Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Baritanze babikunze​—Muri Madagaskari

Baritanze babikunze​—Muri Madagaskari

UMUTSIMVYI w’imyaka 25 yitwa Sylviana avuga ati: “Igihe abagenzi banje bakorera ahakenewe abatsimvyi cane banyiganira umunezero bahakura, naripfuje cane kugira umunezero nk’uwo. Ariko nabona ko ntobishobora.”

Woba wiyumva nk’uko kwa Sylviana? Woba nawe wipfuza kuja gukorera aho abamamaji b’Ubwami bakenewe kuruta, ariko ukaba wibaza ko utobishobora? Nimba ari ukwo biri, ntucike intege! Yehova yarafashije abavukanyi ibihumbi barashobora gutsinda intambamyi zababuza kwagura umurimo. Kugira tubone ingene yafashije bamwe muri bo, reka dukubitire muri Madagaskari, izinga rigira kane mu bunini kw’isi.

Mu myaka irenga cumi iheze, abamamaji n’abatsimvyi b’abanyamwete barenga 70 baturuka mu bihugu 11 * baraje gukorera muri ico cibare cimbuka co muri Afrika, aho abantu benshi usanga basonera Bibiliya. Vyongeye, abamamaji benshi b’imvukira barimukiye mu tundi turere kugira baje gukwiragiza ubutumwa bw’Ubwami muri iryo zinga amahero. Reka twumve ivyerekeye bamwe muri bo.

BARATSINZE UBWOBA N’UGUCIKA INTEGE

Perrine na Louis

Louis na Perrine, ni abubakanye bageze mu myaka 30 bimukiye muri Madagaskari bavuye mu Bufaransa. Bari bamaze imyaka biyumvira kuja gukorera mu mahanga ariko Perrine yaragonanwa. Asigura ati: “Naratinya kwimukira aho ntazi. Nabona ko ntoheba umuryango wacu, ishengero, inzu yacu, ahantu hose twari tumenyereye, be n’ivyo twari tumenyereye gukora. Mu vy’ukuri, amakenga yanje bwite ni yo yambera intambamyi.” Mu 2012, Perrine yaragize umutima rugabo maze we n’umugabo wiwe Louis barimuka. None abona gute ingingo bafashe? Avuga ati: “Kwibonera ukuntu Yehova yagiye aradufasha, vyarakomeje ukwizera kwacu.” Louis yongerako ati: “Ibaze nawe: abantu  cumi twigisha Bibiliya, baritavye Icibutso ca mbere twagize tumaze gushika muri Madagaskari!”

Ni igiki cabafashije kuguma mu gikorwa cabo igihe bashikirwa n’ingorane? Baratakambiye Yehova ngo abafashe kwihangana. (Flp. 4:13) Louis yigana ati: “Twariboneye ko Yehova yishuye amasengesho yacu kandi yaraduhaye ‘amahoro y’Imana.’ Twagumye twibanda ku munezero dukura mu murimo wacu. Ikindi na co, abagenzi bo mu gihugu iwacu baratwandikiye amakete n’ubutumwa bwo kuri internet kugira baturemeshe kubandanya igikorwa.”​—Flp. 4:6, 7; 2 Kor. 4:7.

Yehova yarahezagiye cane Louis na Perrine kubera ukwihangana kwabo. Louis avuga ati: “Muri Gitugutu 2014, twaritavye Ishure ry’ivya Bibiliya ry’abakirisu bubakanye * ryabereye mu Bufaransa. Ntituzokwigera twibagira ako gateka Yehova yaduteye.” Iryo shure rirangiye barahimbawe no gusubira kurungikwa gukorera muri Madagaskari.

“VYODUHIMBARA CANE!”

Nadine na Didier

Igihe Didier n’umukenyezi wiwe Nadine bimukira muri Madagaskari bavuye mu Bufaransa mu 2010, bararenza imyaka 50. Didier yigana ati: “Tukiri bato twarakoze ubutsimvyi, mugabo mu nyuma twararonse abana batatu. Bamaze gukura twariyumviriye ivyo gukorera mu mahanga.” Nadine avuga ati: “Sinipfuza gutandukana n’abana banje mugabo bambwiye bati: ‘Hamwe mwoja gukorera mu mahanga ahari inkenero kuruta, vyoduhimbara cane!’ Ivyo vyaraturemesheje maze turimuka. Naho turi kure yabo, turahimbarwa n’uko dushobora kuguma duhanahana amakuru.”

Didier na Nadine ntivyaboroheye kwiga ururimi rwo muri Madagaskari. Nadine avuga amwenyura ati: “Ntitugifise imyaka 20.” None babigenjeje gute? Babanje kuja mw’ishengero ry’igifaransa. Mu nyuma, bamaze kubona ko biteguriye kwiga urwo rurimi baciye bimukira mw’ishengero rirukoresha. Nadine abandanya ati: “Abantu benshi duhura mu busuku usanga bashaka kwiga Bibiliya. Kenshi baradushimira kubona twabagendeye. Mu ntango vyarantangaza cane. Gukorera ubutsimvyi muri iki cibare, ni ivya mbere. Si je mbona burakeye ngo nje mu ndimiro!”

