Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Rusama 2017

Iyi nomero irimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva ku wa 3 gushika ku wa 30 Mukakaro 2017.

Nufashe “ba kavamahanga” kugira ‘bakorere Yehova banezerewe’

Ni ibiki wokwitwararika igihe ubwira inkuru nziza impunzi zitaramenya Yehova?

Ingene abana “ba kavamahanga” bofashwa

Nimba uri umuvyeyi w’umwimukira, ushobora gute gufasha abana bawe kumenya ivyerekeye Yehova? Abandi bofasha gute?

INKURU Y’UBUZIMA

Naho ntumva narigishije abandi ukuri

Naho Walter Markin atumva, gukorera Yehova Imana vyaratumye ahimbarwa mu buzima.

Ntureke ngo urukundo rwawe rukanye

Abakirisu bamwebamwe bo mu kinjana ca mbere bararetse urukundo bari bafise mu ntango. Ni ibiki vyodufasha kuguma dukomeza urwo dukunda Yehova?

“Urankunda kurusha izi?”

Yezu yarahaye Simoni Petero icigwa gikomeye ku bijanye n’ibikwiye kuja imbere y’ibindi mu buzima. None twoshira mu ngiro gute ico cigwa muri kino gihe?

Ingene Gayo yafashije abavukanyi

Gayo yari nde, kandi ni kubera iki twokwigana akarorero kiwe?

Kworosha ubuzima biravamwo umunezero

Ni igiki catumye umugabo umwe n’umugore wiwe borosha ubuzima? Babigenjeje gute? Ni kubera iki iyo ngingo yatumye bironkera umunezero?

IVYO MU BUSHINGURO BWACU

‘Batahanye umwete n’urukundo bidasanzwe’

Inyuma y’ihwaniro Abatohoji ba Bibiliya bagize mu 1922, bashize mu ngiro gute akamo batewe ko ‘gutangaza Umwami n’ubwami bwiwe’?