Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 1 2016

Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya ibivugako iki?

Bigenda gute iyo dupfuye?

ABANTU BAMWE BAVUGA ko iyo umuntu apfuye adapfa ngo ahere, abandi na bo bakavuga ko umuntu apfuye atazosubira kubaho. Wewe ubivugako iki?

ICO BIBILIYA IVUGA

“Abapfuye, nta co bazi namba.” (Umusiguzi 9:5) Iyo dupfuye ntituba tukiri bazima.

IBINDI BIBILIYA IVUGA

  • Umuntu wa mbere Adamu igihe yapfa yasubiye mu mukungugu. (Itanguriro 2:7; 3:19) N’abandi bose bapfuye basubira mu mukungugu.Umusiguzi 3:19, 20.

  • Umuntu apfuye ntaba agiharurwako ibicumuro yakoze. (Abaroma 6:7) Amaze gupfa nta kindi gihano ahabwa.

Abapfuye boba bazosubira kubaho?

WOKWISHURA GUTE?

  • Ego

  • Oya

  • Kumbure

ICO BIBILIYA IVUGA

“Hagiye kubaho izuka.”Ivyakozwe 24:15.

IBINDI BIBILIYA IVUGA

 

Raba n'ibindi

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Abapfuye bari hehe?

Raba ico Bibiliya ivuga ku bijanye n’iyo abapfuye bari be n’igituma abantu bapfa.

BE MASO!

Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye urupfu?

Bitugendera gute iyo dupfuye? Hoba hari icizigiro c’uko tuzosubira kubonana n’abacu bapfuye? Raba inyishu ziremesha Bibiliya itanga ku bibazo bijanye n’urupfu.