Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Wa “Mucamanza w’isi yose” yama akora ibigororotse

Wa “Mucamanza w’isi yose” yama akora ibigororotse

“Ca Gitandara, igikorwa ciwe ntikigira akanenge, kuko inzira ziwe zose ari ubutungane.”GUS. 32:4.

INDIRIMBO: 112, 89

1. Aburahamu yerekanye gute ko yizigira ubutungane bwa Yehova? (Raba ishusho itangura.)

“MBEGA Umucamanza w’isi yose ntazokora ibigororotse?” (Ita. 18:25) Ico kibazo Aburahamu yabajije kirerekana yuko yari yizigiye ko Yehova yokoresheje ubutungane mu gucira urubanza Sodomu na Gomora. Aburahamu yari azi neza ko Yehova atokwigeze akoresha akarenganyo ngo “[yicane] umugororotsi n’umubisha.” Kuri Aburahamu, ivyo vyari “ibitokwiyumvirwa.” Imyaka nka 400 inyuma y’aho, Yehova yaridondoye biciye kuri Musa, ati: “Ca Gitandara, igikorwa ciwe ntikigira akanenge, kuko inzira ziwe zose ari ubutungane. Ni Imana y’ubwizigirwa, itagira akarenganyo; ni we agororotse kandi atunganye.”Gus. 31:19; 32:4.

2. Ni kubera iki twovuga ko Yehova atigera arenganya?

2 Kubera iki none Aburahamu yizigira ko Yehova yokwamye aca imanza zigororotse? Ni kubera ko Yehova ari we Karorero ntangere mu gukurikiza ubutungane n’ubugororotsi. Nkako,  ijambo ry’igiheburayo ryahinduwe ngo “ubutungane” n’iryahinduwe ngo “ubugororotsi,” akenshi akoreshwa ari kumwe mu Vyanditswe vy’igiheburayo. Muri rusangi, nta tandukaniro riri hagati y’ikintu gitunganye n’ikigororotse. Kubera rero ko Yehova ari we karorero ruheta mu bijanye n’ubugororotsi, yama asuzuma ibintu ata guhengama. Kira noneho, n’Ijambo ryiwe rivuga ko “akunda ubugororotsi n’ubutungane.”Zab. 33:5.

3. Tanga akarorero k’ibintu vy’akarenganyo bigirwa muri iyi si.

3 Abantu b’umutima mwiza barahumurizwa no kumenya ko Yehova atigera arenganya, narirya iyi si yuzuyemwo akarenganyo. Ivyo vyatumye abantu bakorerwa amabi atagira izina. Nk’akarorero, hari abaciriwe iza ngondagonde, no gupfungwa barapfungwa. Hari abamaze imyaka n’iyindi mw’ibohero bazira ivyo batakoze, baza kurekurwa ari uko hatanguye gukoreshwa bwa buhinga buhanitse bwo gupima amakanda y’umuntu (ADN). Naho uko gupfungwa ku karenganyo gutuma abantu bata umutwe bakanashavura, hari ubundi bwoko bw’akarenganyo bwoshobora kugora cane abakirisu kwihanganira.

MW’ISHENGERO

4. Ni ryari ukwizera kwacu kwoshobora gushirwa ku munzane?

4 Mu bisanzwe, abakirisu bitega ko akarenganyo kagirwa hanze y’ishengero. Ariko rero igihe mw’ishengero habaye ikintu twibaza ko ari akarenganyo, ukwizera kwacu kwoshobora gushirwa ku munzane. None bishitse, wovyakira gute? Woba woreka bikagutsitaza?

5. Ni kubera iki tudakwiye gutangara tubonye uwarenganijwe mw’ishengero canke ubwacu turenganijwe?

5 Kubera ko twese tudatunganye kandi ducumura, turazi yuko bishobora gushika tukarenganywa, canke ubwacu tukarenganya uwundi muntu mw’ishengero. (1 Yoh. 1:8) Naho ivyo bishika gake, abakirisu b’abizigirwa ntibatangara canke ngo batsitare igihe habaye ibintu vy’akarenganyo. Yehova rero yaraduhaye impanuro ngirakamaro mw’Ijambo ryiwe kugira adufashe kugumana ugutungana kwacu, n’igihe nyene vyoshika abo dusangiye ukwemera bakadushayako.Zab. 55:12-14.

