Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Myandagaro 2013

Bavyeyi, nimwigishe abana banyu guhera mu buhinja

Bavyeyi, nimwigishe abana banyu guhera mu buhinja

BIBILIYA ivuga iti: “Raba! Abana ni intoranwa iva kuri Yehova; ivyamwa vy’inda ni impera atanga.” (Zab. 127:3) Ntibitangaje rero kuba abavyeyi bakirisu bagira akanyamuneza kenshi igihe umwana avutse.

Ariko rero, ivuka ry’umwana riranatuma abavyeyi bagira amabanga akomeye. Kugira ngo umwana abe umuntu akuze afise amagara meza, arakenera kuza arafungura neza. Muri ubwo buryo nyene, kugira ngo umwana afashwe gushikama mu gusenga kw’ukuri, arakenera ibifungurwa vyo mu vy’impwemu be n’ubuyobozi bw’abavyeyi biwe bihatira kwinjiza muri we ingingo ngenderwako z’Imana. (Imig. 1:8) None ukwo kwigishwa gukwiye gutangura ryari, kandi gukwiye kuba kurimwo ibiki?

 ABAVYEYI BARAKENEYE GUFASHWA N’IMANA

Rimbura ibijanye na wa mugabo wo mu muryango wa Dani yitwa Manowa, yaba mu gisagara ca Zora muri Isirayeli ya kera. Umumarayika wa Yehova yamenyesheje umugore wa Manowa yari ingumba yuko yovyaye umwana w’umuhungu. (Abac. 13:2, 3) Nta gukeka ko uwo mugabo w’umwizigirwa Manowa n’umukenyezi wiwe banezerejwe cane n’ico kintu. Ariko rero, hariho kandi ibintu bikomeye vyari bibaraje ishinga. Ni co gituma Manowa yasenze ati: “Ntunga Yehova. Wa muntu w’Imana y’ukuri uhejeje gutuma, ndakwinginze agaruke aho turi, atwigishe ingene tuzogenza uwo mwana azovuka.” (Abac. 13:8) Manowa n’umukenyezi wiwe bari barajwe ishinga n’ukuntu boreze uwo mwana. Nta gukeka ko bigishije umuhungu wabo Samusoni itegeko ry’Imana kandi biboneka ko utwigoro twabo tutabaye impfagusa. Bibiliya ivuga iti: “Impwemu ya Yehova itangura [gucanira Samusoni].” Ivyo vyatumye Samusoni akora ibikorwa vy’ububasha vyinshi ari umwe mu bacamanza ba Isirayeli.—Abac. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.

Manowa yarasenze asaba kwigishwa ukuntu yorera umwana yovutse

Kwigisha umwana bikwiye gutangura ryari? Timoteyo yigishijwe “ivyanditswe vyeranda” na nyina Ewunise be na inakuru Loyisi “guhera mu buhinja.” (2 Tim. 1:5; 3:15) Egome, Timoteyo yatanguye kwigishwa Ivyanditswe kuva akiri muto.

Vyoba biranga ubukerebutsi abavyeyi bakirisu basenze basaba ubuyobozi bakongera bagategekanya ibintu kugira ngo bashobore gutangura kwigisha umwana wabo “guhera mu buhinja.” Mu Migani 21:5 hagira hati: “Imigambi y’umunyamwete ntibura kuvamwo akarusho.” Imbere y’uko umwana avuka, nta gukeka ko abavyeyi bitegura neza. Boshobora mbere kugira urutonde rw’ibintu uwo mwana azokenera. Birahambaye kandi ko bategekanya ibintu vy’impwemu bazokora. Intumbero yabo ikwiye kuba iyo gutangura kumwigisha akiri muto.

Igitabu kimwe (Early Childhood Counts—A Programming Guide on Early Childhood Care for Development) kigira giti: “Amezi akurikira ivuka ry’umwana arahambaye cane mu bijanye n’ugukomera kw’ubwonko. Muri ico kiringo, ahantu udutsi nsozabwenge dufatanira harongerekana incuro mirongo ibiri, aho hantu hakaba ari ho hatuma umuntu yoroherwa no kwiga ibintu bishasha.” Ese ukuntu vyoba biranga ubukerebutsi abavyeyi bungukiye kuri ico kiringo kigufi c’iyongerekana ry’ubwenge bw’umwana wabo mu gutangura kwinjiza mu muzirikanyi wiwe ivyiyumviro be n’ingingo ngenderwako bijanye n’ivyimpwemu!

