Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Mukakaro 2017

Nurondere ubutunzi bw’ukuri

Nurondere ubutunzi bw’ukuri

“Mwironderere abagenzi biciye ku butunzi butagororotse.”​—LUKA 16:9.

INDIRIMBO: 122, 129

1, 2. Kubera iki mw’isi ya none hazokwama hariho abakene?

MURI kino gihe, ibijanye n’ubutunzi usanga birimwo ubwikunzi n’akarenganyo. Abakiri bato benshi bararondera akazi bakabura. Hari n’abaca bashira ubuzima bwabo mu kaga bakaja kuronderera mu bihugu bitunze. Ariko ubukene buri hose, mbere no mu bihugu vyifise. Vyongeye, hagati y’abatunzi n’abakene haguma harushiriza kuba itandukaniro rikomeye. Raporo za vuba zivuga ko abatunzi karuhariwe bangana n’igice 1 kw’ijana c’ababa kw’isi. Zibandanya zivuga ko abo batunzi bafise itunga ringana n’iry’abasigaye bose bo kw’isi, ni ukuvuga ibice 99 kw’ijana. Naho ata wokwemeza ivyo biharuro, nta woharira ko abantu amamiliyaridi bugarijwe n’ubukene butagira izina, mu gihe abatunzi usanga bafise itunga ritovugwa. Ico kintu kibabaje, na Yezu yari akizi. Yavuze ati: “Aboro mu[ra]bamana.” (Mrk. 14:7) None ubwo busumbane buva ku ki?

2 Yezu yari azi ko ibintu vyogumye gutyo gushika Ubwami bw’Imana buje. Bibiliya irerekana ko igisata ca politike, ic’amadini be n’ic’ubudandaji burangwa n’umwina, biri mu bigize isi ya Shetani. “Abadandaza” bavugwa mu Vyahishuwe 18:3, berekeza kuri ico  gisata c’ubudandaji. Abasavyi b’Imana usanga bitandukanya burundu n’igisata ca politike be n’ic’idini ry’ikinyoma. Ariko rero benshi usanga bidashoboka ko bitandukanya burundu n’ico gisata c’ubudandaji.

3. Tugiye kurimbura ibibazo ibihe?

3 Twebwe abakirisu, vyoba vyiza dusuzumye ingene tubona ivy’urudandaza rwo muri iyi si mu kwibaza duti: ‘Nokoresha gute ivyo ntunze kugira ngo nerekane ko ndi umwizigirwa ku Mana? Nokwirinda gute kwinjira cane mu bijanye n’urudandaza rwo muri iyi si? Ni uburorero ubuhe bwerekana ko abasavyi ba Yehova bamwizigira muri uwo muce utoroshe?’

IKIGERERANYO C’UMUBWIRIZA ATAGOROROTSE

4, 5. (a) Wa mubwiriza avugwa mu kigereranyo ca Yezu yashikiwe n’ingorane nyabaki? (b) Ni impanuro iyihe Yezu yahaye abayoboke biwe?

4 Soma Luka 16:1-9. Ico kigereranyo Yezu yatanze c’umubwiriza atagororotse kiratuma umuntu azirikana. Nya mubwiriza amaze kwagirizwa ko asesagura, yaciye akoresha “ubukerebutsi ngirakamaro” kugira ngo ‘yironderere abagenzi’ bazomufasha niyava muri iryo banga ry’ububwiriza. * Ariko rero Yezu ntiyariko aremesha abigishwa biwe gukora ibintu bitagororotse kugira ngo barondere icobabeshaho. Naho yavuze ko iyo nyifato ari iy’“abana b’iki gihe,” yakoresheje ico kigereranyo kugira ngo atange icigwa gihambaye.

5 Cokimwe n’uwo mubwiriza yagiye asanga ari mu ngorane, Yezu yari azi ko abenshi mu bayoboke biwe bokeneye kurondera icobatunga muri iyi si irangwamwo akarenganyo mu vy’ubutunzi. Yaciye rero abahanura ati: “Mwironderere abagenzi [ni ukuvuga Yehova na Yezu] biciye ku butunzi butagororotse, kugira ngo nibwahera, bazobakire mu ngo zidahera.” None iyo mpanuro ya Yezu itwigisha iki?

