Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 INKURU Y’UBUZIMA

Kugendana n’inkerebutsi vyaramfashije cane

Kugendana n’inkerebutsi vyaramfashije cane

UWO musi mu gitondo, akabeho kari kose. Twari i Brookings muri Dakota yo mu Bumanuko, muri Amerika. Naciye mbona ko hagiye kuba igikonyozi. Ariko rero wotangara wumvise ko kuri uwo musi nyene, jewe n’abandi bantu bakeyi twari mu gihangare kiraho, turiko turadegedwa. Uzi n’inkuru? Twari duhagaze imbere y’urugomero rw’inka rwari rwuzuye amazi akanye! Reka ndabiganire ivyanje kugira mumenye icari catujanyeyo.

UMURYANGO NAKURIYEMWO

Datawacu Alfred be na dawe

Navutse ku wa 7 Ntwarante mu 1936, nkaba ndi umuhererezi mu bana bane. Twaba mu buseruko bwa Dakota yo mu Bumanuko, tukaba twari dufise agatongo gatoyi twarima. Naho umuryango wacu witaho kurima no kworora, si vyo washira imbere. Abavyeyi banje babatijwe mu 1934, baba Ivyabona vya Yehova. Kubera ko bari bariyeguriye Umuvyeyi wacu wo mw’ijuru Yehova, gukora ivyo Imana igomba ni vyo bashira imbere. Dawe yitwa Clarence. Yarabaye umusuku w’ishengero (umuhuzabikorwa w’inama y’abakurambere) mw’ishengero ritoyi twarimwo ry’i Conde. Datawacu Alfred na we nyene yahavuye arangura iryo banga.

Umuryango wacu warakunda kwitaba amakoraniro no kwamamaza inzu ku nzu, kugira ngo tubwire abandi ivyiza igitangaza Bibiliya idusezeranira. Akarorero k’abavyeyi bacu be n’indero baduhaye vyaragize ingaruka nziza cane kuri twebwe abana. Jewe na mushikanje Dorothy, twabaye abamamaji dufise imyaka itandatu. Mu 1943, nariyandikishije mw’Ishure ry’ubusuku bwa gitewokarasi, rikaba ari ho ryari rigitangura.

Igihe nari umutsimvyi mu 1952

Twaraha agaciro cane amateraniro n’amahwaniro. Kw’ihwaniro ryabaye mu 1949 i Sioux Falls muri Dakota yo mu Bumanuko, umuvukanyi Grant Suiter ni we yari yaserukiye ibiro vy’ishami. Ndacibuka ko yashikirije insiguro ivuga ngo “Igihe kigeze kure cane kuruta uko uvyiyumvira!” Yarashimitse ku vy’uko abakirisu bose  biyeguye bakwiye kwitanga batiziganya mu gutangaza inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana. Ivyo vyatumye mfata ingingo yo kwiyegurira Yehova. Kw’iteraniro ry’umuzunguruko rikurikira ryabereye i Brookings, ni ho naja muri ca gihangare navuga mu ntango, nkaba nagira mbatizwe. Twabatijwe turi bane muri rwa rugomero rw’icuma, ku wa 12 Munyonyo mu 1949.

Naciye nishingira umugambi wo kuba umutsimvyi. Natanguye ubutsimvyi ku wa 1 Nzero 1952, mfise imyaka 15. Bibiliya ivuga iti: “Uwugendana n’inkerebutsi azocika inkerebutsi.” Mu muryango iwacu hari inkerebutsi nyinshi zashigikiye ingingo nafashe yo gukora ubutsimvyi. (Imig. 13:20) Narakunda gusohokana na datawacu Julius yari afise imyaka 60. Naho yanduta, twaramarana ibihe biryoshe cane mu ndimiro. Iyo nararibonye narayigiyeko ibintu vyinshi. Dorothy na we nyene ntiyatevye kuba umutsimvyi.

