Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Nzero 2016

Gukorana n’Imana bituma tugira agahimbare

Gukorana n’Imana bituma tugira agahimbare

“Ko dukorana na we, turabinginga rero ngo ntimwemere ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana hanyuma ngo muhushe intumbero yabwo.”2 KOR. 6:1.

INDIRIMBO: 75, 74

1. Naho Yehova ari Musumbavyose, ni agateka akahe yateye abandi?

YEHOVA ni Musumbavyose, Umuremyi w’ibiriho vyose, akaba ari we afise ubukerebutsi n’ububasha vy’akaburarugero. Ivyo Yobu yahavuye abitahura. Yehova amaze kumubaza ibijanye n’ibikorwa vyiwe vy’irema, Yobu yishuye ati: “Ndamenye ko ushobora gukora vyose, kandi nta ciyumviro utoshobora gushikako.” (Yobu 42:2) Naho Yehova ashobora kurangura ikintu cose yiyemeje gukora atawumufashije, kuva mu ntango yarateye agateka abandi abigiranye urukundo ngo bakorane na we kugira umugambi wiwe uranguke.

2. Ni igikorwa gihambaye ikihe Yehova yashinze Yezu?

2 Uwo Imana yatanguriyeko kurema ni Umwana wayo w’ikinege. Yehova yaremeye ko uwo Mwana wiwe agira uruhara mu kurema ibindi vyose, ibiboneka n’ibitaboneka. (Yoh. 1:1-3, 18) Intumwa Paulo yanditse ku bijanye na Yezu ati: “Biciye kuri we [ni] ho ibindi bintu vyose vyaremwe mw’ijuru no kw’isi, ibiboneka n’ibitaboneka, zaba intebe z’ubwami canke ubutware canke intwaro canke ububasha. Ibindi bintu vyose vyaremwe biciye kuri we kandi biremerwa we.” (Kol. 1:15-17) Gutyo, Yehova yarateye iteka Umwana  wiwe mu kumureka aragira uruhara mu bikorwa vy’irema no mu kubwira abandi ivyerekeye uruhara ruhambaye uwo Mwana arangura.

3. Ni agateka akahe Yehova yateye Adamu, kandi yabitumwe n’iki?

3 Vyongeye, Yehova yarateye abantu agateka ko gukorana na we. Nk’akarorero, yarateye Adamu agateka ko kwita amazina ibikoko. (Ita. 2:19, 20) Ese ukuntu Adamu ategerezwa kuba yarahimbarwa no kwihweza ivyo biremwa, akiga ukuntu bimeze, agaca abona izina ribereye yoha kimwekimwe cose! Yehova ubwiwe yari gushobora kwita amazina ibikoko kuko ari we yabiremye. Ariko rero abitumwe n’urukundo, yararetse Adamu aravyita amazina. N’ikindi kandi, Imana yarahaye Adamu akaryo ko kwagura umurima wa Edeni kugira ube Iparadizo ikwiye kw’isi yose. (Ita. 1:27, 28) Ikibabaje ni uko Adamu yahavuye aheba gukorana n’Imana. Ivyo vyaramukwegeye akarambaraye vyongera bigakwegera abomukomotseko bose.Ita. 3:17-19, 23.

4. Abandi bantu bakoranye n’Imana gute kugira ivyo igomba biranguke?

4 Mu nyuma, Imana yarateye agateka abandi bantu ko kugira uruhara mw’iranguka ry’umugambi wiwe. Nowa yarubatse ubwato bwamurokoye bwongera burarokora umuryango wiwe muri wa Mwuzure waba kw’isi yose. Musa yarakuye ihanga rya Isirayeli mu Misiri. Yosuwa yarashikanye iryo hanga muri ca Gihugu c’isezerano. Salomo yarubatse rwa rusengero rw’i Yeruzalemu. Mariya yarabaye nyina wa Yezu. Abo bantu bose b’abizigirwa hamwe n’abandi benshi barakoranye na Yehova kugira ivyo agomba biranguke.

5. Ni igikorwa ikihe dushobora kugiramwo uruhara, kandi ni kubera iki bitari ngombwa ngo Yehova adusabe kukigiramwo uruhara? (Raba ishusho itangura.)

