Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 5 2017

 NIWIGANE UKWIZERA KWABO | SARA

Imana yamwise “Umuganwakazi”

Imana yamwise “Umuganwakazi”

SARA arahagaritse ivyo yariko arakora, arunamuka maze araba ibuheramaso. Abakozi biwe bariko barakorana umwete kandi banezerewe, kubera ko abayobora neza. Sara na we nyene, ibimwerekeye abikorana umwete. Sa n’uwumubona yatwawe n’ivyiyumviro, ariko yikandakanda ibiganza. Kumbure ahejeje gutera ikiremo kw’ihema babamwo. Urwo ruhema rujishwe mu bwoya bw’impene rwaracuye kubera imyaka rumaze ku zuba rwongera runyagirwa. Ivyo bimwibutsa igihe kinini babayeho baza barimukanga. Buriko buragoroba. Sara yabonye Aburahamu * afata inzira mu gitondo, kandi n’ubu ahanze amaso nya nzira nyene. Agiye rero abona uwo munega wiwe aserutse ku gasozi ko hakurya, aca atangura kumwenyurana urweze.

Haraciye imyaka nka cumi Aburahamu ajabukanye Uruzi Efurate umuryango wiwe n’abasuku biwe indiri, abimurira i Kanani. Sara yarashigikiye umunega wiwe abikunze muri urwo rugendo rwabashikanye iyo batazi. Yari azi ko Aburahamu yogize uruhara rukomeye mu mugambi Yehova yari afise wo gushiraho uruvyaro be n’ihanga atonesha cane. None Sara we yobigizemwo uruhara uruhe? Yari amaze imyaka 75 kandi yari ingumba. Ashobora kuba yaribaza ati: ‘None umuhango wa Yehova uzoranguka gute nkiri muka Aburahamu?’ Nimba yarahagaritse umutima mbere bikanka ko arindira yihanganye, umuntu yomutahura.

Na twebwe vyoshika tukibaza duti: ‘Imihango y’Imana izoranguka ryari?’ Kurindira twihanganye ntivyoroha, canecane igihe turindiriye ikintu dushashaye kubona carangutse. None twokwigira iki ku kwizera kw’uwo mugore adasanzwe?

“YEHOVA NTIYANKUNDIYE”

Uwo muryango wari uherutse kuva mu Misiri. (Itanguriro 13:1-4) Bari bakambitse mu karere k’imisozi kari mu Buseruko bwa Beteli, ako Abanyakanani bita Luzi. Sara ahagaze kuri uwo musozi, yarashobora kubona igice kinini c’Igihugu c’isezerano. Yarabona ibigwati vy’Abanyakanani be n’amabarabara yafasha ingenzi gushika mu turere twa kure. Ariko ivyo vyose nta ho vyasa bisana n’igisagara yakomokamwo. Yari yakuriye i Uri, igisagara c’i Mezopotamiya cari ku bilometero 1.900. Yari yasizeyo incuti nyinshi be n’ibihinda vy’igisagara carimwo amasoko n’amamangazini, hamwe rero n’inzu yiwe nziza cane y’impome n’ibisakazo bikomeye, kumbure yarimwo n’amazi. Ariko hamwe twokwibaza ko Sara yariko yangaza umutima ku bihinda yasize i Uri be n’uko yari abihahamiye, twoba tuzi inusu uwo mugore yubaha cane Imana.

Raba ivyo intumwa Paulo yanditse, imyaka 2.000 inyuma y’aho. Ku bijanye n’ukwizera kwa Sara na Aburahamu, yavuze ati: “Iyo baba koko bagumye bibuka ahantu bari baravuye, baba bararonse akaryo ko gusubirayo.” (Abaheburayo 11:8, 11, 15) Yaba Sara canke Aburahamu, nta n’umwe yagumije umutima ku vyo yahevye. Iyo baguma biyumvira ivyo bintu, ntibari kugenda badafashe ingingo yo gusubira iwabo. Ariko rero iyo basubirayo, bari kuba  bihombeje agateka kadasanzwe Yehova yagomba kubatera. Vyongeye, aho kuba akarorero k’ukwizera gakora ku mutima abantu amamiliyoni, ubu nta n’umwe aba akibibuka.

Aho kuraba inyuma, Sara yaravye imbere. Yagumye ashigikira umunega wiwe mu kiringo cose bamaze muri ico gihugu, akamufasha kuzinga amahema, kuyobora imikuku hamwe no gusubira gushinga amahema. Yarihanganiye n’izindi ngorane be n’ayandi mahinduka. Vyarashitse Yehova arasubira kubwira Aburahamu ibijanye n’umuhango yamuhaye, ariko n’ico gihe ntiyacishije mu kanwa Sara!​—Itanguriro 13:14-17; 15:5-7.