6. Twemezwa n’iki yuko ibijanye n’urudandaza rwo muri iyi si bitari mu nteguro y’Imana?

6 Naho Yezu adasigura igituma avuga ko ubutunzi “butagororotse,” Bibiliya irerekana neza ko ivy’urudandaza bitari mu nteguro y’Imana. Muri Edeni, Yehova yararonkeje Adamu na Eva ibintu umukimba. (Ita. 2:15, 16) Mu nyuma, igihe impwemu nyeranda yakorera kw’ishengero ry’abarobanuwe ryo mu kinjana ca mbere, “nta n’umwe [muri bo] yavuga yuko hari ico mu vyo atunze cari rwiwe; mugabo bari basangiye vyose.” (Ivyak. 4:32) Umuhanuzi Yesaya na we nyene yaravuze ivyerekeye igihe abantu bose bokwinovoye ivyiza vy’isi ata wandya wangura. (Yes. 25:6-9; 65:21, 22) Ariko mu kurindira, abayoboke ba Yezu bokeneye gukoresha “ubukerebutsi ngirakamaro” kugira ngo bibesheho bakoresheje “ubutunzi butagororotse” bwo muri iyi si, muri ico gihe nyene bakarondera guhimbara Imana.

DUKORESHE NEZA UBUTUNZI BUTAGOROROTSE

7. Ni impanuro iyihe dusanga muri Luka 16:10-13?

7 Soma Luka 16:10-13. Wa mubwiriza avugwa mu kigereranyo ca Yezu, yarondeye abagenzi ku bw’ineza yiwe. Ariko Yezu yahanuye abayoboke biwe kwironderera abagenzi mw’ijuru batabitumwe n’ubwikunzi. Imirongo ikurikira ico kigereranyo irerekana ko gukoresha “ubutunzi butagororotse” bifitaniye isano no kuba umwizigirwa ku Mana. Yezu rero yashaka kuvuga ko ukuntu dukoresha ubutunzi bwacu butagororotse bishobora kwerekana nimba ‘turi abizigirwa’ ku Mana. None twobigira gute?

8, 9. Tanga uburorero bwerekana ingene bamwebamwe bagaragaza ko ari abizigirwa?

8 Uburyo bumwe twerekana ko turi intahemuka mu vyo dutunze, ni ugutanga intererano  ku bw’igikorwa co kwamamaza kw’isi yose Yezu yavuze ko coranguwe. (Mat. 24:14) Agakobwa kamwe ko mu Buhindi kararondeye agasandugu kaza karashiramwo ibiceri. Karashirayo mbere n’ayo baba bagahaye ngo kagure ibipupe. Ako gasandugu kuzuye, nya gakobwa kaca kayatanga ngo akoreshwe mu gikorwa co kwamamaza. Aho nyene mu Buhindi, hari umuvukanyi arima inazi yagemuriye izitari nke abakorera ku biro vy’ubuhinduzi biri ukwa vyonyene, bahindura mu rurimi rw’ikimalayalamu. Kubera ko kuri ivyo biro bama bakenera kugura inazi, abona ko kuzibashira ari intererano ikomeye kuruta gutanga amahera. Uca wumva ko akoresha ubukerebutsi ngirakamaro. No mu Bugiriki, hariho abavukanyi bama bagemurira umuryango wa Beteli amavuta y’umwelayo, iforomaji be n’ibindi bifungurwa.

9 Hari umuvukanyi wo muri Sri Lanka ubu aba mu mahanga, yatanze itongo n’inzu yiwe ngo bikoreshwe ku bw’amakoraniro, amahwaniro be n’uburaro bw’abari mu murimo c’igihe cose. Naho ivyo bimusaba guheba amahera atari make, ni imfashanyo ikomeye ku bavukanyi bo muri ako karere basanzwe bafise amikoro make. Mu bihugu usanga igikorwa cacu kiburabuzwa, abavukanyi baratanga amazu yabo ngo akoreshwe nk’Ingoro z’Ubwami, bigatuma abatsimvyi benshi be n’abandi bafise uburyo buke baronka aho bakoranira batarinze gukota.

