Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 1 2016

 BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA BW’ABANTU

Numpe umwaka umwe gusa w’amahoro n’agahimbare

Numpe umwaka umwe gusa w’amahoro n’agahimbare
  • YAVUTSE MU 1971

  • IGIHUGU AKOMOKAMWO: UBUFARANSA

  • KAHISE: YARI INKOZI Y’IKIBI, AKAJA MU BUHUMBU KANDI YARAFATA IBIYAYURAMUTWE

KAHISE KANJE:

Navukiye i Tellancourt, agasagara kari mu buraruko bushira ubuseruko bw’Ubufaransa. Dawe yari Umufaransa, mawe na we Umutaliyanokazi. Mfise imyaka umunani twarimukiye mu kigwati gikenye c’i Roma mu Butaliyano. Aho hantu ubuzima ntibwari bworoshe. Abavyeyi banje barashwana cane kubera ingorane z’amahera.

Mfise imyaka 15 mawe yarampimirije kuza ndava i muhira nkarondera abagenzi. Naciye ntangura kutarangwa muhira. Bidatevye, naragize abagenzi babi. Umusi umwe, hari umugabo yasa n’uwunyitwararitse yanyegereye arampa ibiyayuramutwe. Naravyakiriye kugira ndamwereke ko nkuze. Bidatevye naratanguye gufata ibiyayuramutwe no kuja mu vy’ubuhumbu. Akatari gake narafashwe ku nguvu. Nararambiwe n’ubuzima ku buryo numva nokwipfira. Nari nishwe n’irungu. Mfise imyaka 16, naragerageje kwiyahura mu kunywa icupa rya wisiki nca nita mu kiyaga. Bamaze kunkurayo, natoye ubwenge haciye imisi itatu.

Naratanguye gukunda ubuzima, ariko narabaye umuntu akaze kandi w’uruyeri. Narashobora gusaba abantu ngo tuje gusambana. Tumaze gushika iwabo narabaha ibintu bibasinziriza ngaca ndabiba ikintu cose c’agaciro bafise mu nzu. Amashirahamwe akomeye y’inkozi z’ibibi yarankoresha mu rudandazwa rw’ibiyayuramutwe hirya no hino mu Butaliyano. Nama mu ngorane n’igipolisi. Ubuzima bwanje nta co bwari bumaze. Ariko naremera ko hoba hariho igituma Imana yandemye. Narasavye Imana umwaka umwe gusa w’amahoro n’agahimbare.

UKUNTU BIBILIYA YAHINDUYE UBUZIMA BWANJE:

Mfise imyaka 24 narafashe ingingo yo kwimukira mu Bwongereza kuko ubuzima bwanje bwari mu kaga kubera abo twakorana. Imbere yuko ngenda, naragiye kuramutsa mawe. Naratangajwe n’ukuba Annunziato Lugarà yariko aramwigisha ivyerekeye Bibiliya. * Uwo mugabo yarigeze kuba ari mu mugwi w’inkozi z’ikibi, rero naratinye nca ndamubaza igituma yari ng’aho. Yarambwiye  ukuntu yahinduye ubuzima bwiwe kugira acike Icabona ca Yehova, aca aransaba ashimitse ngo nzoyage n’Ivyabona vya Yehova nshitse mu Bwongereza. Narabimwemereye. Ariko maze gushikayo nibandanirije bwa buzima nahoramwo.

Umusi umwe narahuye n’Icabona yariko aratanga ibinyamakuru Umunara w’Inderetsi na Be maso! mw’ibarabara ririmwo abantu benshi. Naributse ivyo nari nasezeraniye Annunziato, nca ndasaba ico Cabona ko yonyigisha Bibiliya.

Ivyo nize muri Bibiliya vyarantangaje. Nk’akarorero, nararemeshejwe n’amajambo ari muri 1 Yohani 1:9, avuga ivyerekeye Imana ati: “Iyo twemeye icese ibicumuro vyacu, Imana ni inyizigirwa ikaba n’iyigororotse kugira ngo itubabarire ibicumuro vyacu yongere itwoze.” Ico canditswe carankoze ku mutima kuko numva niyagiriza kubera ingeso mbi nari mfise. Naciye ntangura kwitaba amakoraniro ajanye no gusenga ku Ngoro y’Ubwami y’Ivyabona vya Yehova. Barampaye ikaze n’igishika cinshi. Igihe nabona ukuntu bunze ubumwe, akaba ari ikintu nari nshashaye cane, naciye nipfuza kuba mw’ishengero ryabo rimeze nk’umuryango.

Naho bitangoye cane guheba ibiyayuramutwe no kuvavanura n’ubuhumbu, hari ibitanyoroheye guhindura. Narabonye ko nari nkeneye gufatana abantu icubahiro n’urupfasoni. Mu vy’ukuri ndacarwana urugamba ngo mvavanure n’ingeso zimwezimwe mbi. Ariko Yehova yaramfashije ndahindura ibintu. Haciye amezi atandatu ntanguye kwiga Bibiliya, narabatijwe mba Icabona ca Yehova mu 1997.

IVYIZA NAHAKUYE:

Maze kubatizwa, narubakanye n’umwigeme yari aherutse kuba Icabona ca Yehova yitwa Barbara. Aho umwe mu bagenzi banje ba kera aboneye ingene nahindutse, yaratanguye kwiga Bibiliya. Haciye igihe we na mushikiwe barabaye Ivyabona. Mu nyuma mwene wabo na nyokuru yari afise imyaka irenga 80 yaratanguye kwiga Bibiliya, maze arabatizwa imbere yuko apfa.

Ubu ndi umukurambere mw’ishengero ndimwo, kandi twe n’umugore wanje turamara umwanya munini twigisha Bibiliya abantu bavuga igitaliyano b’i Londres. Hari igihe numva niyanse kubera ubuzima naciyemwo, ariko Barbara aramfasha cane. Ubu ndafise ibintu namye nipfuza: umuryango utekanye be n’Umuvyeyi ankunda ari we Yehova. Narasavye Imana umwaka umwe gusa w’amahoro n’agahimbare, ariko yampaye ibirenze ivyo nayisavye!

Ubu ndafise ibintu namye nipfuza: umuryango utekanye be n’Umuvyeyi ankunda ari we Yehova

^ ing. 10 Raba ikiganiro kivuga ngo “Bibiliya irahindura ubuzima bw’abantu—Nta ho naja ntafise inkoho yanje,” nk’uko vyavuzwe na Annunziato Lugarà, mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 1 Mukakaro 2014, urupapuro rwa 8-9.