Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Nzero 2016

Twiyemeze kureka ‘urukundo rwacu rwa kivukanyi rubandanye’!

Twiyemeze kureka ‘urukundo rwacu rwa kivukanyi rubandanye’!

“Urukundo rwanyu rwa kivukanyi nirubandanye.”HEB. 13:1.

INDIRIMBO: 72, 119

1, 2. Kubera iki Paulo yandikiye abakirisu b’Abaheburayo?

HARI mu 61 inyuma ya Kristu. Amashengero ya gikirisu yo hirya no hino muri Isirayeli yari mu gahengwe. Naho intumwa Paulo yari apfungiwe i Roma, yari yizigiye kurekurwa bidatevye. Hari haciye igihe gito mugenziwe Timoteyo arekuwe, bakaba bariko bategekanya kugendera abavukanyi babo b’i Yudaya. (Heb. 13:23) Ariko rero mu myaka itanu, Yeruzalemu “[yo]kikujwe n’ingabo zishinze ikambi,” nk’uko Yezu yari yarabivuze. Abakirisu b’i Yudaya, na canecane ababa i Yeruzalemu, bobwirijwe guca bagira ico bakoze. Yezu yari yarababwiye ko bobwirijwe guhunga bakibona ivyo bitanguye.Luka 21:20-24.

2 Mu myaka 28 yari iheze Yezu avuze ubwo buhanuzi, abakirisu b’Abayuda b’abizigirwa baba muri Isirayeli bari baramaze kurwanywa no guhamwa mu buryo bwinshi mugabo baravyifatamwo neza. (Heb. 10:32-34) Yamara Paulo yashaka kubafasha kwitegurira ivyobashikiye. Bagira bashikirwe na kimwe mu bintu bikomeye kuruta ibindi vyose vyagerageje ukwizera kwabo. (Mat. 24:20, 21; Heb. 12:4) Bari bakeneye ukwihangana be n’ukwizera bidasanzwe, ni ukuvuga ukwizera gukomeye bihagije ku buryo kuzigama  ubuzima bwabo. (Soma Abaheburayo 10:36-39.) Ku bw’ivyo, impwemu ya Yehova yaratumye Paulo yandikira abo bavukanyi na bashikiwe yikundira ikete ryo kubafasha kuronka ivyo bintu bidasanzwe bari bakeneye. Iryo kete ubu ryitwa igitabu c’Abaheburayo.

3. Kubera iki dukwiye kwitwararika igitabu c’Abaheburayo?

3 Muri iki gihe, twese turakwiye kwitwararika ivyo Paulo yandikiye abo bakirisu b’Abaheburayo bo mu kinjana ca mbere. Uti kubera iki? Kubera ko ivyacu vyifashe nk’ivyabo. Muri ibi “bihe bitoroshe kandi bigoye kwihanganira,” abasavyi ba Yehova bararwanijwe bongera barahamwa mu buryo bwose bushoboka. (2 Tim. 3:1, 12) Twarerekanye vy’ukuri ko ukwizera kwacu n’ukwihebera Imana kwacu bikomeye. Ego ni ko benshi muri twebwe turi mu gahengwe, akaba ata ruhamo rukaze ruriko ruradushikira. Ariko rero, cokimwe n’abakirisu bo mu gihe ca Paulo, nta n’umwe muri twebwe akwiye kwiyobagiza iki kintu gihambaye: Tugiye gushikirwa n’ikintu gikomeye kuruta ibindi vyose kigerageza ukwizera kwacu!Soma Luka 21:34-36.

4. Icanditswe c’umwaka wa 2016 ni ikihe, kandi ni kubera iki kibereye?

4 Ni ibiki vyodufasha kwitegurira ibintu biraririye kudushikira? Mu gitabu c’Abaheburayo, Paulo aravuga ibintu vyinshi vyodufasha gukomeza ukwizera kwacu. Ikintu kimwe nyamukuru tugisanga mu murongo wa mbere w’ikigabane ca nyuma c’iryo kete. Uwo murongo ni wo wacaguwe ngo ube icanditswe c’umwaka wa 2016. Kiduhimiriza giti: “Urukundo rwanyu rwa kivukanyi nirubandanye.”Heb. 13:1.

