Ryerekana Umunara w’inderetsi dusangamwo ikiganiro

BIBILIYA

 • Elias Hutter na Bibiliya yashize mu giheburayo, No. 4

 • Gusoma Bibiliya ikakugirira akamaro, No. 1

 • Ikindi kimenyamenya (Tatenayi yarabayeho), No. 3

 • Kuki hari izitandukanye? No. 6

 • Ukwihenda ku vyerekeye, No. 1

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA

 • Nabona ko Imana itabaho (A. Golec), No. 5

 • Nta candutira urukino rwa Baseball! (S. Hamilton), No. 3

 • Sinashaka gupfa! (Y. Quarrie), No. 1

IBIBAZO VY’ABASOMYI

 • Abo Mesiya yokomotseko boba bategerezwa kuba imfura? Kig.

 • Kubera iki Injili ya Matayo n’iya Luka zigana mu buryo butandukanye ivya Yezu akiri muto? Myand.

 • Umukirisu yoba yokoresha bwa buryo bw’akanyuzi mu gutandukanya imvyaro? Kig.

 • Vyoba bibereye gutunga ikirwanisho co kwivuna umwansi? Muk.

 • Yehova ‘ntazobareka ngo mugeragezwe ibirenze ivyo mushobora kwihanganira’ (1 Kor. 10:13), Ruhuh.

IBIGANIRO VY’UKWIGA

 • ‘Amahoro y’Imana arengeye ukwiyumvira kwose,’ Myand.

 • Bavyeyi, fasha abana banyu babe “inkerebutsi ku bw’ubukiriro,” Kig.

 • “Dukundane . . . mu bikorwa no mu kuri,” Git.

 • Ese ukwitanga kwawe kwoshemagiza Yehova! Ndam.

 • “Gira umutima rugabo  . . . ukore,” Nyak.

 • “Ico uraganye, gishitse,” Ndam.

 • Igituma kwifata ruto bigihambaye, Nzero

 • ‘Ijambo ry’Imana rirafise ububasha,’ Nyak.

 • ‘Ijambo ry’Imana yacu rizogumaho,’ Nyak.

 • Imikogote n’urugori bidukingira, Git.

 • Incungu ni ‘impano itagira akanenge’ iva kuri Data, Ruhuh.

 • Ingene abana “ba kavamahanga” bofashwa, Rus.

 • Ingene twambura burundu wa muntu wa kera, Myand.

 • Ingene twoguma twambaye wa muntu mushasha, Myand.

 • “Ivyo bintu ubizeze abantu b’abizigirwa,” Nzero

 • Ivyo Zekariya yeretswe bitwigisha iki? Git.

 • Kubera iki ‘twoshemeza Ya’? Muk.

 • “Murirane n’abarira,” Muk.

 • ‘Nashitse imigambi yawe yose,’ Muk.

 • “Ndafise icizigiro ku Mana,” Kig.

 • “Ndazi ko azozuka,” Kig.

 • Ni ibiki bizovaho Ubwami bw’Imana nibwaza? Ndam.

 • Ni nde ayobora abasavyi b’Imana muri iki gihe? Ruhuh.

 • Niwamirire kure ivyiyumviro vy’isi, Muny.

 • Niwigane impuhwe za Yehova, Nyak.

 • Niwigane ubutungane bwa Yehova n’imbabazi ziwe, Muny.

 • “Niwizigire Yehova, ukore iciza,” Nzero

 • Ntureke ngo hagire ikikubuza kuronka agashimwe, Muny.

 • Ntureke ngo urukundo rwawe rukanye, Rus.

 • Nube umuntu yigumya, Nyak.

 • Nufashe “ba kavamahanga” kugira ‘bakorere Yehova banezerewe,’ Rus.

 • Nugaragaze ukwizera, ufate ingingo nziza! Ntwar.

 • Nugumize mu bwenge ca kibazo gihambaye, Ruh.

 • Nugumize umutima wawe kw’itunga ryo mu vy’impwemu, Ruh.

 • Nukorere Yehova n’umutima ukwiye! Ntwar.

 • Nukoreshe neza ububasha bwawe bwo kwihitiramwo, Nzero

 • Nurondere ubutunzi bw’ukuri, Muk.

 • Nushigikire ubusegaba bwa Yehova! Ruh.

 • Nutere iteka ababibereye, Ntwar.

 • Ririmbana umunezero! Muny.

 • Rwaruka, “mugume mushitsa ubukiriro bwanyu,” Kig.

 • Turashobora kuguma twifata ruto mu bihe bitoroshe, Nzero

 • Ukuri ntikuzana ‘amahoro, atari inkota,’ Git.

 • Umugambi wa Yehova uzoranguka ata kabuza, Ruhuh.

 • “Urankunda kurusha izi?” Rus.

