Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Rusama 2017

Ntureke ngo urukundo rwawe rukanye

Ntureke ngo urukundo rwawe rukanye

“Kubera ukwongerekana kw’ubugarariji, urukundo rwa benshi ruzokanya.”​—MAT. 24:12.

INDIRIMBO: 60, 135

1, 2. (a) Ivyo Yezu yavuze muri Matayo 24:12, mu ntango vyerekeza kuri bande? (b) Igitabu c’Ivyakozwe cerekana gute ko abakirisu benshi bo mu ntango bagumye bagaragaza urukundo? (Raba ishusho itangura.)

KIMWE mu bigize ikimenyetso Yezu yavuze ko coranze “insozero y’ivy’isi” ni uko “urukundo rwa benshi [rwokanye].” (Mat. 24:3, 12) Mu ntango, ayo majambo yerekeza ku Bayuda bo mu kinjana ca mbere, abirata ngo ni abasavyi b’Imana, mugabo bakareka urwo bayikunda rugakanya.

2 Ariko rero ico gihe, abakirisu benshi bagumye “[ba]menyesha inkuru nziza yerekeye Kristu.” Vyongeye, bagumye bagaragaza ko bakunda Imana n’abakirisu bagenzi babo, tutibagiye abo batari basangiye ukwemera. (Ivyak. 2:44-47; 5:42) Mugabo rero, hari abayoboke ba Yezu b’ico gihe baretse urukundo rwabo rurakanya.

3. Ni igiki gishobora kuba caratumye urukundo rw’abakirisu bamwebamwe rukanya?

3 Yezu Kristu yabwiye abakirisu bo mu kinjana ca mbere b’i Efeso ati: “Mfise iki kintu nkugaya: ni uko waretse urukundo  wari ufise ubwa mbere.” (Ivyah. 2:4) None bishobora kuba vyatumwe n’iki? Kimwe coco, abo bigishwa ba Kristu bo mu ntango bashobora kuba bariganye ingendo y’abantu b’ico gihe bashira imbere ivy’umubiri. (Ef. 2:2, 3) Igisagara ca Efeso cari cuzuyemwo ibintu bibi vyinshi, nk’uko bimeze mu bisagara bitari bike muri iki gihe. Efeso cari igisagara gitunze cane, aho wasanga abantu biruka inyuma y’ibihinda, bakarondera kubaho biryohera. Ivyo rero vyaca binyoha urukundo rwabo. N’ikindi kandi, muri ico gisagara hari hiraye ibintu vy’ubushirasoni be n’ubuhumbu bw’agahomerabunwa.

4. (a) Tubwirwa n’iki ko urukundo rwagabanutse muri iki gihe cacu? (b) Tugiye kurimbura iki?

4 Ubwo buhanuzi Yezu yavuze burerekeye n’igihe cacu. Urukundo abantu bakunda Imana muri iki gihe ruguma rurushiriza kugabanuka. Aho guhanga amaso Imana, abantu amamiliyoni bahanga amaso inzego zashizweho n’abantu ngo ni zo zizotorera umuti ingorane zihanze isi. Abantu badasenga Yehova rero, urukundo rwabo ruguma rukanya. Ariko n’abakirisu bo muri kino gihe batabaye maso, urukundo rwabo rurashobora gukanya nk’uko vyashikiye abo mw’ishengero ry’i Efeso mu kinjana ca mbere. Nimuze rero turimbure ingene urukundo dukunda Yehova, urwo dukunda ukuri kwo muri Bibiliya be n’urwo dukunda abavukanyi bacu rushobora gushirwa ku munzane.

URWO DUKUNDA YEHOVA

5. Kubera iki dutegerezwa gukunda Imana?

5 Umusi nyene Yezu yavuga ivy’uko urukundo rwogabanutse, yaranavuze uwo dukwiye gukunda kuruta abandi bose. Yavuze ati: “‘Utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’umuzirikanyi wawe wose.’ Iryo ni ryo bwirizwa risumba ayandi rikaba na ryo rya mbere.” (Mat. 22:37, 38) Kukaba nkako, igihe dukunda Imana cane biratuma tugamburuka amabwirizwa yayo, tukihangana, kandi tukanka ikibi. (Soma Zaburi 97:10.) Ariko Shetani n’isi yiwe, nta ko batagira ngo banyohe urukundo dukunda Imana.

