“Ngira menyeshe izina rya Yehova . . . , Imana y’ubwizigirwa, itagira akarenganyo.”GUS. 32:3, 4.

INDIRIMBO: 110, 2

1, 2. (a) Naboti n’abahungu biwe barenganijwe gute? (b) Muri iki kiganiro turimbura kamere zibiri izihe?

SA N’UWUBONA ibiriko biraba: Umugabo umwe ahejeje gucirwa urwo gupfa ku kadenderezo. Ikibabaza incuti n’abagenzi, ni uko yagirijwe n’amasura y’ibinyoma bizwi ko ari abantu b’imburakimazi. Abakunda ubutungane biciye bibarya mu mutima kubona iyo nzirakarengane yicanwa n’abahungu biwe. Iyo nkuru si igitito. Ni ivyashikiye Naboti umusavyi wa Yehova w’umwizigirwa yabayeho ku ngoma y’umwami wa Isirayeli yitwa Ahabu.1 Abm. 21:11-13; 2 Abm. 9:26.

2 Muri iki kiganiro, turarimbura ivyashikiye Naboti. Turarimbura n’ivyashikiye umukurambere umwe w’umwizigirwa mw’ishengero ryo mu kinjana ca mbere vyashitse agakora ikintu kitaranga ubutungane. Ubwo burorero buraza kutwereka ko kwicisha bugufi be no kubabarira abandi bihambaye, nimba twipfuza kwigana ubutungane bwa Yehova.

 AKARENGANYO KATAGIRA IZINA

3, 4. Naboti yari umuntu ameze gute, kandi yankiye iki ko Umwami Ahabu amugurira umurima wiwe w’imizabibu?

3 Naboti yagumye ari umwizigirwa kuri Yehova mu gihe Abisirayeli benshi bariko barigana akarorero kabi k’Umwami Ahabu n’umugore wiwe, wa mwamikazi w’umubisha Yezebeli. Kubera ko basenga Bayali, ntibibanga Yehova n’ingingo ngenderwako ziwe. Naboti wewe yaraha agaciro cane ubucuti yari afitaniye na Yehova kuruta mbere n’ubuzima bwiwe.

4 Soma 1 Abami 21:1-3. Igihe Ahabu yasaba Naboti ko yomugurira umurima wiwe w’imizabibu canke ko yomuguriza akamuha uwundi mwiza kuruta, Naboti yaranse. Yankiye iki? Yasiguye n’icubahiro cinshi ati: “Ni ibitokwiyumvirwa kuri jewe, nisunze uko Yehova abona ibintu, ko noguha intoranwa ya ba sogokuruza banje.” Naboti rero yisunze itegeko Yehova yari yarahaye Abisirayeli, ryababuza kugurisha bwegu intoranwa y’umuryango. (Lew. 25:23; Guh. 36:7) Biragaragara ko Naboti yabona ibintu nk’uko Yehova abibona.

5. Yezebeli yagize uruhara uruhe mu rupfu rwa Naboti?

5 Ikibabaje ni uko Umwami Ahabu n’umugore wiwe baciye batangura gutoteza Naboti. Kugira ngo Yezebeli aronse umugabo wiwe nya murima w’imizabibu, yaciye ategura abokwagiriza ibinyoma Naboti, bikaba vyatumye Naboti yicanwa n’abahungu biwe. None Yehova yakoze iki ku bijanye n’ako karenganyo?

IMANA YACIYE URUGOROROTSE

6, 7. Yehova yerekanye gute ko akunda ubutungane, kandi ivyo vyahumurije gute incuti n’abagenzi ba Naboti?

6 Yehova yaciye arungika Eliya guhambarira Ahabu. Eliya yabwiye Ahabu adatinya ko ari umwicanyi n’umwambuzi. Yaciye amumenyesha urubanza Yehova yari yamuciriye. Ahabu n’umugore wiwe n’abahungu biwe, bokwishwe nk’uko Naboti n’abahungu biwe bari bishwe.1 Abm. 21:17-25.