5 Muri iki gihe, Yehova aradutera agateka ko gushigikira twivuye inyuma Ubwami burongowe na Mesiya. Umurimo mweranda ugizwe n’imice myinshi. Imwimwe muri yo yoshobora kutarangurwa n’abakirisu bose, mugabo twese turashobora kugira uruhara mu gikorwa co kwamamaza inkuru nziza y’Ubwami. Ariko ntiwumve, ntivyari ngombwa ngo Yehova adusabe kugira uruhara muri ico gikorwa. Yari gushobora guhitamwo kwivuganira n’abantu bo kw’isi ari mw’ijuru. Yezu yavuze yuko Yehova yari gushobora mbere gutuma amabuye asemerera ibijanye n’Umwami Mesiya. (Luka 19:37-40) Yamara rero, Yehova aratwemerera kuba “abakozi bakorana” na we. (1 Kor. 3:9) Intumwa Paulo yanditse ati: “Ko dukorana na we, turabinginga rero ngo ntimwemere ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana hanyuma ngo muhushe intumbero yabwo.” (2 Kor. 6:1) Gukorana n’Imana ni agateka tutabereye, bikaba bituma tugira akanyamuneza kenshi. Nimuze turimbure imvo zimwezimwe.

GUKORANA N’IMANA BITUMA TUGIRA AGAHIMBARE

6. Umwana w’imfura w’Imana yavuze ko gukorana na Se vyatuma yiyumva gute?

6 Kuva kera na rindi, abasavyi ba Yehova barahimbarwa no gukorana na we. Umwana w’imfura w’Imana, uwuvugwa ko ari ubukerebutsi, yerekanwa ariko avuga ati: “Yehova ubwiwe ni we yampinguye nka yo ntango y’inzira yiwe . . . nabaye iruhande yiwe ndi umukozi w’umuhanga, mba uwo yakunda bidasanzwe ku musi ku musi, mpimbarwa igihe cose imbere yiwe.” (Imig. 8:22, 30) Yezu yarahimbarwa no gukorana na Se, agahimbarwa n’ivyo yarangura be n’ukumenya yuko Yehova yamukunda cane. Tweho bite?

Hoba hari ikindi kintu gihimbaye kuruta kwigisha umuntu ukuri? (Raba ingingo ya 7)

7. Kubera iki igikorwa co kwamamaza gituma tugira umunezero?

7 Yezu yavuze ko gutanga be no guhabwa birimwo agahimbare. (Ivyak. 20:35) Kumenya  ukuri vyaratumye duhimbarwa, kandi no kukubwira abandi biratuma duhimbarwa. Igihe tubwira abandi ukuri kwo muri Bibiliya, turibonera ukuntu abashonje mu buryo bw’impwemu akamwemwe kabasya iyo batanguye kumenya no gukunda Imana hamwe n’ukuri kw’agaciro kuri mw’Ijambo ryayo. Biradukora ku mutima kubabona bagira amahinduka mu kuntu biyumvira be no mu kuntu babayeho. Turatahura ko igikorwa co kubwira abandi inkuru nziza gihambaye cane. Kiratuma abasubiza hamwe n’Imana baronka akaryo ko kuzobaho ibihe bidahera. (2 Kor. 5:20) Hoba hari ikindi gikorwa cotuma turushiriza kugira agahimbare kuruta gufasha abantu kuja mu nzira izotuma biberaho ibihe bidahera?

8. Ni ibiki bamwebamwe bavuze ku bijanye n’umunezero uva ku gukorana na Yehova?

8 Naho tugira agahimbare igihe abantu bakiriye neza ubutumwa tubashikiriza, turahimbarwa kandi no kumenya yuko turiko turahimbara Yehova be n’uko aha agaciro utwigoro twacu two kumukorera. (Soma 1 Abakorinto 15:58.) Uwitwa Marco aba mu Butaliyano, avuga ati: “Ndafise umunezero ntangere wo kumenya yuko ndiko ndaha Yehova ivyiza kuruta ibindi vyose aho kubiha umuntu azoca yibagira ivyo nakoze.” Uwitwa Franco, na we akaba akorera mu Butaliyano, avuga ati: “Yehova abicishije kw’Ijambo ryiwe no ku ntunganyo zo mu vy’impwemu ashiraho, aratwibutsa buri musi yuko adukunda be n’uko ikintu cose tumukorera gihambaye, n’igihe nyene twoba tubona umengo utwigoro twacu nta co tuvuze. Ni co gituma gukorana n’Imana bintera agahimbare, bikanatuma ubuzima bwanje bugira intumbero.”

GUKORANA N’IMANA BITUMA TURUSHIRIZA KUYIYEGEREZA NO KWIYEGEREZA ABANDI

9. Yehova na Yezu bari bafitaniye ubucuti bumeze gute, kandi vyatumwe n’iki?

9 Igihe dukorana n’abo dukunda, turabiyegereza maze tukamenya ukuntu bameze. Turamenya ivyo bipfuza kurangura be n’ukuntu bariko barihatira kubishikako. Yezu yaramaze nk’imyaka amamiliyaridi akorana na Yehova, maze baragiranira urukundo rw’intamenwa bongera bariyumvanamwo. Mu kuvuga ibijanye n’ubucuti somambike bafitaniye, Yezu yagize ati: “Jewe na Data turi umwe.” (Yoh. 10:30) Baragiraniye ubumwe budasanzwe, bakama basenyera ku mugozi umwe.

