Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | KUBERA IKI TWOBA IMVUGAKURI?

Kuvugisha ukuri vyoba vyarataye igihe?

Kuvugisha ukuri vyoba vyarataye igihe?

Hitoshi yakorera mu rwego ruraba ivyinjira n’ibisohoka rw’ishirahame rimwe rifasha abantu kuronka akazi ryo mu Buyapani. Bariko baraharura amahera yari yakoreshejwe, umukoresha wiwe yamusavye kwandika ayatari yo. Hitoshi yaramusiguriye ko umutima wiwe utomukundira gukora ico kintu. Uwo mukoresha yaciye umutera ubwoba ko yomwirukana kandi amaherezo yaramwirukanye.

Mu mezi yakurikiye, Hitoshi yarababajwe n’ivyagiye biramushikira ariko ararondera akandi kazi. Igihe kimwe mu mubonano w’akazi, yaravuze ko adashobora kubesha mu kazi. Uwariko aramubaza ibibazo yasubijeyo ati: “Numva ugoye gutahura!” Naho incuti n’abagenzi bamuremesha kutava ku ngingo yari yafashe, Hitoshi yaratanguye gukekeranya. Nk’akarorero, yavuze ati: “Naribaza nimba kuguma mvugisha ukuri hari ico bizomarira koko.”

Ivyashikiye Hitoshi ni ikintu kibabaje kitwibutsa ko atari abantu bose baha agaciro kuba imvugakuri. Hari n’ababona ko atari ikintu ciza na canecane mu bijanye n’urudandaza. Umugore umwe wo muri Afrika y’Epfo avuga ati: “Abo dukorana barakoresha amanyanga kandi hari igihe numva nokora nka bo.”

Ububeshi buriraye muri iki gihe. Haraciye imyaka umuhinga mu vy’inyifato y’abantu yitwa Robert S. Feldman wo kuri kaminuza imwe yo muri Amerika avuze ko ibice 60 kw’ijana vy’abantu bakuze, n’imiburiburi mu minuta cumi babesha rimwe igihe bariko baraganira. Feldman yavuze ati: “Biratangaje cane. Ntitwari tuzi ko abantu babesha cane gutyo.” None ntibitangaje kubona abantu benshi banka ko bababesha ariko ico nyene banka akaba ari co bagirira abandi?

Kubera iki ukubesha, kwiba n’ubundi bwoko bw’amanyanga vyiraye? Kandi ni gute ivyo bitugirako ingaruka twese? N’igihambaye kuruta, twokwirinda gute gukora bene ivyo bintu?