6. Kuba abantu batagikunda Imana vyavuyemwo iki?

6 Abantu b’iyi si baracurika urukundo: Usanga “bikunda” aho gukunda Umuremyi wabo. (2 Tim. 3:2) Iyi si iganzwa na Shetani, ishira mu bantu “icipfuzo c’umubiri n’icipfuzo c’amaso be n’uguhaya uburyo umuntu afise bwo kwibeshaho.” (1 Yoh. 2:16) Intumwa Paulo yaragabishije abakirisu bagenziwe ku bijanye no kurondera kunezereza umubiri. Yavuze ati: “Kugumiza umuzirikanyi ku vy’umubiri bivamwo urupfu . . . kubera ko kugumiza umuzirikanyi ku vy’umubiri bivamwo ukwankana n’Imana.” (Rom. 8:6, 7) Kukaba nkako, abakoresheje ubuzima bwabo mu kwiruka inyuma y’amaronko be n’ubuhumbu, nta kindi binovoye atari intuntu n’umubabaro.​—1 Kor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Ni ibiki bishobora kubera intambamyi abayoboke ba Kristu muri iki gihe?

7 Mu bihugu bimwebimwe, abahakanamana, abakekeranya ko ibaho be n’abemera ivy’ihindagurika baragerageza gushira mu bantu iciyumviro c’uko badakwiye gukunda Imana, mbere ko batanakwiye kwemera yuko ibaho. Barajijuye abantu benshi yuko ata muntu afise ubwenge canke yize akwiye kwemera ko Imana ibaho. Vyongeye, abantu benshi bizigira abanyasiyansi aho kwizigira Umuremyi. (Rom. 1:25) Hamwe twotega ugutwi ivyiyumviro nk’ivyo, twoshobora gusanga twavuye kuri Yehova, urukundo rwacu na rwo rugakanya.​—Heb. 3:12.

8. (a) Ibintu bica intege bishikira abasavyi ba Yehova benshi ni ibihe? (b) Muri Zaburi 136 haturemesha gute?

 8 Ugucika intege na kwo nyene kurashobora gutuma ukwizera kwacu kugoyagoya, maze urwo dukunda Imana rugakanya. Muri iyi si itwarwa na Shetani, rimwe na rimwe twese turashikirwa n’ibintu biduca intege. (1 Yoh. 5:19) Hari aho twoba turi mu ngorane ziva ku busaza, ku magara make canke ingorane z’ivy’ubutunzi. Ku rundi ruhande, twoshobora kuba tubujijwe amahoro n’amakosa dukora, tukwumva umengo nta co dushoboye, canke ibintu bikaba bitagenze nk’uko twari tuvyiteze. Ariko rero, nta na kimwe muri ivyo vyose gikwiye gutuma twiyumvira ko Yehova atatubabaye. Ahubwo nyabuna, turakwiye kuzirikana ku majambo ahumuriza dusanga muri Zaburi 136:23, atubwira ko Yehova adukunda urukundo rudahera. Agira ati: “[Atwibuka] mu bufafara bwacu: kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero.” Ego cane, urwo Yehova akunda abasavyi biwe rwamaho. Turizigiye rero ko yumva “ukwinginga” kwacu kandi ko atwishura.​—Zab. 116:1; 136:24-26.

9. Ni igiki cashoboje Paulo kuguma akunda Imana?

9 Paulo na we nyene yarakomejwe no kuzirikana ku kuntu Yehova yaguma amushigikira. Yanditse ati: “Yehova ni umutabazi wanje; sinzotinya. Umuntu yongira iki?” (Heb. 13:6) Ukwo kwizigira Paulo yari afise, kwaratumye ashobora guhangana n’ingorane zamushikiye mu buzima. Ntiyaretse ngo ibintu bitoroshe yaciyemwo bimuce intege. Nkako, n’igihe yari mw’ibohero, yaranditse amakete atari make yo kuremesha abavukanyi. (Ef. 4:1; Flp. 1:7; Flm. 1) Mbere n’igihe yashikirwa n’amakuba akomeye, yagumye akunda Imana. None yabishobojwe n’iki? Yagumye yiheka kuri ya “Mana y’uruhoza rwose, iyiduhoza mu makuba yacu yose.” (2 Kor. 1:3, 4) None twokwigana gute Paulo?

