no kugira arwane intambara zacu.” Mbega icibutsa gikomeza ukwizera! Yehova yorwaniye abasavyi biwe. Abayuda bavyumvise, baciye “bishimikiza amajambo ya Hezekiya umwami wa Yuda.” Urabona ko “amajambo ya Hezekiya” ari yo yatumye abantu barema. We n’abaganwa biwe be n’abagabo b’abanyenkomezi biwe, hamwe n’umuhanuzi Mika na Yesaya, barabaye abungere kirumara, nk’uko nyene Yehova yari yarabivuze biciye ku muhanuzi wiwe.—2 Ngo. 32:7, 8; soma Mika 5:5, 6.

Amajambo ya Hezekiya yaratumye abantu barema (Raba ingingo ya 12, 13)

14. Rabushake yakoze iki, kandi abantu bavyifashemwo gute?

14 Umwami wa Ashuri yarashinze ikambi i Lakishi, mu bumanuko bushira uburengero bwa Yeruzalemu. Ari ng’aho, yarategetse ico gisagara kwishikana, abicishije ku ntumwa zitatu. Umuvugizi wiwe, izina ryiwe ry’icubahiro rikaba ryari Rabushake, yarakoresheje ubuhinga butandukanye. Akoresheje igiheburayo, yarahimirije abantu guhemukira umwami maze bakayobokera Abashuri, abasezeranira abahenda yuko yobimuriye mu gihugu bokwibereyeho neza. (Soma 2 Abami 18:31, 32.) Rabushake yaciye avuga yuko, nk’uko nyene imana z’amahanga zitari zarashoboye gukingira abazisenga, ari na ko Yehova atoshoboye kurokora Abayuda mu vyara vy’Abashuri. Abantu babigiranye ubukerebutsi, ntibagerageje kugira ico bakoze ku bijanye n’iyo poropagande iranga agacokoro, ukwo akaba ari ko n’abasavyi ba Yehova bo muri iki gihe bakunda kuvyifatamwo.—Soma 2 Abami 18:35, 36.

15. Ababa i Yeruzalemu basabwa gukora iki, kandi Yehova yarokoye gute ico gisagara?

15 Birumvikana ko Hezekiya yababaye, mugabo aho kwitura ikindi gihugu ngo kimufashe, yaratumyeko umuhanuzi Yesaya. Yesaya yabwiye Hezekiya ati: “[Rabushake] ntazokwinjira muri iki gisagara canke ngo aharase umwampi.” (2 Abm. 19:32) Ikintu conyene ababa i Yeruzalemu basabwa gukora kwari ukwihagararira. Yehova yorwaniye Yuda. Kandi koko yarabigize! “Muri  iryo joro umumarayika wa Yehova [yarasohotse] maze asasika ingabo ibihumbi ijana na mirongo umunani na bitanu mw’ikambi y’Abashuri.” (2 Abm. 19:35) Ukurokoka kwa Yuda ntikwatumwe n’uko Hezekiya yazibiye imbizi z’amazi zo mu gisagara akongera akubaka impome zaco, ahubwo kwatumwe n’uko Imana yahaserutse.

