Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Intangamarara

Intangamarara

UVYIBAZAKO IKI?

Ingabire iruta izindi zose Imana yaduhaye ni iyihe?

Bibiliya ivuga ko “Imana yakunze isi cane ku buryo yatanze Umwana wayo w’ikinege.”Yohani 3:16.

Uwu Munara w’Inderetsi urerekana icatumye Imana irungika Yezu kw’isi kugira ngo adupfire be n’ingene twogaragaza ko dukenguruka iyo ngabire.