Amaherezo, Sara yarafashe ingingo yo kubwira Aburahamu umugambi yari amaze igihe yiyumvira. Nuse n’uwumubona mu maso, ariye umutima amenyo akavuga ati: “Ehe rero ndakwinginze! Yehova ntiyankundiye ko mvyara abana.” Yaciye rero asaba umugabo wiwe ngo amuvyarire abana biciye ku ncoreke yiwe Hagari. Ibaze nawe agahinda Sara yari afise mu gusaba ico kintu umugabo wiwe! Ubu ikintu nk’ico cosa n’ikitumvikana, ariko kera vyari ibisanzwe ko umugabo arondera umugore wa kabiri canke umuhabara, kugira amuvyareko samuragwa. * Sara yoba none yibwiye ko muri ubwo buryo, umugambi w’Imana wo gukura ihanga mu ruvyaro rwa Aburahamu wociye uranguka? Uko biri kwose, urabona ko yari yiyemeje kugira ikintu kinini ahevye. None Aburahamu yavyakiriye gute? Bibiliya ivuga iti: “Aburamu yumviriza ijwi rya [Sara].”​—Itanguriro 16:1-3.

None iyo nkuru yoba yerekana ko Yehova ari we yatumye Sara asaba ico kintu? Eka data. Ico kintu yasavye kigaragaza nyabuna ingene ivyiyumviro vy’umuntu biri n’agahaze. Sara yibwiye ko Imana ari yo yatumye ashikirwa n’ivyago yarimwo, akaba atabona ko yoba ifise uwundi muti. Umuti Sara yari atoye, woje usongera isibe. Ariko rero iciyumviro yatanze carerekana ko ata bwikunzi yagira. None ntidukorwa ku mutima n’ako gatima yagaragaje muri iyi si, aho usanga abantu benshi bashira imbere inyungu zabo gusa? Nitwemera gushira imigambi y’Imana imbere y’inyungu zacu z’ubwikunzi, tuzoba twiganye ukwizera kwa Sara.

“WATWENZE”

Bidatevye, Hagari yarasamye inda ya Aburahamu. Hagari yaciye atangura gusuzugura inabuja Sara, akaba kumbure yibwiye ko iyo mbanyi yatuma aba uwuhambaye kumuruta. Umve yemwe ukuntu Sara yarumanze yiteze gusomera! Sara abiherewe uruhusha na Aburahamu kandi ashigikiwe na Yehova, yarahanye Hagari mu buryo Bibiliya itavuga. Hagari yahavuye avyara umuhungu ari we  Ishimayeli, mu nyuma haraca imyaka itari mike. (Itanguriro 16:4-9, 16) Igihe Sara yari afise imyaka 89, Aburahamu na we 99, ni ho iyo nkuru isubira kuvuga ibijanye n’ubutumwa Yehova yatanze. Ese ingene bwari ubutuma butangaje!

Yehova yarasubiye kubwira umugenzi wiwe Aburahamu ko yogwije uruvyaro rwiwe. Imana yaciye ihindura n’izina ryiwe. Gushika ico gihe yitwa Aburamu, ica imwita Aburahamu, bisobanura ngo “Se w’isinzi.” Uwo musi, Yehova yarerekanye ari bwo bwa mbere uruhara rwa Sara mu mugambi wiwe. Yarahinduye izina ryiwe Sarayi, irishobora kuba risobanura ngo “umunyamahane,” maze imwita izina benshi tumenyereye ari ryo Sara. Wari uzi none ko izina Sara risobanura ngo “umuganwakazi”? Yehova yarasiguye igituma yahisemwo kwita gutyo uwo mugore w’igikundiro. Yabwiye Aburahamu ati: “Nzomuhezagira, kandi nzoguha umuhungu kuri we; egome, nzohezagira Sara, na we azokomokako amahanga; abami b’ibisata vy’abantu bazokwamuka kuri we.”​—Itanguriro 17:5, 15, 16.

Ibaze nawe! Isezerano Yehova yagize ryo gutanga uruvyaro rwotumye amahanga yose aronka umuhezagiro, ryorangutse biciye ku muhungu wa Sara! Imana yahisemwo kwita nya muhungu Izahaki, bikaba bisobanura “Agatwengo.” Aburahamu acumva ko Imana ifise umugambi wo guha akana Sara, yaciye “agwa yubamye maze atangura gutwenga.” (Itanguriro 17:17) Yarumiwe, yicwa n’umunezero. (Abaroma 4:19, 20) Sara we bite?

