Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Yehova araduhoza mu makuba yacu yose

Yehova araduhoza mu makuba yacu yose

‘Imana y’uruhoza rwose, iraduhoza mu makuba yacu yose.’2 KOR. 1:3, 4.

INDIRIMBO: 38, 56

1, 2. Yehova aduhoza gute igihe turi mu makuba, kandi Ijambo ryiwe riduhumuriza gute?

UMUVUKANYI umwe w’umusore twise Eduardo, yarabwiye akamubakiye umukurambere umwe yubatse kandi ahumuye yitwa Stephen. Eduardo yari amaze igihe azirikana ku bivugwa mu 1 Abakorinto 7:28, ahagira hati: “Abubaka bazogira amakuba mu mubiri wabo.” Yamubajije ati: “Ayo ‘makuba’ avugwa ni nyabaki, kandi nohangana na yo gute bishitse nkubaka urwanje?” Imbere yo kumwishura, Stephen yasavye Eduardo kuzirikana ku kindi kintu Paulo yanditse, igihe yavuga ko Yehova ari “Imana y’uruhoza rwose, iyiduhoza mu makuba yacu yose.”2 Kor. 1:3, 4.

2 Mu vy’ukuri, Yehova ni Umuvyeyi adukunda, kandi araduhoza igihe turi mu ngorane. Ushobora kuba wariboneye ingene yagufashije akongera akakuyobora, akenshi biciye kw’Ijambo ryiwe. Turashobora kwemera tudakeka yuko atwipfuriza ineza, nk’uko yabigirira abasavyi biwe ba kera.Soma Yeremiya 29:11, 12.

3. Ni ibibazo ibihe tugiye kurimbura?

 3 Mu bisanzwe, iyo tumenye ibiduteza ingorane n’amakuba, duca tumenya n’ingene tuvyifatamwo neza. Ni ko biri no ku bijanye n’amakuba ashika mu mubano w’abubatse canke mu muryango. None ni ibintu bimwebimwe ibihe vyoshobora guteza ayo “makuba mu mubiri”? Ni uburorero ubuhe bwa kera be n’ubw’ubu bwodufasha kuronka uruhoza dukeneye? Kubimenya birashobora kudufasha kuvyifatamwo neza.

AMAKUBA ASHIKIRA ABUBATSE

4, 5. Ibintu bimwebimwe bituma abubatse bagira “amakuba mu mubiri” ni ibihe?

4 Yehova amaze kurema umugore wa mbere, yaramushikirije Adamu, aca avuga ko “umugabo azosiga se na nyina akifatanya n’umugore wiwe maze bakaba umubiri umwe.” (Ita. 2:24) Ng’aho Yehova yari atanguje umubano w’ababiranye. Yamara rero, iyo abantu badatunganye bashinze urwabo, birashobora gutuma imitsi iranda mu bagize umuryango. (Rom. 3:23) Ku mugore, ubukuru bw’abavyeyi busubirirwa n’ubw’umugabo wiwe. Kanatsinda, umugabo ni we Imana yashinze kuba umutwe w’umugore wiwe. (1 Kor. 11:3) Abagabo n’abagore bamwebamwe bakirushinga, usanga bibagora gutahura ico kintu. Ariko rero, Ijambo ry’Imana rivuga ko umugore ategerezwa kwisunga ubuyobozi bw’umugabo wiwe, aho kwisunga ubw’abavyeyi biwe. Imigenderanire abaheruka kurushinga bagiranira n’abo mu bukwe yoshobora guhungabana, bigaca bibateza amakuba.

5 Akenshi, ayandi maganya araduka igihe umugore amenyesheje umugabo wiwe yuko yibungenze. Ego ni ko, abubakanye baragira umunezero wo kwitega ikibondo. Ariko ntibabura no guhagarika umutima bibaza nimba bizogenda neza mu gihe c’ukwibungenga canke inyuma y’ukwibaruka. Ikigeretseko, baca batangura kurimbura amahera bazokenera muri ico gihe be n’inyuma yaho. Igihe umwana avutse na ho, hari ibintu vyinshi bica bihinduka. Nyina w’umwana aca asigara amara umwanya munini yitwararika ako kayoya. Akenshi umugabo aca yumva umengo yibagiwe, kuko umugore aba afatirwa cane n’umwana. Ku rundi ruhande, se w’umwana aba aronse amabanga yiyongereye. Nakare, aba aronse uwundi muntu yitwararika kandi aronderera.