10. Vuga imihezagiro imwimwe iva ku gutanga.

10 Ubwo burorero burerekana ukuntu abasavyi b’Imana ari ‘abizigirwa muri bitoyi,’ ni ukuvuga mu kuntu bakoresha ubutunzi bw’umubiri, uburi munsi y’ubutunzi bwo mu vy’impwemu. (Luka 16:10) None abo bagenzi ba Yehova babona gute ibijanye n’ukwo kwitanga kwabo? Baratahura ko gutanga bituma baronka ubutunzi “bw’ukuri.” (Luka 16:11) Mushiki wacu umwe akunda gutanga intererano ku bw’igikorwa c’Ubwami, aratubwira ivyiza yironkeye ati: “Kuba naramaze imyaka n’iyindi ntanga intererano, vyaratsimbataje ikintu kidasanzwe muri jewe. Uko narushiriza gutanga, ni ko narushiriza kugira umutima wo kwitwararika abandi. Ubu ndababarira abandi bivuye ku mutima, nkabihanganira, nkirengagiza amakosa bankorera kandi nkemera impanuro.” Ego cane, abatari bake bariboneye ko gutanga bizana imihezagiro.​—Zab. 112:5; Imig. 22:9.

11. (a) Gutanga tutitangiriye itama bigaragaza gute “ubukerebutsi ngirakamaro”? (b) Ni mu buryo ki hariko haraba ukunganya mu basavyi b’Imana? (Raba ishusho itangura.)

11 Gukoresha ivyo dutunze mu guteza imbere ivy’Ubwami birerekana “ubukerebutsi ngirakamaro” mu bundi buryo. Biratuma dukoresha ivyo dutunze mu gufasha abandi. Abafise uburyo ariko bakaba badashobora gukora umurimo w’igihe cose canke kwimukira mu mahanga, barahimbarwa no kumenya ko intererano batanga zishigikira abandi mu gikorwa barangura. (Imig. 19:17) Intererano dutanga bivuye ku mutima ziratuma haboneka ibitabu kandi zigashigikira igikorwa co kwamamaza mu turere dukenye cane ariko twimbuka rwose mu vy’impwemu. Nk’akarorero  muri Kongo, muri Madagaskari no mu Rwanda, kugira ngo abavukanyi baronke Bibiliya, imiryango yabo yaramaze imyaka myinshi ibanza gutubika umukanda, kuko vyashika Bibiliya ikagurwa umushahara w’indwi yose canke w’ukwezi kwose. Mugabo ubu, bivuye ku ntererano benshi batanga no ku “kwuzuriza ugukehanirwa [kw’abandi] kugira habe ukunganya,” ishirahamwe rya Yehova ryaratanze uburyo bwo guhindura Bibiliya mu zindi ndimi no kuyironsa umwe wese mu bagize iyo miryango, hamwe n’abatohoji ba Bibiliya banyotewe ukuri. (Soma 2 Abakorinto 8:13-15.) Ivyo rero bituma abatanga n’abahabwa bose bashobora gucika abagenzi ba Yehova.

TWIRINDE KWINJIRA CANE MU VY’URUDANDAZA RW’IYI SI

12. Aburahamu yagaragaje gute ko yizera Imana?

12 Ikindi kintu gituma tugiranira ubugenzi na Yehova ni ukutinjira cane mu vy’urudandaza rwo mw’isi, maze tukarondera ubutunzi “bw’ukuri,” bivanye n’uko ivyacu vyifashe. Aburahamu wa mugabo wa kera yari afise ukwizera, yaremeye kuva i Uri, igisagara cari gitunze, aja kuba mu mahema kugira ngo abandanye kugiranira ubugenzi na Yehova. (Heb. 11:8-10) Kubera ko itunga ry’ukuri yari arizeye kuri Yehova, ntiyigeze ashira umutima ku bintu vy’umubiri vyokwerekanye ko atamwizigiye. (Ita. 14:22, 23) Yezu yararemesheje abantu kugira ukwizera nk’ukwo, igihe yabwira umusore umwe w’umutunzi ati: “Nimba ushaka gutungana, genda ugurishe ivyo utunze, uhe aboro, ni ho uzogira itunga mw’ijuru, maze uze unkurikire.” (Mat. 19:21) Naho uwo musore atagaragaje ukwizera nk’ukwo kwa Aburahamu, hariho abandi bagaragaje ko bizera Imana baherejeko.