INGENE ABACUNGEZI B’IMIZUNGURUKO BAMFASHIJE

Nkiri muto, abavyeyi banje barakunda kwakira abacungezi b’imizunguruko n’abakenyezi babo. Umucungezi yamfashije cane ni Jesse Cantwell be n’umukenyezi wiwe Lynn. Indemesho bampaye ni kimwe mu vyatumye mfata ubutsimvyi. Ukuntu banyitwararika vyaratumye nishingira imigambi yo mu vy’impwemu. Igihe baba bagendeye amashengero yo mu micungararo iwacu, barantumako tugakorana mu ndimiro. Emwe, vyarandyohera cane kandi vyarankomeza!

Mu nyuma basubiriwe na Bud Miller be n’umukenyezi wiwe Joan. Ico gihe nari mfise imyaka 18, nkaba nari mpanganye n’ikibazo co kuja mu gisoda. Urwego rwari rujejwe abinjira mu gisoda mu karere iwacu, rwabanje kunshira mu murwi w’abakora ivyo nabona ko biteye kubiri n’itegeko rya Yezu ryo kutivanga muri politike. Jewe nipfuza kwamamaza inkuru nziza y’Ubwami. (Yoh. 15:19) Naciye nitura urwo rwego ndarusaba ko rwonshira mu mugwi w’abavugabutumwa.

Nararyohewe cane kubona umuvukanyi Miller yaramperekeje imbere ya rwa rwego rujejwe ivya gisirikare. Yari asanzwe ari umuntu yugurutse kandi adatinya. Kuba nari kumwe n’umuntu nk’uyo ahumuye mu vy’impwemu, vyatumye nshira umutima mu nda! Urwo rwego rumaze kunyumviriza, mu mpera z’ici ryo mu 1954 rwaremeje ko ndi umuvugabutumwa. Ivyo vyanyugururiye inzira yo gushikira akandi gateka.

Igihe nari Umunyabeteli mushasha, ndi iruhande y’ikamyo ya Beteli

 Ico gihe, naratumweko ngo nje gukorera kuri Beteli, ahahoze iyororero-rimiro rya Watchtower, i Staten Island muri New York. Naramaze imyaka nk’itatu ndahakorera. Ivyo vyatumye ndahamenyera ibintu vyinshi bishimishije, kuko nahahuriye n’abahumure benshi kandi ngakorana na bo.

MBA UMUNYABETELI

Ndi kumwe n’umuvukanyi Franz kuri WBBR

Kuri iryo yororero-rimiro ry’i Staten Island, ni ho hakorera ya radiyo y’Ivyabona vya Yehova yitwa WBBR. Bayikoresheje kuva mu 1924 gushika mu 1957. Muri ico kigo, hakorera Abanyabeteli bari hagati ya 15 na 20 gusa. Abenshi muri twebwe twari tukiri bato kandi ntitwari bwamenye utuntu n’utundi. Ariko rero twari kumwe n’umuvukanyi ahumuye yarobanujwe impwemu, yitwa Eldon Woodworth. Yari inararibonye koko. Kuba yaratwitaho nk’umuvyeyi, vyaradukomeje mu vy’impwemu. Bishitse ibere rikayaga, yarakunda kutwibutsa ko ivyo Umukama yashitseko ari igitangaza, kandi akoresheje abanyagasembwa.

Harry Peterson yari umunyamwete cane mu ndimiro

Twari kumwe kandi n’umuvukanyi Frederick Franz, kakaba kari agateka kadasanzwe. Ubukerebutsi n’ubumenyi budasanzwe yari afise bushingiye ku Vyanditswe twarabwungukiyeko cane, kandi yaratwitwararika umwe wese ku giti ciwe. Uwadutegurira ibifungurwa yari Harry Peterson. Twakunda kumuhamagara Peterson aho gukoresha izina ryiwe, ari ryo Papargyropoulos. Na we nyene yari uwarobanuwe, kandi yari afise umwete udasanzwe mu ndimiro. Naho yitaho cane igikorwa yari ashinzwe kuri Beteli, ntiyibagira indimiro. Buri kwezi, yarashobora gutanga ibinyamakuru amajana n’amajana. Kubera ko yari azi cane Bibiliya, ibibazo nka vyose twamubaza yaravyishura.