6-8. Kwipfuza abana ukababura bishobora gutuma umererwa gute? Tanga uburorero.

6 Abubatse bamwebamwe barashikirwa n’ubundi bwoko bw’amakuba. Baripfuza cane akana ariko bakakabura. Igihe vyanse ko umugore asama inda, yoshobora gutuntura cane. Naho kwubaka urwawe canke kuronka abana bitagukingira imyitwarariko, kwipfuza umwana ukamubura vyovyo ni amakuba adasanzwe. (Imig. 13:12) Mu bihe vya Bibiliya, kuba ingumba cari iceyi. Rasheli muka Yakobo yaratuntuzwa cane no kubona atavyara, ariko mwene wabo akavyara. (Ita. 30:1, 2) Abamisiyonari bakorera mu bihugu usanga abantu bavyara abana benshi, barakunda kubabaza igituma badafise abana. Naho babasigurira gute babigiranye ukwiyubara, usanga baca bababwira bati: “Mwihangane nta kundi, Imana izobibuka!”

7 Rimbura ivyashikiye mushiki wacu wo mu Bwongereza yipfuje cane akana mugabo bikanka. Amaze gushika mu myaka yo kutavyara, yavuze ko yavunitse umutima cane, kubera ko ico cipfuzo ciwe kitokwigeze kiranguka mw’isi y’ubu. We n’umugabo wiwe baciye bafata ingingo yo kurondera umwana  w’umurerano. Naho ari ukwo, yavuze ati: “Nagumanye agahinda. Nari nzi ko gutunga umwana w’umurerano bitobaye cokimwe no kurera uwo nivyariye.”

8 Bibiliya iravuga ko umugore mukirisu “azozigamwa biciye ku kwibaruka.” (1 Tim. 2:15) Ariko rero ivyo ntibisobanura ko kuvyara abana bica bituma aronka ubuzima budahera. Ahubwo riho, bisobanura ko ukuba afise abana yitwararika, ushizeko n’ibindi bikorwa vyo mu rugo, bishobora gutuma ataronka umwanya w’insaku n’uwo kwisuka mu vy’abandi. (1 Tim. 5:13) Ariko rero, ivyo ntibibuza ko ashikirwa n’amakuba yo mu mubano w’abubatse canke mu muryango.

Umuntu ashobora gute kuvyifatamwo neza igihe abuze uwiwe? (Raba ingingo ya 9, 12)

9. Ni mu buryo ki ugupfakara ari icago gikomeye?

9 Tukivuga ivy’amakuba ashikira abubatse, hariho ayo benshi badashoka biyumvira, na yo akaba ari ukubura uwo bubakanye. Ugupfakara rero ni co cago gikomeye gishikira abubakanye benshi, kuko uwupfakaye yoshobora kuba atigeze yiyumvira ko ikintu nk’ico comushikiye. Abakirisu baremera badakekeranya umuhango Yezu yatanze w’izuka. (Yoh. 5:28, 29) None uwo muhango ufasha gute uwapfakaye? Uramuremesha bimwe bikomeye. Ubwo ni ubundi buryo Umuvyeyi wacu munyarukundo akoresha Ijambo ryiwe mu gufasha no mu kwirura abari mu makuba. Ubu na ho nimuze turimbure ukuntu abasavyi b’Imana bamwebamwe bumvise bamerewe igihe Yehova yabahoza, be n’ingene urwo ruhoza rwabafashije.