Nugaragaze ko ukunda Yehova (Raba ingingo ya 10)

10. Twokora iki kugira ngo urwo dukunda Yehova rugume rukomeye?

10 Paulo ubwiwe yaravuze ikintu nyamukuru cotuma urwo dukunda Yehova ruguma rukomeye. Yandikiye abakirisu bagenziwe ati: “Musenge ubudahengeshanya.” Mu nyuma na ho yanditse ati: “Mushishikare gusenga.” (1 Tes. 5:17; Rom. 12:12) Kuyaga n’Imana mw’isengesho ni co kintu nyamukuru gituma ubucuti dufitaniye n’Imana bukomera. (Zab. 86:3) Igihe dufashe umwanya ukwiye wo guserurira Yehova akari ku mutima, biratuma turushiriza kwiyegereza uwo Muvyeyi wacu wo mw’ijuru ‘yumva amasengesho.’ (Zab. 65:2) Vyongeye, iyo tubonye ingene Yehova yishura amasengesho tumutura, urwo tumukunda ruraheza rugakomera. Duca turushiriza gutahura ko “Yehova ari hafi y’abamwambaza bose.” (Zab. 145:18) Nitwizigira tudakeka ko Yehova adushigikira, bizotuma twihanganira n’ibindi bigeragezo vyodushikira.

URWO DUKUNDA UKURI KWO MURI BIBILIYA

11, 12. Twokora iki kugira ngo turushirize gukunda ukuri kwo muri Bibiliya?

11 Twebwe abakirisu turakunda ukuri kandi turaguha agaciro. Ukwo kuri tugusanga mw’Ijambo ry’Imana. Mw’isengesho Yezu yatuye Se wiwe, yavuze ati: “Ijambo ryawe ni ukuri.” (Yoh. 17:17) Kugira ngo dukunde ukuri, dutegerezwa kubanza kumenya ibiri mw’Ijambo ry’Imana. (Kol. 1:10) Ariko rero kuronka ubumenyi gusa ntibihagije. Umwanditsi wa Zaburi ya 119 aradufasha gutahura ico bisobanura gukunda ukuri kwo muri Bibiliya. (Soma Zaburi 119:97-100.) Twoba dufata umwanya buri musi wo kuzirikana ku Vyanditswe? Kuzirikana  ingene Ijambo ry’Imana ridufasha mu buryo butandukanye, biratuma turushiriza gukunda ukuri kwo muri Bibiliya.

12 Umwanditsi wa Zaburi yabandanije ati: “Ewe kuntu amajambo yawe yasoseye amagage yanje, agasosera akanwa kanje kuruta ubuki!” (Zab. 119:103) Na twebwe nyene turashobora kwumva akanovera k’imfungurwa zo mu vy’impwemu turonswa n’ishirahamwe rya Yehova. Igihe twitonze tukazinovora, bica bituma tuguma twibuka “amajambo aryoshe” yerekeye ukuri, hanyuma tukayakoresha mu gufasha abandi.​—Umus. 12:10.

13. Ni igiki cafashije Yeremiya gukunda ukuri kwo mu vyanditswe vyeranda? Ivyo vyatumye akora iki?

13 Umuhanuzi Yeremiya yarakunda ukuri kwo mu vyanditswe vyeranda. Raba ingene amajambo ry’Imana yamukoze ku mutima. Yavuze ati: “Amajambo yawe yarabonetse, ndayarya; ijambo ryawe rimbereye umwigino n’umunezero w’umutima wanje; kuko nitiriwe izina ryawe, ewe Yehova Mana nyen’ingabo.” (Yer. 15:16) Yeremiya yarazirikana cane ku majambo y’Imana, ku buryo ari nk’aho yayarya, n’umushishito wiwe ukayasya. Ivyo vyatumye arushiriza gukenguruka agateka ko kwitirirwa izina ry’Imana. Twoba natwe dukunda ukuri kwo muri Bibiliya, ku buryo tubona ko kwitirirwa izina ry’Imana no kumenyekanisha Ubwami bwayo muri iki gihe c’iherezo ari agateka ntangere?

