Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Mukakaro 2017

Ibibazo vy’abasomyi

Ibibazo vy’abasomyi

Vyoba bibereye ko umukirisu atunga ikirwanisho gicira umuriro, nk’inkoho canke ibasitoli, kugira ngo yivune umwansi?

Naho abakirisu boshobora gufata ingingo zo kwikingira, baririnda guca kubiri n’ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya. Izo ngingo ngenderwako zirabuza umukirisu gukoresha ibirwanisho, nk’ibasitoli, mugobore, canke ibindi birwanisho bicira umuriro, kugira ngo bivune umwansi. Rimbura ivyiyumviro bikurikira:

Yehova abona ko ubuzima bw’umuntu ari bweranda. Umwanditsi w’amazaburi Dawidi, yari azi ko Yehova ari we “sôko ry’ubuzima.” (Zab. 36:9) Igihe rero umukirisu afata ingingo zo kwikingira canke gukingira itunga ryiwe, arakwiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo yirinde kwica umuntu, gutyo akagirwa n’amaraso.​—Gus. 22:8; Zab. 51:14.

Naho hari ibintu bitari bike umuntu yokoresha akiha inkumbi, inkoho yoyo yica umuntu bitagoranye, igihe amasase acorotse canke arashwe n’ibigirankana. * Vyongeye, uwuguteye abonye ko ufise ikirwanisho gicira umuriro, narirya ashobora kuba yaje yarunguye, ibintu vyoshobora guca bimera nabi cane, inganda zigatikira.

Igihe Yezu yabwira abayoboke biwe ngo bitwaze inkota mw’ijoro rya nyuma yamaze ng’aha kw’isi, ntiyariko yiyumvira ko boyikoresha mu kwivuna umwansi. (Luka 22:36, 38) Ahubwo Yezu yashaka kuyikoresha mu kubaha icigwa c’uko badakwiye kurwana, n’igihe nyene boba batewe n’abantu bitwaje ibirwanisho.  (Luka 22:52) Igihe Petero yasokora inkota akayikubita umushumba w’umuherezi mukuru, Yezu yaciye ategeka Petero ati: “Subiza inkota yawe mu kibanza cayo.” Yezu yaciye atanga ingingo ngenderwako iyobora abayoboke biwe, gushika n’uyu musi. Igira iti: “Abafata inkota bose bazokwicwa n’inkota.”​—Mat. 26:51, 52.

Nk’uko bivugwa muri Mika 4:3, abasavyi b’Imana ‘inkota zabo bazicuramwo ibirimisho, amacumu yabo bakayacuramwo imihoro yo gututūra.’ Ico kintu kiranga abakirisu b’ukuri, kirahuye n’ivyo intumwa Paulo yahimirije abakirisu ati: “Ntihagire n’umwe mwishura ikibi ku kindi. . . . Nimba bishoboka, uko bivana namwe kwose, mubane amahoro n’abantu bose.” (Rom. 12:17, 18) N’igihe nyene Paulo yashikirwa n’ingorane nyinshi, ushizemwo n’“akaga k’abambuzi,” yaragendeye iyo mpanuro yatanze, kuko atigeze arenga ku ngingo ngenderwako zo mu Vyanditswe arondera gukingira ubuzima bwiwe. (2 Kor. 11:26) Ahubwo yarizigiye Imana be n’ubukerebutsi buri mw’Ijambo ryayo, “[uburuta] ibikoresho vy’indwano.”​—Umus. 9:18.

