Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 5 2017

Ibirwanisho vyose vy’intambara bizosangangurwa

Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya ibivugako iki?

Kw’isi hoba hazokwigera haba amahoro?

Wokwishura gute?

  • Ego

  • Oya

  • Kumbure

Ico Bibiliya ivuga

Igihe Yezu Kristu azoba ategeka, “hazobaho amahoro menshi gushika ukwezi kutakiriho,” ni ukuvuga ibihe bidahera.​—Zaburi 72:7.

Ibindi Bibiliya ivuga

Amahoro yo mu mutima yoba ashoboka muri iki gihe?

Bamwebamwe bavuga  . . . yuko tudashobora kuronka amahoro yo mu mutima isi icuzuyemwo imibabaro n’akarenganyo. Uvyibazako iki?

Ico Bibiliya ivuga

No muri iki gihe, abiyegereza Imana barashobora kwironkera “amahoro y’Imana arengeye ukwiyumvira kwose.”​—Abafilipi 4:6, 7.

Ibindi Bibiliya ivuga

  • Imana isezerana ko izokuraho imibabaro n’akarenganyo. Ivuga iti: “Ibintu vyose ndiko ndabigira bishasha.”​—Ivyahishuwe 21:4, 5.

  • Turashobora kuronka amahoro yo mu mutima mu kwitwararika “ivyo dukeneye mu vy’impwemu.”​—Matayo 5:3.

 

Raba n'ibindi

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Amahoro azoza kw’isi gute?

Numenye ukuntu Imana yasezeranye kuzana amahoro kw’isi biciye ku Bwami bwayo.

UMUNARA W’INDERETSI

Gusenga vyokumarira iki?

Uzokwunguka iki niwaza urasenga kenshi?