INGENE NUNGUKIYE KURI BASHIKI BACU B’INKEREBUTSI

Ivyamwa be n’imboga twimbura twaca tubihingura, tukabitekera mu magopo. Ku mwaka, umuryango wose wa Beteli twawuronsa amagopo apima amalitiro 42.600. Naraharonkeye akaryo ko gukorana na mushiki wacu w’inararibonye yitwa Etta Huth. Ni we yari ajejwe gutegura urutonde twisunga mu kuvanga ivyo twatekera. Mu kiringo co kubitekera, bashiki bacu bo mu micungararo baraza kudufasha, Etta akaba yarasahiriza mu gutunganya ico gikorwa. Naho Etta yarangura uruhara rukomeye muri ico gikorwa,  yaritwararika gutanga akarorero keza mu bijanye no kwubaha abavukanyi bari bahagarikiye ico kigo. Yari intangakarorero mu kuyobokera ubukuru bwa gitewokarasi.

Twe na Angela na Etta Huth

Umwe muri abo bashiki bacu baza gufasha yari umwigeme yitwa Angela Romano. Etta yari yaramufashije igihe yamenya ukuri. Nahavuye nubakana na Angela muri Ndamukiza 1958, ubu hakaba haciye imyaka 58 twinovorera hamwe uduteka dutandukanye tw’umurimo. Kubona Angela yagumye ari intahemuka kuri Yehova muri iyo myaka yose, vyarakomeje umubano wacu. Ni inkerebutsi koko, kandi ndamwizigira mperejeko naho twoca mu ngorane zimeze gute.

MBA UMUMISIYONARI, MU NYUMA NA HO UMUCUNGEZI

Igihe inyubakwa zakoreramwo ya radiyo yacu WBBR i Staten Island zagurishwa mu 1957, naciye mara igihe gito nkorera kuri Beteli y’i Brooklyn. Ni ho nubakana na Angela, nca ndava kuri Beteli. Twaciye tumara imyaka itatu dukorera ubutsimvyi i Staten Island. Naramaze n’igihe gitoya nkorera abari baguze ya radiyo yacu, ikaba yari isigaye yitwa WPOW.

Twe na Angela twagumye tworoheje ubuzima kugira ngo tugume twiteguriye gukorera aho vyokenerwa hose. Ivyo vyatumye mu ntango z’umwaka wa 1961, duterwa agateka ko kuba abatsimvyi badasanzwe i Falls City muri Nebraska. Butaraca na kabiri, twaciye dutumirwa mw’Ishure ry’ubusuku bw’Ubwami, ico gihe rikaba ryamaze ukwezi kwose i South Lansing muri New York. Iryo Shure ryaraturyoheye cane kandi twari twiteguriye gukoresha ubumenyi twarikuyemwo, dusubiye i Nebraska. Ariko rero, twaratangaye duciye turungikwa muri Kamboje gukorerayo ubumisiyonari! Igihe twari muri ico gihugu giteye igomwe co mu Bumanuko bushira Ubuseruko bwa Aziya, twarabonye ibintu bishasha, turumva amajwi tutamenyereye, twongera turafungura ibintu tutari bwigere turya. Ntiworaba ukuntu twari dushashaye kubwira abantu inkuru nziza y’Ubwami!

Mugabo rero, haciye haba ihinduka mu vya politike, duca twimukira muri Vietnam yo mu Bumanuko. Ikibabaje ni uko inyuma y’imyaka ibiri nafashwe n’indwara ikomeye, bica biba ngombwa ko dusubira i muhira. Nari nkeneye umwanya kugira ngo ntore mitende, kandi maze gukira, naciye nsubira gukora ubutsimvyi.

