Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 5 2017

Ibirwanisho vyose vy’intambara bizosangangurwa

Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya ibivugako iki?

Kw’isi hoba hazokwigera haba amahoro?

Wokwishura gute?

  • Ego

  • Oya

  • Kumbure

Ico Bibiliya ivuga

Igihe Yezu Kristu azoba ategeka, “hazobaho amahoro menshi gushika ukwezi kutakiriho,” ni ukuvuga ibihe bidahera.​—Zaburi 72:7.

Ibindi Bibiliya ivuga

Amahoro yo mu mutima yoba ashoboka muri iki gihe?

Bamwebamwe bavuga  . . . yuko tudashobora kuronka amahoro yo mu mutima isi icuzuyemwo imibabaro n’akarenganyo. Uvyibazako iki?

Ico Bibiliya ivuga

No muri iki gihe, abiyegereza Imana barashobora kwironkera “amahoro y’Imana arengeye ukwiyumvira kwose.”​—Abafilipi 4:6, 7.

Ibindi Bibiliya ivuga

  • Imana isezerana ko izokuraho imibabaro n’akarenganyo. Ivuga iti: “Ibintu vyose ndiko ndabigira bishasha.”​—Ivyahishuwe 21:4, 5.

  • Turashobora kuronka amahoro yo mu mutima mu kwitwararika “ivyo dukeneye mu vy’impwemu.”​—Matayo 5:3.