Icanditswe cacu c’umwaka wa 2016 ni: “Urukundo rwanyu rwa kivukanyi nirubandanye.”Abaheburayo 13:1

URUKUNDO RWA KIVUKANYI NI IKI?

5. Urukundo rwa kivukanyi ni iki?

5 Urukundo rwa kivukanyi ni iki? Imvugo y’ikigiriki phi·la·del·phiʹa Paulo yakoresheje, ijambo ku rindi isobanura “kwiyumvamwo umuvukanyi.” Urukundo rwa kivukanyi ni ukwiyumvamwo umuntu mu buryo bukomeye kandi burimwo igishika, nka kurya wiyumvamwo incuti canke umugenzi somambike. (Yoh. 11:36) Ntitwigira abavukana, ahubwo turi abavukana vy’ukuri. (Mat. 23:8) Kuba twiyumvanamwo cane biraserurwa neza mu ncamake muri aya majambo agira ati: “Mu vy’urukundo rwa kivukanyi mugiriranire ikibabarwe. Mu vyo guterana iteka mube aba mbere.” (Rom. 12:10) Igihe urwo rukundo rushizwe hamwe n’urukundo rushingiye ku ngingo ngenderwako ari rwo a·gaʹpe, ruca rutuma abasavyi b’Imana bagiranira ubugenzi somambike.

6. Ni nde umukirisu akwiye kubona ko ari umuvukanyi?

6 Nk’uko incabwenge imwe ibivuga, “‘urukundo rwa kivukanyi’ ni ijambo ry’imbonekarimwe mu bitabu bitari ivy’abakirisu.” Mw’idini ry’Abayuda, ijambo “umuvukanyi” rimwe na rimwe ryarakoreshwa no ku bandi bantu atari incuti mugabo bari mw’ihanga ry’Abayuda. Ntiryigera rikoreshwa ku Banyamahanga. Yamara rero, mu bakirisu harimwo abemera bose, tutaravye igihugu baturukamwo. (Rom. 10:12) Twebwe abavukanyi twarigishijwe na Yehova kwiyumvanamwo nk’abavukana. (1 Tes. 4:9) Kubera iki none bihambaye cane ko urukundo rwacu rwa kivukanyi rubandanya?

BIRAHAMBAYE CANE KO TUBANDANYA KUGARAGAZA URUKUNDO RWA KIVUKANYI

7. (a) Ni imvo nyamukuru iyihe ituma tugaragaza urukundo rwa kivukanyi? (b) Tanga iyindi mvo yerekana igituma bihambaye ko turushiriza kugaragarizanya urukundo rwa kivukanyi.

7 Imvo nyamukuru ituma tugaragarizanya urukundo rwa kivukanyi ni uko Yehova abidusaba. Ntidushobora kuvuga ko dukunda Imana kandi twanka abavukanyi bacu. (1 Yoh. 4:7, 20, 21) Vyongeye, turakeneraniye. Ivyo ni ko biri canecane mu bihe bigoye. Paulo yari azi yuko bamwebamwe mu bakirisu b’Abaheburayo yariko  arandikira, bidatevye bobwirijwe guheba ingo zabo be n’ivyo batunze. Yezu yari yaravuze ukuntu ico gihe cobaye kitoroshe. (Mrk. 13:14-18; Luka 21:21-23) Kuruta ikindi gihe cose rero, abo bakirisu bari bakeneye gukomeza urukundo bafitaniye.Rom. 12:9.