Iyo Didier yibutse igihe yatangura kwiga urwo rurimi biramutwenza cane. Avuga ati: “Igihe kimwe nariko ndayobora ikoraniro ry’ishengero, mugabo sinatahura inyishu abavukanyi batanga. Napfa kuvuga gusa nti ‘Urakoze.’ Igihe mushiki wacu umwe yishura, abari bicaye inyuma yiwe baciye batangura kunyereka bakoresheje ibimenyetso ko inyishu yatanze atari yo. Naciye mbaza uwundi muvukanyi. Nizeye ko we yatanze inyishu y’ukuri.”

YARAVYEMEYE AHIMBAWE

Kw’ihwaniro ryo mu 2005, Thierry n’umukenyezi wiwe Nadia, bararavye ca gikino gifise umutwe  uvuga ngo “Kurikirana imigambi itera iteka Imana.” Ico gikino kivuga ibijanye na Timoteyo carabakoze ku mutima congera kirakomeza icipfuzo bari bafise co gukorera ahakenewe abamamaji. Thierry avuga ati: “Igihe abantu bariko barakoma amashi ico gikino kirangiye, narunamye nongorera umugore wanje nti: ‘Tuzoja he?’ Na we nyene yambariye ko yariko yibaza ico kibazo nyene.” Hadaciye igihe, baratanguye kwitegurira uwo mugambi. Nadia yigana ati: “Twagiye turagabanya ivyo dutunze gushika dusigaranye ibintu vyoja mw’ivarisi zine!”

Ibubamfu: Nadia na Marie-Madeleine. Iburyo: Thierry

Bashitse muri Madagaskari mu 2006 kandi kuva mu ntango bararyohewe n’ubusuku. Nadia avuga ati: “Abantu duhura baratuma tunezerwa cane.”

Ariko rero haciye imyaka itandatu, barahanganye n’ingorane. Nyina wa Nadia ari we Marie-Madeleine, uwaba ico gihe mu Bufaransa, yaratemvye aravunika ukuboko yongera arakomereka ku mutwe. Thierry na Nadia bamaze kuganira n’umuganga wiwe, barabajije uwo muvyeyi wabo ko yoza bakabana muri Madagaskari. Naho yari afise imyaka 80 yaravyemeye ahimbawe. None abona gute kuba mu mahanga? Avuga ati: “Hari igihe bitoroha kumenyera. Ariko naho hari ivyo ntashoboye, numva ndi kirumara mw’ishengero. Kandi ikimpimbara cane n’uko kuba ng’aha bituma abana banje babandanya umurimo wabo uvamwo ivyiza vyinshi.”

‘YEHOVA YARAMFASHIJE’

Riana ariko atanga insiguro mu rurimi rwitwa Tandroy

Riana ni umuvukanyi arengeje gato imyaka 20. Yavukiye i Alaotra Mangoro, hakaba ari ahantu himbuka cane mu buseruko bwa Madagaskari. Yari aciye ubwenge kw’ishure kandi yipfuza kubandanya amashure ya kaminuza. Ariko rero amaze kwiga Bibiliya, yarahinduye ivyiyumviro. Yigana ati: “Narihase ngo mpeze amashure yisumbuye hakiri kare, nca nsezeranira Yehova nti: ‘Ninatora ikibazo co gusozera umwaka, nzoca ntangura ubutsimvyi.’” Amaze guheza amashure, yarashikije ivyo yari yasezeranye. Yaciye aja kubana n’umuvukanyi umwe w’umutsimvyi, ararondera akazi k’igihe gito, maze aratangura ubutsimvyi. Avuga ati: “Iyo ngingo nafashe yari nziza cane.”

Ariko rero, incuti za Riana ntizatahuye igituma atabandanije amashure. Yigana ati: “Dawe, datawacu be na mutoyi wa nyokuru avyara mawe, bose bandemesheje kubandanya amashure. Ariko sinashaka guhagarika ubutsimvyi.” Bidatevye, Riana yaripfuje gukorera ahari inkenero kuruta. Ni igiki catumye agira ico cipfuzo? Yigana ati: “Abasuma baraduteye maze baratwiba ibintu vyinshi. Ico kintu catumye nzirikana ku majambo Yezu yavuze ku bijanye no kwirundaniriza ‘amatunga mw’ijuru.’ Naciye niyemeza kurondera ubutunzi bwo mu vy’impwemu.” (Mat. 6:19, 20) Yaciye yimukira mu karere karimwo uruzuba rwinshi kure cane mu bumanuko bw’ico gihugu, ku bilometero 1.300 uvuye aho yaba. Ako karere ni ko kabamwo abantu bitwa aba Antandroy. Kubera iki none yahisemwo ng’aho?