13. (a) Ni impanuro iyihe Paulo yahaye Timoteyo? (b) Iyo mpanuro twoyishira mu ngiro gute muri iki gihe?

13 Timoteyo yari n’ukwizera gukomeye. Paulo amaze kwita Timoteyo “umusoda mwiza wa Kristu Yezu,” yaciye amuhanura ati: “Nta muntu akora nk’umusoda aja mu vy’urucuruza vyo mu buzima, kugira ngo ashimwe n’uwamwanditse ngo abe umusoda.” (2 Tim. 2:3, 4) Abayoboke ba Kristu bo muri iki gihe, ushizemwo ingabo zirenga umuliyoni ziri mu murimo w’igihe cose, barakurikiza iyo mpanuro ya Paulo uko bishoboka kwose. Baririnda gukwegakwegwa n’amahayanishwa be n’ivyo mw’isi ibakikuje. Baguma bibuka ko “uwugurana aba umusavyi wa nyene kumugurana.” (Imig. 22:7) Shetani nta kindi yipfuza atari uko twokoresha umwanya wacu n’inguvu zacu zose mu kuba abaja b’urudandaza rwo mw’isi yiwe. Hari ingingo twofata zigatuma tumara imyaka n’iyindi mu madeni. Gusaba ingurane nini yo kugura inzu, kwiga amashure maremare, kugura umuduga uzimvye canke mbere kugira ubukwe buhanitse, birashobora kugukwegera ingorane zikomeye mu vy’ubutunzi. Iyo tworoheje ubuzima kandi tukirinda amadeni no gusesagura, tuba tugaragaje ubukerebutsi ngirakamaro. Ivyo bica bituronsa akaryo ko gushumbira Imana aho gushumbira ivy’urudandaza rwa kino gihe.​—1 Tim. 6:10.

14. Dukwiye kugira umwiyemezo uwuhe? Tanga uburorero.

14 Kugira ngo tugume tworoheje ubuzima, bisaba ko tumenya ibikwiye kuja imbere y’ibindi. Umugabo umwe n’umugore wiwe bari bafise ihinguriro rikomeye. Ariko icipfuzo bari bafise co gusubira mu murimo w’igihe cose caratumye bagurisha iryo hinguriro, ubwato bwabo n’ibindi bintu bari batunze. Baciye baja gufasha kwubaka icicaro gikuru i Warwick muri New York. Kabaye akaryo kadasanzwe ko gukorera kuri Beteli bari kumwe n’umukobwa wabo be n’umukwe wabo mu kiringo c’indwi zitari nke. Barakoranye kandi n’abavyeyi b’uwo mugabo, na bo nyene bariko barafasha i Warwick. Mushiki wacu umwe w’umutsimvyi i Kolorado  muri Amerika, yararonse akazi muri banki ko kuza arakora imisi nk’ingahe mu ndwi. Abakoresha barashimye cane ivyo yakora baca bamusaba ko yoza arakora imisi yose, maze bakagwiza na gatatu umushahara wiwe. Ariko yaranse kubera ko ivyo vyotumye atitunira ku busuku. Ubwo ni bukeyi gusa mu burorero bwerekana ingene abasavyi ba Yehova bagira ivyo bahevye. Uwo mwiyemezo wo gushira imbere ivy’Ubwami urerekana ko ubugenzi dufitaniye n’Imana be n’itunga ryo mu vy’impwemu yaduhaye, tubiha agaciro kuruta ibintu isi ya kino gihe itanga.

IGIHE ITUNGA RY’UMUBIRI RIZOCIKA UBUSA

15. Ubutunzi butuma umuntu ahimbarwa cane mu buzima ni ubuhe?

15 Kuronka itunga ntivyama bisobanura ko umuntu yahezagiwe n’Imana. Yehova ahezagira “abatunzi mu bikorwa vyiza.” (Soma 1 Timoteyo 6:17-19.) Nk’akarorero, uwitwa Lucia * wo mu Butaliyano yaramenye ko muri Alubaniya hari hakenewe abamamaji. Naho ata kazi yari afise komutunze, yarimukiyeyo mu 1993 kuko yari yizigiye Yehova aherejeko. Yarize ikinyalubaniya maze arafasha abantu barenga 60 gushika biyeguriye Yehova. Naho benshi mu basavyi b’Imana batamamaza mu turere twimbuka gutyo, ikintu cose dukora kugira dufashe abandi ngo baje mu nzira y’ubuzima, ni ikintu twe na bo tuzoha agaciro ibihe bidahera.​—Mat. 6:20.