6, 7. Umuvukanyi umwe yarenganijwe gute mw’ishengero, kandi ni ibiki vyamufashije gutorera umuti ico kibazo?

6 Rimbura ivyashikiye umuvukanyi Willi Diehl. Kuva mu 1931, yakora ari umwizigirwa muri Beteli y’i Bern mu Buswise. Mu 1946, yaritavye Ishure rya Gileyadi i New York muri Amerika, mu mugwi ugira umunani. Arangije iryo Shure, yaciye arungikwa kuba umucungezi w’umuzunguruko mu Buswise. Mu nkuru yiwe y’ubuzima, umuvukanyi Diehl yigana ati: “Muri Rusama 1949, naramenyesheje abo ku biro vy’i Bern yuko nagomba kwubaka urwanje.” None bamwishuye gute? Bamubwiye bati: “Nta kandi gateka uzosigarana uretse ubutsimvyi busanzwe.” Uwo muvukanyi abandanya ati: “Sinari nemerewe no gutanga insiguro . . . Benshi ntibari bakituramutsa, kuko badufata nk’abaciwe.”

7 None umuvukanyi Diehl yavyifashemwo gute? Avuga ati: “Naho ari ukwo, twari tuzi yuko Bibiliya itabuza umuntu kwubaka urwiwe, duca tuguma twitura Yehova mw’isengesho, aba ari we twizigira.” Mu nyuma,  bimwe vyo kubona ukutari kwo ibijanye n’ukwabirana vyarakosowe, maze umuvukanyi Diehl arasubizwa uduteka yahorana. Kuba yagumye ari intahemuka kuri Yehova vyaravuyemwo ivyiza. * Vyoba vyiza rero twibajije duti: ‘Bishitse nkarenganywa muri ubwo buryo, noba noguma mpagaze neza mu vy’impwemu gutyo? Noba norindira Yehova nihanganye, canke noca ndondera kwifatira ibintu mu minwe?’Imig. 11:2; soma Mika 7:7.

8. Kubera iki vyoshika ukiyumvira wihenda ko wewe canke uwundi muntu mwarenganijwe?

8 Vyoshika ukiyumvira ko wewe canke uwundi muntu wo mw’ishengero mwarenganijwe. Ariko urashobora gusanga wihenze. Ivyo vyoshobora guterwa n’ukuba tudafise amakuru yose canke bigatumwa n’uko tubona ibintu ukutari kwo. Uko vyogenda kwose, twaba twihenze canke tutihenze, kwiheka kuri Yehova mw’isengesho no kuguma turi intahemuka, bizotuma twirinda “[gu]shangashirirwa Yehova.”Soma Imigani 19:3.

9. Ni uburorero ubuhe turimbura muri iki kiganiro no mu gikurikira?

9 Nimuze turimbure uburorero butatu bw’abasavyi b’Imana barenganijwe mu bihe vya Bibiliya. Muri iki kiganiro, turimbura akarorero ka Yozefu umwuzukuruza wa Aburahamu be n’ivyabaye hagati yiwe na benewabo. Mu kiganiro gikurikira, tuzorimbura ivyo Yehova yagiriye Ahabu umwami wa Isirayeli be n’ivyashikiye Petero i Antiyokiya h’i Siriya. Igihe tuzoba turiko turarimbura ubwo burorero, uraronderamwo ivyigwa vyogufasha kuguma ushira imbere ivy’impwemu no kuzigama ubucuti ufitaniye na Yehova, canecane igihe bishitse ukiyumvira ko warenganijwe.

YOZEFU YARARENGANIJWE

10, 11. (a) Yozefu yagiye ararenganywa gute? (b) Ni akaryo akahe Yozefu yaronse igihe yari mw’ibohero?