Abakirisu baraha agaciro cane ubuzima kuruta ibintu vy’umubiri. Bibiliya igira iti: “Ubuzima [bw’umuntu] ntibuva ku bintu atunze.” (Luka 12:15) Igihe rero abakirisu badashoboye gutururuza umusuma yitwaje ikirwanisho bakoresheje amajambo y’ubwitonzi, biba vyiza bakurikije impanuro Yezu yatanze, ati: “Nturwanye umuntu mubi.” Ivyo bisigura ko hari naho vyokenerwa ko tumuha ivyo ashaka vyose, bikaba nk’aho tumuhebeye impuzu zacu z’imbere be n’izo hejuru. (Mat. 5:39, 40; Luka 6:29) * Ariko rero ikiranga ubukerebutsi, ni ukuzitira tutaronerwa. Hamwe twokwirinda “guhaya uburyo [dufise] bwo kwibeshaho” kandi ababanyi bacu bakaba bazi ko turi Ivyabona vya Yehova b’abanyamahoro, hari aho ivyo vyotuma inkozi z’ikibi zitadutera.​—1 Yoh. 2:16; Imig. 18:10.

Abakirisu barubahiriza ijwi ryo mu mutima ry’abandi. (Rom. 14:21) Hari abavukanyi bobabara canke mbere bagatsitara hamwe bomenya ko hari umukirisu mugenzi wabo atunze ikirwanisho kugira ngo yivune umwansi. Urukundo ruratuma dushira imbere ineza y’abandi, naho mbere ivyo vyosaba ko duheba ivyo tubona ko dufitiye uburenganzira.​—1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Abakirisu barihatira kuba intangakarorero. (2 Kor. 4:2; 1 Pet. 5:2, 3) Umukirisu abandanya gutunga inkoho kandi yarahawe impanuro zishingiye ku Vyanditswe, ntiyoba ari intangakarorero. Ntiyoba rero abereye gushingwa amabanga canke uduteka tudasanzwe mw’ishengero. Ni na ko biri ku mukirisu abandanya gukora akazi kamusaba kwitwaza ikirwanisho gicira umuriro. Vyoba vyiza arondeye akandi kazi. *

Ni ivy’ukuri ko umukirisu ari we ahanini yihitiramwo ingene yikingira, akingira umuryango wiwe canke ivyo atunze, akihitiramwo n’akazi yokora. Ariko rero, ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya ziragaragaza ko Imana ifise ubukerebutsi kandi ko idukunda. Abakirisu bahumuye mu vy’impwemu rero, bisunze izo ngingo ngenderwako, bahitamwo kudatunga ikirwanisho gicira umuriro kugira ngo bivune umwansi. Barazi ko abizigira Imana mu kuguma bisunga ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya, bagira umutekano nyakuri kandi uramba.​—Zab. 97:10; Imig. 1:33; 2:6, 7.

Mu gihe ca ya makuba akomeye, abakirisu bazokwiheka kuri Yehova aho kugerageza kwirwanira

^ ing. 3 Umukirisu yoshobora guhitamwo gutunga ikirwanisho gicira umuriro (nk’inkoho y’uruhigi canke mugobore) kugira ngo ayikoreshe mu guhiga ibikoko afungura, canke mu kwikingira ibikoko biryana. Ariko rero igihe atariko arayikoresha, arakwiye kuyikuramwo amasase, canke mbere akayisambura, maze akayibika kure. Mu gihugu usanga leta ibuza gutunga inkoho canke igashiraho amategeko agenga abazitunga, abakirisu barubahiriza ayo mategeko.​—Rom. 13:1.

^ ing. 2 Raba ikiganiro kivuga ngo “Ingene wokwikingira gufatwa ku nguvu” muri Be maso! (mu gifaransa) yo ku wa 8 Ntwarante 1993, be n’ikivuga ngo “Nokwikingira gute abarondera kunshurashuza?” mu gitabu Ibibazo urwaruka rwibaza​—Inyishu ngirakamaro, Igitabu ca 1, ikigabane ca 32.

^ ing. 4 Wipfuza kumenya vyinshi ku bijanye no kumenya nimba umukirisu yokwemera akazi gasaba ko yitwaza ikirwanisho, raba Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Munyonyo 2005, rup. 31; n’uwo ku wa 15 Mukakaro 1983 (mu gifaransa), rup. 25-26.