Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IBIGANIRO BIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | INGABIRE IRUTA ZOSE NI IYIHE?

“Ni yo ngabire iruta izindi zose nari maze kuronka”

“Ni yo ngabire iruta izindi zose nari maze kuronka”

Ukwo ni ko umukobwa w’imyaka 13 yavuze igihe bamugabira akabwa. Umukenyezi umwe w’umugwizatunga akomeye na we yavuze ko orodinateri se yamugabiye akiri kw’ishure, ari ingabire yahinduye ubuzima bwiwe. Umugabo yari aherutse kurushinga we yabona ko agakarata umugore wiwe yahinguye akakamuha bamaze umwaka bubakanye, ari yo ngabire iruta izindi zose yari amaze kuronka.

Buri mwaka, abantu benshi barita ku rutare barondera ingabire bovuga ko iruta izindi zose bazoha umugenzi canke incuti ku musi kanaka udasanzwe. Na bo nyene usanga boshima kubwirwa amajambo asa n’ayavuzwe aho haruguru. Weho bite? Woba wipfuza gutanga canke kuronka ingabire ishimishije?

Ico ni ikintu benshi bipfuza. Uti kubera iki? Mu bisanzwe, ingabire ntihimbara gusa uwuyironse, ariko kandi iratuma nyene kuyitanga agira agahimbare. Nkako, Bibiliya ivuga iti: “Gutanga birimwo agahimbare kuruta guhabwa.” (Ivyakozwe 20:35) Ariko ntiwumve, umunezero uva ku gutanga woshobora kwongerekana igihe uwahawe ingabirano ayiha agaciro kanini.

None wokora iki kugira ingabire utanga itume wewe n’uwo uyihaye mwempi muhimbarwa? Mbega hoho nka hamwe ingabire yitwa ko iruta izindi yoba idashoboka, wokora iki kugira ngo iyo utanga ibe iyishimishije?