URUHOZA MU BIHE VY’INGORANE

10. Vyagenze gute ngo Hana aruhurirwe mu mutima? (Raba ishusho itangura.)

10 Hana yarakundwa cane n’umugabo wiwe Elikana, ariko yari afise ingorane idasanzwe. Yari ingumba, mugabo mukeba wiwe Penina akaba yari afise abana. (Soma 1 Samweli 1:4-7.) Penina yaguma amucokora “ku mwaka ku mwaka.” Ivyo vyatuma Hana agira intuntu n’umubabaro bidasanzwe. Kugira ngo aruhurirwe, yarituye Yehova mw’isengesho. Nkako, “[yarasenze] umwanya muremure imbere ya Yehova.” Yoba none yari yiteze ko Yehova amwishura? Cane nyene! Ahejeje gusenga, “mu maso hiwe ntihasubi[ye] kuboneka amaganya.” (1 Sam. 1:12, 17, 18) Yari yizigiye ko Yehova yomuronkeje akana, canke akamutunganiriza mu bundi buryo.

11. Isengesho rishobora gute gutuma turonka uruhoza?

11 Magingo tukiri abanyagasembwa kandi tukaba tukiri mw’isi ya Shetani, tuzokwama dushikirwa n’amakuba. (1 Yoh. 5:19) Ariko rero, turahimbarwa cane no kumenya ko Yehova ari “Imana y’uruhoza rwose.” Kimwe mu bintu bishobora gutuma turonka inguvu zo kwihanganira amakuba n’ibigeragezo bidushikira ni isengesho. Hana yarasukiye Yehova ibiri ku mutima. Na twebwe igihe turi mu makuba, ntidukwiye gusa kubwira Yehova ingene twiyumva. Turakwiye no kumutakambira, tugasenga cane tumusukira ibiri ku mutima.Flp. 4:6, 7.

12. Ni igiki catuma Ana agira umunezero naho yari yarapfakaye?

12 Kutaronka akana canke gupfakara biratuma tugira intuntu nyinshi. Ariko no muri ico gihe, turashobora kuronka uruhoza. Mu gihe ca Yezu, umuhanuzikazi Ana yarapfakaye amaze imyaka indwi gusa yubatse. Bibiliya ntivuga ko hari akana yari afise. None Ana yagumye akora iki, n’igihe yari afise imyaka 84? Muri Luka 2:37 havuga ko “atigera ahara mu rusengero, akora igikorwa ceranda ijoro n’umurango yisonzesha yongera  atakamba.” Ego cane, ibikorwa Ana yakora bijanye no gusenga Yehova vyaratuma aruhurirwa kandi akagira umunezero.

13. Tanga akarorero kerekana ingene abagenzi nyakuri bashobora kuduhoza n’igihe incuti zacu z’amaraso zitagishoboye kubigira.

13 Igihe twifatanya n’abavukanyi bacu, turironkera abagenzi nyakuri. (Imig. 18:24) Uwitwa Paula yari afise imyaka itanu igihe nyina wiwe yaheba ukuri. Ivyo vyaratumye agira umubabaro ukomeye. Ntivyamworoheye kwihanganira ico kigeragezo. Ariko rero, yararuhuriwe cane igihe umutsimvyi umwe yitwa Ann bari kumwe mw’ishengero, yamwitwararika cane mu vy’impwemu. Paula yigana ati: “Naho Ann atari incuti y’amaraso, ukuntu yanyitwararitse vyaramfashije cane. Vyaratumye mbandanya gukorera Yehova.” N’ubu Paula aracakorera Yehova ari umwizigirwa. Vyongeye, nyina yaragarukanywe mw’ishengero, kandi Paula aranezerwa no kubona barasubiye gukorera Yehova bari kumwe. Ann na we nyene arahimbarwa no kuba yarafashije Paula mu vy’impwemu, akamubera nka nyina.

14. Abahumuriza abandi bashobora kwironkera ivyiza ibihe?

14 Igishimishije, iyo twitwararitse gufasha abandi usanga mbere n’ingorane zacu tuzibagira. Bashiki bacu bubatse canke batubatse, barazi ko iyo bakoranye na Yehova mu  kubwira abandi inkuru nziza bituma bironkera umunezero mwinshi. Ivyo babigira mu ntumbero yo gutera iteka Imana no gukora ivyo igomba. Bamwe muri bo mbere babona ko kuja mu ndimiro ari nk’umuti. Mu vy’ukuri, igihe twese twitwararika abandi, baba abo mu cibare cacu canke abavukanyi bacu, turatuma mw’ishengero harangwa ubumwe bukomeye. (Flp. 2:4) Intumwa Paulo yaratubereye akarorero keza. Uretse ko yabereye abo mw’ishengero ry’i Tesalonika nk’“umuvyeyi yonsa,” yaranababereye nka se wabo mu vy’impwemu.Soma 1 Abatesalonika 2:7, 11, 12.

