Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Urukundo​—Kamere y’agaciro

Urukundo​—Kamere y’agaciro

INTUMWA Paulo, ahumekewe yaranditse ibijanye na kamere icenda ziva ku mpwemu nyeranda. (Gal. 5:22, 23) Yadondoye izo kamere zose ko zigize “icamwa c’impwemu.” * Ico camwa kigaragaza “wa muntu mushasha.” (Kol. 3:10) Kurya kw’igiti cama ivyamwa igihe kibungabunzwe neza ni ko n’umuntu agaragaza icamwa c’impwemu igihe impwemu nyeranda ikora mu buzima bwiwe ata kiyitangira.​—Zab. 1:1-3.

Umuce wa mbere w’icamwa c’impwemu Paulo yavuze, ni ya kamere y’agaciro y’urukundo. Ni kubera iki ruhambaye? Paulo yavuze ko atarufise yoba ari “ubusa.” (1 Kor. 13:2) None urukundo ni iki? Kandi ni gute tworutsimbataza tukongera tukarugaragaza buri musi?

INGENE TWOGARAGAZA URUKUNDO

Naho bitoroshe kuronka amajambo asigura iyo kamere, Bibiliya irerekana uburyo twoyigaragaza. Nk’akarorero, ivuga ko urukundo “[rw]iyumanganya kandi rugira ubuntu.” “Runezeranwa n’ukuri, rurenzako muri vyose, rwemera vyose, rwizigira vyose,” kandi “rwihanganira vyose.” Urukundo rurajamwo no kwiyumvamwo abandi be no kubitwararika tubikuye ku mutima tukongera tukifatanya na bo tubikunze. Mu gihe na ho kutagira urukundo birangwa n’ishari, ubwishime, kwerura, ubwikunzi, inzigo n’agatima ko kutababarira. Mu buryo buhushanye n’izo kamere z’ubupfu kandi ataco zimaze, urukundo twipfuza kugaragaza rwo, “ntirurondera inyungu zarwo bwite.”​—1 Kor. 13:4-8.

YEHOVA NA YEZU BARAGARAGAJE URUKUNDO RUDASANZWE

‘Imana ni urukundo.’ Mu vy’ukuri Yehova ni we soko ry’urukundo. (1 Yoh. 4:8) Ivyo akora vyose abitumwa n’urukundo. Ikintu gihambaye yakoze kiranga urukundo ni ukuba yararungitse Yezu kugira ababazwe yongere adupfire. Intumwa Yohani yavuze ati: “Iki ni co urukundo rw’Imana rwerekaniweko mu bitwerekeye, kuko Imana yatumye Umwana wayo w’ikinege mw’isi kugira ngo turonke ubuzima biciye muri we. Muri ivyo urukundo ni uru: si uko twakunze Imana, ahubwo ni uko ari yo yadukunze igatuma Umwana wayo ngo abe ikimazi c’impongano ku bw’ibicumuro vyacu.” (1 Yoh. 4:9, 10) Biciye ku rukundo rwayo, turababarirwa, tukagira icizigiro n’ubuzima.

Yezu yaragaragaje ko akunda abantu mu kwemera abikunze gushitsa ivyo Imana igomba. Paulo yanditse ati: “[Yezu] avuga koko ati: ‘Ehe ndaje gukora ukugomba kwawe.’ . . . Biciye kuri ukwo ‘kugomba’ kuvuzwe, twarejejwe tubikesheje ugushikanwa kw’umubiri wa Yezu Kristu rimwe rizima.” (Heb. 10:9, 10) Nta muntu yari gushobora kugaragaza bene urwo rukundo. Yezu yavuze ati: “Nta wufise urukundo ruruta uru: ko umuntu yigura abagenzi biwe.” (Yoh. 15:13) Twebwe  abanyagasembwa twoba dushobora kugaragaza urukundo nk’urwo Yehova na Yezu batugaragarije? Birashoboka! Reka turimbure ukungene twobikora.

