Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nugaragaze ukwizera, ufate ingingo nziza!

Nugaragaze ukwizera, ufate ingingo nziza!

“Nagume asaba yizeye, adakekeranya na gatoyi.”​—YAK. 1:6.

INDIRIMBO: 81, 70

1. Ni igiki catumye Kayini afata ingingo mbi, kandi vyavuyemwo iki?

KAYINI yategerezwa guhitamwo gucungera ishavu ryiwe canke kureka rikamwigarurira. Kuricungera vyari kumugirako ingaruka nziza ubuzima bwiwe bwose. Mugabo gutwarwa na ryo, vyari kumugirako ingaruka mbi. Ariko rero, turazi ko Kayini yahisemwo nabi. Ihitamwo yagize ryatumye akora ibara, yica murumunawe w’umwizigirwa Abeli, ryongera rituma ubucuti yari afitaniye n’Umuremyi wiwe bwononekara.​—Ita. 4:3-16.

2. Kubera iki gufata ingingo nziza bihambaye?

2 Na twebwe dutegerezwa gufata ingingo. Zimwe usanga zihambaye, izindi na zo ari izisanzwe. Ariko rero, ingingo nyinshi dufata canke amahitamwo tugira, birashobora kutugirako ingaruka zikomeye. Gufata ingingo nziza rero birashobora gutuma tubaho tworohewe kandi dutekaniwe, aho kubaho twuzuye intuntu n’umubabaro.​—Imig. 14:8.

3. (a) Nimba twipfuza gufata ingingo nziza, dukwiye kwizera iki? (b) Ni ibibazo ibihe tugiye kurimbura?

3 None ni igiki codufasha gufata ingingo nziza? Turakeneye  kwizera yuko Yehova yipfuza kudufasha guhitamwo neza, kandi ko abishoboye. Turakwiye kandi kwizera Ijambo ryiwe, tukemera uburyo akora ibintu kandi tukizigira impanuro aturonsa. (Soma Yakobo 1:5-8.) Uko tumwiyegereza kandi tukarushiriza gukunda Ijambo ryiwe, ni ko dutahura ko atwipfuriza ineza. Ivyo bica bituma twama dusuzuma Ijambo ryiwe imbere yo gufata ingingo. Twokora iki none kugira turushirize gufata ingingo zibereye? Mbega hoho, vyoba vyokenerwa ko duhindura ingingo twamaze gufata?

TWESE TUBWIRIZWA GUFATA INGINGO

4. Adamu yafashe ingingo iyihe, kandi vyavuyemwo ingaruka izihe?

4 Kuva abantu bakiremwa, bamye bahangana no gufata ingingo zihambaye. Adamu yategerezwa guhitamwo hagati yo kwumvira Umuremyi wiwe Yehova canke umugore wiwe Eva. Ego ni ko Adamu yarafashe ingingo. Ariko none yafashe ingingo nyabaki? Yarohejwe n’umugore wiwe, maze afata ingingo mbi cane yatumye yirukanwa mw’Iparadizo, mu nyuma na ho arapfa. Iyo yari intango gusa, kuko n’ubu tucibonera ingaruka z’iyo ngingo mbi Adamu yafashe.

5. Dukwiye kubona gute ibanga dufise ryo gufata ingingo?

5 Hari abiyumvira ko ubuzima buba buryoshe cane, iyaba tutafata ingingo. Nawe ni ko ubibona? Uribuka ko Yehova ataremye abantu nk’ibimashini bidashobora kwiyumvira canke guhitamwo. Yaraduhaye Bibiliya kugira idufashe gufata ingingo zibereye. Kuba Yehova yaraduhaye ibanga ryo gufata ingingo, ni ku neza yacu. Zirikana ku burorero bukurikira.

6, 7. Abisirayeli basabwe guhitamwo hagati y’iki n’iki, kandi kubera iki vyabagoye guhitamwo neza? (Raba ishusho itangura.)