10 Yozefu yari umusavyi w’intahemuka wa Yehova yarenganijwe. Ikibabaje cane ni uko abo bavukana ari bo bamuriye kuruta. Igihe yari afise imyaka 17, bene wabo baramunyuruje baramugurisha ngo aje kuba umushumba. Yahavuye asanga ageze mu Misiri. (Ita. 37:23-28; 42:21) Haciye igihe ari aho mu mahanga, yarabeshewe ko yashatse gufata umugore w’abandi ku nguvu, aca atabwa mw’ibohero atarinze no gusambishwa. (Ita. 39:17-20) Amagorwa yo kuba umushumba no gupfungwa yayamazemwo imyaka 13. None ivyashikiye Yozefu twobikuramwo icigwa ikihe codufasha bishitse tukarenganywa n’uwo dusangiye ukwemera?

11 Igihe Yozefu yari mw’ibohero, yararonse akaryo ko kuyagira ivyiwe uwundi mupfungwa yahoze asereva umwami ibinyobwa. Igihe bari aho mw’ibohero, uwo yahoze asereva umwami yararose indoto, maze Yozefu arayimusigurira. Yozefu yamusiguriye ko yosubijwe mw’ibanga ryiwe ryo gusereva Farawo ku kirimba. Yozefu yaciye aboneraho akaryo ko kumwiganira ivyiwe. Hariho ibintu bihambaye dushobora kwigira ku vyo Yozefu yavuze no ku vyo atavuze.Ita. 40:5-13.

12, 13. (a) Tubwirwa n’iki ko ivyo Yozefu yavuze kutari uguta umutwe? (b) Ni igiki Yozefu atigeze acisha mu kanwa?

12 Soma Itanguriro 40:14, 15. Urabona  ko Yozefu yavuze ko yari ‘yaranyurujwe.’ Uca wumva rero ko yari yararenganijwe. Vyongeye, Yozefu yaravuze ko ata kibi na kimwe yari yarakoze cari gutuma apfungwa. Afatiye kuri ivyo, yaciye asaba uwo mugabo ngo aze amuvugire kwa Farawo. Uti kubera iki? Yavuze ko kwari ukugira ngo ‘amukuze muri iryo bohero.’

13 None aho, Yozefu yoba yariko ata umutwe? Habe namba. Yari azi neza ko yarenganijwe kenshi. Yariganiye neza uwo mugabo ingene ibintu vyagenze, yizigiye ko kumbure yoshoboye kumufasha. Ariko rero, nta na hamwe Ivyanditswe bivuga ko hari umuntu Yozefu yigeze abwira ko yanyurujwe na benewabo. Na Farawo ari Farawo, nta vyo yamubwiye. Nkako, igihe bene wabo na Yozefu baza mu Misiri bagasubiza hamwe na we, Farawo yabakiranye igishika, aca abasaba ko boza kwibera mu Misiri, bakinovora “ivyiza vy’igihugu cose.”Ita. 45:16-20.

Kuvuga nabi abandi birashobora gutuma ibintu biyangara (Raba ingingo ya 14)

14. Ni igiki kizoturinda kuvuga abandi nabi, n’igihe nyene hogira uwuturenganya mw’ishengero?

14 Igihe bishitse umukirisu akiyumvira ko hari uwamurenganije, akwiye kwiyubara ntaje mu rusaku. Ego ni ko, iyo hari uwakoze igicumuro gikomeye, birabereye ko witura abakurambere ukabibamenyesha. (Lew. 5:1) Ariko rero, mu bindi bintu bidakomeye cane, vyoba vyiza ingorane zitunganijwe ata wundi abigiyemwo, naho boba abakurambere. (Soma Matayo 5:23, 24; 18:15.) Mwene izo ngorane dukwiye kuzitunganya twisunze ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya. Hari n’igihe vyoshika tugasanga tutigeze turenganywa na gato. Urazi ingene twonezerwa hamwe tutoba twarunyuye ibintu mu kwambika ibara umukirisu mugenzi wacu! Twaba twarenganijwe canke tutarenganijwe, twibuke ko kuvuga nabi abandi ata co vyigera bifasha mu ngorane dufitaniye. Kuba  intahemuka kuri Yehova no ku bavukanyi bacu bizotuma tudakora iryo kosa. Ku bijanye n’“uwugenda ata mahinyu,” umwanditsi w’amazaburi yavuze ati: “Nta we yabesheye n’ururimi rwiwe. Nta kibi na kimwe yakoreye mugenziwe, kandi nta ceyi yasize umugenzi wiwe somambike.”Zab. 15:2, 3; Yak. 3:5.

