Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 1 2016

Wari ubizi?

Wari ubizi?

Mu bihe vya Bibiliya, imizingo yakorwa gute kandi yakoreshwa gute?

Imizingo y’igitabu ca Esiteri yo mu kinjana ca 18 ikozwe mu rusato no mu bwoko bw’urupapuro rukomeye cane

Injili ya Luka iravuga ko Yezu yazinguruye umuzingo wa Yesaya, arasoma ibiri muri wo, hanyuma arawuzinga. Mu mpera y’Injili ya Yohani, na we nyene yaravuze ivyerekeye umuzingo. Yavuze ko atanditse mu muzingo wiwe ibimenyetso vyose Yezu yari yakoze.Luka 4:16-20; Yohani 20:30; 21:25.

None imizingo yakorwa gute? Insato canke impapuro z’urufunzo zarafatanishwa uburembo zikaba zirezire. Baca bazizingira ku nkoni, uruhande rwanditseko rukaja indani. Uzinguruye uwo muzingo, igisomwa caba canditswe mu nkingi ntonto zishinze. Igihe ari muremure, waba ufise inkoni ku mpera zose. Kugira umusomyi atore aho ashaka gusoma, yarazingurura uruhande rumwe akoresheje ukuboko kumwe hanyuma akazinga urundi ruhande akoresheje ukundi.

Igitabu kimwe (The Anchor Bible Dictionary) kivuga giti: “Iciza c’umuzingo, waba ari muremure bihagije [akenshi wapima nk’imetero 10] ku buryo washobora kwandikwako igitabu cose kandi ukaba muto igihe uzinzwe.” Nk’akarorero, bagereranya ko Injili ya Luka yanditswe ku muzingo woba ureha n’imetero icenda n’igice. Mu bihe bimwebimwe, umuzingo barawuringaniza neza hejuru no hasi, bakahasena bakoresheje ubwoko bw’ibuye riva mu birunga, bagaca bahasiga amabara.

“Abakuru b’abaherezi” bavugwa mu Vyanditswe vy’ikigiriki bashobora kuba bari ba nde?

Kuva hatanguye kubaho ubuherezi muri Isirayeli, umugabo umwe wenyene ni we yaba umuherezi mukuru, kandi mu ntango yamuba ubuzima bwiwe bwose. (Guharūra 35:25) Aroni ni we yatanguye kuba umuherezi mukuru. Mu nyuma, umuherezi mukuru apfuye akenshi yaca asubirirwa n’umuhungu wiwe w’imfura. (Kuvayo 29:9) Benshi mu bakomotse kuri Aroni barabaye abaherezi, ariko ni bake babaye abaherezi bakuru.

Igihe Isirayeli yatangura kuganzwa n’abanyamahanga, abo bategetsi bashatse baragena canke bagakura umuherezi mukuru. Ariko rero, biboneka ko kenshi abagenwa bava mu miryango imwimwe ikomeye, canecane mu muryango wa Aroni. Biboneka ko imvugo “abakuru b’abaherezi” yerekeza ku baherezi bakomakomeye. Muri abo bakuru b’abaherezi hashobora kuba harimwo abakuru ba ya mice 24 y’abaherezi; abantu bahambaye bo mu miryango y’abaherezi bakuru; n’abahoze ari abaherezi bakuru, nka Anasi.1 Ngoma 24:1-19; Matayo 2:4; Mariko 8:31; Ivyakozwe 4:6.