Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Gitugutu 2017

“Dukundane . . . mu bikorwa no mu kuri”

“Dukundane . . . mu bikorwa no mu kuri”

Dukundane, atari mu majambo canke ku karimi, ahubwo mu bikorwa no mu kuri.”​1 YOH. 3:18.

INDIRIMBO: 106, 100

1. Urukundo rurengeye urundi rwose ni uruhe, kandi kubera iki? (Raba ishusho itangura.)

URUKUNDO rushingiye ku ngingo ngenderwako zigororotse (a·gaʹpe) ruva kuri Yehova. (1 Yoh. 4:7) Urwo rukundo rurarengeye urundi rwose. Naho rurimwo kugirira igishika abandi no kubiyumvamwo, ahanini rurangwa n’ibikorwa bizira ubwikunzi tubakorera. Igitabu kimwe kivuga ko urukundo a·gaʹpe “rugaragarira gusa mu bikorwa.” Igihe tugaragaje canke tugaragarijwe mwene urwo rukundo, turamererwa neza mu buzima, tukagira umunezero kandi tukumva ko hari ico tumaze.

2, 3. Yehova yaragaragarije abantu gute urukundo ruzira ubwikunzi?

2 Yehova yagaragarije abantu urukundo n’imbere yuko arema Adamu na Eva. Yaremye isi kugira ngo abantu baze bayibeko ibihe vyose kandi bamerewe neza cane. Ivyo ntiyabigize ku neza yiwe, ahubwo yabigize ku neza yacu. Ikigeretseko, yaragaragarije abana biwe bo kw’isi urukundo ruzira ubwikunzi mu kubaha icizigiro co kubaho ibihe bidahera muri iyo Paradizo yari yabateguriye.

 3 Adamu na Eva bamaze kugarariza, Yehova yaragaragaje urukundo mu buryo budasanzwe. Yaratunganije ivyo gucungura abokomotse kuri abo bagarariji babiri, kuko yari azi neza ko muri bo hari abomukunze. (Ita. 3:15; 1 Yoh. 4:10) Mu bisanzwe, umusi nyene Yehova yasezerana incungu, ni nk’aho yari amaze kuyitanga. Ariko haciye imyaka nka 4.000, ni ho yatanga Umwana wiwe w’ikinege kugira acungure abantu. (Yoh. 3:16) Ese ukuntu dukenguruka kubona Yehova yaratugaragarije urukundo ruzira ubwikunzi!

4. Twemezwa n’iki ko abantu badatunganye bashobora kugaragaza urukundo ruzira ubwikunzi?

4 Na twebwe turashobora kugaragaza urukundo ruzira ubwikunzi kuko Imana yaturemye mw’ishusho yayo. Naho bitugora kurugaragaza kubera igicumuro twarazwe, birashoboka ko turugaragaza. Abeli yaragaragaje ko akunda Imana mu gutanga ikimazi ciza kuruta ibindi vyose yari afise. (Ita. 4:3, 4) Nowa yaragaragarije abandi urukundo ruzira ubwikunzi igihe yamara imyaka mirongo yamamaza ubutumwa bw’Imana naho batamwumviriza. (2 Pet. 2:5) Aburahamu na we nyene yaragaragaje ko akunda Imana ata bwikunzi igihe yamusaba gutanga umwana wiwe Izahaki. (Yak. 2:21) Cokimwe n’abo bagabo b’abizigirwa, twipfuza kugaragaza urukundo n’igihe vyoba bitoroshe.

URUKUNDO NYAKURI BE N’URW’URUHENDO

5. Ni mu buryo butandukanye ubuhe dushobora kugaragaza urukundo nyakuri?

5 Bibiliya ivuga ko urukundo nyakuri rutagaragarira ‘mu majambo canke ku karimi, ahubwo ko rugaragarira mu bikorwa no mu kuri.’ (1 Yoh. 3:18) None vyoba bisobanura ko amajambo adashobora guserura urukundo? Habe namba! (1 Tes. 4:18) Ahubwo riho, bisobanura ko urukundo rwacu rudakwiye kugarukira ku majambo gusa, na canecane igihe biba bikenewe ko dufasha abandi. Nk’akarorero, igihe umukirisu mugenzi wacu ari n’ico akenye, turakwiye kugira ico dukoze aho kumubwira gusa amajambo yo kumuremesha. (Yak. 2:15, 16) Vyongeye, urwo dukunda Yehova na bagenzi bacu ruratuma tugira uruhara ruboneka mu gikorwa co kwamamaza aho gusaba gusa Yehova ngo ‘arungike abakozi mu gikorwa c’iyimbura.’​—Mat. 9:38

6, 7. (a) “Urukundo ruzira ubwiyorobetsi” rumeze gute? (b) Tanga uburorero bw’urukundo rw’uruhendo.

