Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ibibazo vy’abasomyi

Ibibazo vy’abasomyi

Vyoba bibereye ko ku makoraniro y’ishengero abavyeyi bakirisu bicarana n’umwana wabo yaciwe?

Nta mvo n’imwe ihari yo kurazwa ishinga birenze urugero n’ivyerekeye ikibanza uwaciwe yicaramwo mu Ngoro y’Ubwami. Iki kinyamakuru caragize akigoro gakomeye ko kuremesha abavyeyi bakirisu gufasha mu buryo bw’impwemu umwana wabo yaciwe akiba i muhira nimba bibereye kubigira. Nk’uko vyerekanywe ku rupapuro rwa 19 n’urwa 20 mu Munara w’Inderetsi (mu gifaransa) wo ku wa 15 Munyonyo 1988, abavyeyi boshobora mbere kwigana Bibiliya n’umwana wabo ataragera mu bigero yaciwe akibana na bo. Biba vyitezwe ko ivyo bizotuma uwo mwana aronka indemesho akeneye kugira ngo akosore ingendo yiwe.

Ku bijanye no kwicara mu Ngoro y’Ubwami, nta kibi coba kirimwo umwana ataragera mu bigero yaciwe yicaranye n’abavyeyi biwe atekereje. Kubera ko atari ngombwa ngo uwaciwe yicare inyuma mu ngoro, ntivyoba ari bibi umwana yaciwe yicaranye n’abavyeyi biwe, aho boba bicaye hose. Kubera ko abo bavyeyi bitwararika uwo mwana wabo mu buryo bw’impwemu, nta gukeka ko bokwipfuza kwiyemeza ko ariko arungukira ku makoraniro. Kureka uwo mwana akicarana na bo aho kumureka ngo yicare ahandi ata wumwitwararika vyoshobora gufasha muri ivyo.

Bite ho mu gihe uwo mwana yaciwe yoba atakibana n’abavyeyi biwe? Hoba hari ico vyohindura? Kera, iki kinyamakuru caravuze mu buryo butomoye inyifato ibereye umukirisu akwiye kwihatira kuguma afise ku bijanye no kwifatanya n’incuti yaciwe itakiba i muhira. * Ariko rero, kuba uwaciwe yicarana n’incuti ziwe atekereje mu gihe c’ikoraniro, nta ho bisa bisana no kuba izo ncuti zirondera kwifatanya na we bidakenewe. Nimba abagize umuryango b’abizigirwa bafata iyo ncuti yabo yaciwe nk’uko bikwiriye bakaba kandi bihatira gukurikiza impanuro Ivyanditswe bitanga zo kutifatanya na we, biboneka ko ata mvo yoba iriho yo guhagarika umutima.—1 Kor. 5:11, 13; 2 Yoh. 11.

Uwaciwe yaba yicarana n’incuti canke n’uwo ari we wese wo mw’ishengero ntibikwiye gutuma duhagarika umutima magingo avyifatamwo neza. Gushingira umuntu aho akwiye canke adakwiye kwicara vyoshobora guteza ingorane zitandukanye, bivanye n’ukuntu ibintu vyifashe. Nimba abari ng’aho bose, harimwo n’incuti z’uwaciwe z’intahemuka, bihatira gukurikiza ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zijanye n’ugucibwa, bikaba kandi bidatsitaza abavukanyi, ntibikenewe ko turazwa ishinga n’aho abitaba amakoraniro ya gikirisu bicara. *

^ par. 5 Raba Umunara w’Inderetsi (mu gifaransa) wo ku wa 15 Kigarama 1981, urupapuro rwa 27 n’urwa 28 be n’igitabu “Mwigumize mu rukundo rw’Imana,” urupapuro rwa 207-209.

^ par. 6 Ivyo biragira ico bihinduye ku vyasohowe mu Munara w’Inderetsi (mu congereza) wo ku wa 1 Ndamukiza 1953, urupapuro rwa 223.