6 Igihe Abisirayeli bashika mu Gihugu c’isezerano, bategerezwa guhitamwo hagati yo gusenga Yehova no gukorera izindi mana. (Soma Yosuwa 24:15.) Iryo hitamwo ryasa n’iryoroshe cane. Ariko rero, ingingo bari gufata yari gutuma bapfa canke bakira. Mu gihe c’Abacamanza, Abisirayeli barahisemwo nabi incuro nyinshi. Barateye akagere Yehova, basenga imana z’ikinyoma. (Abac. 2:3, 11-23) Mu gihe c’umuhanuzi Eliya na ho, uwo muhanuzi yarabasavye atomora ngo bahitemwo gukorera Yehova canke imana y’ikinyoma Bayali. (1 Abm. 18:21) Eliya yarabahambariye kubera ko batafata ingingo. Hari uwokwiyumvira ko iyo ngingo yari yoroshe gufata, kuko gukorera Yehova vyama biranga ubukerebutsi kandi vyama ari ngirakamaro. Nkako, nta muntu afise ubwenge yari guhurumbira Bayali. Abo Bisirayeli bobo bishinze “gucumbagira ku vyiyumviro bibiri.” Birashimishije rero kubona Eliya yabahimirije guhitamwo gusenga Imana Rudasumbwa, Yehova.

7 Kubera iki none vyagoye cane abo Bisirayeli gufata ingingo ibereye? Ubwa mbere, ntibari bacizera Yehova kandi ntibashaka kumwumvira. Ntibagira ubumenyi butagira amakosa canke ubukerebutsi buva kuri Yehova, kandi ntibari bakimwizigira. Iyo baza kwisunga ubumenyi butagira amakosa, bari gufata ingingo nziza. (Zab. 25:12) Ubwa kabiri, bararetse abo mu yandi mahanga barabagirako akosho, gushika n’aho babafatira ingingo. Abo bantu batasenga Yehova baragize akosho ku Bisirayeli, gushika n’aho bemera kwifatanya n’iryo sinzi ry’abanyamahanga. Kuva kera, Yehova  yari yarabagabishije kuri ico kintu.​—Kuv. 23:2.

ABANDI BOBA BAKWIYE KUDUFATIRA INGINGO?

8. Ivyashikiye Abisirayeli biduha icigwa gihambaye ikihe mu bijanye no gufata ingingo?

8 Uburorero duhejeje kurimbura buraduha icigwa gitomoye: Umwe wese ni we akwiye kwifatira ingingo, kandi kugira dufate ingingo nziza, bisaba ko twisunga ubumenyi bwo mw’Ijambo ry’Imana. Mu Bagalatiya 6:5 hatwibutsa hati: “Umwe wese azokwikorera umutwaro wiwe bwite.” Nta muntu n’umwe rero dukwiye guha ibanga ryo kudufatira ingingo. Umwe wese akwiye nyabuna kumenya ibigororotse mu nyonga z’Imana, agaca ahitamwo kubikora.

9. Kubera iki kureka abandi bakadufatira ingingo birimwo akaga?

9 None twoshobora gute kugwa mu mutego wo kureka abandi bakadufatira ingingo? Ni mu kureka bakaturemera kugira dufate ingingo itabereye. (Imig. 1:10, 15) Ariko naho abandi boturemera gute, tugumana ibanga ryo kwisunga ijwi ryacu ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya. Akenshi iyo turetse abandi bakadufatira ingingo, ni nk’aho tuba twemeye kubakurikira. Ingingo mwene iyo yoshobora kuduta mu kaga.

10. Paulo yagabishije Abagalatiya ku bijanye n’iki?

10 Intumwa Paulo yaragabishije Abagalatiya ku bijanye n’akaga ko kureka abandi bakabafatira ingingo. (Soma Abagalatiya 4:17.) Muri iryo shengero, hari abashaka gufatira ingingo abandi kugira babonkore ku ntumwa. None babitumwa n’iki? Abo bantu b’ubwikunzi, barondera kuba agakomeye. Bararenga akarimbi, bakavogera uburenganzira abakirisu bagenzi babo bafise bwo kwifatira ingingo.