“MUBANDANYE KUGENDERA MU RUKUNDO”

Paulo aduhimiriza ati: “Nimwigane Imana rero nk’abana ikunda, kandi mubandanye kugendera mu rukundo, nk’uko na Kristu yabakunze akabigura.” (Ef. 5:1, 2) Turabandanya “kugendera mu rukundo” igihe tugaragaza iyo kamere mu mice yose y’ubuzima. Bene urwo rukundo rugaragarira mu vyo dukora atari ku karimi gusa. Yohani yanditse ati: “Bana bato, dukundane, atari mu majambo canke ku karimi, ahubwo mu bikorwa no mu kuri.” (1 Yoh. 3:18) Nk’akarorero, igihe tugendera mu rukundo rw’Imana n’urwo dukunda abandi, biratuvyurira umutima wo kubabwira “inkuru nziza y’Ubwami.” (Mat. 24:14; Luka 10:27) Turagendera kandi mu rukundo igihe tugaragaza ukwihangana, ubuntu, tukongera tukababarira abandi. Ni co gituma Bibiliya iduhanura iti: “Nk’uko Yehova yabababariye ata gahigihigi, namwe nyene mugenze mutyo.”​—Kol. 3:13.

Urwo rukundo ntidukwiye kurwitiranya n’ugutwarwa n’inyiyumvo. Nk’akarorero umuvyeyi atwarwa n’inyiyumvo yoshobora kwama ahoza umwana wiwe mu kumuha ico asavye cose. Ariko umuvyeyi akunda umwana vy’ukuri arashikama igihe bikenewe. Muri ubwo buryo, Yehova ni urukundo, kandi ‘abo akunda arabatoza indero.’ (Heb. 12:6) Igihe tugendera mu rukundo, bizosaba ko dutanga indero mu gihe bikenewe. (Imig. 3:11, 12) Ariko rero, mu kubigira turakwiye kwibuka ko natwe tudatunganye kandi ko bishika tugakora ibitaranga urukundo. Ni co gituma twese usanga dufise ivyo tworyohora mu bijanye no kugaragaza iyo kamere. Twobigira gute? Mu buryo butatu:

NI GUTE TWOTSIMBATAZA URUKUNDO?

Ubwa mbere, nusabe Imana impwemu nyeranda, yo ituma twama urukundo. Yezu yavuze ko Yehova aha “impwemu nyeranda abayimusaba.” (Luka 11:13) Igihe dusenze tuyisaba tukongera tukihatira ‘kuguma tugenda tuyisunga,’ ibikorwa vyacu bizorushiriza kurangwa urukundo. (Gal. 5:16) Nk’akarorero, nimba uri umukurambere urashobora gusaba impwemu nyeranda kugira utange impanuro ishingiye ku Vyanditswe mu buryo buranga urukundo. Nimba na ho uri umuvyeyi, urashobora gusaba impwemu nyeranda kugira utoze indero abana bawe mu rukundo udatwawe n’ishavu.

Ubwa kabiri, nuzirikane ku kuntu Yezu yagaragaje urukundo n’igihe yaba ariko arahamwa. (1 Pet. 2:21, 23) Ivyo birashobora gukenerwa na canecane igihe ducumuweko canke turenganijwe. Muri ivyo bihe turakwiye guca twibaza duti: ‘Iyaba ari Yezu yari gukora iki?’ Mushiki wacu yitwa Leigh yasanze ari vyiza kuzirikana kuri ico kibazo imbere yo kugira ico akoze. Avuga ati: “Igihe kimwe ku kazi uwo dukorana yararungikiye ubutumwa abandi ababwira ko meze nabi kandi ata kazi nzi. Vyarambabaje cane. Ariko naciye nibaza nti: ‘Iyaba yari Yezu yari gukora iki?’ Maze kuzirikana ku co Yezu yari gukora, sinabigize birebire, naciye ndavyirengagiza. Mu nyuma naramenye ko uwo mukozi yari yifitiye indwara ikomeye kandi ko atari yorohewe. Naciye mbona ko atabivuze abikuye ku mutima. Kuzirikana ku kuntu Yezu yagaragaje urukundo n’igihe yaba abwiwe nabi, vyaramfashije kugaragariza urukundo uwo mukozi twakorana.” Egome, nitwigana Yezu tuzokwama tugaragaza urukundo.