Nugaragaze ko ukunda ukuri kwo muri Bibiliya (Raba ingingo ya 14)

14. Twokora iki kugira ngo turushirize gukunda ukuri kwo muri Bibiliya?

14 None uretse ugusoma Bibiliya n’ibitabu vyacu bishingiye kuri yo, ni ikindi kintu ikihe cotuma turushiriza gukunda ukuri? Ni ukwama twitaba amakoraniro y’ishengero. Inyigisho y’Umunara w’Inderetsi tugira buri ndwi ni bwo buryo nyamukuru Yehova akoresha mu kutwigisha Bibiliya. Kugira ngo dutahure buri cigwa, turakwiye kugitegura neza. Uburyo bumwe bwo gutegura neza ni ugusuzuma ivyanditswe vyose bitasubiwemwo mu majambo. Muri iki gihe, umuntu arashobora kuvoma canke gusoma mu ndimi zitari nke Umunara w’Inderetsi kuri jw.org canke kuri ka gaporogarama JW Library. Ukoresheje ubwo buhinga, usanga vyoroshe cane gusoma icanditswe  kitasubiwemwo mu majambo. Ariko rero uburyo bwose twokoresha, tugiye turasoma ivyo vyanditswe twitonze kandi tukabizirikanako, vyotuma turushiriza gukunda ukuri kwo muri Bibiliya.​—Soma Zaburi 1:2.

URWO DUKUNDA ABAVUKANYI BACU

15, 16. (a) Yezu yadutegetse iki muri Yohani 13:34, 35? (b) Urukundo dukunda abavukanyi bacu rufitaniye isano irihe n’urwo dukunda Imana be na Bibiliya?

15 Mw’ijoro rya nyuma Yezu yamaze ng’aha kw’isi, yabwiye abigishwa biwe ati: “Ndabahaye ibwirizwa rishasha: mukundane. Nk’uko nabakunze, abe ari ko namwe mukundana. Iki ni co bose bazomenyerako yuko muri abigishwa banje: nimwagiriranira urukundo hagati yanyu.”​—Yoh. 13:34, 35.

16 Gukunda abavukanyi bacu no gukunda Yehova birajana. Nkako, nta wokunda Imana adakunda abantu. Intumwa Yohani yanditse ko “uwudakunda mwene wabo yabonye adashobora kuba akunda Imana atabonye.” (1 Yoh. 4:20) Vyongeye, urwo dukunda Yehova n’urwo dukunda abavukanyi bacu birafitaniye isano n’urwo dukunda Bibiliya. Uti kuki? Kubera ko urwo dukunda ukuri kwo muri Bibiliya rutuma tugamburuka tubikuye ku mutima amabwirizwa adusaba gukunda Imana n’abavukanyi bacu.​—1 Pet. 1:22; 1 Yoh. 4:21.

Nugaragaze ko ukunda abavukanyi (Raba ingingo ya 17)

17. Ni ibintu bimwebimwe ibihe twokora vyerekana ko dufise urukundo?

17 Soma 1 Abatesalonika 4:9, 10. None ni ibintu bimwebimwe ibihe twokora bigaragaza ko dukunda abavukanyi bacu? Turashobora kwunguruza uwugeze mu zabukuru, tukamutwara ku makoraniro. Turashobora gufasha umupfakazi gusanura utuntu tumwetumwe muhira iwe. (Yak. 1:27) Abavukanyi na bashiki bacu bacitse intege, abafise intuntu canke abari mu bindi bigeragezo, baba abato canke abakuze, barakeneye ko tubitwararika, tukabaremesha kandi tukabahumuriza. (Imig. 12:25; Kol. 4:11) Igihe ivyo tuvuga n’ivyo dukora bigaragaza ko twitwararika cane “incuti zacu mu kwizera,” tuba twerekanye ko dukunda abavukanyi bacu vy’ukuri.​—Gal. 6:10.

18. Ni igiki kizodufasha gutunganya utuntu tudahurizako n’abo dusangiye ukwemera?

18 Bibiliya yaravuze yuko mu “misi ya nyuma,” abantu boranzwe n’agatima k’ubwikunzi be n’umwina. (2 Tim. 3:1, 2) Twebwe abakirisu, turakwiye rero kwihata kugira ngo turushirize gukunda Imana, gukunda ukuri kwo muri Bibiliya, no gukunda abavukanyi bacu. Ego ni ko, vyoshika hakaba utuntu tudahurizako n’abavukanyi bacu. Ariko rero, igihe abagize ishengero bose bihatira gutunganya ingorane mu rukundo, usanga ari umuhezagiro koko. (Ef. 4:32; Kol. 3:14) Nimuze rero ntitwigere tureka ngo urukundo rwacu rukanye. Ahubwo nyabuna, nimuze tugume turushiriza gukunda Yehova, Ijambo ryiwe be n’abavukanyi bacu.