Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Myandagaro 2017

 IVYO MU BUSHINGURO BWACU

“Tuzogira irindi hwaniro ryari?”

“Tuzogira irindi hwaniro ryari?”

NI MU mpera za Munyonyo 1932, mu gisagara ca Megizike. Hagisiyaye indwi imwe gusa ngo ihwaniro ritangure, muri ico gisagara cabamwo abantu barenga umuliyoni, harashizweho ya matara ayobora uruja n’uruza mu mabarabara. Ariko bidatevye, abantu baciye berekeza ivyiyumviro vyabo ku kindi kintu. Abamenyeshamakuru baracanacanako ku gituro c’amagariyamoshi, bafise ivyuma vyabo bifata amasanamu, barindiriye umushitsi adasanzwe yagira ashike. Uti none yari nde? Yari Joseph Rutherford, ico gihe akaba ari we yari prezida w’ishirahamwe ry’Ivyabona vya Yehova. Ivyabona bo muri ico gisagara na bo nyene ntibari batanzwe kwakira umuvukanyi Rutherford, uwari aje kw’ihwaniro ry’imisi itatu.

Ikinyamakuru Ikiringo c’Agakura (ubu citwa Be maso!) cavuze giti: “Nta gukeka ko iryo hwaniro rizoba ikintu c’intibagirwa kizotuma ukuri gukwiragira muri Megizike.” None ko iryo hwaniro ryitwabwe n’abantu nka 150 gusa, ni igiki catumye riba iridasanzwe?

Imbere y’uko riba, ukuri ntikwari bwakwiragire muri Megizike. Naho kuva mu 1919 bagira amateraniro matomato, mu myaka yakurikiye igitigiri c’amashengero cagiye kiragabanuka. Mu 1929, harashinzwe ibiro vy’ishami ku murwa mukuru w’ico gihugu, bituma abavukanyi bagira icizere. Ariko rero intambamyi zari zikiriho. Igihe ishirahamwe ryatanga ubuyobozi bubuza gufadikanya igikorwa co kwamamaza be n’urudandaza, hari umuvukanyi yari mu gikorwa c’igihe cose yaciye ashangashirwa aragiheba, aca ashinga umugwi wiwe wo kwiga Bibiliya. Ico gihe nyene, uwari ahagarikiye ibiro vy’ishami yarasubirijwe kubera inyifato mbi yagaragaje. Ivyabona b’intahemuka bo muri Megizike bari bakeneye guterwa intege mu vy’impwemu.

Muri urwo rugendo, umuvukanyi Rutherford yarabaremesheje cane biciye ku nsiguro zibiri yatanze kuri iryo hwaniro no ku nsiguro zitanu zikora ku mutima zasamirijwe ku maradiyo. Bwari bwo bwa mbere amaradiyo yo muri Megizike asamiriza inkuru nziza mu gihugu cose. Inyuma y’iryo hwaniro, uwaheruka kugenwa ngo ahagarikire ibiro vy’ishami yaciye asubira gutunganya igikorwa. Abavukanyi bamaze kugarurirwa agatege, Yehova na we akabahezagira, baciye babandanya kwamamaza.

Ihwaniro ryo mu 1941, ku murwa mukuru wa Megizike

Mu mwaka wakurikiye, muri ico gihugu habereye amahwaniro abiri. Rimwe ryabereye mu gisagara ca Veracruz kiri ku nkengera y’ibahari, irindi na ryo ku murwa mukuru wa Megizike. Akigoro abavukanyi bariko baragira mu ndimiro karatanguye kuvamwo ivyiza. Nk’akarorero, mu 1931 hari abamamaji 82. Haciye imyaka cumi, bari bamaze kwiyongera incuro cumi nyene. Mu 1941, abitavye ihwaniro ryabereye mu gisagara ca Megizike bashika 1.000.