8. Ni igiki dukeneye gukora ubu imbere y’uko ya makuru akomeye atangura?

8 Imiyaga y’agatikizo ya ya makuba akomeye kuruta ayandi yose yigeze kubaho igiye kurekurwa. (Mrk. 13:19; Ivyah. 7:1-3) Ico gihe bizoba vyiza dukurikije iyi mpanuro yahumetswe igira iti: “Genda, wa gisata canje, winjire mu vyumba vyawe, wugare imiryango yawe inyuma yawe. Niwinyegeze akanya gatoyi gusa gushika imisibo irenganye.” (Yes. 26:20) Vyoshoboka ko ivyo “vyumba” ari amashengero turimwo. Aho ni ho twebwe abavukanyi na bashiki bacu dukoranira kugira dusenge Yehova. Ariko kwama dukoranira hamwe gusa ntibihagije. Paulo yibukije abakirisu b’Abaheburayo yuko bari bakwiye gukoresha ivyo biringo kugira bavyuriranire “ugukundana n’ibikorwa vyiza.” (Heb. 10:24, 25) Turakeneye gutsimbataza urukundo rwa kivukanyi ubu, kuko ruzodufasha kwihanganira ibigeragezo ivyo ari vyo vyose vyodushikira muri kazoza.

9. (a) Ni uturyo utuhe dufise two kugaragaza urukundo rwa kivukanyi muri iki gihe? (b) Tanga uturorero tw’ukuntu abasavyi ba Yehova berekanye urukundo rwa kivukanyi. (Raba kandi akajambo ko ku mpera.)

9 Mbere n’ubu ya makuba akomeye ataratangura, turakeneye rwose kugaragarizanya urukundo rwa kivukanyi. Abavukanyi bacu benshi baraterwa na vya nyamugigima, imyuzure, ibivumbuzi, ibihuhusi be n’ibindi vyago vy’ivyaduka maze bikabasiga habi. Abavukanyi bamwebamwe barashikirwa n’ingorane kubera ukurwanywa be n’uruhamo. (Mat. 24:6-9) Kuri ivyo vyose haza hiyongerako ingorane z’ivy’ubutunzi zidushikira buri musi bitumwe n’uko tubayeho mw’isi yononekaye. (Ivyah. 6:5, 6) Uko izo ngorane zirushiriza kwongerekana ni ko turushiriza kuronka uturyo two kugaragaza ukuntu urukundo rwacu rwa kivukanyi rukomeye. Naho nyene “urukundo [rw’abantu] benshi ruzokanya,” turakeneye kwerekana ko urukundo rwacu rwa kivukanyi rubandanya.Mat. 24:12. [1]

INGENE TWOBANDANYA KUGARAGAZA URUKUNDO RWA KIVUKANYI

10. Ni ibiki tugira twihweze?

10 Naho dushikirwa n’ingorane nyinshi, dushobora gute kwiyemeza neza ko tubandanya kugaragaza urukundo rwacu rwa kivukanyi? Ni mu buryo butandukanye ubuhe twokwerekana ko dufitiye abavukanyi bacu mwene urwo rukundo? Intumwa Paulo ahejeje kuvuga ngo “urukundo rwanyu rwa kivukanyi nirubandanye,” aca yerekana uburyo butari buke abakirisu bashobora kubandanya barugaragaza. Nimuze twihweze butandatu muri bwo.

11, 12. Kugaragaza ubwakiranyi bisobanura iki? (Raba ishusho itangura.)

11 “Ntimwibagire ubwakiranyi.” (Soma Abaheburayo 13:2.) Mu rurimi Bibiliya yanditswemwo mu ntango, imvugo yahinduwe ngo “ubwakiranyi” isobanura “kugaragariza umutima mwiza abantu utazi.” Ivyo vyoshobora guca bitwibutsa akarorero ka Aburahamu n’aka Loti. Abo bagabo bompi baragaragarije umutima mwiza abashitsi batazi. Bahavuye basanga abo bashitsi bari abamarayika. (Ita. 18:2-5; 19:1-3) Paulo yaratanze ubwo burorero kugira aremeshe abakirisu b’Abaheburayo kugaragaza urukundo rwa kivukanyi mu kuba abakiranyi.