6 Intumwa Yohani yanditse ko dukwiye gukundana “mu bikorwa no mu kuri.” Urukundo rwacu rero rukwiye kuba “ruzira ubwiyorobetsi.” (Rom. 12:9; 2 Kor. 6:6) Ivyo bisobanura ko igihe twiyerekanye uko tutari, bidashoboka ko tugaragaza urukundo nyakuri. Twokwibaza duti: ‘None urukundo rurimwo ubwiyorobetsi, tworwita urukundo?’ Habe namba. Ruba ari uruhendo.

7 Rimbura uburorero bumwebumwe bw’urukundo rw’uruhendo. Muri rya tongo rya Edeni, Shetani yigize nk’uwuronderera ineza Eva, mugabo ku bwa ngingo yariko arondera inyungu ziwe abigiranye ubwiyorobetsi. (Ita. 3:4, 5) Mu gihe ca Dawidi na ho, Ahitofeli yarahinyutse ko yakunda uwo mwami urukundo rw’uruhendo. Yarahemukiye Dawidi kugira gusa yironkere inyungu. (2 Sam. 15:31) No muri iki igihe, abahuni be n’abandi bazana amacakubiri mw’ishengero barakoresha “akarimi gasosa” kugira ngo berekane ko bafise urukundo, mugabo intumbero yabo ari ubwikunzi.​—Rom. 16:17, 18.

8. Dukwiye kwibaza ikibazo ikihe?

 8 Urukundo rurimwo ubwiyorobetsi ni urwo kwiyamiriza kuko runyuranye n’urukundo ruzira ubwikunzi ruturuka ku Mana. Naho umuntu yokwiyorobeka ku bantu, Yehova we ntahendwa. Nkako, Yezu yavuze ko abiyorobetsi “[bazohanwa] bimwe vya ruhasha.” (Mat. 24:51) Nta musavyi wa Yehova yokwipfuza kugira urukundo rurimwo ubwiyorobetsi. Ariko rero, vyoba vyiza twibajije duti: ‘Noba nama ngaragaza urukundo nyakuri, rutarimwo ubwikunzi n’uruhendo?’ Nimuze turimbure imice icenda twokwihatira kugaragazamwo urukundo “ruzira ubwiyorobetsi.”

INGENE ‘TWOKUNDANA MU BIKORWA NO MU KURI’

9. Urukundo nyakuri rutuma dukora iki?

9 Nuhimbarwe no gukora ibikorwa bidashoka vyibonekeza. Igihe cose bishoboka, dukwiye gukorera abavukanyi bacu ibiranga urukundo “mu mpisho,” ni ukuvuga tutarinze kwiyerekana. (Soma Matayo 6:1-4.) Ananiya na Safira bakoze ibinyuranye n’ivyo. Kubera ko bashaka kwerekana ko batanze vyinshi, barabeshe maze ubwiyorobetsi bwabo bubakwegera akarambaraye. (Ivyak. 5:1-10) Urukundo nyakuri rworwo rutuma dukorera abavukanyi bacu tunezerewe, tutarinze kuvuza inzamba canke kwiyerekana. Nk’akarorero, abavukanyi bafasha Inama Nyobozi gutegura ibifungurwa vy’impwemu ntibamenyekana, kuko badashaka kwiyerekana kandi ntibabwira abandi ivyo baba bariko barategura.

