Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 1 2016

 IMPANURO IDATA IGIHE

Ntimwiganyire

Ntimwiganyire

ICO BIBILIYA IVUGA: “Mureke kuganyira ubuzima bwanyu.”Matayo 6:25.

Bisobanura iki? Yezu yavuze ayo majambo muri ya nsiguro yo ku musozi. Kazinduzi imwe y’ivya Bibiliya ivuga ko irivuga ry’ikigiriki ryahinduwe ngo “kwiganyira” rishobora kwerekeza ku “guhagarika umutima gusanzwe umuntu agira iyo akenye, ashonje canke ashikiwe n’izindi ngorane zo mu buzima bwa misi yose.” Akenshi umuntu arahagarikwa umutima n’ibintu bitarashika. Ni ibisanzwe kandi birabereye ko turazwa ishinga n’ivyo dukeneye be n’ukumererwa neza kw’abacu. (Abafilipi 2:20) Ariko igihe Yezu yavuga ngo “ntimukigere mwiganyira” yariko ahanura abayoboke biwe ngo ntibahagarike umutima birenze ku bintu bitaraba vyotuma batakaza umunezero bafise.Matayo 6:31, 34.

Vyoba ari ngirakamaro muri iki gihe? Ego cane. Uti kubera iki? Ibitabu bimwebimwe bivuga ko igihe umuntu yiganyira birenze bituma ubwoko bunaka bw’udutsi nsozabwenge buguma bukora cane, ivyo “bigashobora guteza ingorane z’amagara harimwo ibisebe, indwara z’umutima be na asima.”

Yezu yarerekanye igituma twokwirinda kwiganyira birenze: Nta co bimaze. Yabajije ati: “Ni nde muri mwebwe mu kwiganyira yoshobora kwongera ku kiringo c’ubuzima bwiwe itambwe rimwe?” (Matayo 6:27) Uretse ko kuguma twiganyira bidatuma ubuzima bwacu bumera neza, ntibibwongerako n’isegonda imwe. Akenshi n’ibintu ntibiba nk’uko twari tuvyiteze. Umuhinga umwe avuga ati: “Kwiganyira ku bintu bitaraba ni uguta umwanya kandi akenshi ibintu ntibigenda nabi nk’uko twari tuvyiteze.”

Twokwirinda gute amaganya? Ubwa mbere, niwizere Imana. Ko Imana igaburira inyoni igatuma n’amashurwe agira ubwiza none ntizoronsa abayikorera ivyo bakenera? (Matayo 6:25, 26, 28-30) Ubugira kabiri, nufate umusi wose ukwawo. Yezu yavuze ati: “Ntimukigere mwiganyira ku vy’ejo, kuko umusi w’ejo uzoba ufise amaganya yawo.” None ntiwemera ko ‘ububi bw’umusi umwumwe wose bumaze?’Matayo 6:34.

Dukurikije iyo mpanuro ya Yezu, turirinda ingorane z’amagara. N’ikiruta ivyo, turaronka amahoro yo mu mutima, ayo Bibiliya yita “amahoro y’Imana.”Abafilipi 4:6, 7.