11. Twofasha abandi gute igihe bipfuza gufata ingingo?

11 Paulo yaradusigiye akarorero mu bijanye no kwubahiriza uburenganzira abandi bafise bwo kwifatira ingingo. (Soma 2 Abakorinto 1:24.) Muri iki gihe, abakurambere barigana Paulo igihe bahanura abo mu busho, ku bintu usanga umwe wese ashobora kwihitiramwo. Ego ni ko barabereka  ivyiyumviro bishingiye kuri Bibiliya. Ariko rero, baritwararika kureka umwe wese mu bo basangiye ukwemera akifatira ingingo. Ivyo birumvikana, narirya ibiva muri iyo ngingo ari we biba vyega. Icigwa rero kiratomoye: Turashobora gufasha abandi mu kubereka ingingo ngenderwako canke impanuro Bibiliya itanga. Mugabo rero ni bo bakwiye kwifatira ingingo, kandi iryo ni ibanga ribega. Iyo bafashe ingingo nziza, birabagirira akamaro. Ku bw’ivyo rero, ntidukwiye kwiyumvira ko dufise uburenganzira bwo gufatira ingingo abavukanyi na bashiki bacu.

Abakurambere barafasha abandi kumenya ingene bokwifatira ingingo (Raba ingingo ya 11)

NTUFATE INGINGO WATWAWE N’IBISHOBISHO

12, 13. Igihe dushavuye canke twacitse intege, ni kubera iki gufata ingingo twisunze umutima wacu birimwo akaga?

12 Abantu benshi usanga bakunda kwivugira ngo ‘kora ico umutima ukubwiye.’ Ariko rero ivyo birimwo akaga, kandi hari ukuntu binyuranye n’Ivyanditswe. Bibiliya irerekana ko tudakwiye gufata ingingo tuyobowe n’umutima wacu udatunganye, canke twisunze ibishobisho. (Imig. 28:26) Vyongeye, Bibiliya irimwo inkuru zerekana ingaruka mbi ziva ku kwizigira umutima wacu. Ingorane nyamukuru, ni uko ku bantu badatunganye, ‘umutima ari umuhemu kuruta ikindi kintu cose kandi ari mubi cane.’ (Yer. 3:17; 13:10; 17:9; 1 Abm. 11:9) None hamwe twopfa kwumvira umutima wacu, vyodushikana he?

13 Umutima w’umukirisu ni uw’agaciro, kuko dusabwa gukunda Yehova n’umutima wacu wose no gukunda bagenzi bacu nk’uko twikunda. (Mat. 22:37-39) Mugabo ivyanditswe vyatanzwe mu ngingo y’imbere y’iyi birerekana ingene gukora ibintu twatwawe n’ibishobisho bishobora gukwega akarambaraye. Nk’akarorero, vyogenda gute hamwe twofata ingingo twashavuye? Nimba bimaze kugushikira, urazi neza ingene bigenda. (Imig. 14:17; 29:22) Mbega hoho igihe umuntu yacitse intege, yoba ashobora gufata ingingo itomoye? (Guh. 32:6-12; Imig. 24:10) Wibuke yuko Ijambo ry’Imana ryerekana ko kuba “umushumba w’itegeko ry’Imana” biranga ubukerebutsi. (Rom. 7:25) Biragaragara rero ko hamwe twofata ingingo zihambaye twatwawe n’ibishobisho, dushobora kwihenda cane.

IGIHE VYOKENERWA KO UHINDURA INGINGO

14. Tubwirwa n’iki yuko guhindura ingingo twafashe bishobora kuba nkenerwa?

14 Naho twipfuza gufata ingingo nziza, ntibisobanura ko tudashobora guhindura ingingo tuba twafashe. Hari igihe vyosaba ko dusubira gusuzuma ingingo twafashe, kumbure tukayihindura. Yehova yaraduhaye akarorero muri uwo muce. Ku bijanye n’Abanyaninewe bo mu gihe ca Yona, Bibiliya igira iti: “Nuko Imana y’ukuri ibona ibikorwa vyabo, yuko bari bahindukiye bagaheba inzira yabo mbi; gutyo Imana y’ukuri iricuza ku bijanye n’ivyago yari yavuze ko yobateje, ntiyabibateza.” (Yona 3:10) Yehova amaze kubona ko Abanyaninewe bigaye bagahindura ingendo, yaciye ahindura ingingo yari yafashe. Ivyo vyarerekanye ko akora ibitegereka, ko yicisha bugufi kandi ko yuzuye impuhwe. Vyongeye, ntafata ingingo abitumwe n’agashavu, nk’uko bigenda ku bantu benshi.