10. Twofata gute iya mbere mu gutera iteka abandi?

10 Nufate iya mbere mu gutera iteka abandi. (Soma Abaroma 12:10.) Yezu yaradusigiye akarorero ko gutera iteka abandi igihe yakora igikorwa giciye bugufi cane. (Yoh. 13:3-5, 12-15) Kugira ngo dutere iteka abandi muri ubwo buryo, hari aho vyosaba ko twihatira gutsimbataza ukwicisha bugufi. Mbere n’intumwa zagiye gutahura neza ico kintu Yezu yakoze zimaze kuronka impwemu nyeranda. (Yoh. 13:7) Turatera iteka abandi mu kutiyumvira ko tubaruta kubera amashure dufise, ivyo dutunze, canke uduteka dufise mu murimo wa Yehova. (Rom. 12:3) Vyongeye, aho kugirira ishari abandi igihe bakejwe kubera ivyo baranguye, turanezeranwa na bo naho twoba tubona ko na twebwe twari tubereye iryo teka, canke tubaka twaragize uruhara muri ivyo bikorwa.

11. Kubera iki dukwiye gukeza abandi tubikuye ku mutima?

11 Nukeze abavukanyi ubikuye ku mutima. Turakwiye kurondera uturyo two gukeza abandi kubera ko ‘vyubaka.’ (Ef. 4:29) Ariko rero, bikwiye kuba bivuye ku mutima. Ahandiho, twohava dusanga turiko turahema umuntu canke tugatinya kumuha impanuro akeneye. (Imig. 29:5) Gukeza umuntu mugabo ukamuvuga nabi igihe mutari kumwe, ni ubwiyorobetsi. Intumwa Paulo yaririnze uwo mutego maze aratanga akarorero keza mu gukeza abandi abigiranye urukundo nyakuri. Nk’akarorero, yarakeje abakirisu b’i Korinto abikuye ku mutima afatiye ku bintu bimwebimwe vyiza bakora. (1 Kor. 11:2) Mugabo igihe bakora ibintu atari vyiza, yarabasiguriye abigiranye umutima mwiza kandi mu buryo butomoye igituma batari babereye gukezwa.​—1 Kor. 11:20-22.

Gufasha abavukanyi bacu bari mu nkenero ni uburyo bwo kubagaragariza urukundo n’ubwakiranyi (Raba ingingo ya 12)

12. Twogaragariza gute abandi ubwakiranyi tubigiranye urukundo nyakuri?

12 Nube umwakiranyi. Yehova adusaba gufasha abavukanyi bacu mu vyo bakeneye. (Soma 1 Yohani 3:17.) Yamara rero,  dukwiye kubigirana imvo nziza, ata bwikunzi tubigiranye. Twokwibaza duti: ‘Noba nakira gusa abagenzi somambike, abahambaye, canke abashobora kunsubiriza mu ndumane? Canke noba ndondera uturyo two kugaragariza ubwakiranyi abavukanyi tutamenyeranye cane canke abadafise ivyo bazonsubiza?’ (Luka 14:12-14) Bite ho nimba umukirisu mugenzi wacu atewe n’ubukene ari we vyavuyeko, canke akaba adashima iyo tumugaragarije ubwakiranyi? Muri ico gihe, turakwiye gukurikiza impanuro igira iti: “Mwakirane ata kwidoga.” (1 Pet. 4:9) Niwakurikiza iyo mpanuro, uzokwironkera agahimbare kava ku gutanga n’umutima mwiza.​—Ivyak. 20:35.

13. (a) Ni ryari canecane biba urugamba gufasha abagoyagoya? (b) None twobafasha gute?

13 Nufate mu mugongo abagoyagoya. Ukuntu twakira itegeko ryo muri Bibiliya ridusaba ‘gufata mu mugongo abagoyagoya no kwiyumanganya kuri bose,’ birashobora kwerekana nimba dufise urukundo nyakuri. (1 Tes. 5:14) Naho abagoyagoya benshi mu nyuma bacika abakomeye mu kwizera, hari abakenera ko tubihanganira, tukaguma tubafasha. None twobafasha gute? Turashobora kubaremesha dukoresheje Bibiliya, tukajana mu ndimiro, canke tukabatega yompi igihe batuyagira. Vyongeye, aho kwiyumvira gusa ko umuvukanyi canke mushiki wacu akomeye canke agoyagoya, turakwiye gutahura ko bose bafise aho bakomeye n’aho bagoyagoya. N’intumwa Paulo yaremera ko afise ubugoyagoye. (2 Kor. 12:9, 10) Twese rero turashobora kwungukira ku ndemesho z’abavukanyi bacu.

