Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Wari ubizi?

Wari ubizi?

Abadandariza ibitungwa mu rusengero rw’i Yeruzaremu, vyoba vyari bibereye ko bitwa “abambuzi”?

INKURU yo mu Njili ya Matayo yigana iti: “Hanyuma Yezu yinjira mu rusengero, ahindira hanze abari mu vyo kugurishiriza no kugurira mu rusengero bose, ahenagura imeza z’abakaba amahera be n’intebe z’abariko bagurisha inuma. Maze ababwira ati: ‘Vyanditswe ngo: “Inzu yanje izokwitwa inzu yo gusengeramwo,” mugabo mwebwe muriko muyigira isenga ry’abambuzi.’”Mat. 21:12, 13.

Inkuru z’ivya kahise zerekana ko abakora urwo rudandaza baca amaboko abaguzi mu kubacira amahera y’umurengera. Nk’akarorero, igitabu kimwe c’Abayuda (Mishnah) kivuga ko mu kinjana ca mbere inyuma ya Kristu, vyashitse inuma zo gutangako ikimazi ziragurwa igiceri kimwe c’idenariyo y’inzahabu, icangana n’umushahara umukozi yakorera imisi 25. Mu bisanzwe, ikimazi c’inuma canke intunguru catangwa n’abakene. Ico gihe hoho, n’igiciro c’izo nyoni cari cabaye agacamutwe. (Lew. 1:14; 5:7; 12:6-8) Umurabi umwe yitwa Siméon mwene Gamaliel vyaramubabaje cane, aca ategeka ko igitigiri c’ibimazi kigabanuka, maze inuma zibiri zisigara zigurwa amahera umuntu yari gukorera mu masaha atatu gusa.

Uca ubona rero ko Yezu yari n’imvo zumvikana zo kuvuga ko abadandariza mu rusengero bari “abambuzi,” kuko bari abanyamwina kandi bagaca amaboko abantu.