7 Naho incuti n’abagenzi ba Naboti bababajwe cane no kubona Ahabu yari yabahekuye, nta gukeka ko biruhukije bamenye ko Yehova yari yabonye ako karenganyo, agaca agira ico akoze adatebaganye. Ariko rero, ivyahavuye biba vyarashize ku munzane ukwicisha bugufi kwabo n’ukwizigira Yehova kwabo.

8. Ahabu yakoze iki amaze kwumva urwo Yehova yamuciriye, kandi vyavuyemwo iki?

8 Ahabu akimara kwumva urwo rubanza rwa Yehova, yaciye “atantamura impuzu ziwe yongera ashira igunira ku mubiri wiwe; atangura kwisonzesha, aguma aryama mw’igunira kandi agenda yiraburaniwe.” Mbega ukwicisha bugufi! None vyavuyemwo iki? Yehova yaciye abwira Eliya ati: “Ko yicishije bugufi kubera jewe, sinzozana ivyo vyago mu misi yiwe. Mu misi y’umuhungu wiwe ni ho nzozana ivyo vyago ku nzu yiwe.” (1 Abm. 21:27-29; 2 Abm. 10:10, 11, 17) Yehova wa “musuzumyi w’imitima” yaragiriye imbabazi Ahabu.Imig. 17:3.

UKWICISHA BUGUFI KURADUKINGIRA

9. Kubera iki ukwicisha bugufi kwokingiye incuti n’abagenzi ba Naboti?

9 None iyo ngingo yashize ku munzane gute abari bababajwe n’ububisha bwa Ahabu? Ukwo kuntu umengo Yehova yarisubiyeko, bishobora kuba vyaragerageje ukwizera kw’incuti n’abagenzi ba Naboti. Ico gihe, ukwicisha bugufi kwobakingiye, kugatuma babandanya gusenga Yehova, bizigiye ko atigera arenganya. (Soma Gusubira mu vyagezwe 32:3, 4.) Naboti n’abahungu biwe be n’incuti zabo bazotunganirizwa bimwe bitagira  agahaze, Yehova niyazura abagororotsi. (Yobu 14:14, 15; Yoh. 5:28, 29) Vyongeye, umuntu yicisha bugufi aribuka ko “Imana y’ukuri ubwayo izoshira mu rubanza igikorwa c’ubwoko bwose, mu bijanye n’ikintu cose canyegejwe, ngo biboneke ko ari ciza canke kibi.” (Umus. 12:14) Mu guca urubanza, Yehova ararimbura n’ibintu tutazi. Ukwicisha bugufi rero, guca kudukingira ntiduhungabane mu kwizera.

10, 11. (a) Ni ryari twoshirwa ku munzane mu bijanye n’ukuntu tubona ubutungane? (b) Ni mu buryo ubuhe ukwicisha bugufi kuzodukingira?

10 Nivyashika abakurambere bagafata ingingo udatahura canke kumbure udashigikiye, uzovyakira gute? Nk’akarorero, uzokora iki bishitse wewe canke umugenzi wawe mugatakaza agateka mwikundira? Bite ho bishitse uwo mwubakanye, umwana wawe canke umugenzi somambike agacibwa, mugabo ukiyumvira ko yarenganijwe? Uzokora iki ho nivyashika ukiyumvira ko umucumuzi kanaka yagiriwe imbabazi bitabereye? Ivyo ni ibintu bishobora kwerekana nimba vy’ukuri twizera Yehova be n’ingene atunganya ibintu. None mu bihe nk’ivyo, ukwicisha bugufi kuzogukingira gute? Reka turimbure uburyo bubiri.