Twe na Angela mu 1975, imbere yo gutanga ikiganiro kuri televiziyo

Muri Ntwarante 1965, twaciye duterwa agateka ko kugendera amashengero. Twamaze imyaka 33 ndi umucungezi w’umuzunguruko canke w’intara, ushizemwo n’ibikorwa vyinshi narangura bijanye no gutegura amahwaniro. Narahimbarwa cane n’ivyo bikorwa, kuko amahwaniro yamye ari ibiringo vy’intibagirwa kuri jewe. Twaramaze imyaka tugendera amashengero yo mu karere ka New York City, turagirira amahwaniro atari make ku kibuga ca Yankee Stadium.

NSUBIRA KURI BETELI NO MU MASHURE YA GITEWOKARASI

Nk’uko bishikira abatari bake mu gikorwa c’igihe cose, twe na Angela twagiye turashingwa ibikorwa bihimbaye ariko bitoroshe. Nk’akarorero mu 1995, narasabwe kwigisha Ishure rimenyereza abasuku. Haciye imyaka itatu, twaciye duhamagarwa  gukorera kuri Beteli. Ntiworaba ingene nahimbawe cane no gusubira aho nari natanguriye umurimo udasanzwe w’igihe cose, hakaba hari haciye imyaka irenga 40! Naramaze igihe nkorera mu Rwego rujejwe umurimo, ndi n’umwigisha mu mashure atandukanye. Mu 2007, Inama Nyobozi yarashinze Urwego rujejwe ivy’amashure ya gitewokarasi abera kuri Beteli, nkaba naratewe agateka ko kuruhagarikira imyaka itari mike.

Mu myaka ya vuba, twariboneye amahinduka menshi akomeye mu bijanye n’amashure ya gitewokarasi. Mu 2008, haratanguye Ishure ry’abakurambere b’ishengero. Mu myaka ibiri yakurikiye, abakurambere barenga 12.000 barize iryo Shure kuri Beteli y’i Patterson n’i Brooklyn. Ubu iryo shure riragirwa no mu bindi bibanza, aho ryigishwa n’abakorera mu ndimiro bamenyerejwe. Mu 2010, rya Shure ryamenyereza abasuku ryarahindutse riba Ishure ry’ivya Bibiliya ry’abavukanyi batubatse, haca hatanguzwa n’irindi rishasha ryitwa Ishure ry’ivya Bibiliya ry’abakirisu bubakanye.

Guhera mu mwaka w’umurimo wa 2015, ayo mashure abiri yarashizwe hamwe, acika Ishure ry’abamamaji b’Ubwami. Abaryitaba bashobora kuba bubatse canke batubatse, ari abavukanyi canke bashiki bacu. Abenshi barahimbawe bumvise ko iryo shure ryobereye no mu mashami atandukanye yo hirya no hino kw’isi. Birashimishije kubona ingene benshi baguma barushiriza kuronka uturyo two kwitaba ayo mashure. Vyongeye, ndakenguruka cane kubona naramenyanye n’abatari bake bitavye ayo mashure.

Nsubije amaso inyuma, kuva igihe nagira mbatizwe muri rwa rugomero gushika ubu, ndashimira Yehova kubona yarandonkeje abantu b’inkerebutsi bamfashije gushikama mu kuri. Abenshi ntitwanganya imyaka kandi ntitwari dusangiye imico. Ariko bose bari bahumuye mu vy’impwemu. Ivyo bakora be n’inyifato yabo vyarerekana ko bakunda cane Yehova. Mw’ishirahamwe rya Yehova, turafise abantu benshi b’inkerebutsi dushobora kugendana. Ivyo narabigize, kandi vyaramfashije cane.

Ndahimbarwa no kumenyana n’abanyeshure bo mu mihingo itandukanye y’isi