16. (a) Ni igiki kigiye gushikira ivy’urudandaza rwo muri iyi si? (b) Ivyo none bikwiye gutuma tubona gute ubutunzi bw’umubiri?

16 Yezu yavuze ati: “Ubutunzi butagororotse . . . nibwahera.” Ntiyavuze ngo ‘hamwe bwohera.’ (Luka 16:9) Muri iyi misi ya nyuma, birashika amabanki agahomba, ivy’ubutunzi na vyo bigasubira inyuma. Ariko rero, ivyo nta co bivuze ubigereranije n’ibigiye gushikira isi yose. Ivy’iyi si ya Shetani, uri ivya politike, ivy’amadini be n’ivy’ubudandaji, vyose bizokurwaho. Inzahabu n’ifeza biramaze ibinjana n’ibindi ari imari zikomeye mu vy’urudandaza. Mugabo umuhanuzi Ezekiyeli na Zefaniya bavuze yuko bizohinduka ubusa. (Ezk. 7:19; Zef. 1:18) Twomererwa gute tumaze gusaza, tugasanga twirundanirije “ubutunzi butagororotse” bw’iyi si aho kwirundaniriza ubutunzi bw’ukuri? Twomera nk’umuntu yatamye ubuzima bwiwe bwose yirundaniriza agafyo k’amahera, mu nyuma agasanga izo noti zose ari inyiganano. (Imig. 18:11) Ego cane, ubutunzi bw’umubiri buzocika ubusa. Ntugishe rero akaryo ko kubukoresha mu ‘kwironderera abagenzi’ mw’ijuru. Ivyo dukora vyose kugira ngo duteze imbere ivyungura Ubwami bwa Yehova biratuma tuba abatunzi mu vy’impwemu.

17, 18. Abagenzi b’Imana biteze iki?

17 Ubwami bw’Imana nibwashika, gupangisha amazu canke gusaba ingurane bizoca bivaho. Ibifungurwa bizoba ari ivya gusa kandi ari umukimba. Ntawuzoba agikeneye muganga. Umuryango wa Yehova wo kw’isi uzokwinovora ivyiza vyose isi itanga. Inzahabu, ifeza canke ayandi mabuye y’agaciro bizoba ari ivyo gushaza no gushariza, aho kuba umutahe. Imbaho, ivyuma be n’amabuye vyizavyiza, bizoba ari ivya gusa kugira tuvyubakishe amazu ateye igomwe. Abagenzi bazohimbarwa no kudufasha, atari ukugira ngo tubahembe amahera. Tuzoba dusangira ivyo isi itanga vyose.

18 Ivyo ni bikeyi gusa mu vyiza igitangaza abarondera abagenzi mw’ijuru bazokwironkera. Abasavyi ba Yehova bo kw’isi bazogira umunezero utavugwa, nibumva Yezu ababwiye ati: “Nimuze, mwebwe abahezagiwe na Dawe, mutorane ubwami mwateguriwe kuva kw’ishingwa ry’isi.”​—Mat. 25:34.

^ ing. 4 Ivyo bareze uwo mubwiriza, Yezu ntiyavuze ko kwari ukuri. Ijambo ry’ikigiriki ryahinduwe ngo ‘kurega’ muri Luka 16:1, ritekeye iciyumviro c’uko kwari ukubeshera uwo mubwiriza. Yezu rero ashimika ku kuntu uwo mubwiriza yavyifashemwo, aho gushimika ku mvo zari gutuma yirukanwa.

^ ing. 15 Inkuru y’ubuzima ya Lucia Moussanett iri muri Be maso! (mu gifaransa) yo ku wa 22 Ruheshi 2003, rup. 18-22.