Inabibondo umwe akaba n’umutsimvyi asanzwe, yavuze ku bijanye n’agakobwa kiwe ati: “Natanguye kukajana mu busuku gafise ukwezi kumwe gusa. Naho katatahura ivyaba biriko biraba, ndemera yuko ukwo kuba narakajana kakiri gato vyagize ikintu ciza bigakozeko. Igihe kari gafise imyaka ibiri, karashikiriza udupapuro tw’inkuru nziza abantu twahura mu murimo wo mu ndimiro, kakabigira umutima uri mu nda.”

Kwigisha umwana kuva akiri muto biravamwo ivyiza. Ariko rero, abavyeyi babona ko kuronsa abana babo inyigisho yo mu vy’impwemu bitaburamwo ingorane.

‘NIMWICUNGURIRE UMWANYA UBEREYE’

Kuba umwana arambirwa ningoga canke adafise ubushobozi bwo gukurikira umwanya munini birashobora kubera abavyeyi urugamba rukomeye. Abana boshobora kureka ningoga kwitwararika ikintu bagaca bitwararika ikindi. Nakare, baripfuza kumenya ibintu kandi baragerageza gutahura ibibakikije. Abavyeyi bokora iki none kugira ngo bafashe umwana wabo kwitunira ku vyo bariko baragerageza kumwigisha?

Rimbura ivyo Musa yavuze. Mu Gusubira mu vyagezwe 6:6, 7 hagira hati: “Aya majambo ndagutegetse uno musi aze abe ku mutima wawe; kandi uze uyashimangire mu mwana wawe wongere uyage ivyayo igihe wicaye mu nzu yawe, n’igihe ugenda ku nzira, n’igihe uryamye, n’igihe uvyutse.” Ijambo ‘gushimangira’ ritanga iciyumviro co kwigisha mu kuza urasubiramwo. Umwana mutoyi ameze nk’igiti kikiri gitoyi gikenera kuvomerwa uko haciye igihe kinaka. Kubera ko gusubiramwo bifasha abakuze kwibuka ibintu bihambaye, nta gukeka ko bizofasha abana batoyi!

Kwigisha abana ukuri kw’Imana bisaba ko abavyeyi bamarana umwanya na bo. Muri iyi si aho usanga abantu baguma bacurumba muri vyinshi, gutegekanya uwo mwanya birashobora vy’ukuri kuba urugamba. Mugabo intumwa Paulo yatugiriye inama yo “[k]wicungurira umwanya ubereye” wo gukora ibikorwa vya gikirisu bihambaye. (Ef. 5:15, 16) Ivyo none vyogirwa gute? Kugira uburimbane hagati yo kwigisha umwana no kurangura amabanga ya gitewokarasi be no gukora akazi k’umubiri, vyarabereye urugamba umucungezi mukirisu umwe afise umugore afise  vyinshi akora mu gikorwa c’ubutsimvyi busanzwe. None bashoboye gute kuronka umwanya wo kwigisha umukobwa wabo? Uwo serugo avuga ati: “Buri gitondo imbere y’uko nja ku kazi, twe n’umukenyezi wanje turamusomera Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya canke agatabu Twihweze Ivyanditswe ku musi ku musi. Mw’ijoro, turiyemeza neza yuko tumusomera imbere y’uko aja kuryama, kandi iyo tugiye mu busuku, turamujana. Ntitwipfuza kugisha iyo myaka ya mbere y’ubuzima bwiwe.”

‘ABANA BAMEZE NK’IMYAMPI’

Nta gukeka ko twipfuza yuko abana bacu bakura bakaba abantu bitwararika ibintu. Ariko rero, imvo nyamukuru ituma tubigisha ni iyo kubafasha gutsimbataza mu mitima yabo ugukunda Imana.—Mrk. 12:28-30.

Muri Zaburi 127:4 hagira hati: “Kurya kw’imyampi mu kuboko kw’umunyenkomezi, ni ko abana bo mu buto bamera.” Abana bagereranywa rero n’imyampi ikwiye gutumberezwa neza ku co umuntu arondera kugema. Umurashi ntashobora kwigera agarura umwampi igihe umaze kuva ku muheto wiwe. Abavyeyi batunga “imyampi,” ni ukuvuga abana babo, mu kiringo gitoyi gusa. Ico kiringo bakwiye kugikoresha mu kwinjiza ingingo ngenderwako z’Imana mu bwenge no mu mutima vy’abana babo.

Intumwa Yohani yanditse ku bijanye n’abana biwe bo mu buryo bw’impwemu, ati: “Nta kindi mfise contera gukenguruka kiruta ibi bintu: ni uko nokwumva ko abana banje babandanya kugendera mu kuri.” (3 Yoh. 4) Abavyeyi bakirisu barashobora gukenguruka muri ubwo buryo nyene igihe babona abana babo “babandanya kugendera mu kuri.”