NUGUME WIBUKA UWUHAMBAYE KURUTA

15. Ubucuti Yozefu yari afitaniye na Yehova bwamufashije gute?

15 Ubucuti Yozefu yari afitaniye na Yehova buratwigisha ikintu gihambaye kuruta. Mu myaka 13 Yozefu yamaze mu makuba, yarerekanye ko yabona ibintu nk’uko Yehova abibona. (Ita. 45:5-8) Ntiyigeze ata umwikomo kuri Yehova. Naho atibagiye ibibi yakorewe, ntivyatumye agira inzigo. Ikiruta vyose, ntiyaretse amakosa y’abandi be n’ibibi bamukoreye ngo bimutandukanye na Yehova. Kuba Yozefu yagumye ari intahemuka kuri Yehova vyatumye yibonera ingene Yehova amurenganura, yongera aramuhezagira n’umuryango wiwe.

16. Bishitse hakagira uwo mw’ishengero aturenganya, kubera iki dukwiye kurushiriza kwiyegereza Yehova?

16 Na twebwe turakwiye guha agaciro ubucuti dufitaniye na Yehova kandi tukabuzigama. Ntitukigere tureka ngo utunenge tw’abavukanyi bacu tudutandukanye n’Imana yacu twikundira. (Rom. 8:38, 39) Bishitse umuvukanyi wacu akaturenganya, nimuze nyabuna turushirize kwiyegereza Yehova nk’uko Yozefu yabigize, kandi twihatire kubona ibintu nk’uko abibona. Tumaze gukora ibintu vyose dusabwa n’Ijambo ry’Imana kugira dutunganye ico kibazo, duca turekera ibintu mu maboko ya Yehova, twizigiye ko azobitunganya ku gihe kibereye no mu buryo bubereye.

NIWIZIGIRE WA “MUCAMANZA W’ISI YOSE”

17. Twokwerekana gute ko twizigira wa “Mucamanza w’isi yose”?

17 Magingo tukiri muri iyi si mbi, turitega ko vyoshika tukarenganywa. Koshobora gucamwo wewe canke uwundi muntu mugashikirwa n’ikintu mubona nk’akarenganyo mw’ishengero, canke mukumva uwo cashikiye. Ntureke ngo bigutsitaze. (Zab. 119:165) Ahubwo nyabuna, nugume uri intahemuka kuri Yehova, umwiture mw’isengesho kandi umwizigire. Vyongeye, turakwiye kwemera twicishije bugufi ko twoshobora kuba tudafise amakuru yose. Turazi neza ko ingorane ishobora kuba ihagaze ku gasembwa kacu gatuma tubona ibintu mu buryo butabereye. Akarorero ka Yozefu rero katwigisha ko dukwiye kwirinda kuvuga abandi nabi, kubera ko bishobora gutuma ibintu vyunyuka. Ikigeretseko, aho kwifatira ibintu mu minwe, nimuze twiyemeze kuguma turi intahemuka kuri Yehova, turindire twihanganye ko ashira ibintu mu buryo. Ivyo bizotuma aturaba ryiza yongere aduhezagire, nk’uko yabigiriye Yozefu. Egome, turizigira ko Yehova wa “Mucamanza w’isi yose,” azokwama akora ibigororotse, “kuko inzira ziwe zose ari ubutungane.”Ita. 18:25; Gus. 32:4.

18. Tuzorimbura iki mu kiganiro gikurikira?

18 Mu kiganiro gikurikira, tuzorimbura ubundi burorero bubiri bw’abasavyi b’Imana bo mu bihe vya Bibiliya barenganijwe. Ubwo burorero buzotwereka ukuntu ukwicisha bugufi n’ukubabarira abandi bidufasha kwigana ubutungane bwa Yehova.

^ ing. 7 Raba inkuru y’ubuzima ya Willi Diehl ifise umutwe uvuga ngo “Yehova ni we Mana yanje nzokwizigira,” mu Munara w’Inderetsi (mu gifaransa) wo ku wa 1 Munyonyo 1991, rup. 25-29.