UVYIBAZAKO IKI?

Abamarayika boba babaho? Bibiliya ivuga iti:

“Hezagire Yehova, yemwe bamarayika biwe, mukomeye mu bubasha, mushitsa ijambo ryiwe, mu kwumviriza ijwi ry’ijambo ryiwe.”​Zaburi 103:20.

Uwu Munara w’Inderetsi urerekana ico Bibiliya ivuga ku vyerekeye abamarayika be n’ingene bagira ico bakoze ku buzima bwacu.