Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Igihe wumva ko ubuzima bwakurambiye

Igihe wumva ko ubuzima bwakurambiye

Uwitwa Adriana wo muri Brezile yiyemerera ati: “Narumva ko ubuzima bundambiye. Naciye rero mbona ko vyoba vyiza nipfiriye.”

VYOBA bimaze gushika ukumva umerewe nabi cane ku buryo wipfuza gupfa? Nimba bimaze kugushikira, woshobora gutahura Adriana. Yari yishwe n’amaganya, akumva amerewe nabi cane kandi yihebuye. Basanze arwaye akabonge gakomeye.

Rimbura kandi ivyerekeye umugabo umwe w’Umuyapani yitwa Kaoru, akaba yitwararika abavyeyi biwe bageze mu zabukuru kandi barwaye. Asigura ati: “Rimwe na rimwe, narumva ndengewe n’umukazo wo ku kazi. Mu nyuma naratakaje akayabagu kandi sinasinzira neza. Nahavuye niyumvira ko vyombera vyiza nipfiriye.”

Umugabo umwe wo muri Nijeriya na we yitwa Ojebode avuga ati: “Naguma merewe nabi cane ku buryo naheba ngakorora amosozi. Naciye rero ngerageza kwiyahura.” Igishimishije, Ojebode, Kaoru na Adriana ntibiyahuye. Ariko rero buri mwaka abantu ibihumbi amajana bariyahura.

AHO TWOKURA IMFASHANYO

Benshi mu biyahura ni abagabo, abatari bake muri bo bakaba bagira isoni zo gusaba imfashanyo. Yezu yavuze ko abarwayi bakeneye umuganga. (Luka 5:31) Nimba rero wumva urambiwe n’ubuzima, turagusavye ntugire isoni zo gusaba imfashanyo. Abantu benshi barwaye akabonge basanze kwitura muganga bibafasha kwihangana. Ojebode, Kaoru na Adriana bose barituye abaganga kandi ubu baratoye mitende.

Abaganga boshobora gukoresha imiti canke ubuhinga bwo kuyaga n’umurwayi mu kuvura akabonge. Vyongeye, abarwayi baba bakeneye ko incuti n’abagenzi babashigikira babigiranye impuhwe n’ukwihangana. Umugenzi aruta abandi bose ni Yehova Imana, akaba aturonsa imfashanyo nziza igitangaza mw’Ijambo ryiwe Bibiliya.

HOBA HARIHO UMUTI URAMA?

Abarwaye akabonge akenshi bakenera kumara igihe kirekire bavurwa kandi bategerezwa kwiga kwihanganira iyo ndwara mu kugira ivyo bahinduye mu buzima bwabo. Ariko nimba urwaye akabonge, urashobora kwitegana umushasharo kazoza keza nka Ojebode. Avuga ati: “Ndashashaye kubona iranguka ry’ibivugwa muri Yesaya 33:24, ahavuga ko hazogera igihe kw’isi ntihagire umuntu n’umwe avuga ngo ‘ndarwaye.’” Nk’ukwo kwa Ojebode, umuhango w’Imana werekeye “isi nshasha” itarimwo “ububabare” urashobora kuguhumuriza. (Ivyahishuwe 21:1, 4) Ivyo bisobanura ko tuzoba tumerewe neza haba mu bwenge canke ku mutima. Umubabaro wose ufise uzoba waheze burundu. Uwo mubabaro ntuzokwigera usubira ‘kuwibuka, eka mbere ntuzoza mu mutima wawe.’​—Yesaya 65:17.