Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Twiyumvirane twongere turemeshanye

Twiyumvirane twongere turemeshanye

“Twiyumvirane kugira tuvyuriranire ugukundana n’ibikorwa vyiza.”—HEB. 10:24.

1, 2. Ni igiki cafashije Ivyabona vya Yehova 230 kurokoka rwa rugendo rw’urupfu bagira mu mpera y’Intambara ya kabiri y’isi yose?

IGIHE intwaro y’Abanazi yatemba mu mpera y’Intambara ya kabiri y’isi yose, haratanzwe itegeko ryo kwica abantu ibihumbi bari basigaye mu makambi y’itunatuniro. Abari mw’ikambi ya Sachsenhausen bari kujanwa ku bivuko aho bari kwurizwa amato hanyuma bagasomeshwa nturi mu kiyaga. Ubwo bwari bumwe mu buryo bakoresha bwahavuye bwitwa ingendo z’urupfu.

2 Abanyororo 33.000 bo mw’ikambi y’itunatuniro ya Sachsenhausen bategerezwa kugira urugendo rw’ibilometero 250 baja i Lübeck, igisagara co mu Budagi carimwo ikivuko. Muri bo harimwo Ivyabona vya Yehova 230 baturuka mu bihugu bitandatu, bano bakaba bategetswe kugira urwo rugendo bari kumwe. Bose bari bafise intege nke kubera inzara n’indwara. None abo bavukanyi bacu bashoboye gute kurokoka urwo rugendo? Umwe muri bo yavuze ati: “Twaguma turemeshanya kubandanya.” Urukundo bari bafitaniye hamwe n’ “ububasha burengeye ubusanzwe” buva ku Mana vyarabafashije kurokoka ayo makuba.—2 Kor. 4:7.

3. Ni kubera iki dukeneye kuremeshanya?

3 Muri iki gihe, ntituri mu rugendo rw’urupfu nk’urwo, mugabo turashikirwa n’ingorane nyinshi. Ubwami bw’Imana bumaze gushingwa mu 1914, Shetani yarirukanywe mw’ijuru maze agumizwa mu micungararo y’isi, akaba afise “ishavu ryinshi, azi ko afise igihe gito.” (Ivyah. 12:7-9, 12) Uko iyi si yegereza Harumagedoni, ni ko Shetani akoresha ibigeragezo n’imikazo arondera gutuma tugoyagoya mu vy’impwemu. Uretse ivyo, turashikirwa n’amaganya yo mu buzima bwa misi yose. (Yobu 14:1; Umus. 2:23) Rimwe na rimwe ingorane zidushikira, zino zikaba zirushiriza kwunyura ibintu, zirashobora gutuma tugoyagoya cane ku buryo inkomezi zo mu mutima no mu vy’impwemu izo ari zo zose turonka zoshobora kuba zidahagije kugira ngo twihanganire ukwo gucika  intege. Rimbura ivyerekeye umuvukanyi umwe yari yaramaze imyaka mirongo afasha abantu benshi mu vy’impwemu. Mu busaza bwiwe, we n’umukenyezi wiwe baragize ingorane z’amagara, maze uwo muvukanyi atangura kwihebura cane. Cokimwe na we, twese turakeneye “ububasha burengeye ubusanzwe” buva kuri Yehova hamwe no kuremeshanya.

4. Nimba twipfuza kuremesha abandi, ni impanuro iyihe intumwa Paulo yatanze dutegerezwa gufata nkama?

4 Nimba twipfuza kuremesha abandi, dutegerezwa gufata nkama amajambo Paulo yabwiye abakirisu b’Abaheburayo abahimiriza. Yavuze ati: “Twiyumvirane kugira tuvyuriranire ugukundana n’ibikorwa vyiza, tudaheba kwa gukoranira hamwe kwacu, nk’uko bamwe babimenyereye, mugabo turemeshanya, kandi birushirize kumera gutyo uko mubona wa musi wegereza.” (Heb. 10:24, 25) Dushobora gute gushira mu ngiro impanuro iri muri ayo majambo ahambaye?

“TWIYUMVIRANE”

5. ‘Kwiyumvirana’ bisobanura iki, kandi ni akigoro akahe ivyo bisaba?

