UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Mukakaro 2017

Iyi nomero irimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva ku wa 28 Myandagaro gushika ku wa 24 Nyakanga 2017.

Baritanze babikunze​—Muri Tirkiya

Mu 2014, muri Tirkiya harabaye isekeza ridasanzwe ryo kwamamaza. Kubera iki iryo sekeza ryatunganijwe? Havuyemwo iki?

Nurondere ubutunzi bw’ukuri

Wokoresha gute ivyo utunze kugira ngo ukomeze ubucuti ufitaniye n’Imana?

“Murirane n’abarira”

Umuntu atuntujwe no kubura uwiwe yoronka gute uruhoza? Wokora iki kugira ngo umufashe?

Kubera iki ‘twoshemeza Ya’?

Zaburi ya 147 iratwibutsa ko dufise imvo nyinshi zotuma dukengurukira Umuremyi wacu.

‘Nashitse imigambi yawe yose’

Abakiri bato bategerezwa guhitamwo ingene bazokoresha ubuzima bwabo. Naho usanga bitoroshe, Yehova ntazobura guhezagira abisunga impanuro atanga.

Nutsinde urugamba rwo gukingira umuzirikanyi wawe

Shetani aratera abantu akoresheje propagande yiwe. None woyirwanya gute?

Ibibazo vy’abasomyi

Vyoba bibereye ko umukirisu atunga ikirwanisho gicira umuriro, nk’inkoho canke ibasitoli, kugira ngo yivune umwansi?