URUHOZA MU MURYANGO

15. Ibanga ryo kwigisha abana ahanini ryega bande?

15 Ikindi kintu dukwiye kwitwararika ni uguhumuriza imiryango no kuyifasha. Birashika abashasha bagasaba abamamaji bahumuye ngo babafashe kwigisha ukuri abana babo, canke mbere bakababaha ngo babayoborere inyigisho ya Bibiliya. Mu bisanzwe, Bibiliya ivuga ko ibanga ryo kwigisha abana no kubamenyereza ahanini ryega abavyeyi babo. (Imig. 23:22; Ef. 6:1-4) Ariko hari igihe bikenerwa ko n’abandi bagira ico bafashije. Yamara rero, ivyo ntibisubirira ibanga ry’abavyeyi. Birahambaye rero ko abavyeyi baguma bayaga n’abo bana mu muryango.

16. Igihe ufasha abana b’uwundi muntu, ukwiye kuguma wibuka iki?

16 Igihe umuvyeyi ahisemwo ko uwundi mwamamaji yigisha abana biwe, uwo mwamamaji ntakwiye kurondera kwigarurira ibanga rya nya muvyeyi. Birashika umwamamaji agasabwa kwigisha abana bafise abavyeyi batari mu kuri. Ariko rero uwo mwamamaji arakwiye kwibuka ko gufasha abo bana mu vy’impwemu bidaca bituma acika umuvyeyi wabo. Igihe rero ariko arabigisha, vyoba vyiza abigishirije iwabo w’abo bana, abavyeyi babo ari ho bari canke ari kumwe n’uwundi mwamamaji ahumuye, canke na ho akabigishiriza aho abandi bababona neza. Ivyo bizotuma ata wubiha iyindi ntumbero. Kumbure hazogera igihe abo bavyeyi bashobore kurangura ibanga Imana yabashinze ryo gufasha abana babo mu vy’impwemu.

17. Abana bashobora gute kubera imiryango yabo isôko ry’uruhoza?

17 Abana bakunda Imana y’ukuri kandi bisunga impanuro zayo barashobora kubera umuryango wabo isôko ry’uruhoza. Ivyo babigira mu kwubaha abavyeyi babo no mu kubafasha ibikorwa. Barashobora no guterera ikintu gikomeye mu vy’impwemu. Imbere ya rya Segenya, Lameki mwene Seti yarasenga Yehova. Igihe Lameki yavyara Nowa, yavuze ati: “Uyu azotuzanira uruhoza mu gikorwa cacu no mu bubabare bw’amaboko yacu buterwa n’ubutaka Yehova yavumye.” Ubwo buhanuzi bwarangutse igihe Imana yakura umuvumo ku butaka. (Ita. 5:29; 8:21) Abana bagendera mu kuri, na bo nyene barashobora kubera umuryango wabo isôko ry’uruhoza, bagafasha abagize umuryango bose kwihanganira ingorane zo muri iki gihe no kuzorokoka icago kiruta rya Segenya.

18. Ni ibiki bidufasha kwihanganira amakuba n’ibigeragezo?

18 Gusenga, kuzirikana ku burorero bwo muri Bibiliya no kwifatanya n’abasavyi ba Yehova, biriko birafasha abantu amamiliyoni kuronka uruhoza mu makuba yabo yose. (Soma Zaburi 145:18, 19.) Kumenya ko Yehova ari Isôko ry’uruhoza rwamaho, bizodufasha kwihanganira amakuba y’ubwoko bwose tubigiranye umutima rugabo, haba ubu canke muri kazoza.