5 ‘Kwiyumvirana’ bisobanura “kwitwararika ivyo abandi bakeneye, kwiyumvira ibiberekeye.” Twoba none dushobora kwiyumvira cane ivyo abandi bakeneye mu gihe ibiyago tugiranira na bo bigarukira ku kuramukanya gusa ku Ngoro y’Ubwami canke ku kuganira gusa ibintu bidahambaye? Uwokubesha! Ego ni ko, twipfuza kuba maso kugira ngo ‘turabe ivyacu bwite’ kandi ‘ntitwite mu vy’abandi.’ (1 Tes. 4:11; 1 Tim. 5:13) Naho ari ukwo, nimba twipfuza kuremesha abavukanyi bacu, turakeneye vy’ukuri kubamenya, tukamenya ukuntu ivyabo vyifashe mu buzima, kamere zabo, ukuntu ivyabo vyifashe mu vy’impwemu, aho bakomeye n’aho bagoyagoya. Barakeneye kubona ko turi abagenzi babo bakongera bagahera amazinda yuko tubakunda. Ivyo bisaba ko tumarana umwanya na bo, atari igihe gusa bashikiwe n’ingorane maze bagacika intege, mugabo no mu bindi bihe.—Rom. 12:13.

6. Ni igiki kizofasha umukurambere ‘kwiyumvira’ abo ajejwe?

6 Abagabo b’inararibonye bo mw’ishengero bahimirizwa ‘kuragira ubusho bw’Imana bajejwe,’ bakabigira babikunze kandi babishashaye. (1 Pet. 5:1-3) Bashobora gute kurangura neza igikorwa co kuragira batazi vy’ukuri intama bajejwe? (Soma Imigani 27:23.) Mu gihe abakurambere bareka abo basangiye ukwemera bakabaronka kandi bagahimbarwa no kuba bari kumwe na bo, bizoshoboka rwose ko izo ntama zisaba gufashwa igihe bikenewe. Abavukanyi na bashiki bacu bazorushiriza kandi kugira agatima ko guserura ukuntu biyumva vy’ukuri be n’ibibaraje ishinga, ivyo bitume abakurambere bashobora ‘kwiyumvira’ abo bajejwe maze babaronse imfashanyo ikenewe.

7. Dukwiye kubona gute “uguhoromboka” kw’abantu bacitse intege?

7 Igihe Paulo yariko arabwira ishengero ry’i Tesalonika, yavuze ati: “Mufate mu mugongo abagoyagoya.” (Soma 1 Abatesalonika 5:14.) Twovuga ko “abadendebukiwe” baba bagoyagoya, ukwo akaba ari ko n’abacitse intege bamera. Mu Migani 24:10 hagira hati: “Woba wacitse intege ku musi w’amarushwa? Inkomezi zawe zizoba nke.” Amajambo umuntu yacitse intege cane avuga yoshobora gucika “uguhoromboka.” (Yobu 6:2, 3) Igihe ‘twiyumvira’ abo bantu, turakeneye kuguma twibuka yuko ivyo bavuga vyoshobora kuba biterekana ukuntu bameze mu mutima vy’ukuri. Uwitwa Rachelle, nyina wiwe akaba yari adendebukiwe cane, yaratahuye ico kintu afatiye ku vyo yiboneye. Avuga ati: “Akenshi mawe yaravuga ikintu kiranga umutima mubi. Akatari gake naragerageza kwiyibutsa ukuntu mawe ameze vy’ukuri, akaba ari umuntu akundana, w’umunyabuntu kandi atanga atitangiriye itama. Naratahuye yuko abantu badendebukiwe bavuga ibintu vyinshi batabanje kuzirikana. Ikintu kibi  kuruta ibindi vyose umuntu yokora ni ukubasubiriza mu nkoko.” Mu Migani 19:11 hagira hati: “Ugutahura kwimbitse kw’umuntu ntikubura guhwamika ishavu ryiwe; kandi kwirengagiza ikigabitanyo ni ubwiza kuri we.”

8. Ni bande canecane dukwiye ‘kwereka’ ko tubakunda, kandi kubera iki?

8 Dushobora gute ‘kwiyumvira’ umuntu yavunitse umutima kubera ibimaramare n’ukwihebura abandanya kugira bitumwe n’igicumuro yakoze kera, naho nyene aba yarateye intambwe zo gukosora ibintu? Paulo yanditse ku bijanye n’umucumuzi umwe w’i Korinto yari yigaye, ati: “Mwari mukwiye kumubabarira n’umutima mwiza mukongera mukamuhoza, kugira ngo uwo muntu ntahave amirwa n’umubabaro urenze. Ndabahimiriza rero ngo mumwereke ko mumukunda.” (2 Kor. 2:7, 8) Nk’uko igitabu kimwe c’intohozamajambo kivyerekana, ijambo ryahinduwe ngo ‘kwereka’ risobanura “kwemeza, gutuma ikintu gikurikizwa biciye ku mategeko.” Ntidushobora gusa kwibwira ko uwo muntu atahura ko tumukunda be n’uko tumwitwararika. Arakeneye kubibonera ku nyifato yacu no ku vyo dukora.

“TUVYURIRANIRE UGUKUNDANA N’IBIKORWA VYIZA”

9. ‘Kuvyuriranira ugukundana n’ibikorwa vyiza’ bisobanura iki?