Bidatevye, kwa Aburahamu haraje abagabo batatu atari azi. Naho hari ku zuba ry’umurango, uwo mutama n’umukecuru wiwe baciye bakwakwanya barakira abo bashitsi. Aburahamu yabwiye Sara ati: “Nyarutsa! Fata ingero zitatu za seya z’ifu inoze, ucumbe igicumbe maze ukore udutsima tw’umuzingi.” Ico gihe kwakira abashitsi cari igikorwa kitoroshe. Aburahamu ntiyatanye igikorwa umugore wiwe. Yaciye anyaragasa akerera ikimasa, arategura n’ibindi bifungurwa n’ibinyobwa. (Itanguriro 18:1-8) Erega, ba “bagabo” bari abamarayika ba Yehova! Iyo nkuru ni yo intumwa Paulo ashobora kuba yari afise mu bwenge igihe yandika ati: “Ntimwibagire ubwakiranyi, kuko bwatumye bamwe baha indaro abamarayika batabizi.” (Abaheburayo 13:2) Woba none uzokwigana ako karorero kadasanzwe k’ubwakiranyi Aburahamu na Sara badusigiye?

Sara yari umwakiranyi

Igihe umwe muri abo bamarayika yasubiriramwo Aburahamu umuhango Imana yatanze w’uko Sara yokwibarutse umuhungu, Sara yari mw’ihema ryiwe, abumviriza. Kwumva ko yokwibarutse ashaje ukuraho, vyaramutangaje cane biranka ko yigumya. Yaciye yeguka n’agatwengo, ati: “Ko maze kuba akaheze, ubwo koko nzoronka agahimbare narirya umukama wanje ashaje?” Uwo mumarayika yaciye amukosora mu kumubaza ati: “Hari ikidashoboka kuri Yehova?” Abantu usanga bakunda kwisigura. Na Sara yaciye yisigura n’ubwoba n’akantu ati: “Sinatwenze!” Ariko nya mumarayika yasubijeyo ati: “Oya, watwenze.”​—Itanguriro 18:9-15.

Kuba Sara yaratwenze, vyoba vyerekana ko atagira ukwizera? Habe namba. Bibiliya ivuga iti: “Kubera ukwizera kandi, Sara ubwiwe yararonse ububasha bwo gusama inda y’uruvyaro, naho yari yararenganye imyaka yavyo, kuko yabonye ko uwari yarasezeranye ari umwizigirwa.” (Abaheburayo 11:11) Sara yari azi Yehova, akamenya neza ko ashoboye gushitsa ico asezeranye cose. Ni nde muri twebwe adakeneye ukwizera gukomeye nk’ukwo? Biraba vyiza turushirije kumenya neza ya Mana ivugwa muri Bibiliya. Gutyo, tuzibonera ko Sara atihenze mu kwizera iyo Mana. Si ivy’imbeshere, Yehova ni umwizigirwa kandi arashitsa ivyo asezeranye vyose. Hari n’igihe abishitsa mu buryo budutangaza canke butuma twegurwa n’agatwengo!

“UMVIRIZA IJWI RYIWE”

Yehova yarahaye impera Sara kubera ukwizera kwiwe

Igihe Sara yari afise imyaka 90, yagiye yabona umusi yarindiranye igishika kuva agishika mu bigero. Yaravyariye umuhungu umugabo wiwe, uwari arumije imyaka ijana! Nk’uko Imana yari yaravuze, Aburahamu yise nya mwana Izahaki, bisobanura “Agatwengo.” Sa n’uwubona Sara arushe mugabo amwenyurana urweze, akavuga ati: “Imana  yanteguriye agatwengo: uwuzovyumva wese azontwenga.” (Itanguriro 21:6) Iyo ngabirano itangaje ya Yehova, nta gukeka ko yanezereje Sara gushika apfuye. Ariko rero, yaratumye agira n’ibanga ridasanzwe.