IVYIGWA TUHAKURA MURI IKI GIHE

16. Ni bande muri iki gihe bagereranywa na (a) ababa i Yeruzalemu (b) “Umwashuri” (c) abungere indwi n’abatware umunani?

16 Ubuhanuzi bwerekeye abungere indwi n’abatware umunani buriko buraranguka mu buryo buhambaye muri iki gihe. Ababa mu gisagara ca kera ca Yeruzalemu baratewe n’Abashuri. Muri kazoza ka hafi, abasavyi ba Yehova bazoba basa n’abatagira gitabara bazoterwa n’ “Umwashuri” wo muri iki gihe, akazoba afise intumbero yo kubaherengeteza. Ivyanditswe biravuga ibijanye n’ico gitero hamwe n’igitero ca ‘Gogi w’i Magogi,’ igitero “c’umwami wo mu buraruko” be n’igitero c’ “abami b’isi.” (Ezk. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Ivyah. 17:14; 19:19) Ivyo vyoba ari ibitero bitandukanye? Si ngombwa. Bibiliya ishobora kuba iba iriko iravuga igitero kimwe ikoresheje imvugo zitandukanye. Ni ingabo izihe ubuhanuzi bwa Mika buvuga ko Yehova yohagurukirije kurwanya uwo mwansi w’intagondwa, ari we “Mwashuri”? Ni izo abantu batoshoka biyumvira, na zo zikaba ari “abungere indwi, egome, abatware umunani”! (Mika 5:5) Abungere n’abatware (ari bo “baganwa,” BY) bo muri izo ngabo abantu batoshoka biyumvira ni abakurambere b’ishengero. (1 Pet. 5:2) Muri iki gihe, Yehova vy’ukuri yaratanze abagabo benshi bahumuye mu vy’impwemu kugira ngo baragire intama ziwe z’agaciro, ni ukuvuga bakomeze abasavyi biwe ku bw’igitero co muri kazoza kizogabwa n’ “Umwashuri” wo muri iki gihe. * Ubuhanuzi bwa Mika buvuga yuko “bazoragiza inkota igihugu ca Ashuri.” (Mika 5:6) Egome, mu ‘birwanisho vy’intambara yabo,’ hazoba harimwo “inkota y’impwemu,” iyo na yo ikaba ari Ijambo ry’Imana.—2 Kor. 10:4; Ef. 6:17.

17. Ni ivyigwa bine ibihe abakurambere bokura ku nkuru twihweje?

17 Abakurambere bariko barasoma iki kiganiro barashobora gukura ivyigwa ngirakamaro kuri iyi nkuru duhejeje kwihweza: (1) Ikintu ngirakamaro kuruta ibindi twokora mu kwitegurira igitero c’ “Umwashuri” cimirije ni ukurushiriza kwizera Imana no gufasha abavukanyi bacu kubigenza gutyo nyene. (2) “Umwashuri” niyagaba igitero, abakurambere bazotegerezwa kwizigira badakekeranya na gato yuko Yehova azoturokora. (3) Ico gihe, ubuyobozi burokora ubuzima tuzohabwa n’ishirahamwe rya Yehova bwoshobora kutazoboneka ko ari ngirakamaro dufatiye ku kuntu abantu babona ibintu. Twese dutegerezwa kuzoba twiteguriye kugamburuka ubuyobozi ubwo ari bwo bwose twoshobora kuzoronka, bwaba buzoba busa n’ubwumvikana canke n’ubutumvikana dufatiye ku kuntu umuntu abona ibintu. (4) Ubu ni igihe c’uko abo bose boba bizigira amashure yo mw’isi, ibintu vy’umubiri canke inzego z’abantu, bahindura ivyiyumviro vyabo. Abakurambere bategerezwa kwama biteguriye gufasha abo bose boshobora kuba bagoyagoya mu kwizera ubu.

18. Kuzirikana kuri iyi nkuru vyoshobora kuzotugirira akamaro gute muri kazoza?

18 Bizoshika aho abasavyi b’Imana bo muri iki gihe baboneka ko batagira gitabara nka ba Bayuda rwuzurirako i Yeruzalemu mu gihe ca Hezekiya. Ico gihe nicashika, twese tuze dukomezwe n’amajambo ya Hezekiya. Tuze twibuke yuko abansi bacu bari “kumwe n’ukuboko kw’abantu buntu, mugabo twebwe turi kumwe na Yehova Imana yacu kugira ngo adutabare no kugira arwane intambara zacu.”—2 Ngo. 32:8.

^ par. 4 Ijambo ry’igiheburayo ryahinduwe ngo “umwigeme” muri Yesaya 7:14 rishobora gusobanura umugore yubatse canke umwigeme w’isugi. Ku bw’ivyo, iryo jambo nyene ryoshobora gukoreshwa ku mugore wa Yesaya no kuri wa mwigeme w’isugi w’Umuyudakazi Mariya.

^ par. 16 Igitigiri indwi kirakunda gukoreshwa mu Vyanditswe mu kwerekana ikintu cuzuye. Igitigiri umunani (indwi kwongerako rimwe) rimwe na rimwe kigereranya umurengera.