9 Paulo yanditse ati: “Twiyumvirane kugira tuvyuriranire ugukundana n’ibikorwa vyiza.” Turakeneye kuvyurira abo dusangiye ukwemera umutima wo kugaragaza urukundo no gukora ibikorwa vyiza. Igihe umuriro ugira uzime, vyoshobora kuba ngombwa ko tuwukabura mu kwegenyeza inkwi maze tugahuha kugira ngo urubeya rwake. (2 Tim. 1:6) Muri ubwo buryo nyene, tubigiranye urukundo turashobora kuvyurira abavukanyi bacu ugukunda Imana na bagenzi babo. Gukeza abandi mu buryo bubereye birahambaye kugira ngo tubavyurire ibikorwa vyiza.

Niwifatanye n’abandi mu murimo wo mu ndimiro

10, 11. (a) Ni bande muri twebwe bakeneye gukezwa? (b) Tanga akarorero kerekana ukuntu gukezwa bishobora gufasha umuntu ‘yatirimutse.’

10 Twese turakeneye gukezwa, twaba twacitse intege canke atari ko biri. Umukurambere umwe yavuze ati: “Nta na rimwe Dawe yigeze avuga ko nakoze ikintu neza. Nakuze rero nikengera. . . . Naho ubu mfise imyaka 50, ndacabikenguruka igihe abagenzi banje bankuye amazinda yuko ndiko  ndakora igikorwa ciza bwa mukurambere. . . . Ivyanshikiye vyaranyigishije ukuntu bihambaye kuremesha abandi, kandi ndibwiriza kubigira.” Gukezwa birashobora gukabura abantu bose, harimwo abatsimvyi, abageze mu zabukuru be n’aboshobora kuba bacitse intege.—Rom. 12:10.

11 Igihe ‘abafise kamere zisabwa zo mu vy’impwemu bagerageza kubogora umuntu yatirimutse,’ impanuro ziranga urukundo be n’ugukezwa kubereye vyoshobora gutuma umucumuzi asubira gukora ibikorwa vyiza. (Gal. 6:1) Ukwo ni ko vyagendeye mushiki wacu yitwa Miriam. Yandika ati: “Naraciye mu kiringo kitoroshe igihe abagenzi banje somambike bamwebamwe baheba ishengero, muri ico gihe nyene, dawe akarwara indwara yo kuva amaraso mu bwonko. Narihebuye cane. Mu kugerageza gutsinda ukwihebura kwanje, naratanguye gucudika n’umuhungu wo mw’isi.” Ivyo vyatumye yiyumvamwo ko atabereye gukundwa na Yehova, aca atangura kwiyumvira ivyo guheba ukuri. Igihe umukurambere umwe yamwibutsa umurimo yari yararanguye adahemuka, vyaramukoze ku mutima. Yarahaye uwo mukurambere akaryo ko kumukura amazinda ko Yehova amukunda. Ivyo vyatumye urukundo rwiwe rusubira kuvyuka. Yarahagaritse imigenderanire yari afitaniye n’uwo muntu atemera maze arabandanya gukorera Yehova.

Nuvyurire abandi urukundo n’ibikorwa vyiza

12. Twovuga iki ku bijanye no gutuma abandi bagira ico bakoze mu kubamaramaza, mu kubatora amahinyu canke mu gutuma biyagiriza?

12 Kumaramaza umuntu mu kumugereranya n’abandi mu buryo butabereye, tukamutora amahinyu dufatiye ku ngingo mfatirwako zikaze, canke tugatuma yiyagiriza bitumwe n’uko adakora vyinshi, vyoshobora gutuma aca akora cane, mugabo ivyo ntibimara kabiri. Ariko rero, gukeza uwo dusangiye ukwemera no gufatira ku rukundo akunda Yehova birashobora kugira ikintu ciza kandi kiramba bimukozeko.—Soma Abafilipi 2:1-4.

‘TUREMESHANYE’

13. Kuremesha abandi bisobanura iki? (Raba ishusho itangura.)

13 Turakeneye ‘kurushiriza kuremeshanya uko tubona wa musi wegereza.’ Kuremesha abandi birimwo kubavyurira umutima wo gutera baja imbere mu murimo barangurira Imana. Nk’uko nyene kuvyurira abandi urukundo n’ibikorwa vyiza bishobora kugereranywa no gukabura umuriro ugira uzime, ni ko no kubaremesha bishobora kugereranywa no gushira amavuta ku muriro kugira ngo ugume waka canke wongerekane. Kuremesha abandi bisaba gukomeza no kwirura abavunitse umutima. Igihe turonse akaryo ko kuremesha umuntu nk’uwo, dutegerezwa kuvugana igishika n’ubuntu. (Imig. 12:18) Vyongeye, nimuze “[du]tebuke kwumva” kandi “[du]tebe kuvuga.” (Yak. 1:19) Duteze yompi tubigiranye impuhwe, twoshobora kumenya ibintu vyaciye intege umukirisu mugenzi wacu maze tukagira ico tuvuze kugira ngo tumufashe kuvyihanganira.