Igihe Izahaki yari afise imyaka itanu, umuryango warakoze urubanza rwo kumucutsa. Ariko si bose bari baryohewe. Bibiliya ivuga ko Sara “yaguma abona” inyifato idahimbaye. Ishimayeli, umuhungu wa Hagari w’imyaka 19, yaguma ashinyagurira Izahaki. Ntikwari ugutebura gusanzwe. Intumwa Paulo yahavuye yandika ko ivyo Ishimayeli yagira rwari uruhamo. Sara ntiyabonye ko ako gasotoro cari ikintu gisanzwe: Yarabona ko umuhungu wiwe abangamiwe. Yari azi neza ko Izahaki atari umuhungu wiwe gusa, mugabo ko yari afise uruhara rudasanzwe mu mugambi wa Yehova. Yaciye arya umutima amenyo arabiyaga n’umugabo wiwe ata guca ku ruhande. Yamusavye kwirukana Hagari na Ishimayeli.​—Itanguriro 21:8-10; Abagalatiya 4:22, 23, 29.

None Aburahamu yavyakiriye gute? Dusoma duti: “Ico kintu kibabaza cane Aburahamu ku bijanye n’umuhungu wiwe.” Yariyumvamwo cane Ishimayeli maze biramunanira kurengera ikibabarwe ca sebibondo. Yehova we yagumye abona ibintu uko biri, aca arahaseruka. Dusoma duti: “Maze Imana ibwira Aburahamu iti: ‘Ntureke ngo hagire ikintu na kimwe Sara aguma akubwira kikubabaza ku vyerekeye uwo muhungu no ku vyerekeye umushumbakazi wawe. Umviriza ijwi ryiwe, kuko ikizokwitwa uruvyaro rwawe kizoboneka biciye kuri Izahaki.’” Yehova yarasubirije umutima mu nda Aburahamu ko azokwitwararika Hagari n’uwo muhungu. Aburahamu murundi yaciye agamburuka.​—Itanguriro 21:11-14.

Sara yari umukenyezi wa Aburahamu abushitse akaba n’umufasha abikwiye. Ntiyasîga inkore ku maso umugabo wiwe. Abonye ingorane yobangamiye umuryango be na kazoza kabo, yarayibwira umunega wiwe atarya umunwa. Ariko ukuba atarya umunwa ntibisobanura ko yashira isoni. Nkako intumwa Petero, ubwiwe akaba yari afise umugore, yahavuye avuga ko Sara yari umugore w’akarorero yubaha cane umunega wiwe. (1 Abakorinto 9:5; 1 Petero 3:5, 6) Iyo Sara aza kwinumira, ntiyari kuba yubashe Aburahamu namba, kubera ko vyari gutuma Aburahamu n’umuryango wiwe wose bahahombera vyinshi cane. Sara rero yaravuga ivyaba bikenewe, abigiranye urukundo.

Abakenyezi benshi baraha agaciro akarorero ka Sara. Baramwigirako ingene boyaga n’abanega babo ata kurya umunwa, ariko babigiranye icubahiro. Hari abakenyezi usanga bokwipfuza ko Yehova abavugira nk’uko yavugiye Sara. Naho biri ukwo, barigira ku karorero kadasanzwe Sara yasize k’ukwizera, k’urukundo n’ukwihangana.

Naho Yehova yise Sara “Umuganwakazi,” Sara ntiyigeze yitega ko azokwamikara

Naho Yehova ubwiwe yise uwo mukenyezi w’igikundiro “Umuganwakazi,” Sara ntiyigeze yitega ko azokwamikara. Ntibitangaje kubona igihe yapfa afise imyaka 127, Aburahamu yaciye “yinjira kuborogera Sara no kumuririra.” * (Itanguriro 23:1, 2) Yaratuntujwe cane no kubura “Umuganwakazi” wiwe yikundira. Nta gukeka ko na Yehova Imana yababajwe n’urupfu rw’uwo mugore w’umwizigirwa, akaba afise umugambi wo kumuzura kugira yibere mw’iparadizo yo kw’isi. Sara azokwiberaho ibihe bidahera mu munezero ntangere, yibanire n’abigana ukwizera kwiwe bose.​—Yohani 5:28, 29.

^ ing. 3 Mu bisanzwe imbere y’uko Imana ibahindurira amazina, uwo mugabo yitwa Aburamu, umugore wiwe na we Sarayi. Ariko kugira tworoshe ibintu, tuza gukoresha amazina benshi bamenyereye.

^ ing. 10 Yehova yaramaze igihe areka abagabo bakabira abagore benshi. Ariko yahavuye aha Yezu Kristu ububasha bwo gusubizaho ingingo yari yarashingiye umubano w’ababiranye muri Edeni, y’uko umugabo agira umugore umwe.​—Itanguriro 2:24; Matayo 19:3-9.

^ ing. 25 Sara ni we mugore wenyene Bibiliya ivuga imyaka yari afise igihe yapfa.