12 Twoba tugaragariza abandi ubwakiranyi mu kubatumira i muhira kugira dusangire udufungurwa canke kugira twifatanye twongere turemeshanye? Si ngombwa ngo dutegure ibintu bihanitse canke bizimvye kugira tuboneke ko turi abakiranyi; eka kandi ntivyoba vyiza  dutumiye gusa abazodusubiriza mu ndumane. (Luka 10:42; 14:12-14) Intumbero yacu ikwiye kuba iyo kuremesha abavukanyi bacu aho kubatangaza! Twoba tugaragariza ubwakiranyi umucungezi w’umuzunguruko wacu n’umukenyezi wiwe tubikunze, n’igihe nyene tutoba tubazi? (3 Yoh. 5-8) Naho ducurumba muri vyinshi kandi tukagira imyitwarariko buri musi, birahambaye cane ko ‘tutibagira ubwakiranyi.’

13, 14. Dushobora gute ‘kuguma twibuka abari mu mvuto’?

13 “Mugume mwibuka abari mu mvuto.” (Soma Abaheburayo 13:3.) Ng’aho Paulo ntiyariko avuga umuntu uwo ari we wese apfunzwe. Yariko avuga abavukanyi bari mu mvuto bahorwa ukwizera kwabo. Paulo na we nyene yari amaze imyaka nk’ine apfunzwe igihe yandikira ayo majambo abakirisu b’Abaheburayo. (Flp. 1:12-14) Yarakeje abo bavukanyi kubera ‘berekanye ko bababarana n’abari mw’ibohero.’ (Heb. 10:34) Abo bakirisu b’Abaheburayo ntibari hafi ya Paulo nk’uko vyari ku bakirisu bamufashije amaso mu yandi. None bari gushobora gute kumugumiza mu muzirikanyi? Bari kubigira mu gusengana ubwira bamusabira.Heb. 13:18, 19.

14 Muri iki gihe, na twebwe nyene twoshobora kuba turi kure y’abavukanyi bacu batawe mw’ibohero. Hari aho tutoshobora kubafasha mu buryo buboneka nk’uko Ivyabona baba hafi y’iryo bohero babigira. Mugabo turashobora kugaragariza abo bizigirwa impuhwe n’urukundo rwa kivukanyi mu kwama tubibuka mu masengesho dutura Yehova tubasabira. Nk’akarorero, twoba twibuka bene wacu na bashiki bacu indiri, rimwe na rimwe mbere n’abana, bari mw’ibohero muri Eritreya? Muri bo harimwo na ba bavukanyi bacu batatu bamaze imyaka irenga 20 bapfunzwe ari bo Paulos Eyassu, Isaac Mogos na Negede Teklemariam.

15. Dushobora gute gutera iteka umubano wacu w’ababiranye?

15 “Umubano w’ababiranye nube uwuteye iteka muri bose.” (Soma Abaheburayo 13:4.) Turashobora kandi kugaragaza urukundo rwa kivukanyi mu kuguma tudahumanye mu vy’inyifato runtu. (1 Tim. 5:1, 2) Nka hamwe umuntu “[yo]shika aho agirira nabi mwene wabo kandi akarenga ku burenganzira bwiwe” mu gusambana na we canke n’uwo mu muryango wiwe, vyohungabanya kwa kwizigiranira kuranga abavukanyi. (1 Tes. 4:3-8) Vyongeye, niwiyumvire ukuntu umugore yokwumva amerewe amenye yuko umugabo wiwe yamuhemukiye mu kuraba amasanamu y’ibiterasoni. Inyifato nk’iyo yoba none yerekana ko akunda umugore wiwe be n’uko yubaha umubano w’ababiranye?Mat. 5:28.

16. Kubumbwa n’uko ivyacu vyifashe bidufasha gute kugaragaza urukundo rwa kivukanyi?

16 “Mubumbw[e] n’ibintu vy’iki gihe.” (Soma Abaheburayo 13:5.) Kugira tubumbwe vy’ukuri n’uko ivyacu vyifashe, dutegerezwa kwizigira Yehova. Ivyo biratuma tubona ibintu vy’umubiri mu buryo butarenze urugero. (1 Tim. 6:6-8) Biradufasha kubona ko ubucuti dufitaniye na Yehova be n’abavukanyi bacu buruta kure n’iyo ikintu ico ari co cose amahera yogura. Umuntu abumbwa n’uko ivyiwe vyifashe ntiyidogera abandi canke ngo abatore amahinyu. Vyongeye, ntagwa mu mutego wo kwipfuza canke kunohokera ivyabo, ivyo akaba ari ibintu bishobora kunyoha urukundo rwa kivukanyi. Ahubwo nyabuna, uwubumbwa n’uko ivyiwe vyifashe usanga aremesha agatima ko gutanga cane.1 Tim. 6:17-19.