“INZIGE MU MABARABARA”

Mu 1943 Ivyabona barisukiriye mu mabarabara bambaye ivyapa kugira ngo batangaze ihwaniro ryataziriwe ngo “Ihanga ryidegemvya,” rikaba ryabereye mu bisagara 12 vyo muri Megizike. * Barabohanya  ivyapa bibiri, bagaca bavyambara, kimwe kikaja imbere ikindi ku mugongo. Ivyabona batanguye gukoresha ubwo buryo kuva mu 1936.

Ifoto yo mu kinyamakuru co 1944, yerekana abamamaza bambaye ivyapa ku murwa mukuru wa Megizike

Ikinyamakuru kimwe (La Nación) caragize ico kivuze kw’idefile Ivyabona bagize ku murwa mukuru bambaye ivyapa. Cavuze giti: “Ku musi wa mbere [w’igikorane], [Ivyabona] barasabwe gutumira abantu benshi bashoboka. Bukeye, aho bagiriye igikorane hari huzuye no ku bunwa.” Izo ngendo zo kwamamaza ntizaguye neza indongozi za Ekleziya Gatolika, kuko zaciye zitanguza isekeza ryo kurwanya Ivyabona. Ariko ivyo ntivyabujije abavukanyi na bashiki bacu b’umutima rugabo kuguma bisukira mu mabarabara. Ca kinyamakuru cavuze kandi giti: “Abanyagisagara bose barababonye . . . abagabo n’abagore, bose bari bambaye ivyapa.” Caciye cerekena ifoto y’abavukanyi bari mu mabarabara. Munsi y’iyo foto hari handitse ngo: “Inzige mu mabarabara.”

“UBURIRI BWOROSHE KANDI BUSUSURUTSE KURUTA KURARA KW’ISIMA”

Muri iyo myaka, abavukanyi benshi vyarabagora cane gushika ahabera amahwaniro. Abenshi bayitaba bavuye mu turere turi iyo catawe, ahantu hatagira ibarabara, ahantu mbere n’igariyamoshi itashobora gushika. Ishengero rimwe ryavuze ko ata gariyamoshi n’imwe yashika iwabo. Abavukanyi rero baca biyunguruza ku bitwazi canke bakamara imisi bagenda n’amaguru, kugira gusa ngo bashike aho bafatira igariyamoshi ibajana kw’ihwaniro.

Abavukanyi benshi bari bakenye, ku buryo batashobora kuronka agatike ko gushika kw’ihwaniro. Bashitse ahabera ihwaniro, baca baka indaro ku Vyabona bagenzi babo, na bo bakabakirana igishika. Abandi barara mu Ngoro z’Ubwami. Igihe kimwe, abashitsi nka 90 baraye ku biro vy’ishami, ku makarato y’ibitabu. Igitabu c’umwaka cavuze ko abo bashitsi bakengurutse, mbere ayo makarato bayise ngo ni “uburiri bworoshe kandi bususurutse kuruta kurara kw’isima.”

Abo bavukanyi b’umutima ukenguruka, babona ko naho vyogenda gute ata cobabuza kwitaba ayo mahwaniro ateye umunezero. Ubu, igitigiri c’abamamaji bo muri Megizike kiriko cegereza umuliyoni, kandi baracafise agatima ko gushima. * Raporo ishami ryo muri Megizike ryatanze mu 1949, yavuze ku bijanye n’abavukanyi iti: “Ingorane abavukanyi barimwo ntizigabanya umwete bafise mu vy’impwemu, kuko igihe cose ihwaniro riheze bamara igihe kirekire ari co kiyago, bakaguma babaza ngo tuzogira irindi hwaniro ryari?” Ivyavuzwe muri iyo raporo, n’ubu ni ko bimeze.​—Vyakuwe mu bushinguro bwacu bwo muri Amerika yo hagati.

^ ing. 9 Nk’uko Igitabu c’umwaka co mu 1944 kibivuga, iryo hwaniro “ryaratumye Ivyabona vya Yehova bamenyekana cane muri Megizike.”

^ ing. 14 Muri Megizike, abantu 2.262.646 ni bo bitavye Icibutso mu 2016.