14. Dukwiye kwihatira ku rugero rungana gute kubana amahoro n’abavukanyi bacu?

14 Nubane amahoro n’abandi. Turagira ibishoboka vyose ngo tugume dufitaniye amahoro n’abavukanyi bacu, n’igihe twoba tubona ko badutahuye ukutari kwo canke baturenganije. (Soma Abaroma 12:17, 18.) Gusaba imbabazi birashobora gutuma ishavu riturura, mugabo bikwiye kuva ku mutima. Nk’akarorero, aho kuvuga ngo “urambabarira nimba nakubabaje,” woshobora kwemanga ikosa wagize mu kuvuga ngo “urambabarira kubona navuze ibintu bikubabaza.” Amahoro arahambaye canecane mu mubano w’abubatse. Umugabo n’umugore ntibakwiye kwerekana ko bakundana mu bantu, mugabo bageze i muhira bagatukana, bakarwana canke bakaguba.

15. Twokwerekana gute ko twababariye umuntu vy’ukuri?

15 Nubabarire abandi ata gahigihigi. Iyo tubabariye uwatubabaje, turirinda kumugirira inzika. Igihe ‘twihanganiranye mu rukundo, tukihatira n’ubwira kugumya ubumwe bw’impwemu mu mugozi w’amahoro wunga ubumwe,’ turashobora kubabarira ata gahigihigi n’abatazi ko batubabaje. (Ef. 4:2, 3) Kugira  ngo imbabazi zacu zibe nyakuri, dutegerezwa kwirinda ‘kuza turaharura ikibi twakorewe.’ (1 Kor. 13:4, 5) Hamwe twogumana inzika, twohakwa kwonona ubucuti dufitaniye n’abavukanyi bacu be n’ubwo dufitaniye na Yehova. (Mat. 6:14, 15) Turashobora kandi kwerekana ko twababariye vy’ukuri abaducumuyeko mu kubasabira.​—Luka 6:27, 28.

16. Dukwiye kubona gute uduteka turonka mu murimo wa Yehova?

16 Niwihebere abandi. Iyo turonse uduteka mu murimo wa Yehova, turakwiye kubona ko ari akaryo ko kugaragaza urukundo nyakuri, ‘ntiturondere akarusho kacu, ahubwo tukarondera ak’abandi.’ (1 Kor. 10:24) Nk’akarorero, abakira abantu ku mahwaniro no ku materaniro bashika kare. Aho kubona ko ari akaryo ko kwifatira ibibanza vyizavyiza canke kubifatira imiryango yabo, abenshi bahitamwo kwicara mu bibanza bibayabaye mu gice bariko barakoreramwo. Ukwo kwihebera abandi, birerekana ko bafise urukundo ruzira ubwikunzi. None twobigana gute?

17. Urukundo nyakuri rutuma umuntu yakoze igicumuro gikomeye agira iki?

17 Niwature kandi uhebe ibicumuro vyo mu mpisho. Hari abakirisu bakora igicumuro gikomeye bakagerageza kugihisha kugira birinde kumaramara canke guteza abandi umubabaro. (Imig. 28:13) Ariko rero, iyo ngendo ntiranga urukundo, kubera ko igirira nabi uwo mucumuzi, mbere n’abandi. Irashobora gutangira impwemu y’Imana, ikanabangamira amahoro y’ishengero ryose. (Ef. 4:30) Urukundo nyakuri rworwo, rutuma abakirisu bakoze igicumuro gikomeye bitura abakurambere kugira babafashe.​—Yak. 5:14, 15.

18. Ni kubera iki urukundo nyakuri ruhambaye cane?

18 Urukundo ni yo kamere irengeye izindi zose. (1 Kor. 13:13) Ni rwo rwerekana ko turi abayoboke ba Yezu kandi ko twigana Yehova, we Sôko ry’urukundo. (Ef. 5:1, 2) Paulo yanditse ati: “Ntagira urukundo, noba ndi ubusa.” (1 Kor. 13:2) Nimuze rero tubandanye gukundana, atari “ku karimi” gusa, ahubwo “mu bikorwa no mu kuri.”