UMUNARA W’INDERETSI No 2 2019 | Kubaho bimaze iki?

Woba urashikirwa n’ingorane itesha umutwe bigatuma wibaza niba kubaho biri n’ico bimaze?

Igihe urengewe n’ingorane

Kubaho biri n’ico bimaze naho woshikirwa n’ingorane zimeze gute.

Igihe hateye icago c’icaduka

Bibiliya iratanga ubuyobozi ngirakamaro bushobora gutuma usubirana inyuma y’icago c’icaduka.

Igihe wabuze uwawe

Raba ivyiyumviro bitanu ngirakamaro bishobora kugufasha kwihangana igihe wabuze uwawe.

Igihe uhemukiwe n’uwo mwubakanye

Abenshi mu bahemukiwe n’abo bubakanye barahumurijwe n’Ivyanditswe.

Igihe urwaye indwara ikomeye

Nurabe ingene bamwebamwe bavyifashemwo igihe bari barwaye indwara ikomeye.

Igihe wumva ko ubuzima bwakurambiye

Vyoba birashika ukarengerwa n’ingorane ku buryo wumva wokwipfira bigahera biheze? Wokura hehe icogufasha?

Igituma kubaho biri n’ico bimaze

Naho abandi batotahura ingorane urimwo, numenye neza ko Imana ikwitwararika be n’uko yipfuza kugufasha.

‘Imana irakubabaye’

Iyi mirongo yo muri Bibiliya irashobora kuguhumuriza kandi ikagukomeza.