Niwifatanye n’abantu beza

14. Umuvukanyi umwe yari yaracitse intege yafashijwe gute?

14 Rimbura ukuntu umukurambere umwe w’umunyempuhwe yashoboye gufasha umuvukanyi yari amaze imyaka itari mike  yarahororokewe. Igihe uwo mukurambere yamutega yompi, yaratahuye ko uwo muvukanyi yari agikunda cane Yehova. Yariga abigiranye ubwira inomero yose y’Umunara w’Inderetsi kandi yaragira akigoro ko kwitaba amakoraniro adahorereza. Ariko rero, ivyo bamwebamwe mw’ishengero bakoze vyari vyaramuvunye umutima kandi hari ukuntu vyari vyaratumye agira umujinya. Uwo mukurambere yaramuteze yompi abigiranye impuhwe ata kumucira urubanza yongera arereka uwo muvukanyi n’umuryango wiwe ko abitwararikana urukundo. Buhorobuhoro, uwo muvukanyi yaratahuye ko yariko arareka ibintu bibi vyamushikiye kera bikamubuza gukorera Imana yakunda. Uwo mukurambere yarasavye nya muvukanyi ko bojana mu gikorwa co kwamamaza. Uwo muvukanyi abifashijwemwo n’uwo mukurambere, yarasubiye kurangura ubusuku bwiwe kandi amaherezo yarakwije ibisabwa arasubira kuba umukurambere.

Ubigiranye ukwihangana, nutege yompi umuntu akeneye indemesho (Raba ingingo ya 14, 15)

15. Twokwigira iki kuri Yehova ku bijanye no kuremesha abavunitse umutima?

15 Umuntu yacitse intege yoshobora kudaca yiyumva neza canke kudashoka yakira neza imfashanyo tumuhaye. Vyoshobora kuba ngombwa ko tubandanya kumufata mu mugongo. Paulo yavuze ati: “Mugumye abagoyagoya, mwihanganire bose.” (1 Tes. 5:14, An American Translation) Aho kwihutira guheba abagoyagoya, nimuze ‘tubagumye’ mu buryo bw’ikigereranyo, maze tubandanye kubafata mu mugongo. Kera, Yehova yarihanganiye abasavyi biwe vyashika bagacika intege. Nk’akarorero, Imana yaragaragarije ubuntu cane Eliya, iritwararika inyiyumvo ziwe. Yehova yararonkeje uwo muhanuzi ivyo yari akeneye kugira ngo arangure umurimo wiwe. (1 Abm. 19:1-18) Kubera ko Dawidi yari yigaye vy’ukuri, Yehova yaramubabariye abigiranye ubuntu. (Zab. 51:7, 17) Imana yarafashije kandi umwanditsi wa Zaburi ya 73, uwagira ahebe kuyikorera. (Zab. 73:13, 16, 17) Yehova aratugaragariza ubuntu n’umutima mwiza, canecane igihe twavunitse umutima be n’igihe twacitse intege. (Kuv. 34:6) Imbabazi ziwe “zama ari nshasha buri gitondo,” kandi “[ntizi]zogenda ziheze.” (Int. 3:22, 23) Yehova yiteze ko tumwigana tugafatana ikibabarwe abadendebukiwe.

TUREMESHANYE KUGUMA MURI YA NZIRA IJANA MU BUZIMA

16, 17. Uko iherezo ry’ivy’iyi si ryegereza, dutegerezwa kwiyemeza gukora iki, kandi kubera iki?

16 Muri za mbohe 33.000 zava mw’ikambi y’itunatuniro ya Sachsenhausen, ibihumbi n’ibihumbi barahasize agatwe. Ariko rero, vya Vyabona vya Yehova 230 bari bavuye muri iyo kambi bose bararokotse ayo makuba. Kuba bararemeshanya bakongera bagashigikirana vyararanguye uruhara ruhambaye mu bijanye no gutuma urwo rugendo rw’urupfu ruhinduka urugendo rwo kurokoka kuri bo.

17 Muri iki gihe, turi muri ya ‘nzira ipfunganye ijana mu buzima.’ (Mat. 7:14) Vuba abasavyi ba Yehova bose bazogira urugendo baja mw’isi nshasha y’ubugororotsi bunze ubumwe. (2 Pet. 3:13) Ese twokwiyemeza gufashanya muri iyo nzira ijana mu buzima budahera!