 • Wa “Mucamanza w’isi yose” yama akora ibigororotse, Ndam.

 • Woba uriko urahungira kuri Yehova? Muny.

 • Woba uzorindira wihanganye? Myand.

 • Woba uzoshira umutima ku bintu vyanditswe? Ntwar.

 • Woba wigana ubutungane bwa Yehova? Ndam.

 • Yehova araduhoza mu makuba yacu yose, Ruh.

 • Yehova arayobora abasavyi biwe, Ruhuh.

INKURU Z’UBUZIMA

 • Agateka ko gukorana n’abagabo bakomeye mu kwizera (D. Sinclair), Nyak.

 • Gukora ivyo Yehova adusaba biravamwo imihezagiro (O. Matthews), Git.

 • Kugendana n’inkerebutsi vyaramfashije cane (W. Samuelson), Ntwar.

 • Kwihanganira ibigeragezo bivamwo imihezagiro (P. Sivulsky), Myand.

 • Naho ntumva narigishije abandi ukuri (W. Markin), Rus.

 • Narahevye vyose kugira nkurikire Kristu (F. Fajardo), Kig.

 • Nariyemeje kuba umusoda wa Kristu (D. Psarras), Ndam.

 • Twariboneye ubuntu bw’Imana mu buryo butandukanye (D. Guest), Ruhuh.

IVYABONA VYA YEHOVA

 • Baritanze babikunze (bashiki bacu batarubaka izabo), Nzero

 • Baritanze babikunze muri Tirkiya, Muk.

 • Igikorwa kiranga ubuntu, Git.

 • Kumenyera ishengero rishasha, Muny.

 • Kworosha ubuzima biravamwo umunezero, Rus.

 • “Nta barabara ryabakanga” (Ostraliya), Ruhuh.

 • “Tuzogira irindi hwaniro ryari?” (Megizike), Myand.

 • ‘Umwete n’urukundo bidasanzwe’ (ihwaniro ryo mu 1922), Rus.

 • “Uwutanga cane azodoheshwa” (intererano), Muny.

UBUZIMA BW’ABAKIRISU NA KAMERE ZABO

 • Bibiliya yoba ibuza abihebeye Imana kwubaka izabo? No. 2

 • Gutsinda urugamba rwo gukingira umuzirikanyi wawe, Muk.

 • Gutunganya ingorane no kuremesha amahoro, Ruh.

 • Igihe ubugenzi bugeramiwe, Ntwar.

 • Ivyiza biva ku gutanga, No. 2

 • Kubona amakosa mu buryo bubereye, No. 6

 • Noweli yoba ibereye ku bakirisu? No. 6

 • Urukundo​—Kamere y’agaciro, Myand.

UTUNTU N’UTUNDI

 • Abadandariza ibitungwa mu rusengero boba bari “abambuzi”? Ruh.

 • Abagendera kuri za farasi zine, No. 3

 • Abamarayika barabaho? No. 5

 • Akadome kanzwinya k’igiheburayo, No. 4

 • Amaganya, No. 4

 • Baravuye mu buja, No. 2

 • “Hahezagirwe ukwiyumvira neza kwawe!” (Abigayili), Ruh.

 • Harumagedoni ni iki? No. 6

 • Iciyumviro ca Paulo co kwigiza inyuma urugendo (Ivk 27), No. 5

 • Igihe uwawe arwaye indwara izomuhitana, No. 4

 • Imana yamwise “Umuganwakazi” (Sara), No. 5

 • Imibabaro, No. 1

 • Ingabire iruta izindi zose, No. 6

 • Ingene Gayo yafashije abavukanyi, Rus.

 • Iparadizo kw’isi, ni indoto canke izobaho? No. 4

 • Ivyo Bibiliya ivuga ku vyerekeye ubuzima n’urupfu, No. 4

 • Izina ryo muri Bibiliya ku rwavya rwa kera, Ntwar.

 • Kera batwara umuriro gute? Nzero

 • Kubera iki Yezu yiyamirije umugenzo wo kurahira? Git.

 • Kutaraba ibiboneka inyuma, Ruh.

 • Kw’isi hoba hazokwigera haba amahoro? No. 5

 • Kw’isi hoba hazokwigera haba ubutungane nyabwo? No. 3

 • Turi mu “misi ya nyuma”? No. 2

 • “Uri umugore asa n’irirenga” (Sara), No. 3

 • “Yari yahimbaye Imana rwose” (Henoki), No. 1

 • Yozefu w’i Arimateya, Git.

YEHOVA

 • Ni we aduteza imibabaro? No. 1

 • Uzokwakira ingabire ntangere y’Imana? No. 2

YEZU KRISTU

 • Ikigereranyo “c’utubwa,” kwoba kwari ugutukana? No. 5

 • Neza na neza Yezu yasa gute? No. 6