15. Ni ryari vyokenerwa ko duhindura ingingo twafashe?

15 Rimwe na rimwe, vyoshobora gukenerwa  ko dusubira gusuzuma ingingo twafashe, nk’akarorero igihe ibintu bihindutse. Vyarashitse na Yehova arahindura ingingo yari yafashe, igihe ibintu vyaba vyahindutse. (1 Abm. 21:20, 21, 27-29; 2 Abm. 20:1-5) Birashobora kandi kuba ngombwa ko duhindura ingingo, igihe turonse amakuru mashasha. Umwami Dawidi yarahawe amakuru atari yo ku bijanye na Mefibosheti, umwuzukuru wa Sauli. Mu nyuma, igihe Dawidi yaronka amakuru y’imvaho, yaciye ahindura ingingo yari yafashe. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Hari igihe rero bishobora kuba nkenerwa ko natwe tubigenza gutyo.

16. (a) Ni impanuro izihe zodufasha gufata ingingo nziza? (b) Kubera iki vyokenerwa ko dusubira gusuzuma ingingo twari twarafashe, kandi twoca dukora iki?

16 Ijambo ry’Imana riduhanura kutihutagiza igihe dufata ingingo zihambaye. (Imig. 21:5) Dufashe akanya tukarimbura twitonze ibintu vyose bijanye n’iyo ngingo, turashobora gufata ingingo nziza. (1 Tes. 5:21) Imbere y’uko serugo afata ingingo, arakwiye gufata umwanya akagira ubushakashatsi muri Bibiliya no mu bitabu bishingiye kuri yo, adashize inyuma kurimbura ivyiyumviro bitangwa n’abo mu rugo rwiwe. Niwibuke ko Yehova yasavye Aburahamu kwumviriza umugore wiwe. (Ita. 21:9-12) Abakurambere na bo nyene barakwiye gufata umwanya wo kugira ubushakashatsi. Igihe rero babonye amakuru mashasha yerekana ko bakwiye guhindura ingingo bari barafashe, nimba bakora ibitegereka kandi bakifata ruto, ntibazogonanwa kuyihindura batinya ko bohava batakaza icubahiro. Igihe bikenewe, barakwiye kugira umutima ukunze wo guhindura ivyiyumviro be n’ingingo bamaze gufata, kandi twese ni ko dukwiye kubigenza. Ivyo birashobora gutuma mw’ishengero harangwa ubumwe n’amahoro.​—Ivyak. 6:1-4.

NIWUBAHIRIZE INGINGO UFATA

17. Ni ibiki vyodufasha gufata ingingo nziza?

17 Burya ingingo zirarutana. Ingingo zihambaye zisaba ko dufata umwanya tukazirikana cane kandi tukarimbura ibintu twitonze. Nk’akarorero, guhitamwo kwubaka be n’uwo mwokwubakana, ni ingingo ihambaye. Iyindi ngingo ihambaye ariko ivamwo ivyiza vyinshi, ni uguhitamwo igihe co gutangura umurimo w’igihe cose. Imbere yo gufata ingingo nk’izo, birahambaye ko twizigira duherejeko yuko Yehova azotuyobora. (Imig. 1:5) Muri ico gihe, turakwiye kuronderera impanuro muri Bibiliya no kwitura Yehova mw’isengesho. Urama wibuka ko Yehova ashobora kuturonsa kamere zotuma dufata ingingo zihuje n’ivyo agomba. Igihe cose rero uzoba ugomba gufata ingingo ihambaye, urama wibaza uti: ‘Iyi ngingo yoba izokwerekana ko nkunda Yehova? Yoba izotuma mu rugo iwacu harangwa amahoro n’umunezero? Vyongeye, yoba izokwerekana ko nihangana be n’uko ndi umunyabuntu?’

18. Kubera iki Yehova atureka tukifatira ingingo?

18 Yehova ntaduhata ngo tumukunde canke ngo tumukorere. Ni twe twihitiramwo. Kubera ko yaduhaye umwidegemvyo wo kwihitiramwo, arubahiriza uburenganzira dufise bwo ‘kwihitiramwo’ kumukorera canke kutamukorera. (Yos. 24:15; Umus. 5:4) Ariko rero, yiteze ko twubahiriza ingingo dufata twisunze Ijambo ryiwe. Nitwizigira ubuyobozi Yehova aduha kandi tukisunga ingingo ngenderwako ziwe, tuzofata ingingo nziza maze tugume dushikamye mu nzira zacu zose.​—Yak. 1:5-8; 4:8.