Nivyashika abakurambere bagatangaza ingingo udashigikiye, uzovyakira gute? (Raba ingingo ya 10, 11)

 11 Ubwa mbere, ukwicisha bugufi kuzotuma twemera ko tudashobora kumenya amakuru yose. Naho twomenya ibingana gute, Yehova wenyene ni we ashobora kumenya ibiri mu mutima w’umuntu. (1 Sam. 16:7) Kwibuka ukwo kuri ntaseswa bizotuma twicisha bugufi, twemere ko hari ivyo tutazi, duheze duhindure ingene tubona ico kibazo. Ubwa kabiri, ukwicisha bugufi kuzotuma tuyoboka, turindire twihanganye ko Yehova atunganiriza uwo wese yarenganijwe. Kanatsinda, umuntu umwe w’inkerebutsi yanditse ati: “Abatinya Imana y’ukuri bizobagendera neza . . . . Mugabo umubisha ntibizomugendera neza na gato, eka nta n’ubwo azorehura imisi yiwe.” (Umus. 8:12, 13) Kwicisha bugufi rero, ni vyo bizofasha abo ico kibazo cerekeye bose.Soma 1 Petero 5:5.

YARAGIZE UBWIYOROBETSI

12. Tugiye kurimbura inkuru iyihe, kandi kubera iki?

12 Mu kinjana ca mbere, hari ikintu cabaye mu bakirisu b’i Antiyokiya h’i Siriya cashize ku munzane ukwicisha bugufi kwabo n’agatima kabo ko guharira. Reka turimbure iyo nkuru, turabe ingene yodufasha gusuzuma nimba dufise agatima ko guharira abandi. Ivyo biraza gutuma turushiriza gutahura ko iyo duhariye abandi, tuba twiganye ubutungane bwa Yehova.

13, 14. Ni uduteka utuhe intumwa Petero yatewe, kandi yagaragaje gute umutima rugabo?

13 Intumwa Petero yari umukurambere azwi cane mw’ishengero rya gikirisu. Yarabaye umugenzi somambike wa Yezu kandi yari yarashinzwe amabanga ahambaye. (Mat. 16:19) Nk’akarorero, mu 36 inyuma ya Kristu, Petero yaratewe iteka ryo kubwira inkuru nziza Koruneliyo n’abo mu rugo rwiwe. Ico kintu nticari gisanzwe, kuko Koruneliyo yari Umunyamahanga atagenyerewe. Igihe Koruneliyo n’abo mu rugo rwiwe baronka impwemu nyeranda, Petero yaciye avuga ati: “Hari uwobuza amazi ngo abo ntibabatizwe kandi baronse impwemu nyeranda nk’uko natwe nyene twayironse?”Ivyak. 10:47.

14 Mu 49 inyuma ya Kristu, intumwa n’abakurambere b’i Yeruzaremu barakoranye kugira bihweze nimba ukugenyerwa cari igisabwa ku Banyamahanga bari bacitse abakirisu. Muri iyo nama, Petero yaribukije abo bavukanyi abigiranye ubutinyutsi ko hari haciye imyaka nk’ingahe Abanyamahanga batagenyerewe baronse impwemu nyeranda. Kuba Petero yari yariboneye ico kintu vyarafashije inama nyobozi yo mu kinjana ca mbere gufata ingingo. (Ivyak. 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Baba Abayuda canke abakirisu b’Abanyamahanga, nta nkeka ko bakengurutse ingene Petero yatinyutse akavuga ivyo bintu vyari vyarabaye. Uca wumva ko vyari vyoroshe ko ishengero ryizigira cane uwo mugabo yari ahumuye mu vy’impwemu!Heb. 13:7.

15. Petero yakoze ikosa irihe igihe yari i Antiyokiya h’i Siriya? (Raba ishusho itangura.)

15 Haciye igihe gito iyo nama ibaye, Petero yaragiye i Antiyokiya h’i Siriya. Ico gihe, yarasangira n’abavukanyi b’Abanyamahanga ata co yinona. Nta gukeka ko bungukiye ku tuntu n’utundi Petero yari azi. Ariko rero, ibaze nawe ingene baguye mu gahundwe kandi bakavunika umutima babonye Petero abisokoyemwo bukwi na bukwi, akikumira. Abandi Bayuda bo muri iryo shengero, ushizemwo na Barunaba, baciye bigana iyo nyifato ya Petero. None ni igiki  catumye uwo mukurambere w’umuhumure akora ikosa nk’iryo ryari gutuma ishengero ryicamwo ibice? N’igihambaye kuruta, ni igiki twokwigira kuri iryo kosa Petero yakoze codufasha bishitse hakagira umukurambere avuga canke akora ikintu kitubabaza?