10. Kubera iki kwamamaza bituma turushiriza kwiyegereza Imana hamwe n’abandi?

10 Mw’isengesho Yezu yatuye, yarasavye Yehova ngo arinde abigishwa biwe. Uti kubera iki? Yasenze ati: “Kugira ngo babe umwe nk’uko turi.” (Yoh. 17:11) Igihe twisunga ingingo ngenderwako z’Imana kandi tukagira uruhara mu gikorwa co kwamamaza, turatahura kamere zayo zikwegera maze tukunga ubumwe. Turamenya igituma biranga ubukerebutsi kuyizigira no gukurikiza ubuyobozi bwayo. Twiyegereje Imana, na yo iratwiyegereza. (Soma Yakobo 4:8.) Turiyegereza kandi abo dusangiye ukwemera kubera ko dusangira akabisi  n’agahiye kandi tukagira intumbero imwe. Ego cane, turakorana, tukanezeranwa tukongera tugasangira umubabaro. Uwitwa Octavia aba mu Bwongereza, avuga ati: “Gukorana na Yehova bituma ndushiriza kwiyegereza abandi kubera ko ubugenzi n’ubucuti mfitaniye na bo bitaba bigishingiye ku bintu bidafashe, ariko biba bishingiye ku kuba dufise ihangiro rimwe ryo gukorera Yehova.” Woba nawe ubona ibintu muri ubwo buryo? Nturushiriza none kwiyegereza abandi igihe ubonye utwigoro bagira barondera guhimbara Yehova?

11. Kubera iki tuzorushiriza kwiyegereza Yehova n’abavukanyi bacu mw’isi nshasha?

11 Urwo dukunda Imana n’abavukanyi rwoshobora kuba rukomeye muri iki gihe, mugabo ruzonarushiriza gukomera mw’isi nshasha igororotse. Ibaze nawe ibikorwa biturindiriye! Tuzokwakira abazoba bazutse twongere tubigishe inzira za Yehova. Isi izoba ikeneye guhindurwa iparadizo. Ivyo ntibizoba ari ibikorwa vyoroshe, mugabo ntiworaba ukuntu bizoba bihimbaye gukora dusenyera ku mugozi umwe kandi tutagira agasembwa, tuyobowe n’Ubwami bwa Mesiya! Abantu bazorushiriza kwiyegerezanya no kwiyegereza Imana yabo, ikaba “[izo]haza icipfuzo c’ikiri n’ubuzima cose” ata kabuza.Zab. 145:16.

GUKORANA N’IMANA BIRADUKINGIRA

12. Igikorwa co kwamamaza kidukingira gute?

12 Turakeneye gukingira ubucuti dufitaniye na Yehova. Kubera ko tuba mw’isi itwarwa na Shetani wa Mubesheranyi kandi tukaba tudatunganye, biroroshe ko twisunga ivyiyumviro vy’isi be n’inyifato yayo. Agatima k’isi twokagereranya n’umukuba w’uruzi udutwara iyo tudashaka kuja. Kugira twirinde ko uwo mukuba udusubiza inyuma, dutegerezwa gukoresha inguvu nyinshi mu kwoga tuja imbere. Muri ubwo buryo nyene, bisaba ko tugira akigoro kugira ntidutwarwe n’agatima k’isi ya Shetani. Igihe tubwira abandi inkuru nziza, twibanda ku bintu vy’impwemu bihambaye kandi bibafasha, aho kwibanda ku vyiyumviro vyosenyura ukwizera kwacu. (Flp. 4:8) Kwamamaza biratuma turushiriza kujijuka, bikatwibutsa ivyo Imana yasezeranye be n’ingingo ngenderwako zayo ziranga urukundo. Biradufasha kandi gutuma ibirwanisho vyacu vyo mu buryo bw’impwemu biguma bikomeye.Soma Abanyefeso 6:14-17.

13. Icabona umwe wo muri Ostraliya abona gute igikorwa co kwamamaza?

13 Igihe tuguma dufise vyinshi dukora mu gikorwa co kwamamaza no mu bindi bikorwa vy’impwemu, nta mwanya turonka wo kurazwa ishinga cane n’ingorane zacu, kandi ivyo biradukingira. Uwitwa Joel aba muri Ostraliya, avuga ati: “Igikorwa co kwamamaza kiramfasha kuguma mbona ibintu nk’uko biri koko. Kiranyibutsa ingorane ziriko zirashikira abantu be n’ivyiza nironkera mu gushira mu ngiro ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya mu buzima bwanje. Igikorwa co kwamamaza kiramfasha kuguma nicishije bugufi; kikandonsa akaryo ko kwiheka kuri Yehova no kuri bene wacu na bashiki bacu.”