17. Kugira “umutima rugabo” bidufasha gute kugaragaza urukundo rwa kivukanyi?

17 [Mugire] umutima rugabo.” (Soma Abaheburayo 13:6.) Kwizigira Yehova biratuma tugira umutima rugabo naho twoshikirwa n’ingorane zimeze gute. Uwo mutima rugabo na wo  uratuma tubona ibintu mu buryo bwiza. Urukundo rwacu rwa kivukanyi ruri kumwe n’ukwo kubona ibintu mu buryo bwiza bica bidufasha kuremesha abo dusangiye ukwemera no kubahoza. (1 Tes. 5:14, 15) Mbere no muri ca gihe kizoba kigoye cane c’amakuba akomeye, tuzoshobora ‘guhagarara tugororotse, turaramike imitwe yacu,’ tuzi ko ukurokorwa kwacu kuriko kuregereza.Luka 21:25-28.

Woba ukenguruka igikorwa abakurambere badukorera? (Raba ingingo ya 18)

18. Dushobora gute kurushiriza gukunda abakurambere bacu?

18 “Mwibuke ababaja imbere.” (Soma Abaheburayo 13:7, 17.) Igihe tuzirikanye ku gikorwa kitoroshe abakurambere barangura ku bwacu kandi badahembwa, duca twumva turushirije kubakunda no kubakengurukira. Ntitwokwigera twipfuza ko batakaza umunezero wabo canke ngo banihe kubera ibintu bibi dukora. Ahubwo nyabuna “[tura]biyumvira mu buryo burengeye ubudasanzwe, mu rukundo, kubera igikorwa cabo” mu kubagamburukira no mu kubayobokera.1 Tes. 5:13.

MUBANDANYE KURUSHIRIZA KUBIGIRA

19, 20. Tworushiriza gute kugaragaza urukundo rwa kivukanyi?

19 Birazwi ko abasavyi ba Yehova bagaragarizanya urukundo rwa kivukanyi. Ukwo ni ko vyari biri mu gihe ca Paulo. Mugabo ico gihe yagumye aremesha bose ngo “[ba]bandanye kurushiriza rwose kubigira.” (1 Tes. 4:9, 10) Emwe, uturyo two kuryohora twama turiho!

20 Uko rero dutereza amaso ku canditswe cacu c’umwaka gushika urangiye, nimuze tuze turazirikana kuri ibi bibazo: Noba nshobora kurushiriza kuba umwakiranyi? Noshobora gute kwibuka abavukanyi bacu bari mu mvuto? Noba nubaha indinganizo Imana yashizeho y’umubano w’abubatse? Ni ibiki vyomfasha kubumbwa n’uko ivyanje vyifashe? Norushiriza gute kwizigira Yehova? Norushiriza gute gusenyera ku mugozi umwe n’abatuja imbere? Nitwihatira kuryohora iyo mice itandatu, icanditswe cacu c’umwaka ntikizoba gusa icapa kiri ku ruhome mu Ngoro yacu y’Ubwami. Kizotwibutsa gukurikiza iyi mpanuro igira iti: “Urukundo rwanyu rwa kivukanyi nirubandanye.”Heb. 13:1.

^ [1] (ingingo ya 9) Wipfuza uturorero tw’ukuntu Ivyabona vya Yehova bagaragarizanya urukundo rwa kivukanyi mu bihe vy’ivyago, raba Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Mukakaro 2002, rup. 8-9, be n’igitabu Ubwami bw’Imana buraganza!, ikig. 20.