16. Petero yakosowe gute, kandi ni ibibazo ibihe bica bivyuka?

16 Soma Abagalatiya 2:11-14. Petero yaraguye mu mutego wo gutinya abantu. (Imig. 29:25) Naho yari yariboneye ingene Yehova abona Abanyamahanga, yaratinye ingene Abayuda bagenyerewe bo mw’ishengero ry’i Yeruzaremu bomwiyumvira. Intumwa Paulo, akaba na we nyene yari muri ya nama yabera i Yeruzalemu mu 49, yarahambariye Petero i Antiyokiya, arashira ahabona ubwiyorobetsi bwiwe. (Ivyak. 15:12; Gal. 2:13) None abo bakirisu b’Abanyamahanga Petero yakoreye ico kintu, bavyakiriye gute? Boba bararetse bikabatsitaza? Iryo kosa ryoba ryaratumye Petero aca yakwa amabanga?

TUBABARIRE ABANDI

17. Petero yungukiye gute ku mbabazi za Yehova?

17 Biragaragara ko Petero yicishije bugufi aremera gukosorwa. Nta ho Ivyanditswe vyerekana ko yaciye yakwa amabanga. Nkako, mu nyuma Imana yaramukoresheje mu kwandika amakete abiri ari mu bigize Bibiliya. Mw’ikete ryiwe rya kabiri, birashimishije kubona Petero yita Paulo ngo “mwene wacu mukundwa.” (2 Pet. 3:15) Naho nyene ikosa Petero yakoze rishobora kuba ryarababaje cane Abanyamahanga bo mw’ishengero, Yezu we mutwe w’ishengero, yarabandanije kumukoresha. (Ef. 1:22) Abagize iryo shengero rero bari baronse akaryo keza ko kwigana Yezu na Se wiwe mu gutanga imbabazi. Turizigiye ko ata waretse ngo atsitazwe n’amakosa y’umunyagasembwa.

18. Ni mu bihe ibihe twokenera kwigana ubutungane bwa Yehova?

18 Cokimwe n’abakurambere bo mu kinjana ca mbere, abakurambere bo muri iki gihe na bo nyene ni abanyagasembwa. Kanatsinda, “twese dutsitara kenshi.” (Yak. 3:2) Kwemera ico kintu biroroshe, mugabo igihe ari twebwe umuvukanyi kanaka yatsitayeko, ibintu birashobora kutoroha. None nivyadushikira, twoba tuzokwigana ubutungane bwa Yehova? Nk’akarorero, uzokora iki bishitse umukurambere akavuga ijambo ririmwo akantu ko kwinuba abandi? Bite ho nikamucamwo akavuga ikintu kikubabaza? Woba uzoca utsitara? Aho guca wihutira kuvuga ko atakibereye kuba umukurambere, woba uzokwihangana ukarindira ico Yezu azokora, narirya ari we mutwe w’ishengero? Aho kugumiza ubwenge kw’ikosa yakoze, woba nyabuna uzozirikana imyaka amaze akorera Yehova adahemuka? Nivyashika akaguma ari umukurambere, canke mbere agashingwa amabanga yiyongereye, woba uzonezeranwa na we? Niwaharira abandi bivuye ku mutima, uzoba werekanye ko wigana ubutungane bwa Yehova.Soma Matayo 6:14, 15.

19. Dukwiye kwiyemeza iki?

19 Abakunda ubutungane si bo bazobona harageze ko Yehova akuraho burundu akarenganyo Shetani be n’isi yiwe bateza abantu. (Yes. 65:17) Mu kurindira, nimuze twese twiyemeze kwigana ubutungane bwa Yehova, mu kwemera twicishije bugufi yuko hari ivyo tutazi no mu kubabarira abandi ata gahigihigi.