Ukwezi kumwe imbere yuko babiba, Riana yari yatanguye kwigisha Bibiliya abagabo babiri b’aba Antandroy. Yarize amajambo amwamwe bakoresha mu rurimi rwabo maze arazirikana abantu benshi bavuga urwo rurimi batarumva ubutumwa bw’Ubwami. Avuga ati: “Narasavye Yehova ngo amfashe kwimukira muri ako karere.”

Riana yarimutse, mugabo ntiyatevye guhura n’intambamyi. Yararondeye akazi arakabura. Umugabo umwe yamubwiye ati: “Kubera iki waje ino? Abantu b’ino kugira baronke akazi, bimukira hariya wavuye!” Haciye indwi zibiri, Riana yaritavye ihwaniro ry’akarere. Amahera yaramuheranye kandi yaribaza uko bizogenda. Ku musi wa nyuma w’iryo hwaniro, hari umuvukanyi yashize ikintu mu mufuko w’ikoti ya Riana. Yari amahera atari make yatumye ashobora gufata urugendo rwo gusubira inyuma, aranaronka umutahe wo kudandaza amata y’ikivuguto. Riana avuga ati: “Yehova yamfashije hageze. Narashoboye kubandanya mfasha abipfuza kwiga ivyerekeye Yehova!” No mw’ishengero hari ibikorwa vyinshi. Riana yongerako ati: “Nategerezwa gushikiriza insiguro y’icese uko haciye indwi zibiri. Yehova yaramenyereje abicishije  kw’ishirahamwe ryiwe.” N’ubu Riana aracabwira ubutumwa bw’Ubwami abantu benshi bavuga ururimi rwo muri ako karere bipfuza kumenya ivyerekeye Yehova.

‘YARAHEZAGIWE NA YA MANA Y’UKWIZERA’

Yehova adusezeranira ko “uwo wese azokwihesha umuhezagiro mw’isi azowihesha biciye kuri ya Mana y’ukwizera.” (Yes. 65:16) Igihe twihatiye gutsinda intambamyi kugira ngo twagure ubusuku bwacu, Yehova araduhezagira. Rimbura akarorero ka Sylviana, umwe twavuga mu ntango y’iki kiganiro. Turibuka ko yabona ko atoshobora gukorera ahari inkenero kuruta. Kubera iki yabona ibintu gutyo? Asigura ati: “Kubera ko amaguru yanje atareha, ndacumbagira bigaca bituma nduha ningoga.”

Sylviana (ibubamfu) na Sylvie Ann (iburyo) bari kumwe na Doratine igihe yabatizwa

Naho ari ukwo, mu 2014 Sylviana yarifatanije n’umutsimvyi akiri muto wo mw’ishengero ryabo yitwa Sylvie Ann, maze bimukira mu kagwati kari ku bilometero 85 uvuye aho baba. Sylviana yaratsinze intambamyi arashika ku mugambi wiwe, kandi yararonse imihezagiro! Yigana ati: “Maze umwaka umwe gusa nkorera aho hantu, umugore akiri muto yitwa Doratine nigisha Bibiliya, yarabatijwe kw’iteraniro ry’umuzunguruko.”

“NZOGUFASHA”

Nk’uko ubwo burorero bw’abakorera ahari inkenero kuruta buvyerekana, igihe tugerageje gutsinda intambamyi kugira twagure ubusuku bwacu, turibonera mu buryo budasanzwe ko uyu muhango Yehova aha abasavyi biwe ari uw’ukuri. Yavuze ati: “Nzogukomeza. Nzogufasha vy’ukuri.” (Yes. 41:10) Ivyo bituma ubucuti dufitaniye na we bukomera. Vyongeye, kwitanga tugakorera aho tuba canke mu mahanga, biradufasha kwitegurira imirimo ya gitewokarasi tuzorangura mw’isi nshasha. Nk’uko umwe Didier abivuga, “gukorera ahari inkenero kuruta biratumenyereza ku bwa kazoza!” Ese n’abandi benshi botangura ukwo kumenyerezwa badatebaganye!

^ ing. 4 Ivyo bihugu ni Gwadelupe, Kanada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Luxembourg, Nouvelle-Calédonie, République Tchèque, Suwede, Ubudagi, Ubufaransa, Ubuswise n’Ubwongereza.

^ ing. 8 Ubu ryasubiriwe n’Ishure ry’abamamaji b’Ubwami. Abasuku b’igihe cose bakorera mu mahanga bakwije ibisabwa boshobora gusaba kwitaba iryo shure mu bihugu vyabo vy’amavukiro canke mu kindi gihugu aho rigirwa mu rurimi rwabo.