14. Kubera iki kuba tubandanya kwamamaza vyerekana ko impwemu y’Imana iri kumwe natwe?

14 Kwamamaza biratuma kandi turushiriza kujijuka ko impwemu y’Imana iri kumwe natwe. Rimbura iki kintu: Dufate ko uhawe akazi ko guha abantu bo mu kibano iwanyu imikate irimwo ivya nkenerwa. Ntuzohemberwa ico gikorwa canke ngo usubizwe ayo wasohoye. Budakeye na kabiri, uciye ubona ko benshi muri abo bantu badashaka uwo mukate kandi ko mbere bamwebamwe bakwanka kubera uwutanga. Womara igihe kingana gute uriko urakora ako kazi? Hari aho utoronka inkomezi zo kugakora igihe kirekire kubera wavunywe  umutima n’ukuntu abo bantu batavyakira neza. Yamara rero, benshi muri twebwe turabandanya kwamamaza buri mwaka dukoresheje uburyo bwacu naho abantu b’intashima boba batugaya bakongera bakadutyekeza. Ivyo none ntivyerekana ko impwemu y’Imana iri kumwe natwe?

GUKORANA N’IMANA BIREREKANA KO TUYIKUNDA BE N’UKO DUKUNDA ABANDI

15. Kwamamaza inkuru nziza bihuye gute n’umugambi Imana ifitiye abantu?

15 Zirikana gatoyi ukuntu kwamamaza inkuru nziza bihuye neza n’umugambi uranga urukundo Yehova afitiye abantu. Yashaka ko baba kw’isi badapfa. Naho Adamu yacumuye, Yehova ntiyahinduye umugambi wiwe. (Yes. 55:11) Ahubwo nyabuna, yaratunganije ivy’uko abantu bakurwako igicumuro be n’urupfu. Mu gukora ahuza n’uwo mugambi, Yezu yaraje kw’isi maze aratanga ubuzima bwiwe ku bw’abantu bagamburuka. Ariko rero kugira babe abagamburuka, bari gutegerezwa gutahura ivyo Imana ibasaba. Ku bw’ivyo, Yezu yarigishije abantu ivyo Imana isaba yongera ategeka abigishwa biwe kumwigana. Igihe dufashije abandi gusubiza hamwe n’Imana, tuba tugize uruhara mu ntunganyo iranga urukundo yashizeho yo gukiza abantu igicumuro n’urupfu.

16. Igikorwa cacu co kwamamaza gihuye gute n’amategeko y’Imana asumba ayandi yose?

16 Gufasha abandi kumenya inzira ijana mu buzima budahera birerekana ko dukunda abantu nkatwe hamwe na Yehova, “umwe agomba ko abantu b’uburyo bwose bakizwa bagashika ku bumenyi butagira amakosa bwerekeye ukuri.” (1 Tim. 2:4) Igihe babaza Yezu irisumba ayandi yose muri ya mategeko ihanga rya Isirayeli ryahabwa, yishuye ati: “‘Utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’umuzirikanyi wawe wose.’ Iryo ni ryo bwirizwa risumba ayandi rikaba na ryo rya mbere. Irigira kabiri rimeze nka ryo, ni iri: ‘Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda.’” (Mat. 22:37-39) Igihe tugira uruhara mu gikorwa co kwamamaza, tuba twerekanye ko tugamburuka ayo mategeko.Soma Ivyakozwe 10:42.

17. Ubona gute agateka ko kwamamaza inkuru nziza?

17 Ese ukuntu twahezagiwe! Yehova yaraduhaye igikorwa gituma tugira umunezero, gituma turushiriza kumwiyegereza no kwiyegereza abandi, kikanadukingira mu vy’impwemu. Kiratuma kandi turonka akaryo ko kwerekana ko dukunda Imana na bagenzi bacu. Ukuntu ivy’abasavyi b’Imana vyifashe kuratandukanye cane hirya no hino kw’isi. Ariko twaba turi bato canke dukuze, dutunze canke dukenye, dufise amagara meza canke make, uko turi amamiliyoni turarondera uturyo two kubwira abandi ukwizera kwacu kandi tukaturonka. Hari aho woba ubona ibintu cokimwe na Chantal wo mu Bufaransa. Avuga ati: “Umwe akomeye kuruta abandi bose mw’ijuru no kw’isi, Umuremyi w’ibintu vyose, ya Mana ihimbawe, ambwira ati: ‘Genda! Vuga! Numvugire, uvuge bivuye ku mutima. Ndaguhaye inkomezi zanje, Ijambo ryanje Bibiliya, abo mw’ijuru bagushigikira, abo mukorana bo kw’isi, ukumenyerezwa intambwe ku yindi be n’ubuyobozi butomoye ku gihe kibereye.’ Mbega ukuntu ari agateka gahambaye gukora ivyo Yehova adusaba be no gukorana n’iyo Mana yacu!”