Ubwa gatatu, nutsimbataze agatima ko kwitanga karanga abakirisu b’ukuri. (Yoh. 13:34, 35) Ivyanditswe biduhimiriza kugira wa “mutima” wari muri Yezu. Igihe yava mw’ijuru, “yarahevye vyose” ku bwacu mbere no “gushika ku rupfu.” (Flp. 2:5-8) Uko twigana agatima kiwe ko kwitanga, tuzokwiyumvira  twongere twiyumve nka we biheze bituvyurire umutima wo gushira ivy’abandi imbere y’ivyacu. Ni ibindi vyiza ibihe biva ku gutsimbataza urukundo?

IVYIZA BIVA KU GUTSIMBATAZA URUKUNDO

Igihe tugaragaje urukundo, twironkera ivyiza vyinshi. Rimbura uburorero bubiri:

Twungukira gute ku kugaragaza urukundo?

  • UMURYANGO W’ABAVUKANYI UKWIYE KW’ISI YOSE: Kubera ko dukundana, turazi ko mw’ishengero ryose twojamwo kw’isi nzima, abavukanyi na bashiki bacu botwakirana igishika. Ese ukuntu ari umuhezagiro ‘gukundwa n’umuryango wose w’abavukanyi kw’isi!’ (1 Pet. 5:9) Hari ahandi ushobora gusanga bene urwo rukundo atari mu basavyi b’Imana?

  • AMAHORO: ‘Kwihanganirana mu rukundo’ bituma turyohererwa uwo “umugozi w’amahoro wunga ubumwe.” (Ef. 4:2, 3) Ayo mahoro turayibonera igihe turi ku makoraniro yacu y’ishengero, ku materaniro n’amahwaniro. Ntiwemera none ko ayo mahoro ari imbonekarimwe muri iyi si yuzuyemwo ivy’ukwicamwo ibice? (Zab. 119:165; Yes. 54:13) Mu gukurikirana amahoro tuba twerekanye ko dufitaniye urukundo rugera kure, ivyo bigatuma Yehova ahimbarwa.​—Zab. 133:1-3; Mat. 5:9.

“URUKUNDO RURUBAKA”

Paulo yanditse ko ‘urukundo rwubaka.’ (1 Kor. 8:1) Uti gute? Mu kigabane ca 13 c’ikete rya mbere yandikiye Abakorinto, ico bamwe bita ngo ni “Zaburi y’urukundo,” Paulo arasigura ukuntu urukundo rwubaka. Kimwe co ntirurondera inyungu zarwo. (1 Kor. 10:24; 13:5) Vyongeye, kubera ko urukundo rukora ibitegereka, rwitwararikana, rukiyumanganya rukongera rukagira ubuntu, rurakomeza imiryango rugatuma n’abagize amashengero bunga ubumwe.​—Kol. 3:14.

Urwo dukunda Imana ni rwo ruhambaye kandi ni rwo rudukomeza. Bene urwo rukundo ruratuma abantu bo mu mico, indimi n’ubwoko bitandukanye bunga ubumwe bagakorera Yehova “bahuje inama” kandi bahimbawe. (Zef. 3:9) Nimuze tugaragaze uwo muce uhambaye w’icamwa c’impwemu nyeranda buri musi.

^ ing. 2 Iki ni ikiganiro ca mbere kiri mu rukurikirane rw’ibiganiro icenda bizogenda bidondora imwimwe yose muri kamere zigize icamwa c’impwemu.